ردیف عنوان سند مجری
۱ بذر و نهال جنگلی بخش جنگل
۲ تغییر اقلیم بخش جنگل
۳ مدیریت پایدار زاگرس بخش جنگل
۴ شمشاد بخش جنگل
۵ برنامه راهبردی تعادل دام و مرتع بخش مرتع
۶ آب و ریزگرد بخش بیابان
۷ برنامه راهبردی تحقیقات چوب و کاغذ بخش چوب و کاغذ
۸ برنامه راهبردی تحقیقات  گیاهان دارویی بخش گیاهان دارویی
۹ برنامه راهبردی اصلاح و احیاء گیاهان دارویی بخش گیاهان دارویی
۱۰ برنامه راهبردی گیاهشناسی بخش گیاهشناسی
۱۱ برنامه راهبردی حمایت و حفاظت گروه حمایت و حفاظت
۱۲ برنامه راهبردی  توسعه زراعت چوب گروه صنوبر
۱۳ برنامه راهبردی زیست فناوری گروه زیست فناوری
۱۴ برنامه سیاستگذاری، لوایح و قوانین بین بخشی
۱۵ برنامه راهبردی بخش تحقیقات جنگل بخش جنگل

بازدید: 796