پروژه بخش تحقیقات مکانیزاسیون

پروژه های انجام شده:
مکانیزه کردن تولید نهال در توسعه جنگل کاری ( زیر پروژه خودکفایی سلولزی)
مکانیزاسیون عملیات تهیه زمین کاشت داشت و برداشت صنوبر
طراحی و ساخت و ارزیابی دستگاه زیرشکن تزریق کننده بقایای گیاهی به خاک به منظور ذخیره نزولات

پروژه های در دست اجرا:
ارزیابی و مقایسه شاخص¬های اقتصادی و انرژی روش¬های بکارگیری مکانیزاسیون در تولید گیاهان دارویی با مصارف سرشاخه در استان البرز

DateTitleCategories
۱۳۹۶/۰۵/۰۴مکانیزه کردن تولید نهال در توسعه جنگلکاری (زیر پروژه خودکفایی سلولزی)پروژه های مکانیزاسیون, خاتمه یافته2017-07-26 15:49:48