اهداف و وظایف

– مطالعه ژنتیکی گونه‌های جنگلی و مرتعی.
– بررسی کاربرد زیست فن‌آوری در اصلاح و تکثیر گیاهان جنگلی.
– بررسی کاربرد زیست فن‌آوری در اصلاح و تکثیر گیاهان مرتعی.
– بررسی کاربرد زیست فن‌آوری در اصلاح و تکثیر گیاهان دارویی و معطر.
– بررسی روشهای نوین علمی در حفظ تنوع ژنتیکی
– بررسی کاربرد زیست فن‌آوری در افزایش سازگاری گونه‌های گیاهی در مقابل تنشهای غیر زنده و زنده (خشکی، شوری، درجه حرارتهای حاد سرمایی و گرمایی و آفات بیماریها).

زیر گروه زیست‌شناسی مولکولی
وظایف
انجام تحقیقات مولکولی در زمینه تنش‌های محیطی برای شناخت سازو کارهای تحمل و یا مقاومت به تنش‌های محیطی به منظور کنترل تنش‌های محیطی از قبیل سرما، خشکی، شوری، کمبودهای غذایی و نیز آفات و بیماری‌ها به عنوان تنگناهای موجود در اکوسیستم‌های جنگلی، مرتعی دارویی
– انجام تحقیقات مولکولی در زمینه همبستگی بین گیاهان و میکروارگانیسم‌ها به منظور تولید کودها و سموم بیولوژیک جهت مبارزه پایدار با آفات و کمبودهای غذایی در گونه‌های جنگلی، مرتعی ودارویی
– پژوهش در زمینه سیستماتیک مولکولی گیاهان در کنار سیستماتیک کلاسیک
– ایجاد ژنوتیپ‌های جدید با کارآئی خاص و مورد نظر از طریق جهش‌زایی

زیر گروه کشت بافت
وظایف
– ریز‌ازدیادی (کشت مریستم‌، ایجاد مریستم‌های نابه‌جا و رویان‌زایی سوماتیکی) گونه‌‌های جنگلی، مرتعی، بیابانی و دارویی
– ایجاد تنوع سوماکلونال و گامتوکلونال جهت اهداف اصلاحی
– تولید گیاهان ‌هاپلوئید (کشت بساک و میکروسپور) جهت اهداف اصلاحی
– مطالعات جنین‌زایی سوماتیکی جهت تولید بذور مصنوعی
– کاربرد تکنیک‌های کشت و نجات جنین برای غلبه بر انواع خود ناسازگاری‌ها
– کشت سلولی از سلول‌های گیاهان مختلف
– امتزاج پروتوپلاستی به منظور تولید دورگه‌های غیر جنسی
– بررسی امکان حفظ ذخایر ژنتیکی گونه‌‌های جنگلی، مرتعی، بیابانی و دارویی در شرایط فراسرد در دمای ۱۹۶- (Cryopreservation) ، به عنوان روشی مطمئن برای طولانی مدت جهت حفظ ذخایر ژنتیکی آنها
– انجام دورگ‌گیری‌های درون شیشه‌ای با استفاده از روش‌های زیست‌فناوری
– استفاده از شرایط شبه فتواتوتروف و فتواتوتروف به منظور بهبود ریزازدیادی گیاهان مختلف

زیر گروه فیزیولوژی گیاهی
وظایف
– بررسی فیزیولوژیکی تنش‌های غیرزیستی (شوری، سرما، گرما و خشکی) بر گیاهان
– مقایسه و بررسی سازوکارهای گونه‌های مختلف جنگلی و مرتعی از نظر تحمل خشکی و شوری
– تشخیص عوامل شوری در مناطق مختلف و تاثیر آن بر گیاه
– بررسی تاثیر شوری و خشکی بر مولفه‏های مختلف فیزیولوژیکی از جمله: محاسبه روابط آبی (درصد رطوبت نسبی بافت‌ها RWC، وزن آماس، میزان کمبود آب نسبت به حالت اشباع)، تعیین مقاومت روزنه‏ای از روی تغییر در الگوهای تنظیم کننده رشد از جمله ABA، تنظیم اسمزی از روی اسمولیت‌های آلی در گیاه، پرولین، گلیسین بتائین، اندازه‌گیری میزان قند، کلروفیل، تعداد و ابعاد روزنه (بررسی آناتومیکی)، تغذیه معدنی گیاه (بررسی میزان سدیم، پتاسیم، منیزیم و کلسیم)، مقدار آنزیم‌ها نظیر پراکسیداز، کاتالاز و … در اندام‌های گیاه.
– تشخیص اختلالات تغذیه‏ای در گیاهان از روی علایم ظاهری، تجزیه برگ و تجزیه خاک
– بررسی اثر فاکتورهایی از قبیل pH، EC، گرما، سرما، شوری، خشکی، ارتفاع، شیب، شرایط غرقابی و… در میزان جذب عناصر مختلف در گیاهان
– بررسی‌های دگرآسیبی گیاهان بر یکدیگر
– اندازه‌گیری دقیق ۵۸ عنصر مختلف

زیر گروه اصلاح نباتات
وظایف
– بررسی تنوع ژنتیکی گیاهان جنگلی، مرتعی و دارویی
– مطالعه ساختار ژنتیکی و ارزیابی توانمندی ژنتیکی گیاهان جنگلی، مرتعی و دارویی
-بررسی سیتوژنتیکی و سیتوتاکسونومیکی
– مطالعه مکانیزم‌های تولید مثل گیاهان جنگلی، مرتعی و دارویی
– بررسی پروتئینی و آنزیمی گیاهان جنگلی، مرتعی و دارویی
– دو‌رگ‌گیری‌های درون و بین گونه‌ای به منظور دست‏یابی به دورگ‌های برتر و ایجاد تنوع ژنتیکی