پروژه بخش تحقیقات صنوبر و گونه های سریع الرشد

الف. طرح/ پروژه‌های جاری

ردیف عنوان طرح/ پروژه واحد اجرا سال خاتمه
۱ بررسی نواقص فنی و ارائه راهکارهای مناسب در صنوبرکاری های استان مازندران مازندران درحال‌اجرا
۲ بررسی اثرتنش شوری بررشد و عناصر غذایی دوگونه صنوبر(پده وکبوده) و هیبریدهای بین آنها (فاز دوم) سمنان درحال‌اجرا
۳ بررسی مقاومت به خشکی ۵ کلن صنوبر(p.deltoides) مازندران درحال‌اجرا
۴ بررسی عملکرد تولید مواد لیگنوسلولزی گیاه شاهدانه (Canabis sativa L) در اقلیم های مختلف کشور (پروژه ملی) ستادموسسه درحال‌اجرا
۵ ایجاد بانک اطلاعات ارقام بومی و غیربومی صنوبر موجود درکلکسیون کرج ستادموسسه درحال‌اجرا
۶ بررسی پتانسیل تولید چوب پنج کلن مختلف صنوبر در شرایط رویشی منطقه خالسرلنگرود (گیلان) گیلان درحال‌اجرا
۷ مقایسه سازگاری و رشد کلن های صنوبر در اراضی لب شور گرگان گلستان درحال‌اجرا
۸ بررسی ویژگی‌های رویشی و جذب فلزات سنگین برخی ارقام صنوبر و بید در دو محیط کشت هیدروپونیک و خاک متاثر از آب‌های نامتعارف ستادموسسه درحال‌اجرا
۹ بررسی سازگاری ارقام بومی و غیربومی صنوبر در استان آذربایجان شرقی آذربایجانشرقی درحال‌اجرا
۱۰ تولید انبوه نهال بذری دو گونه صنوبر دلتوئیدس و اورامریکن به منظور افزایش سطح تنوع ژنتیکی مازندران درحال‌اجرا
۱۱ بررسی عملکرد تولید چوب و پتانسیل گیاه‌پالایی درختان صنوبر (Populus nigra) آبیاری شده با فاضلاب شهری در جنوب تهران ستادموسسه درحال‌اجرا
۱۲ بررسی سازگاری و عملکرد تولید چوب ارقام جدید صنوبر در شرایط اقلیمی مختلف کشور (پروژه ملی) ستادموسسه درحال‌اجرا
۱۳ بررسی عملکرد بازتولید توده صنوبر در دوره دوم بهره برداری به شیوه جست گزینی در گیلان گیلان درحال‌اجرا
۱۴ بررسی تعداد بهینه جست ها از طریق تنک کردن در جست گروه ها به منظور افزایش میزان تولید در کلن های صنوبر (فاز دوم) گلستان درحال‌اجرا
۱۵ مقایسه عملکرد سه گونه صنوبر در سیستم آبیاری قطره ای ستادموسسه درحال‌اجرا
۱۶ ارزیابی توان تولید ارقام پر محصول صنوبر جهت معرفی و کشت در استان مرکزی مرکزی درحال‌اجرا
۱۷ بررسی و مقایسه میزان تولید بیوماس ارقام مختلف صنوبر در شدتهای مختلف تنک کردن جستها در روش بهره برداری کوتاه مدت گیلان درحال‌اجرا
۱۸ آزمایش مرحله نهایی سازگاری ارقام مختلف صنوبر(پوپولتوم مقایسه ای) جهت معرفی مناسبترین آنها به اجرا در مازندران (مرحله دوم) مازندران درحال‌اجرا
