رئیس بخش

نام و نام خانوادگی محمد متینی ‏زاده
مدرک / رشته دکترای تخصصی / منابع طبیعی (جنگلداری)
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی رئیس گروه تحقیقات زیست‏فناوری
حوزه فعالیت بیولوژی خاک
ایمیل matini@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی محمدحسن عصاره
مدرک / رشته دکترای تخصصی / بیوتکولوژی
مرتبه علمی استاد
جایگاه سازمانی هیئت علمی
حوزه فعالیت بیوتکنولوژی
ایمیل asare@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی عباس قمری زارع
مدرک / رشته دکتری تخصصی / اصلاح نباتات
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی هیات علمی
حوزه فعالیت اصلاح گیاهان منابع طبیعی
ایمیل ghamari-zare@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سيد محسن حسام زاده حجازی
مدرک / رشته دکتری تخصصي  /  اصلاح نباتات 
مرتبه علمی دانشيار 
جایگاه سازمانی هيات علمی
حوزه فعالیت ژنتيک مولکولی،سيتوژنتيک و اصلاح نباتات
ایمیل smhessamzadeh@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی میترا امام
مدرک / رشته فوق لیسانس / علوم گیاهی
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی هیات علمی
حوزه فعالیت کشت بافت
ایمیل memam@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
دکتر سمانه سماوات
نام و نام خانوادگی سمانه سماوات  
مدرک / رشته دکتری تخصصی/بیماری شناسی گیاهی  
مرتبه علمی استادیار پژوهش  
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی  
حوزه فعالیت باکتری شناسی گیاهی، کنترل بیولوژیکی   
ایمیل samaneh.samavat@gmail.com  
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی آناهیتا شریعت
مدرک / رشته دکتری / اصلاح نباتات
مرتبه علمی  ——
جایگاه سازمانی  ——
حوزه فعالیت اصلاح نباتات و فیزیولوژی گیاهی
ایمیل shariat@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی زهرا آبروش
مدرک / رشته کارشناسي ارشد / علوم گياهي- سلولي تکويني
مرتبه علمی  —-
جایگاه سازمانی  —-
حوزه فعالیت کشت بافت
ایمیل abravesh@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی لیلا  میرجانی
مدرک / رشته کارشناسی ارشد / علوم گیاهی
مرتبه علمی  —–
جایگاه سازمانی  —–
حوزه فعالیت کشت بافت
ایمیل mirjani@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی منصوره صداقتی
مدرک / رشته کارشناسی ارشد /  فیزیولوژی گیاهی
مرتبه علمی —– 
جایگاه سازمانی —–
حوزه فعالیت بیوتکنولوژی
ایمیل sedaghati2012@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی فرشته  اسدی‌کرم
مدرک / رشته کارشناسی ارشد / بیوتکنولوژی کشاورزی
مرتبه علمی  —–
جایگاه سازمانی  —–
حوزه فعالیت سیتوژنتیک، کشت بافت و مطالعات پروتئینی
ایمیل asadi344@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی الهام سرحدی
مدرک / رشته کارشناسي ارشد / بیوتکنولوژی کشاورزی
مرتبه علمی  ——–
جایگاه سازمانی  ——–
حوزه فعالیت پروتئومیکس، کشت بافت و متابولیتهای ثانویه
ایمیل sarhadi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی زينب  زارع
مدرک / رشته کارشناسي ارشد / فيزيولوژي گياهي
مرتبه علمی —– 
جایگاه سازمانی —–
حوزه فعالیت فيزيولوژي گياهي – سنجش پروتئين و آنزيم
ایمیل  —–
CV سامانه علم سنجی

بازنشستگان

نام و نام خانوادگی حسین  میرزایی ندوشن
مدرک / رشته دکتری / اصلاح نباتات
مرتبه علمی استاد
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی
حوزه فعالیت گروه زیست فن آوری
ایمیل mirzaie@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سیدرضا  طبائی عقدائی
مدرک / رشته دکتری تخصصی / اصلاح نباتات 
مرتبه علمی استاد
جایگاه سازمانی  هیات علمی
حوزه فعالیت اصلاح نباتات، سيتوژنتيک و ژنتيک مولکولي
ایمیل tabaei@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

بازدید: 769