پروژه بخش تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد

ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (اردبيل) يونس رستمي‌كيا اردبيل ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۲ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (گيلان) سيدعبداله موسوي كوپر گيلان ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۳ ايجاد بانک اطلاعات ارقام بومي و غيربومي صنوبر موجود درکلکسيون کرج محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۴ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (استان لرستان) فرهاد جهانپور لرستان ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۵ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (استان همدان) مصطفي زارعي‌لطفيان همدان ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۶ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (کهکيلويه و بوير احمد) كاظم بردبار كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۷ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (مازندران) فرهاد اسدي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۸ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (تهران) محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۹ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (آذربايجانشرقي) ژيلا بالايي آذربايجانشرقي ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۱۰ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (اايستگاه البرز) محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۱۱ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (کردستان) بايزيد يوسفي كردستان ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۱۲ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (استان گلستان ) غلامعلي غلامي گلستان ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۱۳ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (خراسان شمالي ) علي بزرگمهر خراسان شمالي ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۱۴ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (استان زنجان) طه مجيدي زنجان ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۱۵ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) -استان کرمانشاه فريدون بلندبخت كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۱۶ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (استان اصفهان) سيدماجد حسامي اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۱۷ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (استان مرکزي) غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۱۸ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (آاستان آذربايجان غربي ) صابر قاسمپور آذربايجانغربي ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۱۹ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (استان چهارمحال و بختياري ) محمود طالبي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۲۰ بررسي تعداد بهينه جست ها از طريق تنك كردن در جست گروه ها به منظور افزايش ميزان توليد در كلن هاي صنوبر (فاز دوم) غلامعلي غلامي گلستان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۲۱ بررسي عملكرد توليد چوب و پتانسيل گياه‌پالايي درختان صنوبر (Populus nigra) آبياري شده با فاضلاب شهري در جنوب تهران آزاده صالحي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۲۲ بررسي عملکرد بازتوليد توده صنوبر در دوره دوم بهره برداري به شيوه جست گزيني در گيلان ابراهيم لشكربلوكي گيلان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۲۳ بررسي سازگاري و عملکرد توليد چوب ارقام جديد صنوبر در شرايط اقليمي مختلف کشور محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۲۴ مقايسه عملکرد سه گونه صنوبر در سيستم آبياري قطره اي رضا باقري ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۲۵ توليد انبوه نهال بذري دو گونه صنوبر دلتوئيدس و اورامريکن به منظور افزايش سطح تنوع ژنتيكي فرهاد اسدي مازندران ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۲۶ ارزيابي توان توليد ارقام پر محصول صنوبر جهت معرفي و كشت در استان مركزي غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۲۷ تعيين مناسبترين فاصله کاشت بر روي عملکرد توليد چوب کلنهاي موفق صنوبر در اقليم هاي مختلف کشور استان (مرکزي) غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۲۸ ارزيابي و مقايسه