اهداف و وظایف

اهداف و وظایف:
– تحقیق و مطالعه برای تعیین حدود و میزان کاربری ماشینها در عرصه منابع طبیعی.
– بررسی مناسب‌ترین روشهای عملیاتی و انجام تحقیقات علمی- کاربردی در مورد ماشینهای منابع طبیعی.
– بررسی وضعیت مکانیزاسیون در شرایط حاضر و ارائه طرح توسعه مکانیزاسیون منابع طبیعی کشور.
– انتخاب ماشین و ابزار مناسب و تعیین حیطه کاربری ماشینها در عرصه منابع طبیعی.
– انتخاب ماشین مناسب و مطابق با شرایط منابع طبیعی ایران.
– تحقیق در اثرات متقابل ماشین بر جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی منابع طبیعی.
– بهینه سازی و اصلاح ماشینهای موجود در عرصه منابع طبیعی.
– تعیین الگوهای مدیریت ماشینهای منابع طبیعی.
– بررسی اثرات زیست محیطی کاربرد ماشین در منابع طبیعی و ارائه راهکارهای کاهش اثرات مخرب آن.
– طراحی و ساخت ماشین‌های جدید و اصلاح ماشین‌های موجود.