پروژه بخش تحقیقات مکانیزاسیون

ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ ارزيابي و مقايسه شاخص¬هاي اقتصادي و انرژي روش¬هاي بکارگيري مکانيزاسيون در توليد عمده¬ترين گياهان دارويي ايران با مصارف سرشاخه روح اله رحيمي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ بررسي اثرپيش بر,عمق كا روسرعت پيشروي برعملكردما شين بوته كا رمرتعي بنيامين هوشياني ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۲ بررسي وانتخا ب دوروش تهيه بستربذربراي كا شت واستقرارگيا ها ن مرتعي علي صالح منزوي تهران ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۳ بررسي روشها ي مختلف كشت دراستقرارگونه ها ي مرتعي محمدكاظم عراقي ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۴ طراحي دستگا ه هدبرش درختا ن جنگلي و سا خت شا سي و سيستم تغذيه آن ۰ محمدرضا امامي ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۵ بررسي امكا ن برداشت ۶نوع ازبذورگيا ها ن چمني با ما شين وارزيا بي عملكردآن احمد گرجي پور ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۶ طراحي وسا خت دستگا ه علف برموتوري فرشيد مريخ ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۲
۷ مكا نيزاسيون عمليا ت تهيه زمين ,كا شت ,داشت وبرداشت صنوبر محمدكاظم عراقي ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۸۳
۸ طراحي وسا خت وارزيا بي دستگا ه زيرشكن تزريق كننده بقا يا ي گيا هي به خا ك به منظور ذخيره نزولات محمدكاظم عراقي ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۹ مكا نيزه كردن توليدنها ل درتوسعه جنگلكا ري (زيرپروژه خودكفا يي سلولزي ) محمدكاظم عراقي ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۰ طراحي و ساخت دستگاه بخارساز براي از بين بردن بذر علفهاي هرز در خاک مورد استفاده در گلخانه‌هاي تکثير محمدكاظم عراقي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۱۱ طراحي و ساخت دستگاه خردکن به منظور خرد کردن بقاياي گياهي براي تهيه كمپوست و ارزيابي عملکرد آن فرشيد مريخ ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۱۲ بررسي امكان خرد كردن بقاياي گياهي درختان توسط خرمنكوب به منظور تهيه كمپوست با استفاده از دو نوع تيغه فرشيد مريخ ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۱۳ مکانيزاسيون توليد کمپوست از بقاياي گياهي در باغ گياه¬شناسي ملي ايران محمدكاظم عراقي ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۶

بازدید: 96