اقتصادي و رويشي صنوبرکاري با روش کاشت مستقيم قلمه و نهالکاري با کلن هاي P. d. Rahmati و P. e. 45.51 در استان گيلان ابراهيم لشكربلوكي گيلان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۲۹ تعيين مناسبترين فاصله کاشت بر روي عملکرد توليد چوب کلنهاي موفق صنوبر در اقليم هاي مختلف کشور استان (اردبيل) يونس رستمي‌كيا اردبيل ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۳۰ تعيين مناسبترين فاصله کاشت بر روي عملکرد توليد چوب کلنهاي موفق صنوبر در اقليم هاي مختلف کشور استان(لرستان) فرهاد جهانپور لرستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۳۱ تعيين مناسبترين فاصله کاشت بر روي عملکرد توليد چوب کلنهاي موفق صنوبر در اقليم هاي مختلف کشور استان(آذربايجانغربي) صابر قاسمپور آذربايجانغربي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۳۲ تعيين مناسبترين فاصله کاشت بر روي عملکرد توليد چوب کلنهاي موفق صنوبر در اقليم هاي مختلف کشور (کرمانشاه) علي‌اصغر زهره‌وندي كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۳۳ تعيين مناسبترين فاصله کاشت بر روي عملکرد توليد چوب کلنهاي موفق صنوبر در اقليم هاي مختلف کشوراستان (گيلان) سيدعبداله موسوي كوپر گيلان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۳۴ تعيين مناسبترين فاصله کاشت بر روي عملکرد توليد چوب کلنهاي موفق صنوبر در اقليم هاي مختلف کشور (چهارمحال و بختياري) محمود طالبي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۳۵ تعيين مناسبترين فاصله کاشت بر روي عملکرد توليد چوب کلنهاي موفق صنوبر در اقليم هاي مختلف کشور استان کردستان بايزيد يوسفي كردستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۳۶ تعيين مناسبترين فاصله کاشت بر روي عملکرد توليد چوب کلنهاي موفق صنوبر در اقليم هاي مختلف کشور (مازندران) جمشيد مختاري مازندران ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۳۷ تعيين مناسبترين فاصله کاشت بر روي عملکرد توليد چوب کلنهاي موفق صنوبر در اقليم هاي مختلف کشوراستان (خراسان شمالي ) علي بزرگمهر خراسان شمالي ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۳۸ تعيين مناسبترين فاصله کاشت بر روي عملکرد توليد چوب کلنهاي موفق صنوبر در اقليم هاي مختلف کشور (البرز) محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۳۹ بررسي عملکرد توليد مواد ليگنوسلولزي گياه شاهدانه (Canabis sativa L) در اقليم هاي مختلف کشور محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۴۰ بررسي مقاومت به خشکي ۵ کلن صنوبر(p.deltoides) سيداحسا ن ساداتي مازندران ۱۳۹۲-۱۳۹۷
۴۱ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) (استان فارس ) كاظم بردبار فارس ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۲ بررسي ويژگي‌هاي رويشي و جذب فلزات سنگين برخي ارقام صنوبر و بيد در دو محيط کشت هيدروپونيک و خاک متاثر از آب‌هاي نامتعارف آزاده صالحي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۳ مقايسه سازگاري و رشد کلن هاي صنوبر در اراضي لب شور گرگان غلامعلي غلامي گلستان ۱۳۹۳-۱۳۹۸
۴۴ بررسي وضعيت صنوبرکاريهاي مناطق مختلف کشور (فاز اول) محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۵ بررسي پتانسيل توليد چوب پنج كلن مختلف صنوبر در شرايط رويشي منطقه خالسرلنگرود (گيلان) سيدعبداله موسوي كوپر گيلان ۱۳۹۳-۱۳۹۸
۴۶ بررسي سازگاري و عملکرد توليد چوب ارقام جديد صنوبر در شرايط اقليمي استان البرز (ايستگاه تحقيقاتي البرز) محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۴۷ بررسي سازگاري و عملکرد توليد چوب ارقام جديد صنوبر در شرايط اقليمي استان گيلان ابراهيم لشكربلوكي گيلان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۴۸ بررسي سازگاري ارقام بومي و غيربومي صنوبر در استان آذربايجان شرقي توحيد ابراهيمي گجوئي آذربايجانشرقي ۱۳۹۴-۱۳۹۹
۴۹ بررسي سازگاري و عملکرد توليد چوب ارقام جديد صنوبر در شرايط اقليمي استان مازندران فرهاد اسدي مازندران ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۵۰ ارزيابي صفات رويشي و عملكردي برخي جمعيت هاي پده (Populus euphratica Olive.) در شرايط غيرشور و شور حسين توكلي نكو قم ۱۳۹۵-۱۴۰۰
۵۱ آزمايش مرحله نهايي سازگاري ارقام مختلف صنوبر(پوپولتوم مقايسه اي) جهت معرفي مناسبترين آنها به اجرا در مازندران (مرحله دوم) جمشيد مختاري مازندران ۱۳۹۵-۱۴۰۰
۵۲ بررسي و مقايسه ميزان توليد بيوماس ارقام مختلف صنوبر در شدتهاي مختلف تنك كردن جستها در روش بهره برداري كوتاه مدت ايرج مسيب نژاد گيلان ۱۳۹۵-۱۴۰۰
