دستاوردها

معرفی برخی دستاوردهای گروه تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد

-دستاوردهای پژوهشی

-معرفی ارقام سازگار صنوبر  در شرایط اکولوژیکی و اقلیمی مختلف کشور

-معرفی ارقام مناسب صنوبر با عملکرد تولید بالا در سیستم بهره برداری کوتاه مدت

– تهیه جدول حجم محلی برخی از کلن­های موفق صنوبر در استان­های البرز، گیلان، مازندران و زنجان 

– نامگذاری کلن سازگار صنوبر دلتوئیدس رحمتی با عملکرد تولید چوب بالا در استان گیلان 

– نامگذاری کلن سازگار صنوبر دلتوئیدس گیلدار  با عملکرد تولید چوب بالا در استان گیلان 

– معرفی کلن­های متحمل به تنش شوری درشرایط آزمایشگاه و عرصه در مناطق خشک و نیمه خشک کشور مانند اصفهان و گرمسار

– معرفی کلن های سازگارصنوبر  به دوره­های آبیاری مختلف در استان البرز    

–  بررسی افزایش عملکرد تولید چوب ارقام صنوبر با استفاده از ترکیب کودی NPK  در استان البرز

-تعیین مناسب­ترین دوره بهره‌برداری صنوبر کلن Populus deltoides 77/51

– بررسی استفاده از بیوماس برخی از کلن­های صنوبر به­منظور تولید علوفه  

– جمع­آوری، ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و رویشی  و نیز ایجاد کلکسیون منابع ژرم پلاسم ارقام مختلف بومی و وارداتی صنوبر در کرج

– جمع­آوری، ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی، فنولوژیکی و رویشی  و نیز ایجاد کلکسیون منابع ژرم پلاسم پرووانانس­های مختلف گونه  پده و بید در کرج

– بررسی سازگاری و ویژگی­های رویشی ارقام صنوبر و گونه پالونیا در ارتفاعات کوهستانی شمال کشور

– بررسی تاثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه درکشت تلفیقی (آگروفارستری)  در استانهای البرز، کرمانشاه و مازندران

– بررسی اکولوژیکی جوامع صنوبر بومی (پده، سفید پلت ) در رویشگاه­های طبیعی کشور در استان­های مختلف کشور

-شناسایی و ارزیابی گونه های مختلف بید (Salix) در کشور

 

-دستاوردهای انتشاراتی

-لیست مقالات

– بررسی جوامع پده  (Populus euphratica Oliv.) در حاشیه رود خانه کارون

– کاربرد تکنیک نجات جنین (کشت تخمک و تخمدان) در دورگ گیری بین گونه ای صنوبر

– بررسی استفاده از بیوماس صنوبر به منظور تولید علوفه

– دو رگ گیری درون گونه ای در صنوبر پده (Populus euphratica Oliv.) با استفاده از روش درون شیشه ای نجات رویان

– بررسی تأثیر فاصله کاشت بر عملکرد صنوبر و یونجه در کشت تلفیقی

– بررسی تغییرات ژنتیکی جوامع پده با استفاده از آنزیم پرآکسیداز

– تأثیر تلقیح باکتریهای محلول کننده فسفات بر دانه رستهای افرا پلت  (Acer velutinum)

– بررسی ترکیبات شیمیایی برگ کلنهای صنوبر در دو برداشت مختلف

– بررسی فنولوژی کلنهای مختلف صنوبرP.euramericana  وP.deltoides  در کلکسیون پایه مادری کرج

– بررسی ویژگی های مولکولی و مورفولوژیکی بذور درختان بد فرم و خوش فرم راش(Fagus orientalis ) در راشستانهای خزری

– بررسی تمایز فرم تنه درخت راش توسط نشانگرهای ژنی ایزوآنزیمی

– مقایسه ویژگی های رویشی پروونانس های پده(Populus euphratica Oliv.) در خزانه آزمایشی کرج

– تعیین درصد قوه نامیه بذر پده (Populus euphratica) با مبدأهای مختلف و مقایسه تولید نهال آنها از طریق کشت گلخانه ای و درون شیشه ای

– بررسی تنوع ژنتیکی پده (Populus euphratica Oliv.) با ارزیابی پروتئین­های محلول به روش SDS-PAGE

– اثر انتخاب مصنوعی بر روی ساختار ژنتیکی جمعیت های راش ((Fagus orientalis Lipsky.

