پروژه بخش تحقیقات مکانیزاسیون

پروژه های انجام شده:
مکانیزه کردن تولید نهال در توسعه جنگل کاری ( زیر پروژه خودکفایی سلولزی)
مکانیزاسیون عملیات تهیه زمین کاشت داشت و برداشت صنوبر
طراحی و ساخت و ارزیابی دستگاه زیرشکن تزریق کننده بقایای گیاهی به خاک به منظور ذخیره نزولات

پروژه های در دست اجرا:
ارزیابی و مقایسه شاخص های اقتصادی و انرژی روش های بکارگیری مکانیزاسیون در تولید عمده ترین گیاهان دارویی ایران با مصارف سرشاخه

محاسبه و تحلیل انرژی تولید گیاهان دارویی اولویت دار ایران به منظور پیاده سازی و توسعه الگوهای بهینه مکانیزاسیون از مرحله خاک ورزی تا برداشت

بازدید: 52