۵۳ تعيين مناسبترين فاصله کاشت بر روي عملکرد توليد چوب کلنهاي موفق صنوبر در اقليم هاي مختلف کشور محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۱
ردیف پروژه ها مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ اثرهرس بروي كلنها ي مختلف صنوبروچند گونه سوزني برگ با آبيا ري ودرشرايط ديم (فا قد شنا سنا مه ) خسرو كوهسياهي ستادموسسه ۱۳۴۷-۱۳۵۱
۲ طرح خزانه سلكسيون (فا قد شنا سنا مه ) محمد فروتن‌نژاد ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۱
۳ طرح مقا يسه عملكردقلمه ها ي حا صله ازنها لها ي يكسا له وقلمه ها ي حا صله از تتا رد(فا قد شنا سنا مه ) محمد فروتن‌نژاد ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۴ ايجا د سلكسيون صنوبروبيد(فا قد شنا سنا مه )دركرج -اروميه -اصفها ن – حسن لطفيا ن ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۵ بررسي كا شت شا خه ها ي بلند صنوبر درمحل اصلي (فا قد شنا سنا مه ) محمد فروتن‌نژاد ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۲
۶ طرح سا زگا ري tremula populus (فا قد شنا سنا مه ) محمد فروتن‌نژاد مازندران ۱۳۴۹-۱۳۵۳
۷ آزما يش تعيين بهترين سن نها ل صنوبر درموقع كا شت (فا قد شنا سنا مه ) قاسم حق‌شنا س گيلان ۱۳۴۸-۱۳۵۷
۸ آزما يش جنگلكا ري با استفا ده از قلمه درمحل اصلي (فا قد شنا سنا مه ) قاسم حق‌شنا س گيلان ۱۳۴۸-۱۳۵۷
۹ آزما يش فا صله اي صنوبر (فا قد شنا سنا مه ) قاسم حق‌شنا س ستادموسسه ۱۳۴۸-۱۳۵۷
۱۰ بررسي روش احيا جنگلها ي مخروبه شما ل با استفا ده از نها لها ي صنوبر (فا قد شنا سنا مه ) قاسم حق‌شنا س گيلان ۱۳۴۹-۱۳۵۸
۱۱ آزما يش فا صله اي ۴كلن از گونه euramericana x. populus با زير كشت پنبه (فا قد شنا سنا مه ) پرويز مهديزاده گلستان ۱۳۴۹-۱۳۵۸
۱۲ بررسي استقرارنها لها ي خودروتوسكا درزيراشكوب صنوبر(فا قدشنا سنا مه ) قاسم حق‌شنا س گيلان ۱۳۴۹-۱۳۶۰
۱۳ آزما يش فا صله اي ۶كلن ازگونه x.euramericana populus توام با كشت يونجه (فا قد شنا سنا مه ) محمدرضا حصيبي مازندران ۱۳۴۹-۱۳۶۳
۱۴ تعيين مقا ومت كلتيوارها ي بومي وكلنها ي مختلف صنوبر نسبت به شته مومي حسن لطفيا ن ستادموسسه ۱۳۶۳-۱۳۶۶
۱۵ ايجا د خزانه سلكسيون ازهيبريدطبيعي دلتوئيدس (deltoides Populus) وسا ير كلنها ي موجودومعرفي كلنها ي جديددرايستگا ه صفرابسته احمد همتي گيلان ۱۳۶۴-۱۳۶۸
۱۶ جمع آوري وبررسي گونه ها ي ارقا م بومي وغيربومي صنوبراستا ن آذربا يجا ن شرقي درخزانه سلكسيون مجيدمحمد الفت آذربايجانشرقي ۱۳۶۶-۱۳۶۸
۱۷ جمع آوري ارقا م بومي وغيربومي صنبوبردراستا ن زنجا ن وبررسي آنها درخزانه ها ي سلكسيون محمدقاسم نبئي زنجان ۱۳۶۵-۱۳۶۹
۱۸ جمع آوري ارقا م بومي وغيربومي صنوبراصفها ن وبررسي درخزانه سلكسيون مجتبي معقول اصفهان ۱۳۶۵-۱۳۶۹
۱۹ جمع آوري ارقا م بومي صنوبر استا ن كرما نشا ه واحداث خزانه سلكسيون با ارقا م بومي وخا رجي محمد فتاحي كرمانشاه ۱۳۶۸-۱۳۷۰
۲۰ جمع آوري ارقا م بومي وغيربومي صنوبرافارس وبررسي درخزانه سلكسيون مجتبي حمزه پور فارس ۱۳۶۹-۱۳۷۰
۲۱ جمع آوري ارقا م بومي وغيربومي صنوبروايجا د خزانه سلكسيون استا ن كردستا ن فرهنگ قصرياني كردستان ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۲۲ بررسي‌سازگاري‌وميزان توليدكلنهاي‌صنوبر(پوپولتوم‌مقايسه‌اي )(آذربايجانغربي) ابوالفتح سالاري آذربايجانغربي ۱۳۶۲-۱۳۷۱
۲۳ تعيين منا سب ترين دوره بهره برداري ازكلن Populus deltoides77/51 رحمت‌اله رحماني گيلان ۱۳۶۰-۱۳۷۱
۲۴ جمع آوري ارقا م بومي وغيربومي صنوبر و بررسي آنها درخزانه سلكسيون استان زنجان محمد عليزاده زنجان ۱۳۶۶-۱۳۷۲
۲۵ جمع آوري ارقا م صنوبرواحداث خزانه ها ي سلكسيون صنوبربا ارقا م بومي وغير بومي ۰ مسعود يوسفي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۲۶ جمع‌آوري ارقام بومي صنوبر استان مازندران واحداث خزانه سلكسيون با ارقام بومي وخارجي در چمستان نور جمشيد مختاري مازندران ۱۳۷۰-۱۳۷۴
۲۷ جمع آوري ارقا م بومي وغيربومي صنوبردرمنطقه كرج وبررسي آنها درخزانه سلكسيون مركزتحقيقا ت البرزكرج عليرضا مديررحمتي ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۵
۲۸ جمع آوري وبررسي گونه ها وارقا م بومي وغيربومي صنوبردرخراسا ن علي بزرگمهر خراسان رضوي ۱۳۷۱-۱۳۷۵
۲۹ تعيين حداكثرتوليددرهكتا رچوب ۱۰كلن صنوبر ازدورگه اروپا -آسيا در فواصل كا شت مختلف بروش شا خه زاد سيدفخرالدين ضيا ءضيابري مازندران ۱۳۶۲-۱۳۷۶
۳۰ جمع آوري وبررسي گونه ها وارقا م بومي وغيربومي صنوبردراستا ن مركزي غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۷۱-۱۳۷۶
