اهداف و وظایف

– شناسایی آلایندهای زیست محیطی مؤثر بر روی فون و فلور جنگلها و مراتع.
– شناسایی و مطالعه بیولوژی حشرات مفید (حشرات مولد مانها و گالها) به منظور استفاده اقتصادی از آنها
– بررسی روشهای علمی کنترل آتش‌سوزیها و سایر میکروارگانیسم‌های مرتبط با گیاهان و مطالعه تاثیر متقابل آنها بر روی یکدیگر.
– شناسایی و مطالعه منابع و مکانیسم مقاومت و سیستم‌های دفاعی گیاهان در مقابل عوامل بازدارنده رشد گیاهان جنگلی و مرتعی.
– شناسایی، طبقه‌بندی و بررسی نقش هر یک از عوامل بیوتیک و رشد درعرصه‌های جنگلی و مرتعی.
– مطالعه و تعیین بهترین روشهای کنترل تلفیقی آفات و بیماریها و نحوه اعمال روشهای مدیریت جامع در عرصه‌های جنگل و مرتع.
– شناسایی،طبقه‌بندی و مطالعه بیولوژی و اکولوژی عوامل کنترل‌کننده طبیعی موجودات زیان‌آور در جنگل‌ها و مراتع.
– شناسایی و مطالعه زیست شناسی و اکولوژی آفات و عوامل بیماری‌زا در جنگل‌ها و مراتع.
– شناسایی میکوریزها، ریزوبیوم‌ها و سایر میکروارگانیسم‌های مرتبط با گیاهان و مطالعه تاثیر متقابل آنها بر روی یکدیگر .