جمع اوری وشناسایی بیدهای مازندران و احداث کلکسیون از بیدهای بومی و خارجی

جمع اوری وشناسایی بیدهای مازندران و احداث کلکسیون از بیدهای بومی و خارجی  عنوان پروژه استان مازندران  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان مازندران  واحد اجرا سید احسان ساداتی از سال ۸۳ تا ۸۵  مجری ۱۳۸۳  زمان شروع ۱۳۸۵  زمان خاتمه بازدید: 30

مکانیزه کردن تولید نهال در توسعه جنگلکاری (زیر پروژه خودکفایی سلولزی)

مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای صنوبر در استان همدان  عنوان پروژه موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  مکان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  واحد اجرا محمد کاظم عراقی از سال ۸۲ تا ۸۵  مجری ۱۳۸۲  زمان شروع ۱۳۸۵  زمان خاتمه بازدید: 31

مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای صنوبر در استان همدان

مدیریت تلفیقی آفات و بیماریهای صنوبر در استان همدان  عنوان پروژه همدان  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان همدان  واحد اجرا نور علی رجبی مظهر از سال ۸۱ تا۸۴  مجری ۱۳۸۱  زمان شروع ۱۳۸۴  زمان خاتمه بازدید: 56

مطالعه فیزیولوژی روابط آبی گیاه تاغ(Haloxylon spp) در یزد

   مطالعه فیزیولوژی روابط آبی گیاه تاغ در یزد  عنوان پروژه یزد  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا محمد هادی راد از سال ۸۰ تا ۸۴  مجری ۱۳۸۰  زمان شروع ۱۳۸۴  زمان خاتمه بازدید: 47

استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه های مختلف کشت شده در بعضی از استانهای کشور

استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گل محمدی در پایه های مختلف کشت شده در بعضی از استانهای کشور  عنوان پروژه موسسه و همدان  مکان موسسه تحقیقات جنگلهاومراتع  واحد اجرا همایون خیری از سال ۸۳ تا ۸۷  مجری ۱۳۸۳  زمان شروع ۱۳۸۷  زمان خاتمه بازدید: 69

بررسی علل و روند تغییرات شوری و قلیاییت خاک در منطقه مروست یزد با استفاده از داده های ماهواره ای

بررسی علل و روند تغییرات شوری و قلیاییت خاک در منطقه مروست یزد با استفاده از داده های ماهواره ای  عنوان پروژه استان یزد  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا کاظم دشتکیان از سال ۸۲ تا ۸۴  مجری ۱۳۸۲  زمان شروع ۱۳۸۴  زمان خاتمه بازدید: 32

بررسی اثرات میان مدت شدتهای مختلف چرای بز بر برخی خصوصیات پوشش گیاهی و عملکرد در منطقه استپی یزد

بررسی اثرات میان مدت شدتهای مختلف چرای بز بر برخی خصوصیات پوشش گیاهی و عملکرد در منطقه استپی یزد  عنوان پروژه ایستگاه تحقیقات مرتع نیر  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا ناصر باغستانی میبدی از سال ۸۳ تا ۸۷-  مجری ۱۳۸۳  زمان شروع ۱۳۸۷  زمان خاتمه بازدید: 42

بررسی وضعیت اشباع چوب گونه های صنوبر

بررسی وضعیت اشباع چوب گونه های صنوبر  عنوان پروژه  مکان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  واحد اجرا حبیب عرب تبار از سال ۸۳تا ۸۵  مجری ۱۳۸۳  زمان شروع ۱۳۸۴  زمان خاتمه بازدید: 27

آزمایش جنگلکاری با درختان و درختچه های چند منظوره در مناطق مستعد استان یزد

آزمایش جنگلکاری با درختان و درختچه های چند منظوره در مناطق مستعد استان یزد  عنوان پروژه میانکوه، هرات ، بافق  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا محمد هادی راد ازسال ۸۱ تا ۸۵  مجری ۱۳۷۹  زمان شروع ۱۳۸۵  زمان خاتمه بازدید: 21

احیای جنگل‌های ارس از طریق کاشت بذر و نهال (فاز دوم)

(احیای جنگل‌های ارس از طریق کاشت بذر و نهال (فاز دوم  عنوان پروژه موسسه  مکان جنگل  واحد اجرا مصطفی خوشنویس  مجری ۱۳۸۸  زمان شروع ۱۳۹۳  زمان خاتمه بازدید: 99

جمع آوری و شناسایی فلور استان یزد و تشکیل هرباریوم استانی- فاز دوم

جمع آوری و شناسایی فلور استان یزد و تشکیل هرباریوم استانی- فاز دوم  عنوان پروژه استان یزد  مکان مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان یزد  واحد اجرا علی میرحسینی از سال ۸۰ تا ۸۴  مجری ۸۰  زمان شروع ۸۴  زمان خاتمه بازدید: 42

تعیین فعالیت آنزیم های پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه Thymus pubescens

تعیین فعالیت آنزیم های پراکسیداز و نیترات ردوکتاز در گیاه Thymus pubescens Boiss. et Kotschy ex Celak گیاه معطر Thymus pubescens یکی از ۱۴ گونه آویشن موجود در شمال و غرب کشور می باشد که پراکنش نسبتاٌ وسیعی دارد