۳۱ بررسي فنولوژي ارقا م مختلف صنوبردردومنطقه آب وهوائي صفرابسته (گيلان ) وكرج رفعت‌اله قاسمي گيلان ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۳۲ بررسي رشد, توليدوكيفيت‌چوب‌كلنهاي‌مختلف‌صنوبر (پوپولتوم مقايسه‌اي)دردوايستگاه تحقيقاتي(گيلان و كرج )- غلامحسين كريمي گيلان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۳۳ بررسي و تعيين ميزان رويش قطري گونه‌هاي مهم جنگلي استان مازندران مرز و بررسي وتعيين رشد و توليد چوب درختان در كشت آميخته صنوبر و توسكاي ييلاقي با پنج درجه اختلاط درچمستان نور- مرحله اول جمشيد مختاري مازندران ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۳۴ بررسي مقا يسه رشدوتوليددرواحدسطح چها ركلن صنوبردوگروه اورامريكن ودلتوئيدس ۰ رحمت‌اله رحماني گيلان ۱۳۶۴-۱۳۷۸
۳۵ اثر تنش شوري بر كلنهاي مختلف صنوبر حيدرعلي دانشور اصفهان ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۳۶ بررسي عوامل اكولوژيكي محدودكننده پده (euphratica Populus)در رويشگا ه ها ي طبيعي حا شيه رودخا نه تجن -سرخس علي بزرگمهر خراسان رضوي ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۳۷ ايجا د كلنها ي برتر در گونه صنوبر پده ازطريق روشها ي دست ورزي ژنتيكي (دورگ گيري بين گونه اي صنوبرپده و كبوده )-مشترك با شوراي پژوهشها ي علمي علي ناصري ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۳۸ آزما يش‌نهايي‌سازگاري‌ارقام‌مختلف‌صنوبر(پوپولتوم‌مقايسه‌اي)جهت‌معرفي‌مناسبترين‌آنها به بخش اجرا رفعت‌اله قاسمي ستادموسسه ۱۳۶۸-۱۳۷۸
۳۹ تعيين ارقا م منا سب صنوبردردوره ها ي بهره برداري كوتا ه مدت عليرضا مديررحمتي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۴۰ شنا سا يي وجمع آوري كلنها ي مختلف پده وصنوبردرخوزستا ن ۰ سامي باوي خوزستان ۱۳۷۳-۱۳۷۹
۴۱ شناسايي و جمع آوري و سلكسيون ارقام مختلف بيد در استان آذربايجان غربي سيف اله مهرنگ آذربايجانغربي ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۴۲ ايجادكلكسيون‌پايه‌مادرصنوبردركهگيلويه وبويراحمد(پوپولتوم‌حفاظتي) مسعود يوسفي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۴۳ تعيين ارقا م منا سب صنوبردرسيستم بهره برداري كوتا ه مدت عليرضا مديررحمتي ستادموسسه ۱۳۶۹-۱۳۸۰
۴۴ استفا ده ازبيوما س صنوبربه منظورتوليدعلوفه دام محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۴۵ آزما يش‌نهايي‌سازگاري‌ارقام‌مختلف‌صنوبر(پوپولتوم‌مقايسه‌اي)جهت‌معرفي‌مناسبترين‌آنها به بخش اجرا

(آذربايجانغربي)

ابوالفتح سالاري آذربايجانغربي ۱۳۷۱-۱۳۸۰
۴۶ آزما يش‌نهايي‌سازگاري‌ارقام‌مختلف‌صنوبر(پوپولتوم‌مقايسه‌اي)جهت‌معرفي‌مناسبترين‌آنها به بخش اجرا(كرمانشاه) فتحعلي نوري كرمانشاه ۱۳۷۲-۱۳۸۰
۴۷ تعيين ارقام مناسب صنوبردرسيستم بهره برداري كوتاه مدت(آذربايجانغربي) ابوالفتح سالاري آذربايجانغربي ۱۳۷۳-۱۳۸۰
۴۸ ايجادكلكسيون‌پايه‌مادرصنوبر (پوپولتوم‌حفاظتي) درايستگاه ساعتلو ابوالفتح سالاري آذربايجانغربي ۱۳۷۱-۱۳۸۰
۴۹ آزما يش‌نهايي‌سازگاري‌ارقام‌مختلف‌صنوبر(پوپولتوم‌مقايسه‌اي)جهت‌معرفي‌مناسبترين‌آنها به بخش اجرا(گيلان) غلامحسين كريمي گيلان ۱۳۷۲-۱۳۸۱
۵۰ احداث كلكسيون پا يه ما درصنوبردرايستگا ه شهيدفزوه حيدرعلي دانشور اصفهان ۱۳۷۲-۱۳۸۱
۵۱ مقا يسه كلن ها ي مختلف صنوبرجهت انتخا ب بهترين كلن دراستا ن اصفها ن آزما يش نها يي سا زگا ري حيدرعلي دانشور اصفهان ۱۳۷۲-۱۳۸۱
۵۲ تهيه جدول حجم كلنها ي موفق صنوبر رحمت‌اله رحماني گيلان ۱۳۶۴-۱۳۸۱
۵۳ تعيين ارقا م منا سب صنوبردرسيستم بهره برداري كوتا ه مدت درچمستا ن (نور) جمشيد مختاري مازندران ۱۳۷۴-۱۳۸۲
۵۴ ايجادكلكسيون‌صنوبرپايه‌مادر رفعت‌اله قاسمي ستادموسسه ۱۳۶۸-۱۳۸۲
۵۵ تعيين ارقا م منا سب صنوبردرسيستم بهره برداري كوتا ه مدت ۰ ايرج مسيب نژاد گيلان ۱۳۷۲-۱۳۸۲
۵۶ ايجادكلكسيون‌پايه‌مادرصنوبر (صفرابسته) غلامحسين كريمي گيلان ۱۳۶۰-۱۳۸۳
۵۷ تعيين ارقام مناسب صنوبر در سيستم بهره‌برداري كوتاه مدت (كرمانشاه) فريدون بلندبخت كرمانشاه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۵۸ آزما يش‌نهايي‌سازگاري‌ارقام‌مختلف‌صنوبر(پوپولتوم‌مقايسه‌اي)جهت‌معرفي‌مناسبترين‌آنها به بخش اجرا(زنجان) محمدقاسم نبئي زنجان ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۵۹ كشت تلفيقي صنوبربا يونجه (اگروفا رستري )(شورا) فرهاد اسدي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۶۰ جمع آوري وشنا سا يي بيدها ي ايران واحداث كلكسيون بيدها ي بومي وخا رجي احمد همتي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۶۱ ايجادكلكسيون‌پايه‌مادرصنوبر(كرمانشاه) فريدون بلندبخت كرمانشاه ۱۳۷۵-۱۳۸۴
