دستاوردها

معرفی برخی دستاوردهای گروه تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد

-دستاوردهای پژوهشی

-معرفی ارقام سازگار صنوبر  در شرایط اکولوژیکی و اقلیمی مختلف کشور

-معرفی ارقام مناسب صنوبر با عملکرد تولید بالا در سیستم بهره برداری کوتاه مدت

– تهیه جدول حجم محلی برخی از کلن­های موفق صنوبر در استان­های البرز، گیلان، مازندران و زنجان 

– نامگذاری کلن سازگار صنوبر دلتوئیدس رحمتی با عملکرد تولید چوب بالا در استان گیلان 

– نامگذاری کلن سازگار صنوبر دلتوئیدس گیلدار  با عملکرد تولید چوب بالا در استان گیلان 

– معرفی کلن­های متحمل به تنش شوری درشرایط آزمایشگاه و عرصه در مناطق خشک و نیمه خشک کشور مانند اصفهان و گرمسار

– معرفی کلن های سازگارصنوبر  به دوره­های آبیاری مختلف در استان البرز    

–  بررسی افزایش عملکرد تولید چوب ارقام صنوبر با استفاده از ترکیب کودی NPK  در استان البرز

-تعیین مناسب­ترین دوره بهره‌برداری صنوبر کلن Populus deltoides 77/51

– بررسی استفاده از بیوماس برخی از کلن­های صنوبر به­منظور تولید علوفه  

– جمع­آوری، ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و رویشی  و نیز ایجاد کلکسیون منابع ژرم پلاسم ارقام مختلف بومی و وارداتی صنوبر در کرج

– جمع­آوری، ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و رویشی  و نیز ایجاد کلکسیون منابع ژرم پلاسم پرووانانس­های مختلف گونه  پده و بید در کرج

– بررسی سازگاری و ویژگی­های رویشی ارقام صنوبر و گونه پالونیا در ارتفاعات کوهستانی شمال کشور

– بررسی تاثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه درکشت تلفیقی (آگروفارستری)  در استانهای البرز، کرمانشاه و مازندران

– بررسی اکولوژیکی جوامع صنوبر بومی (پده، سفید پلت ) در رویشگاه­های طبیعی کشور در استان­های مختلف کشور

-شناسایی و ارزیابی گونه های مختلف بید (Salix) در کشور

 

-دستاوردهای انتشاراتی

-لیست مقالات

– بررسي جوامع پده  (Populus euphratica Oliv.) در حاشيه رود خانه كارون

– كاربرد تكنيك نجات جنين (كشت تخمك و تخمدان) در دورگ گيري بين گونه اي صنوبر

– بررسي استفاده از بيوماس صنوبر به منظور توليد علوفه

– دو رگ گيري درون گونه اي در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv.) با استفاده از روش درون شيشه اي نجات رويان

– بررسي تأثير فاصله كاشت بر عملكرد صنوبر و يونجه در كشت تلفيقي

– بررسي تغييرات ژنتيكي جوامع پده با استفاده از آنزيم پرآكسيداز

– بررسي تركيبات شيميايي برگ كلنهاي صنوبر در دو برداشت مختلف

– بررسي فنولوژي كلنهاي مختلف صنوبرP.euramericana  وP.deltoides  در كلكسيون پايه مادري كرج

– مقايسه ويژگي هاي رويشي پروونانس هاي پده(Populus euphratica Oliv.) در خزانه آزمايشي كرج

– تعيين درصد قوه ناميه بذر پده (Populus euphratica) با مبدأهاي مختلف و مقايسه توليد نهال آنها از طريق كشت گلخانه اي و درون شيشه اي

– بررسي تنوع ژنتيكي پده (Populus euphratica Oliv.) با ارزيابي پروتئين­هاي محلول به روش SDS-PAGE

– نتايج نهايي كشت تلفيقي صنوبر و يونجه در كرج

– تفاوت هاي ريخت شناسي بذر پروونانس هاي گونه پده (Populus euphratica).

– بررسی تأثیر دوره های مختلف آبیاری در عملکرد ارقام برتر صنوبر

– بررسی ویژگی­های رویشی و فیزیولوژیک پروونانس­های پده در عرصه شور ایستگاه بیابان گرمسار

– ارزیابی نتاج ناتنی پده و والدین آنها بر اساس ویژگی­های مورفولوژیک و ریزمورفولوژیک برگ

– تعیین معادله ضریب شکل تنه مناسب برای صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) در ایستگاه البرز کرج

– ویژگی­های رویشی نهال­های بذری حاصل از درختان برتر گونه پده (euphratica Populus) در ایستگاه تحقیقات البرز کرج

– بررسی ارقام مناسب صنوبر و پالونیا در ارتفاعات مناطق کوهستانی شمال کشور(منطقه رستم آباد گیلان)