– تمایز ژنتیکی در میان گروه های درختان بد فرم و خوش فرم راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky.)

– بررسی رابطه بین تعداد نمونه و تنوع ژنتیکی گونه راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky).

– نتایج نهایی کشت تلفیقی صنوبر و یونجه در کرج

– تفاوت های ریخت شناسی بذر پروونانس های گونه پده (Populus euphratica).

– بررسی تأثیر دوره های مختلف آبیاری در عملکرد ارقام برتر صنوبر

– بررسی ویژگی­های رویشی و فیزیولوژیک پروونانس­های پده در عرصه شور ایستگاه بیابان گرمسار

– ارزیابی نتاج ناتنی پده و والدین آنها بر اساس ویژگی­های مورفولوژیک و ریزمورفولوژیک برگ

– تعیین معادله ضریب شکل تنه مناسب برای صنوبر دلتوئیدس (Populus deltoides) در ایستگاه البرز کرج

– ویژگی­های رویشی نهال­های بذری حاصل از درختان برتر گونه پده (euphratica Populus) در ایستگاه تحقیقات البرز کرج

– بررسی ارقام مناسب صنوبر و پالونیا در ارتفاعات مناطق کوهستانی شمال کشور(منطقه رستم آباد گیلان)

– ارزیابی امکان نمونه گیری سطحی برای برآورد کیقیت چوب (طول الیاف و دانسیته) در درختان صنوبر سرپا

– بررسی ارقام مناسب صنوبر و پالونیا در ارتفاعات مناطق کوهستانی شمال کشور(مطالعه موردی منطقه فریم سنگده- مازندران)

– مقایسه عملکرد چوب رقم های مختلف صنوبر تحت تاثیر تیمار آبیاری در منطقه کرج

– ارزیابی رشد نهالهای نسل اول (F1) دورگ های بید در خزانه آزمایشی کرج

– شناسایی و اولویت بندی عامل های تأثیر گذار بر مصرف تولیدات چوبی صنوبرهای رویشگاهها مختلف ایران در صنعت کاغذ سازی

– ارزیابی نتاج حاصل از تولید مثل جنسی درختان پده با استفاده از شاخص های ریخت شناسی بر و ایزوآنزیم

– تجمع فلزات سنگین Ni ,Cu ,Zn و Pb در خاک و برگ اقاقیا، تحت تاثیر فاضلاب شهری

– رشد درختان دست کاشت کاج تهران، آبیاری شده با فاضلاب شهری در فضای سبز جنوب تهران

– بررسی تأثیر آبیاری با استفاده از فاضلاب شهری بر تجمع فلزات سنگین در خاک

– امکان سنجی بهبود اقلیم و خاک از طریق توسعه فضای سبز‌ در یک منطقه خشک

– خواص تغذیه­ای خاک و برگ درختان کاج تهران آبیاری شده با فاضلاب شهری

–  مقایسه تغذیه، بازگشت و باز جذب عناصر غذایی در جنگل­کاری­های توسکای ییلاقی و دارتالاب در منطقه تشبندان آمل- مازنداران

– زنده­مانی، رشد و غلظت نهال سپیدار (Populus alba clone 44/9) در خاک آلوده به سرب

– مقاومت به سرب نهال­های Populus nigra همزیست شده با قارچ­های میکوریز آربوسکولار بر اساس پارامترهای فیزیولوژیکی

– تحمل صنوبر اورامریکن (Populus euramericana 561/41) به غلظت­های مختلف سرب

– تأثیر هرس کف­بر بر ویژگی­های کمی و کیفی تاغکاری­های سبزوار

– تأثیر همزیستی با قارچ­های میکوریز آربوسکولار بر فرآیند گیاه­پالایی خاک­های آلوده به فلزات سنگین

