دستاوردها

 

دستاوردهای زیست‌شناسی مولکولی
– دستیابی به فناوری‌ تولید کودهای بیولوژیکی جهت عرصه‌های منابع طبیعی
– دستیابی به پروتکل‌های حفظ ذخایر ژنتیکی بذور ۳۷ گونه از گیاهان منابع طبیعی در شرایط فراسرد (Cryopreservation)
– ارتقای دانش فنی و ایجاد زمینه مناسب برای استفاده از فناوری‌های زیستی در بخش‌های مختلف منابع طبیعی
– همکاری در توسعه نیروی انسانی متخصص با اجرای پروژه‌های تحصیلات تکمیلی (دکتری و کارشناسی ارشد) از طریق همکاری با دانشگاه‌های خارج و داخل کشور

دستاوردهای کشت بافت
-ریز ازدیادی تعدادی از گونه‌های مرتعی، جنگلی و دارویی
-کشت جنین تعدادی گونه جنگلی و مرتعی (سرخدار، کیکم، سیاه گینه و انواع گیاهان مرتعی)
-کاربرد وسیع نجات جنین در ایجاد دورگ‌های بین گونه‌ای و درون گونه‌ای از گونه‌های متفاوت جنس صنوبر به منظور تولید چوب بهتر در شرایط نامساعد محیطی
-ایجاد گیاهان آندروژنیک به منظور کاهش سطوح پلوئید گیاهان مختلف مرتعی و جنگلی
– دستیابی به پروتکل‌های حفظ ذخایر ژنتیکی جوانه، سلول، دانه گرده و جنین تعدادی از گونه‌های گیاهان منابع طبیعی در شرایط فراسرد (Cryopreservation)
– تاسیس کرایو بانک ایران در گونه‌های جنگلی، مرتعی و دارویی
– ارتقاء و بهبود سازگاری گیاهچه‌های کشت بافتی با استفاده از شرایط شبه فتواتوتروف و فتواتوتروف

دستاوردهای فیزیولوژی گیاهی
– تعیین تعدادی از گونه‌های بومی و غیر بومی متحمل به خشکی، شوری و سرما به‌منظور استفاده در برنامه‌های فضای سبز و جنگل‏کاری و توسعه محدوده رشد گیاهان جنگلی، مرتعی و دارویی
– معرفی گونه‏های انباشته‌ساز فلزات سنگین و آلوده‌کننده محیط زیست به منظور کاهش آلودگی‌های زیست محیطی در مناطق شهری و صنعتی
– تعیین محدوده جذب عناصر با توجه به میزان اسیدیته در گیاهان مرتعی
– بررسی تغییرات متابولومیکی گونه‌های مختلف گیاهی در پاسخ به تنش‌های غیر زیستی
– تعیین دگرآسیبی برخی از گونه‌های گیاهی بر خصوصیات فیزیولوژی و مورفولوژی سایر گونه‌های گیاهی

دستاوردهای اصلاح نباتات
– تعیین سطح پلوئیدی و تعداد کروموزوم‌ در گونه‌های متعددی از گیاهان جنگلی، مرتعی و دارویی
– تولید گیاهان دورگ در برخی گونه‌های مختلف جنگلی، مرتعی و دارویی
– تعیین توانمندی‌ ژنتیکی تعدادی از گونه‌های جنگلی، مرتعی و دارویی
– تعیین سازگاری و پایداری عملکرد ۴۰ ژنوتیپ مختلف گل‌محمدی کشور و معرفی ارقام برتر
– احداث باغ بذر تاغ