رئیس بخش

نام و نام خانوادگی محسن  کلاگری
مدرک / رشته  دکترای تخصصی مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری
مرتبه علمی دانشیار پژوهشی
جایگاه سازمانی رئیس گروه تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد
حوزه فعالیت بیومتری-ژنتیک صنوبر و درختان سریع الرشد
ایمیل calagari@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی آزاده  صالحی
مدرک / رشته دکترای تخصصی/ جنگلداری
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیأت علمی
حوزه فعالیت آبیاری با آبهای نامتعارف
ایمیل az.salehi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی فاطمه  احمدلو
مدرک/ رشته  دکترای تخصصی / جنگلداری
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیأت علمی
حوزه فعالیت  صنوبر – کشت بافت و اصلاح درختان
ایمیل ahmadloo@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی اردشیر اشرفی فشی
مدرک / رشته کارشناسی ارشد / کشاورزی
مرتبه علمی کارشناسی ارشد
جایگاه سازمانی کارشناس مسئول خدمات ماشینی
حوزه فعالیت آگرونومی صنوبر و درختان سریع الرشد
ایمیل ashrafi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی رضا باقری
مدرک / رشته کارشناسی ارشد / جنگلداری
مرتبه علمی کارشناسی ارشد
جایگاه سازمانی کارشناس ارشد
حوزه فعالیت زراعت چوب و درختان سریع الرشد
ایمیل baghery@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی پدرام غدیری پور
مدرک / رشته کارشناسی ارشد / جنگلداری
مرتبه علمی کارشناس ارشد
جایگاه سازمانی کارشناس جنگل
حوزه فعالیت اکولوژی و مورفولوژی صنوبر 
ایمیل ghadiripour@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

بازنشستگان

نام و نام خانوادگی علیرضا مدیررحمتی
مدرک / رشته دکترای تخصصی باغبانی
مرتبه علمی دانشیار پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیأت علمی ـ بازنشسته
حوزه فعالیت سازگاری کلن ها و دوره برداشت صنوبر
ایمیل modirrahmati@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی رفعت اله  قاسمی
مدرک / رشته کارشناسی ارشد / جنگلداری
مرتبه علمی مربی پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیأت علمی – بازنشسته
حوزه فعالیت سازگاری کلن ها و فیزیولوژی صنوبرها
ایمیل ghassemi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

بازدید: 506