۱۹ ارزیابی صفات رویشی و عملکردی برخی جمعیت های پده (Populus euphratica Olive.) در شرایط غیرشور و شور قم درحال‌اجرا
۲۰ ارزیابی و مقایسه اقتصادی و رویشی صنوبرکاری با روش کاشت مستقیم قلمه و نهالکاری با کلن های P. d. Rahmati و P. e. 45.51 در استان گیلان گیلان درحال‌اجرا

ب. طرح/ پروژه‌های خاتمه یافته

ردیف عنوان طرح/ پروژه واحد اجرا سال خاتمه
۱ تعیین ضریب شکل تنه گونه صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoids) در صنوبرکاری جهت افزایش دقت تعیین حجم درخت سرپا (مطالعه موردی: صنوبرکاری ایستگاه تحقیقات البرز کرج) ستادموسسه ۱۳۹۰
۲ طرح خزانه سلکسیون ستادموسسه ۱۳۵۱
۳ اثرهرس بروی کلنها ی مختلف صنوبروچند گونه سوزنی برگ با آبیا ری ودرشرایط دیم ستادموسسه ۱۳۵۱
۴ بررسی کا شت شا خه ها ی بلند صنوبر درمحل اصلی ستادموسسه ۱۳۵۲
۵ طرح مقا یسه عملکردقلمه ها ی حا صله ازنها لها ی یکسا له وقلمه ها ی حا صله از تتا رد ستادموسسه ۱۳۵۲
۶ ایجا د سلکسیون صنوبروبید درکرج -ارومیه -اصفها ن  ستادموسسه ۱۳۵۲
۷ طرح سا زگا ری tremula populus  مازندران ۱۳۵۳
۸ آزما یش فا صله ای صنوبر  ستادموسسه ۱۳۵۷
۹ آزما یش تعیین بهترین سن نها ل صنوبر درموقع کا شت گیلان ۱۳۵۷
۱۰ آزما یش جنگلکا ری با استفا ده از قلمه درمحل اصلی گیلان ۱۳۵۷
۱۱ بررسی روش احیا جنگلها ی مخروبه شما ل با استفا ده از نها لها ی صنوبر گیلان ۱۳۵۸
۱۲ آزما یش فا صله ای ۴کلن از گونه euramericana x. populus با زیر کشت پنبه گلستان ۱۳۵۸
۱۳ بررسی استقرارنها لها ی خودروتوسکا درزیراشکوب صنوبر گیلان ۱۳۶۰
۱۴ آزما یش فا صله ای ۶کلن ازگونه x.euramericana populus توام با کشت یونجه مازندران ۱۳۶۳
۱۵ تعیین مقا ومت کلتیوارها ی بومی وکلنها ی مختلف صنوبر نسبت به شته مومی ستادموسسه ۱۳۶۶
۱۶ ایجا د خزانه سلکسیون ازهیبریدطبیعی دلتوئیدس (deltoides Populus) وسا یر کلنها ی موجودومعرفی کلنها ی جدیددرایستگا ه صفرابسته گیلان ۱۳۶۸
۱۷ تعیین منا سب ترین دوره بهره برداری ازکلن Populus deltoides77/51 گیلان ۱۳۷۱
۱۸ جمع آوری ارقا م بومی وغیربومی صنوبر و بررسی آنها درخزانه سلکسیون استان زنجان (پروژه ملی) زنجان ۱۳۷۲
۱۹ جمع آوری وبررسی گونه ها وارقا م بومی وغیربومی صنوبردرخراسا ن خراسان رضوی ۱۳۷۵
۲۰ جمع آوری ارقا م بومی وغیربومی صنوبردرمنطقه کرج وبررسی آنها درخزانه سلکسیون مرکزتحقیقا ت البرزکرج (پروژه ملی) ستادموسسه ۱۳۷۵
۲۱ تعیین حداکثرتولیددرهکتا رچوب ۱۰کلن صنوبر ازدورگه اروپا -آسیا در فواصل کا شت مختلف بروش شا خه زاد مازندران ۱۳۷۶
