زیر گروه ها

◊ تحقیقات آفات جنگل و مرتع
وظایف و اهداف تحقیقاتی این واحد به شرح زیر می‌باشد:
• مطالعه بیولوژی و اکولوژی آفات جنگلها و مراتع.
• بررسی عوامل موثر در طغیان جمعیت بند پایان جنگلها و مراتع.
• بررسی نوسانات جمعیت آفات مهم بمنظور استفاده در برنامه های پیش آگاهی.
• مدیریت کنترل آفات درختان سریع الرشد.
• مطالعه روی آفت کشهای کم خطر در جهت دستیابی به ترکیبات ایمن‎تر برای محیط زیست و اختصاصی‎تر برای آفات هدف.
• ‎بررسی روشهای سازگار با طبیعت برای کنترل آفات.
• جمع آوری، شناسایی و بررسی عوامل مولد محصولات فرعی جنگلها و مراتع.

موزه بندپایان و جوندگان جنگلها و مراتع
این موزه در سال ۱۳۷۸ تاسیس گردید و نمونه های گردآوری شده در آن عمدتا مربوط به طرح ملی” فون حشرات جنگلها و مراتع ایران” و یا سایر طرحهای تحقیقاتی می باشد.
تا کنون بیش از ۳۰۰۰۰ نمونه از راسته های مختلف حشرات که از عرصه جنگلها و مراتع کشور جمع آوری شده اند در این موزه نگهداری می شود که تعداد زیادی از آنها توسط محققین داخلی و خارجی، شناسایی شده‌اند.‎ جهت سهولت در مدیریت و ورود به اطلاعات کلکسیون یک برنامه نرم افزاری رایانه ای طراحی شده که در این برنامه اطلاعات جامعی مربوط به حشره مورد نظر، میزبانها, کانونهای استقرار، پراکنش و سایر اطلاعات منطقه ثبت شده است. این نرم افزار قادر است در کوتاهترین زمان اطلاعات مربوط به نمونه یا نمونه های مورد نظر در بانک را در قالب گزارشهای عمومی و تخصصی در اختیار قرار دهد.

◊ تحقیقات بیماریها و بهداشت جنگل و مرتع
وظایف و اهداف تحقیقاتی این واحد به شرح زیر می‌باشد:
• شناسایی عوامل بیماریزای جنگلها و مراتع.
• بررسی بیولوژی عوامل بیمارگر جنگل و مرتع.
• مطالعه روی زمینه های گسترش و اپیدمی شدن عوامل بیماریزای مهم و مخرب جنگلها و مراتع.
• بررسی قارچهای ماکروسکوپی جنگلها و مراتع ایران.
• بررسی عوامل پارازیت‎کننده و آنتاگونیست روی پاتوژنهای گیاهی.
• مطالعه عوامل غیر زنده و تأثیر گذار روی فیزیولوژی گیاهان و ایجاد خسارت روی آنها.
• بررسی نقش میکروارگانیسمهای همزیست با گیاهان (نظیر میکوریزها و ریزوبیومها) در پایداری گیاهان جنگلی و مرتعی.
• مطالعه و بررسی اثر آلاینده های زیست محیطی و عوامل تخریب کننده روی پوششهای گیاهی مهم.
• بررسی و مطالعه روی علل و عوامل ایجاد آتش‎سوزی در جنگلها و مراتع
• بررسی رستنیهای مزاحم و گیاهان ناخواسته در عرصه نهالستانها، جنگلها، مراتع.

◊ تحقیقات کنترل بیولوژیک
وظایف و اهداف تحقیقاتی این واحد به شرح زیر می‌باشد:
• جمع‎‌آوری، تشخیص و تعیین نقش عوامل زنده مفید کنترل کننده آفات جنگلها و مراتع.
• مطالعه بیولوژی و اکولوژی دشمنان طبیعی آفات مهم جنگلها و مراتع.
• بررسی روشهای تولید انبوه و رها سازی پارازیتویید‎ها، شکارچیها و عوامل بیمارگر بمنظور کنترل بیولوژیک آفات کلیدی جنگلها و مراتع.
• بررسی روشهای حمایت و حفاظت از دشمنان طبیعی و سایر عوامل مفید در محیط طبیعی بمنظور کنترل موثر آفات.