۶۲ بررسي سا زگا ري ووضعيت رويشي گونه ها ي مختلف پا ئولونيا درشرايط اقليمي گيلا ن ابراهيم لشكربلوكي گيلان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۶۳ استفا ده ازبيوما س صنوبربمنظورتوليدعلوفه دام دراستا ن آذربا يجا ن غربي علي‌محسن پورآذري آذربايجانغربي ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۶۴ آزما يش‌نهايي‌سازگاري‌ارقام‌مختلف‌صنوبر(پوپولتوم‌مقايسه‌اي)جهت‌معرفي‌مناسبترين‌آنها به بخش اجرا (استان‌مركزي) غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۶۵ جمع آوري و شناسايي و احداث كلكسيون پايه مادر بيد استان آذربايجانغربي علي خداكريمي آذربايجانغربي ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۶۶ طرح ملي جمع آوري وشنا سا يي بيدها ي ايران واحداث كلكسيون ازبيدها ي بومي وخا رجي احمد همتي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۶۷ جمع آوري وشنا سا يي بيدها ي ما زندران واحداث كلكسيون ازبيدها ي بومي و خا رجي سيداحسا ن ساداتي مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۶۸ بررسي اثرقطرنها ل برروي استقراروتوليدچوب ۲كلن صنوبر (۷۷.۵۱)P.deltoides و(۲۱۴-I)P.x.euramericana جمشيد مختاري مازندران ۱۳۷۲-۱۳۸۵
۶۹ آزما يش‌نهايي‌سازگاري‌ارقام‌مختلف‌صنوبر(پوپولتوم‌مقايسه‌اي)جهت‌معرفي‌مناسبترين‌آنها به بخش اجرا (چهارمحال بختياري) محمود طالبي چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۷۰ بررسي استقرار و سازگاري گونه و كلنهاي مختلف صنوبر در اراضي جنگلي شمال غلامحسين كريمي گيلان ۱۳۷۱-۱۳۸۵
۷۱ آزما يش ‌نهايي ‌سازگاري ‌ارقام‌ مختلف‌ صنوبر (پوپولتوم ‌مقايسه‌اي) جهت ‌معرفي‌ مناسبترين ‌آنها به بخش اجرا (خراسان) علي بزرگمهر خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۷۲ جمع آوري و شناسايي بيدهاي خراسان و احداث كلكسيون از بيدهاي بومي و خارجي علي بزرگمهر خراسان رضوي ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۷۳ كشت تلفيقي صنوبركلن (P.n.betulifolia) با محصولات زراعي -علوفه اي ( اگروفا رستري ) فرهاد اسدي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۷۴ كشت تلفيقي صنوبركلن (P.deltoides)با كلزاوگندم دراراضي شما ل بهشهر (اگروفا رستري ) سيداحسا ن ساداتي مازندران ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۷۵ بررسي كشت توام صنوبر با يونجه چندساله (آگروفارستري) عليرضا اميري كرمانشاه ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۷۶ تاثير كودهاي معدني (NPK) در حاصلخيزي نهالستانهاي صنوبر (رويش نهالها) و نقش آن در مقاوت و حساسيت آنها با آفات مهم در استان گيلان مسعود امين املشي گيلان ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۷۷ توسعه صنوبركاري در كشور (زيرپروژه خودكفايي موادسلولزي) عليرضا مديررحمتي ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۷۸ كشت تلفيقي صنوبرگونه P.albaبا يونجه (اگروفا رستري ) ابوالفتح سالاري آذربايجانغربي ۱۳۸۰-۱۳۸۶
۷۹ كشت تلفيقي صنوبركلن (P.n.betulifolia) با محصولات زراعي -علوفه اي (اگروفا رستري )(ايستگا ه البرز) فرهاد اسدي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۸۰ آزمايش‌ نهايي ‌سازگاري‌ ارقام‌ مختلف‌ صنوبر (پوپولتوم‌ مقايسه‌اي) جهت ‌معرفي ‌مناسبترين ‌آنها به بخش اجرا (همدان ) مصطفي زارعي‌لطفيان همدان ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۸۱ بررسي رشد و توليد ۱۰ كلن صنوبر از دو رگ گيري طبيعي در ايران احمد همتي ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۸۶
۸۲ ايجاد كلكسيون‌ پايه ‌مادر صنوبر (استان خراسان) علي بزرگمهر خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۶
۸۳ بررسي تعداد بهينه جست‌ها از طريق تنك كردن در جست گروهها بمنظور افزايش‌ ميزان توليد در كلن‌هاي صنوبر رفعت‌اله قاسمي ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۸۴ بررسي رشد و توليد چوب درختان در كشت آميخته صنوبر و توسكاي ييلاقي با پنج درجه اختلاط در چمستان (نور) (مرحله دوم) جمشيد مختاري مازندران ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۸۵ بررسي تعداد بهينه جست‌ها به منظور افزايش ميزان توليد كلن‌هاي صنوبر در چمستان نور جمشيد مختاري مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۸۶ جمع آوري، شناسائي و ارزيابي بيدهاي ايران (بيدهاي بومي و خارجي) در استان اردبيل علي صمدزاده اردبيل ۱۳۸۰-۱۳۸۷
۸۷ آزمايش ‌نهايي ‌سازگاري‌ ارقام‌ مختلف‌ صنوبر (پوپولتوم‌ مقايسه‌اي) جهت ‌معرفي ‌مناسبترين ‌آنها به بخش اجرا (اردبيل) يونس رستمي‌كيا اردبيل ۱۳۸۰-۱۳۸۸
۸۸ آزما يش‌نهايي‌سازگاري‌ارقام‌مختلف‌صنوبر(پوپولتوم‌مقايسه‌اي)جهت‌معرفي‌مناسبترين‌آنها به بخش اجرا(كردستان) بايزيد يوسفي كردستان ۱۳۷۹-۱۳۸۸
