مقالات بخش تحقیقات مکانیزاسیون

مقالات منتشر شده:

بررسی روشهای مختلف کشت در استقرار گونه های مرتعی

ارزیابی لوله های سقوط بذر در خطی کارهای متداول در ایران بکمک حس گر تشخیص بذر

بررسی و مقایسه ی دستگاه های شیردوشی روباتیک و نیمه اتوماتیک فعلی

اتوماسیون ارزیابی لوله های سقوط بذر در شرایط آزمایشگاهی

مدل های برنامه ریزی در کشاورزی با تکیه بر پایداری نظام تولیدی

کاربرد برنامه ریزی پویا در مدیریت منابع آب

بررسی تولید اتانول از ضایعات خرما از نظر چرخه حیات انرژی و اثرات زیست محیطی

Full Chain energy analysis of ethanol production from Date palm

Life cycle assessment of bioethanol production from Date waste

Assessing the Effect of Tillage Method and Ground Speed on Performance of Some Kind of Seed Tubes Using Automatic Seed Detector and Counter System

بازدید: 42