حوزه ریاست

نام و نام خانوادگی : عادل جلیلی
مدرک / رشته تحصیلی : دکتری/ اکولوژی
مرتبه علمی :  استاد
جایگاه سازمانی : رئیس موسسه
ایمیل : jalili@rifr-ac.ir
 
CV سامانه علم سنجی
معرفی مختصر

دكترا در اكولوژي گياهي، ۱۳۷۰ از دانشگاه شفيلد انگلستان.

استاد تمام در اكولوژي و عضو هيئت علمي  موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع

موقعيت هاي شغلي و سوابق كاري:

 • مسئول برنامه ريزي كشاورزي وزارت جهادسازندگي ۱۳۶۶-۱۳۶۳.
 • معاون پژوهشي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ۱۳۷۶-۱۳۷۱
 • رئيس موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع ۱۳۸۳-۱۳۷۶
 • سفير ايران در فائو ۱۳۸۴-۱۳۸۳
 • عضو كمسيون كشاورزي شوراي پژوهشهاي علمي كشور ۱۳۷۴-۱۳۷۱
 • عضو كميسيون ملي توسعه پايدار كشور ۱۳۷۹-۱۳۷۶
 • عضو كمسيون طراحي شهري، معماري و محيط زيست منطقه ۲۲ تهران از سال ۱۳۸۵
 • عضو كمسيون طراحي شهري، معماري و محيط زيست منطقه ۱ تهران در سال ۱۳۸۶
 • عضو كمسيون طراحي شهري، معماري و محيط زيست منطقه ۴ تهران از سال ۱۳۹۰
 • مجري و طراحي پروژه باغ گياه شناسي ملي ايران.
 • عضو هيئت داوران كتاب سال كشور از سال ۱۳۸۶
 • عضو اتاق فكر سازمان پارك ها و فضاي سبز تهران از سال ۱۳۹۰
 • عضو كميته فني سازمان پارك ها و فضاي سبز تهران از سال ۱۳۹۱
 • مجري باغ گياه شناسي ملي ايران
 • طراحي منظر و فضاي سبز در نقاط مختلف كشور
 • بنيان گذار هفت مجله علمي-پژوهشي در ارتباط با محيط زيست و منابع طبيعي
نام و نام خانوادگی : ودود صمدی
مدرک / رشته تحصیلی :  کارشناس ارشد اقلیم شناسی 
مرتبه علمی :  کارشناس پژوهش
جایگاه سازمانی : مشاور و مسئول حوزه ریاست
ایمیل : samadi@rifr-ac.ir
 

دفتر ریاست

تلفن تماس : ۴۴۷۸۷۲۸۲ الی ۵

پست الکترونیک : info@rifr-ac.ir

نام : داوود

نام خانوادگی : منصوریار

سمت : امور دفتری حوزه ریاست

ادرس ایمیل

نام : ناصر

نام خانوادگی : دادخواهی

سمت : امور دفتری حوزه ریاست

ادرس ایمیل

بازدید: 2061