۲۲ بررسی مقا یسه رشدوتولیددرواحدسطح چها رکلن صنوبردوگروه اورامریکن ودلتوئیدس ۰ گیلان ۱۳۷۸
۲۳ اثر تنش شوری بر کلنهای مختلف صنوبر اصفهان ۱۳۷۸
۲۴ بررسی و تعیین میزان رویش قطری گونه‌های مهم جنگلی استان مازندران مرز و بررسی وتعیین رشد و تولید چوب درختان در کشت آمیخته صنوبر و توسکای ییلاقی با پنج درجه اختلاط درچمستان نور- مرحله اول مازندران ۱۳۷۸
۲۵ آزما یش‌نهایی‌سازگاری‌ارقام‌مختلف‌صنوبر(پوپولتوم‌مقایسه‌ای)جهت‌معرفی‌مناسبترین‌آنها به بخش اجرا (پروژه ملی) ستادموسسه ۱۳۷۸
۲۶ شنا سا یی وجمع آوری کلنها ی مختلف پده وصنوبردرخوزستا ن خوزستان ۱۳۷۹
۲۷ تعیین ارقا م منا سب صنوبردردوره ها ی بهره برداری کوتا ه مدت ستادموسسه ۱۳۷۹
۲۸ استفا ده ازبیوما س صنوبربه منظورتولیدعلوفه دام ستادموسسه ۱۳۸۰
۲۹ تعیین ارقا م منا سب صنوبردرسیستم بهره برداری کوتا ه مدت (پروژه ملی) ستادموسسه ۱۳۸۰
۳۰ تهیه جدول حجم کلنها ی موفق صنوبر گیلان ۱۳۸۱
۳۱ ایجادکلکسیون‌صنوبرپایه‌مادر (پروژه ملی) ستادموسسه ۱۳۸۲
۳۲ کشت تلفیقی صنوبربا یونجه (اگروفا رستری )(شورا) ستادموسسه ۱۳۸۳
۳۳ جمع آوری وشنا سا یی بیدها ی ایران واحداث کلکسیون بیدها ی بومی وخا رجی ستادموسسه ۱۳۸۳
۳۴ بررسی سا زگا ری ووضعیت رویشی گونه ها ی مختلف پا ئولونیا درشرایط اقلیمی گیلا ن گیلان ۱۳۸۴
۳۵ استفا ده ازبیوما س صنوبربمنظورتولیدعلوفه دام دراستا ن آذربا یجا ن غربی آذربایجانغربی ۱۳۸۴
۳۶ طرح ملی جمع آوری وشنا سا یی بیدها ی ایران واحداث کلکسیون ازبیدها ی بومی وخا رجی (پروژه ملی) ستادموسسه ۱۳۸۵
۳۷ بررسی اثرقطرنها ل برروی استقراروتولیدچوب ۲کلن صنوبر (۷۷٫۵۱)P.deltoides و(۲۱۴-I)P.x.euramericana مازندران ۱۳۸۵
۳۸ کشت تلفیقی صنوبرکلن (P.n.betulifolia) با محصولات زراعی -علوفه ای ( اگروفا رستری ) (پروژه ملی) ستادموسسه ۱۳۸۶
۳۹ بررسی رشد و تولید ۱۰ کلن صنوبر از دو رگ گیری طبیعی در ایران (پروژه ملی) ستادموسسه ۱۳۸۶
۴۰ بررسی تعداد بهینه جست‌ها از طریق تنک کردن در جست گروهها بمنظور افزایش‌ میزان تولید در کلن‌های صنوبر ستادموسسه ۱۳۸۶
۴۱ بررسی رشد و تولید چوب درختان در کشت آمیخته صنوبر و توسکای ییلاقی با پنج درجه اختلاط در چمستان (نور) (مرحله دوم) مازندران ۱۳۸۶
۴۲ توسعه صنوبرکاری در کشور (زیرپروژه خودکفایی موادسلولزی) ستادموسسه ۱۳۸۶
۴۳ تاثیر کودهای معدنی (NPK) در حاصلخیزی نهالستانهای صنوبر (رویش نهالها) و نقش آن در مقاوت و حساسیت آنها با آفات مهم در استان گیلان گیلان ۱۳۸۶