۸۹ بررسي ميزان موفقيت صنوبركاري هاي سنواتي استان مازندران شهرام كيادليري مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۹۰ بررسي تاثير دوره‌هاي مختلف آبياري در عملكرد ارقام برتر صنوبر رضا باقري ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۹۱ بررسي ‌تنوع‌ رويشي، رويشگاهي، ژنتيكي‌ و اثر متقابل ‌آنها در صنوبرهاي Populus alba و Populus nigra زنجان طه مجيدي زنجان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۹۲ آزمايش‌ نهايي ‌سازگاري‌ ارقام‌ مختلف‌ صنوبر (پوپولتوم ‌مقايسه‌اي) جهت ‌معرفي ‌مناسبترين ‌آنها به بخش اجرا (استان زنجان)- فازدوم طه مجيدي زنجان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۹۳ بررسي‌ تنوع‌ رويشي، رويشگاهي، ژنتيكي ‌و اثر متقابل ‌آنها در صنوبرهاي Populus alba و Populus nigra فرهاد اسدي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۹۴ بررسي ‌تنوع‌ رويشي، رويشگاهي، ژنتيكي‌ و اثر متقابل‌ آنها در صنوبرهاي Populus alba و Populus nigra كرمانشاه فتحعلي نوري كرمانشاه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۹۵ جمع آوري و شناسائي بيدهاي استان كردستان و احداث كلكسيون از بيدهاي بومي و خارجي (طرح ملي) بايزيد يوسفي كردستان ۱۳۷۹-۱۳۸۸
۹۶ بررسي‌ تنوع‌ رويشي، رويشگاهي، ژنتيكي ‌و اثر متقابل ‌آنها در صنوبرهاي Populus alba و Populus nigra-

(ايستگا ه البرز)

فرهاد اسدي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۹۷ بررسي ‌تنوع ‌رويشي، رويشگاهي، ژنتيكي ‌و اثر متقابل ‌آنها در صنوبرهاي Populus alba و Populus nigra-اصفهان سيدماجد حسامي اصفهان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۹۸ جمع آوري و شناسائي و ارزيابي بيدهاي ايران (بيدهاي بومي و خارجي) در استان چهارمحال و بختياري محمود طالبي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۰-۱۳۸۹
۹۹ بررسي تاثير كودهاي مختلفN,P,K بر توليد ارقام برتر صنوبر در دوره‌هاي بهره‌برداري كوتاه‌مدت ۴ ساله رضا باقري ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۱۰۰ انتخاب ‌پايه‌هاي ‌برتر پده (Populus euphratica ) از رويشگاههاي‌ طبيعي ‌كشور و ايجاد كلكسيون بمنظور حفظ ذخائر ژنتيكي محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۹
۱۰۱ بررسي سازگاري كلن‌هاي صنوبر (پوپولتوم مقايسه‌اي)(استان گلستان) غلامعلي غلامي گلستان ۱۳۸۰-۱۳۸۹
۱۰۲ بررسي ميزان رويش و توليد در كشت مخلوط توسكا و صنوبر فرزام حسين‌زاده‌راد گيلان ۱۳۷۵-۱۳۸۹
۱۰۳ تعيين ضريب شكل تنه گونه صنوبر دلتوئيدس (Populus deltoids) در صنوبركاري جهت افزايش دقت تعيين حجم درخت سرپا (مطالعه موردي: صنوبركاري ايستگاه تحقيقات البرز كرج) علي جهاني ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۰
۱۰۴ مطالعه و بررسي كلن ها و ارقام مناسب صنوبر و پالونيا در اراضي مستعد زراعت چوب مناطق كوهستاني شمال کشور عليرضا مديررحمتي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۱۰۵ بررسي رشد و توليد۱۰ كلن صنوبر از دورگ گيري طبيعي در ايران-(كرمانشاه) فتحعلي نوري كرمانشاه ۱۳۸۱-۱۳۹۰
۱۰۶ بررسي ويژگي هاي رويشي و مورفولوژيكي كلنهاي دو رگ پده (P.alba x P.euphratica) در ايستگاه تحقيقاتي شوشتر خوزستان پدرام غديري‌پور خوزستان ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۱۰۷ جمع آوري بيدهاي استان گيلان و احداث كلكسيون پايه مادر از گونه‌هاي بومي و غيربومي بيد ايران ابراهيم لشكربلوكي گيلان ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۱۰۸ بررسي اثرات تيمارهاي مختلف کودي در افزايش توان توليد چوب صنوبر ابراهيم لشكربلوكي گيلان ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۱۰۹ بررسي تعداد بهينه از جست‌ها از طريق تنك كردن در جست گروهها به منظور افزايش ميزان توليد كلن‌هاي صنوبر غلامعلي غلامي گلستان ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۱۱۰ بررسي فنولوژي، مورفولوژي و مشخصه هاي رويشي ارقام مختلف صنوبر در كلكسيون پايه مادري رفعت‌اله قاسمي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۱۱ اثر تنش شوري بر رشد دو گونه صنوبر (كبوده و پده) و هيبريدهاي بين آنها (اصفهان) فرزاد پارسادوست اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۱۲ بررسي فنولوژي، مورفولوژي و مشخصه هاي رويشي ارقام مختلف صنوبر در كلكسيون پايه مادري – خراسان شمالي علي بزرگمهر خراسان شمالي ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۱۱۳ ايجاد كلكسيون پروانانس هاي گونه پده ( P.euphratica) به منظور بررسي ويژگي هاي رويشي، مورفولوژيكي و فنولوژيكي محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۱۴ بررسي و مقايسه ميزان توليد بيوماس ارقام مختلف صنوبر در شدتهاي مختلف تنك‌كردن جستها درروش بهره برداري كوتاه مدت، در مرحله دوم بهره برداري رفعت‌اله قاسمي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۱۵ ايجاد كلكسيون پروانانس هاي گونه پده ( P.euphratica) به منظور بررسي ويژگي هاي رويشي، مورفولوژيكي و فنولوژيكي-اصفهان(ايستگاه شهيد فزوه) سيدماجد حسامي اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۱۶ توليد مثل جنسي و توليد انبوه نهال بذري جهت گسترش اساس ژنتيكي گونه‌ي Populus caspica و معرفي كلنهاي جديد فرهاد اسدي مازندران ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۱۷ مطالعه تنوع ژنتيكي موجود بين توده‌هاي موجود پده و توليد نهالهاي بذر ي از ژنوتيپهاي برتر اين گونه محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۱۸ بررسي سازگاري ارقام غيربومي صنوبر در استان مرکزي (فاز دوم) غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۱۹ بررسي فنولوژي، مورفولوژي و مشخصه هاي رويشي ارقام مختلف صنوبر در كلكسيون پايه مادري

( آذربايجان غربي)

ابراهيم فيض‌الهي آذربايجانغربي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۲۰ مقايسه عملکرد ۹ کلن مختلف صنوبر نسبت به دو سطح آبياري رضا باقري ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۱۲۱ بررسي فنولوژي، مورفولوژي و مشخصه هاي رويشي ارقام مختلف صنوبر در كلكسيون پايه مادري

(ايستگاه البرز)

رفعت‌اله قاسمي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۲۲ جمع‌آوري پايه‌ها و توده‌هاي مختلف سفيد پلت و كشت آن در ايستگاه خوشاميان به‌منظور حفظ ژنتيكي اين گونه در حال انقراض در استان‌هاي مختلف شهرام كيادليري مازندران ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۲۳ ايجاد كلكسيون پروانانس هاي گونه پده ( P.euphratica) به منظور بررسي ويژگي هاي رويشي، مورفولوژيكي و فنولوژيكي-خوزستان(ايستگاه شوشتر) پدرام غديري‌پور خوزستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۲۴ اثر تنش شوري بر رشد دو گونه صنوبر(كبوده و پده) و هيبريدهاي بين آنها محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۲۵ ايجاد كلكسيون پروانانس هاي گونه پده ( P.euphratica) به منظور بررسي ويژگي هاي رويشي، مورفولوژيكي و فنولوژيكي(ايستگاه البرز) محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۲۶ بررسي رشد و توليد ۱۰ كلن صنوبر از دورگ‌گيري طبيعي در استان چهارمحال و بختياري محمود طالبي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۰-۱۳۹۲
۱۲۷ كشت تلفيقي صنوبر گونه populus alba با يونجه (آگروفارستري) در استان آذربايجان غربي علي خداكريمي آذربايجانغربي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۲۸ اثر تنش شوري بر رشد دو گونه صنوبر (كبوده و پده) و هيبريدهاي بين آنها(سمنان) رسول ميرآخورلي سمنان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۲۹ بررسي فنولوژي، مورفولوژي و مشخصه هاي رويشي ارقام مختلف صنوبر در كلكسيون پايه مادري (استان مركزي) غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۱۳۰ اثر تنش شوري بر رشد دو گونه صنوبر(كبوده و پده) و هيبريدهاي بين آنها

(ايستگاه البرز)

محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۳۱ ايجاد كلكسيون پروانانس هاي گونه پده ( P.euphratica) به منظور بررسي ويژگي هاي رويشي، مورفولوژيكي و فنولوژيكي (سمنان) رسول ميرآخورلي سمنان ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۱۳۲ بررسي تأثير برش بهره برداري بر روي توليد کلن هاي مختلف صنوبر با تاج بسته در استان مرکزي(فاز دوم طرح سازگاري) غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۳۳ بررسي فنولوژي، مورفولوژي و مشخصه هاي رويشي ارقام مختلف صنوبر در كلكسيون پايه مادري

(گيلان)

ابراهيم لشكربلوكي گيلان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۱۳۴ بررسي عملكرد برخي گونه هاي اكاليپتوس در دوره هاي بهره برداري كوتاه مدت – گلستان غلامعلي غلامي گلستان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۱۳۵ آزما يش‌نهايي‌سازگاري‌ارقام‌مختلف‌صنوبر(پوپولتوم‌مقايسه‌اي)جهت‌معرفي‌مناسبترين‌آنها به بخش اجرا(مازندران) جمشيد مختاري مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۱۳۶ بررسي عملكرد برخي گونه هاي اكاليپتوس در دوره هاي بهره برداري كوتاه مدت – خوزستان محمدحسن صالحه‌شوشتري خوزستان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۱۳۷ آزما يش‌نهايي‌سازگاري‌ارقام‌مختلف‌صنوبر(پوپولتوم‌مقايسه‌اي)جهت‌معرفي‌مناسبترين‌آنها به بخش اجرا(لرستان) فرهاد جهانپور لرستان ۱۳۸۵-۱۳۹۳