– بررسی برخی خصوصیات خاک و مشخصات کمّی  کُنار (Ziziphus spina- christi L. Desf) در رویشگاه‌های طبیعی جنوب‌غربی ایران، مطالعه موردی: استان‌های خوزستان و بوشهر

– بررسی ویژگی‌های رویشی و مورفولوژیک دورگ‌‌های صنوبر پده و کبوده در خزانه سلکسیون استان خوزستان

– مقاله بررسی ویژگی‌های رویشی و مورفولوژیک پروونانس‌های پده (Populus euphratica) در خزانه آزمایشی استان خوزستان

– تأثیر روشهای برش بر رشد و عملکرد جستهای اوکالیپتوس کامالدولنسیس ۹۶۱۶، تحقیقات جنگل و صنوبر ایران

– تأثیر فاصله و ترکیب کاشت بر عملکرد زیست‌توده هوایی سه گونه نیام‌دار کشت‌شده در تپه‌های ماسه‌ای خوزستان

– بررسی تنوع زیستی گیاهی با عوامل فیزیوگرافی در ذخیره‌گاه سرخدار افراتخته، زیست‌شناسی گیاهی ایران

– اثر دمای نگه داری و تیمار هورمونی بر صفات جوانه زنی و رشد اولیه بذر کاج سیاه (Pinus nigra var. caramanica)

– بهبود جوانه زنی بذر زالزالک ایروانی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در میوه و بذر آن

– اثر تیمارهای ایندول بوتیریک اسید، باکتریایی و قارچی بر ریشه‌زایی قلمه‌هایCrataegus pseudoheterophylla Pojark.

– ریزازدیادی گونه Crataegus pseudoheterophylla Pojark. در شرایط درون شیشه­ای

– بهبود جوانه­زنی بذر Crataegus pseudoheterophylla Pojark.  با کاربرد نیترات پتاسیم، اسید سولفوریک و لایه­گذاری

– اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر اندام زایی گونه زالزالک ایروانی (Crataegus pseudoheterophylla) در کشت درون شیشه ای

– اثر ترکیبات خاک بر رشد و راندمان نهال­ سرو نقره­ای و زربین در نهالستان

– اثر تنش آبی بر برخی صفات فیزیولوژیکی بذر کاج حلب و کاج بروسیا

– تأثیر ترکیب بستر کاشت بر صفات جوانه­زنی بذر کاج حلب (Mill. Pinus halepensis)

– بررسی جوانه­زنی بذر و زنده­مانی نهال کاج بروسیا (Pinus brutia Ten.) در خاک­های مختلف نهالستان

– اثر ترکیبات ماده آلی بر رشد و بازده تولید نهال کاج بروسیا و کاج حلب

– اثر تیمارهای کود دامی و خاک­برگ بر بهبود جوانه­زنی و زنده­مانی سرو نقره­ای و زربین در نهالستان

– تأثیر وجین علف هرز بر رشد و عملکرد نهال چهار گونه سوزنی برگ در نهالستان

– اثر تنش آبی و پیری زودرس بر برخی صفات فیزیولوژیکی بذر کاج بروسیا

– بررسی رشد، زنده­مانی و یکنواختی کلن­های مختلف صنوبر در خزانه سلکسیون در استان مرکزی

– شناسایی، جمع­آوری، نگهداری و بررسی پراکنش ذخایر ژنتیکی درختان و درختچه­های جنگلی در استان مرکزی

– بررسی عوامل مؤثر در پراکنش بادامک (Amygdalus scoparia Spach) در استان مرکزی

– تأثیر فیزیوگرافی و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک بر پراکنش گونه بادامک در ۴ منطقه از استان مرکزی

– بررسی سازگاری کلن های صنوبر تاج باز در استان مرکزی

– تأثیر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی و شاخص های کیفی فیزیولوژیکی بذر کاج تهران (Pinus eldarica Medw)

– اثر اسموپرایمینگ بر صفات جوانه زنی بذر تحت تنش شوری کاج تهران (Pinus eldarica Medw)

– اثر آماده سازی هورمونی بر جوانه زنی و رشد اولیه کاج تهران (Pinus eldarica) در شرایط تنش شوری