۴۴ بررسی تعداد بهینه جست‌ها به منظور افزایش میزان تولید کلن‌های صنوبر در چمستان نور مازندران ۱۳۸۷
۴۵ آزمایش‌ نهایی ‌سازگاری‌ ارقام‌ مختلف‌ صنوبر (پوپولتوم ‌مقایسه‌ای) جهت ‌معرفی ‌مناسبترین ‌آنها به بخش اجرا (استان زنجان)- فازدوم زنجان ۱۳۸۸
۴۶ بررسی میزان موفقیت صنوبرکاری های سنواتی استان مازندران مازندران ۱۳۸۸
۴۷ بررسی‌ تنوع‌ رویشی، رویشگاهی، ژنتیکی ‌و اثر متقابل ‌آنها در صنوبرهای Populus alba و Populus nigra (پروژه ملی) ستادموسسه ۱۳۸۸
۴۸ بررسی تاثیر دوره‌های مختلف آبیاری در عملکرد ارقام برتر صنوبر ستادموسسه ۱۳۸۸
۴۹ بررسی میزان رویش و تولید در کشت مخلوط توسکا و صنوبر گیلان ۱۳۸۹
۵۰ بررسی تاثیر کودهای مختلفN,P,K بر تولید ارقام برتر صنوبر در دوره‌های بهره‌برداری کوتاه‌مدت ۴ ساله ستادموسسه ۱۳۸۹
۵۱ بررسی ویژگی های رویشی و مورفولوژیکی کلنهای دو رگ پده (P.alba x P.euphratica) در ایستگاه تحقیقاتی شوشتر خوزستان خوزستان ۱۳۹۰
۵۲ مطالعه و بررسی کلن ها و ارقام مناسب صنوبر و پالونیا در اراضی مستعد زراعت چوب مناطق کوهستانی شمال کشور ستادموسسه ۱۳۹۰
۵۳ بررسی تعداد بهینه از جست‌ها از طریق تنک کردن در جست گروهها به منظور افزایش میزان تولید کلن‌های صنوبر گلستان ۱۳۹۱
۵۴ جمع آوری بیدهای استان گیلان و احداث کلکسیون پایه مادر از گونه‌های بومی و غیربومی بید ایران گیلان ۱۳۹۱
۵۵ بررسی اثرات تیمارهای مختلف کودی در افزایش توان تولید چوب صنوبر گیلان ۱۳۹۱
۵۶ جمع آوری و سلکسیون ارقام هیبرید طبیعی صنوبر به منظور دست یابی به کلن و کولتیوارهای جدید و استفاده از آنها در توسعه صنوبرکاری گیلان ۱۳۹۲
۵۷ مطالعه تنوع ژنتیکی موجود بین توده‌های موجود پده و تولید نهالهای بذر ی از ژنوتیپهای برتر این گونه ستادموسسه ۱۳۹۲
۵۸ تولید مثل جنسی و تولید انبوه نهال بذری جهت گسترش اساس ژنتیکی گونه‌ی Populus caspica و معرفی کلنهای جدید مازندران ۱۳۹۲
۵۹ بررسی تأثیر برش بهره برداری بر روی تولید کلن های مختلف صنوبر با تاج بسته در استان مرکزی(فاز دوم طرح سازگاری) مرکزی ۱۳۹۲
۶۰ بررسی سازگاری ارقام غیربومی صنوبر در استان مرکزی (فاز دوم) مرکزی ۱۳۹۲
۶۱ ایجاد کلکسیون پروانانس های گونه پده ( P.euphratica) به منظور بررسی ویژگی های رویشی، مورفولوژیکی و فنولوژیکی (پروژه ملی) ستادموسسه ۱۳۹۲
۶۲ جمع‌آوری پایه‌ها و توده‌های مختلف سفید پلت و کشت آن در ایستگاه خوشامیان به‌منظور حفظ ژنتیکی این گونه در حال انقراض در استان‌های مختلف مازندران ۱۳۹۲
