رئیس بخش

نام و نام خانوادگی محمد کاظم عراقی 
مدرک / رشته کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی
مرتبه علمی مربی
جایگاه سازمانی رئیس گروه تحقیقات مکانیزاسیون
حوزه فعالیت مکانیزاسیون
ایمیل araghi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی فرشید مریخ
مدرک / رشته کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی
مرتبه علمی  —-
جایگاه سازمانی کارشناس محقق
حوزه فعالیت طراحی و ساخت ماشینهای کشاورزی و منابع طبیعی
ایمیل merrikh@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و خانوادگی روح اله رحیمی
مدرک / رشته دکتری مکانیزاسیون کشاورزی
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت انرژی های تجدیدپذیر، ارزیابی های زیست محیطی
ایمیل rrahimi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی عباس گرجی چاکسپاری
مدرک / رشته  دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
مرتبه علمی —- 
جایگاه سازمانی مشمول نخبه
حوزه فعالیت فن آوری های پس  از برداشت
ایمیل a.gorji@urmia.ac.ir
CV سامانه علم سنجی

بازدید: 365