– تهیه جداول حجم –وزن صنوبر های بومی منطقه زنجانرود. فصلنامه علمی –ترویجی وزارت جهاد سازندگی (پژوهش وسازندگی)

– تهیه جداول حجم صنوبرهای بومی منطقه زنجانرود

– بررسی کمی وکیفی صنوبر های بومی منطقه زنجانرود

– تعیین ارقام مناسب صنوبر درسیستم  بهره برداری کوتاه مدت سه ساله درکرج

– بررسی تغییرات سطح صنوبرکاری ها با استفاده از عکس های هوایی و پیمایش زمینی

– طراحی و ساخت ماشین برداشت صنوبر در روش بهره برداری کوتاه مدت

– تعیین ارقام سازگار و پرمحصول صنوبر درسیستم  بهره برداری کوتاه مدت چهار ساله درمنطقه کرج

 

– Intraspecific hybridization of Populus euphratica Oliv. Using in vitro technique

– Morphological variation in leaf traits of  Populus euphratica Oliv. Natural populations

– Microsatellite analysis for differentiation and identification of the source tree of Fagus orientalis Lipsky.

– Effects drying and harvest season on the essential oil composition from foliage and berries of Juniperus excels

– Genetic diversity and differentiation of Fagus orientalis Lipsky in Hycanian forests revealed by nuclear and chloroplast microsatellite markers

– Differences in genetic structure among Fagus orientalis Lipsky (Oriental Beech) populations under different management conditions: Implications for in situ gene conservation

– Assessment of seed emergence characteristics and seedlings vigor of three populations agromatic medicinal plant species of Anthemis pseudocotula Boiss by using of priming technique and pre-chilling

– Genetic variation among wild and cultivated Agropyron desertorum populations based on total protein profiles and phenotypic traits

– Influence of climatic factors on fruit morphological traits in Populus euphratica

– Effect of osmopriming, hydropriming and pre-chilling on seed emergence enhancement and seedling vigor of four medicinal species of Anthemis under greenhouse conditions

– Physiological and biochemical evaluation of Achilla tenuuifolia Lam. And A. vermicularis Trin. Wild populations under drought stress

– Effect of drought on osmotic adjustment antioxidant enzymes and pigments in wild  Achillea tinctoria populations

– Long-term impact of municipal sewage irrigation on treated soil and black locust trees in a semi-arid suburban area of Iran

– The Use of Municipal Waste Water in Afforestation: Effects on Soil Properties and Eldar Pine Trees

– Accumulation of Zn, Cu, Ni and Pb in Soil and Leaf of Pinus eldarica Medw. Following Irrigation with Municipal Effluent

– Effects of Waste Water Application on Heavy Metals (Mn, Fe, Cr and Cd) Contamination in a Black Locust Stand in Semi-Arid Zone of Iran

– Soil Carbon Sequestration Potential of Eldar Pine and Black Locust Afforestation in a Semi-Arid Zone of Iran

– Growth of Black Locust Trees Irrigated with Municipal Effluent in Green Space of Southern Tehran

– Lead stress differently influence survival and growth of two poplar clones in association with arbuscular mycorrhizal fungi

– Gas exchange responses of two poplar clones (Populus euramericana (Dode) Guinier 561/41 and Populus nigra Linnaeus 63/135) to lead toxicity

– Effect of mycorrhizal inoculation on black and white poplar in a lead polluted soil

– Effect  of plant growth promoting rhizobacteria (PGPRs)  and stratification on germination traits  of  Crataegus pseudoheterophylla Pojark.  Seeds

– Effects of pectinase, BAP and dry storage on dormancy breaking and emergence rate of Crataegus pseudoheterophylla Pojark.

– Adaptive strip sampling in forest inventory of scattered species of Ulmus glabra in Hyrcanian Forests, northern Iran

– Using the Analytical Network Process (ANP) based on BOCR Model to select the most suitable region for forestation with almond species

– Effects of soil nutrient on seedling performance of arizona cypress and medite cypress 

– Effects of gibberellic acid and storage temperature on the germination of hawthorn seeds

– Effects of nano-particles treatments on propagation of Prunus mahaleb L. by seed