۶۳ اثر تنش شوری بر رشد دو گونه صنوبر(کبوده و پده) و هیبریدهای بین آنها (پروژه ملی) ستادموسسه ۱۳۹۲
۶۴ بررسی فنولوژی، مورفولوژی و مشخصه های رویشی ارقام مختلف صنوبر در کلکسیون پایه مادری (پروژه ملی) ستادموسسه ۱۳۹۲
۶۵ بررسی و مقایسه میزان تولید بیوماس ارقام مختلف صنوبر در شدتهای مختلف تنک‌کردن جستها درروش بهره برداری کوتاه مدت، در مرحله دوم بهره برداری ستادموسسه ۱۳۹۲
۶۶ کشت تلفیقی صنوبر گونه populus alba با یونجه (آگروفارستری) در استان آذربایجان غربی آذربایجانغربی ۱۳۹۲
۶۷ مقایسه عملکرد ۹ کلن مختلف صنوبر نسبت به دو سطح آبیاری ستادموسسه ۱۳۹۲
۶۸ بررسی مشخصات رویشی وچوب تولیدی در هکتار۱۰ کلن صنوبرتاج بسته در دوره دوم بهره برداری کرمانشاه ۱۳۹۳
۶۹ بررسی مشخصات رویشی وچوب تولیدی در هکتار ۱۲کلن صنوبرتاج باز در دوره دوم بهره برداری کرمانشاه ۱۳۹۳
۷۰ آزما یش‌نهایی‌سازگاری‌ارقام‌مختلف‌صنوبر(پوپولتوم‌مقایسه‌ای)جهت‌معرفی‌مناسبترین‌آنها به بخش اجرا(لرستان) لرستان ۱۳۹۳
۷۱ تعیین مناسبترین فاصله کشت تلفیقی صنوبر کلن P.deltoides 69/55 با زراعت بادام زمینی گیلان ۱۳۹۳
۷۲ بررسی سازگاری ۱۱ کلن جدید صنوبر در شرایط ااقلیمی گیلان گیلان ۱۳۹۳
۷۳ بررسی عملکرد برخی گونه های اکالیپتوس در دوره های بهره برداری کوتاه مدت (پروژه ملی) ستادموسسه ۱۳۹۳
۷۴ آزما یش‌نهایی‌سازگاری‌ارقام‌مختلف‌صنوبر(پوپولتوم‌مقایسه‌ای)جهت‌معرفی‌مناسبترین‌آنها به بخش اجرا(مازندران) مازندران ۱۳۹۳
۷۵ بررسی تلاقی بین و درون گونه‌ای در برخی‌گونه‌های بیدو ارزیابی‌رشد نهالهای دورگ در خزانه آزمایشی ستادموسسه ۱۳۹۳
۷۶ تکمیل و توسعه کلکسیون بید و انجام بررسیهای فنولوژی، مورفولوژی و مشخصه های رویشی گونه های مختلف بید (پروژه ملی) ستادموسسه ۱۳۹۴
۷۷ تعیین ارقام مناسب بید در سیستم بهره برداری کوتاه مدت ستادموسسه ۱۳۹۴
۷۸ آزمایش مرحله نهایی سازگاری ارقام مختلف صنوبر جهت معرفی مناسبترین آنها به اجرا دراستان آذربایجان غربی (فاز ۲) آذربایجانغربی ۱۳۹۴
۷۹ آزمایش مرحله نهایی سازگاری دورگهای بین‌گونه ای صنوبر(کبوده× پده و پده×کبوده) دراستان آذربایجان غربی (فاز ۲) آذربایجانغربی ۱۳۹۴
۸۰ بررسی تعداد بهینه جستها به منظور افزایش میزان تولید کلن های صنوبر در چمستان نور (فاز دوم) مازندران ۱۳۹۴
۸۱ بررسی فراگیر توانمندیهای بید با تاکید بر نقش آن‌در زراعت چوب (طرح جامع ملی) ستادموسسه ۱۳۹۵

بازدید: 151