– ارزیابی امکان نمونه گیری سطحی برای برآورد کیقیت چوب (طول الیاف و دانسیته) در درختان صنوبر سرپا

– بررسی ارقام مناسب صنوبر و پالونیا در ارتفاعات مناطق کوهستانی شمال کشور(مطالعه موردی منطقه فریم سنگده- مازندران)

– مقایسه عملکرد چوب رقم های مختلف صنوبر تحت تاثیر تیمار آبیاری در منطقه کرج

– ارزیابی رشد نهالهای نسل اول (F1) دورگ های بید در خزانه آزمایشی کرج

– شناسایی و اولویت بندی عامل های تأثیر گذار بر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاهها مختلف ایران در صنعت کاغذ سازی

– ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص های ریخت شناسی بر و ایزوآنزیم

–  مقایسه تغذیه، بازگشت و باز جذب عناصر غذایی در جنگل­کاری­های توسکای ییلاقی و دارتالاب در منطقه تشبندان آمل- مازنداران

– زنده­مانی، رشد و غلظت نهال سپیدار (Populus alba clone 44/9) در خاک آلوده به سرب

– مقاومت به سرب نهال­های Populus nigra همزیست شده با قارچ­های میکوریز آربوسکولار بر اساس پارامترهای فیزیولوژیکی

– تحمل صنوبر اورامریکن (Populus euramericana 561/41) به غلظت­های مختلف سرب

– بررسی ويژگي‌هاي رويشي و مورفولوژيك دورگ‌‌های صنوبر پده و کبوده در خزانه سلکسیون استان خوزستان

– مقاله بررسی ویژگی‌های رویشی و مورفولوژیک پروونانس‌های پده (Populus euphratica) در خزانه آزمایشی استان خوزستان

– تأثير روشهاي برش بر رشد و عملكرد جستهاي اوكاليپتوس كامالدولنسيس ۹۶۱۶

– بررسي رشد، زنده­ماني و يکنواختي کلن­هاي مختلف صنوبر در خزانه سلکسيون در استان مرکزي

– بررسی سازگاری کلن های صنوبر تاج باز در استان مرکزی

– تهيه جداول حجم –وزن صنوبر هاي بومي منطقه زنجانرود

– تهيه جداول حجم صنوبرهاي بومي منطقه زنجانرود

– بررسي كمي وكيفي صنوبر هاي بومي منطقه زنجانرود

– تعيين ارقام مناسب صنوبر درسيستم  بهره برداري كوتاه مدت سه ساله دركرج

– بررسي تغييرات سطح صنوبركاري ها با استفاده از عكس هاي هوايي و پيمايش زميني

– طراحي و ساخت ماشين برداشت صنوبر در روش بهره برداري كوتاه مدت

– تعيين ارقام سازگار و پرمحصول صنوبر درسيستم  بهره برداري كوتاه مدت چهار ساله درمنطقه كرج

 

– Intraspecific hybridization of Populus euphratica Oliv. Using in vitro technique

– Morphological variation in leaf traits of  Populus euphratica Oliv. Natural populations

– Influence of climatic factors on fruit morphological traits in Populus euphratica

– Lead stress differently influence survival and growth of two poplar clones in association with arbuscular mycorrhizal fungi

– Gas exchange responses of two poplar clones (Populus euramericana (Dode) Guinier 561/41 and Populus nigra Linnaeus 63/135) to lead toxicity

– Effect of mycorrhizal inoculation on black and white poplar in a lead polluted soil

-دستنامه

-بروشور

-کتاب

– دستورالعمل ملي آزمونهاي تمايز، يكنواختي و پايداري در صنوبر. ۱۳۹۰. موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال، وزارت جهاد كشاورزي, ۴۴ صفحه.

-دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت صنوبر. ۱۳۹۶. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، معاونت ترویج

“مجلات تخصصي علوم جنگل و منابع طبيعي در اينترنت”، انتشارات سازمان نظام مهندسي و منابع طبيعي کشور

– کتاب لاتین (Waste Water – Evaluation and Management)

فصول ۱۵ (Impact of Municipal Waste Water on Growth and Nutrition of Afforested Pinus eldarica Stands) و ۱۸ (Heavy Metal Contamination of Zn, Cu, Ni and Pb in Soil and Leaf of Robinia pseudoacacia Irrigated with Municipal Wastewater in Iran)

–  كتاب ترويجي (كاشت، داشت و برداشت صنوبر)

 – کتاب درسی بذرهاي درختان پهن برگ.

كتاب درسي بذرهاي درختان سوزني برگ

كتاب درسي جمع آوري و نگهداري بذور درختان جنگلي

 

-نشریه فنی

 

بازدید: 224