اهداف و وظایف گروه تحقیقات صنوبر و درختان سریع الرشد

اهداف و محورهای راهبردی گروه تحقیقات صنوبر و درختان سریع­الرشد

اهداف و سیاست های گروه تحقیقات صنوبر و درختان سریع­الرشد بر اساس  محورهای تحقیقاتی به­شرح ذیل بنا شده است.

  • پایش زراعت چوب در کشور
  • اکولوژی و مطالعه منابع ژنتیکی رویشگاههای طبیعی گونه های سریع الرشد بومی و بومی شده (سفید پلت، پده، کبوده، نیگرا و بید) در کشور
  • تولید و معرفی رقم و بررسی سازگاری رقم ها از طریق روشهای به نژادی
  • ظرفیت سازی برای تولید و توسعه زراعت چوب
  • بررسی اقتصادی و اجتماعی زراعت چوب در کشور
  • افزایش سطح مکانیزاسیون بمنظورکاهش هزینه های تولید
  • حفاظت و تقویت منابع ژنتیکی گونه های سریع الرشد (صنوبر، بید، اکالیپتوس، پالونیا) از طریق ایجاد کلکسیون های ژرم پلاسم یا باغ درختان مادری در مناطق مستعد کشور
  • تقویت و فعال­سازی کمیسیون ملی صنوبر (NPC) از طریق ارتباط با سازمان­های دولتی و خصوصی و نشست­های سالانه و برقراری ارتباط با کمیسیون بین المللی صنوبر (IPC) جهت ارتقا فعالیت­های تحقیقاتی

وظایف گروه تحقیقات صنوبر و درختان سریع­الرشد

-بررسی سازگاری گونه ها، کلن­ها و کولتیوارهای مختلف صنوبر در شرایط اکولوژیکی و اقلیمی کشور

-بررسی عملکرد تولید کلن­های مختلف بومی و غیر بومی صنوبر  و درختان تند رشد در شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور

– بررسی مناسب­ترین فاصله کاشت ارقام صنوبر و درختان تند رشد در مناطق مختلف کشور 

– پایش وضعیت صنوبرکاریهای مناطق مختلف کشور

– بررسی عملکرد تولید مناسب صنوبر و درختان تند رشد در سیستم بهره برداری کوتاه مدت

–  بررسی افزایش عملکرد تولید چوب ارقام صنوبر با استفاده از ترکیب­های مختلف کودی

– بررسی تاثیر تنش شوری بر روی  ارقام مختلف صنوبر

– استفاده از روشهای نوین آبیاری و افزایش راندمان آبیاری در طرح های تولید نهال و تولید چوب

-تعیین ظرفیت ها و پتانسیل آبهای نا متعارف در مناطق مختلف کشور جهت توسعه زراعت چوب

-کاشت ارقام مناسب صنوبر و گونه های سریع الرشد با استفاده از آب های نا متعارف (فاضلاب شهری)

-بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی تولید چوب (شامل مصرف، فروش، واردات، صادرات، بازار، سیستمهای ارزش گذاری و غیره)

– کشت تلفیقی ارقام صنوبر و درختان تند رشد با محصولات زراعی (آگروفارستری)

-توسعه زراعت چوب با رویکرد حفاظتی و فضای سبز (حفظ و تثبیت دیواره های کناری حاشیه رودخانه ها و پیرامون شهرها با عنوان کمربند حفاظتی سبز شهری)

-حفاظت از منابع ژنتیکی گونه های سریع الرشد (صنوبر، بید، اکالیپتوس، پالونیا) از طریق ایجاد کلکسیون های ژرم پلاسم یا باغ درختان مادری در مناطق مستعد کشور

-بررسی ساختار رویشی و رویشگاههای طبیعی صنوبر سفید پلت و پده در کشور به منظور حفظ و توسعه ذخایر ژنتیکی

-استفاده از توانمندی های ژنوتیپهای بذری جهت ایجاد تنوع درون گونه ای در توده های طبیعی سفید پلت و پده و بید

بازدید: 108