۱۳۸ ايجادكلكسيون‌پايه‌مادرصنوبر (كلكسيون‌حفاظتي) در ايستگاه چمستان‌نور شهرام كيادليري مازندران ۱۳۷۴-۱۳۹۳
۱۳۹ تعيين مناسبترين فاصله كشت تلفيقي صنوبر كلن P.deltoides 69/55 با زراعت بادام زميني سيدعبداله موسوي كوپر گيلان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۱۴۰ بررسي تلاقي بين و درون گونه‌اي در برخي‌گونه‌هاي بيدو ارزيابي‌رشد نهالهاي دورگ در خزانه آزمايشي محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۱۴۱ بررسي عملكرد برخي گونه هاي اكاليپتوس در دوره هاي بهره برداري كوتاه مدت محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۱۴۲ بررسي سازگاري ۱۱ كلن جديد صنوبر در شرايط ااقليمي گيلان ابراهيم لشكربلوكي گيلان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۱۴۳ آزمايش مرحله نهايي سازگاري ارقام مختلف صنوبر جهت معرفي مناسبترين آنها به اجرا دراستان آذربايجان غربي (فاز ۲) علي خداكريمي آذربايجانغربي ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۱۴۴ تكميل و توسعه كلكسيون بيد و انجام بررسيهاي فنولوژي، مورفولوژي و مشخصه هاي رويشي گونه هاي مختلف بيد(آذربايجانغربي) سيامك حنيفه آذربايجانغربي ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۱۴۵ تعيين ارقام مناسب بيد در سيستم بهره برداري كوتاه مدت رضا باقري ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۱۴۶ تكميل و توسعه كلكسيون بيد و انجام بررسيهاي فنولوژي، مورفولوژي و مشخصه هاي رويشي گونه هاي مختلف بيد فرهاد اسدي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۱۴۷ تكميل و توسعه كلكسيون بيد و انجام بررسيهاي فنولوژي، مورفولوژي و مشخصه هاي رويشي گونه هاي مختلف بيد(اردبيل) علي صمدزاده اردبيل ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۱۴۸ آزمايش مرحله نهايي سازگاري دورگهاي بين‌گونه اي صنوبر(كبوده× پده و پده×كبوده) دراستان آذربايجان غربي (فاز ۲) ابراهيم فيض‌الهي آذربايجانغربي ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۱۴۹ تكميل و توسعه كلكسيون بيد و انجام بررسيهاي فنولوژي، مورفولوژي و مشخصه هاي رويشي گونه هاي مختلف بيد(ايستگاه البرز كرج ) محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۱۵۰ تكميل و توسعه كلكسيون بيد و انجام بررسيهاي فنولوژي، مورفولوژي و مشخصه هاي رويشي گونه هاي مختلف بيد(خراسان شمالي) علي بزرگمهر خراسان شمالي ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۱۵۱ تكميل و توسعه كلكسيون بيد و انجام بررسيهاي فنولوژي، مورفولوژي و مشخصه هاي رويشي گونه هاي مختلف بيد(مازندران) سيداحسا ن ساداتي مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۱۵۲ بررسي تعداد بهينه جستها به منظور افزايش ميزان توليد کلن هاي صنوبر در چمستان نور (فاز دوم) جمشيد مختاري مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۱۵۳ بررسي نواقص فني و ارائه راهکارهاي مناسب در صنوبرکاري هاي استان مازندران فرهاد اسدي مازندران ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۱۵۴ بررسي عملکرد توليد مواد ليگنوسلولزي گياه شاهدانه (Canabis sativa L) در استان گيلان ابراهيم لشكربلوكي گيلان ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۱۵۵ بررسي عملکرد توليد مواد ليگنوسلولزي گياه شاهدانه (Canabis sativa L) در استان البرز (ايستگاه تحقيقاتي البرز) محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۱۵۶ بررسي اثرتنش شوري بررشد و عناصر غذايي دوگونه صنوبر(پده وکبوده) و هيبريدهاي بين آنها (فاز دوم) رسول ميرآخورلي سمنان ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۱۵۷ بررسي عملکرد توليد مواد ليگنوسلولزي گياه شاهدانه (Canabis sativa L) در استان گلستان سيدزيداله ميركاظمي گلستان ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۱۵۸ جمع آوري و سلکسيون ارقام هيبريد طبيعي صنوبر به منظور دست يابي به کلن و کولتيوارهاي جديد و استفاده از آنها در توسعه صنوبرکاري ابراهيم لشكربلوكي گيلان ۱۳۸۷-۱۳۹۲
۱۵۹ بررسي مشخصات رويشي وچوب توليدي در هکتار ۱۲کلن صنوبرتاج باز در دوره دوم بهره برداري فتحعلي نوري كرمانشاه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۱۶۰ بررسي مشخصات رويشي وچوب توليدي در هکتار۱۰ کلن صنوبرتاج بسته در دوره دوم بهره برداري فتحعلي نوري كرمانشاه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۱۶۱ بررسي فراگير توانمنديهاي بيد با تاكيد بر نقش آن‌در زراعت چوب محسن كلاگري ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۵

بازدید: 373