گروه تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع

این گروه در سال ۱۳۷۰ تأسیس شده و تحقیقات بنیادی و کاربردی را در زمینه‌های مختلف از قبیل بندپایان مفید، عوامل غیرزنده و زنده خسارت‌زا به جنگل‌ها و مراتع انجام می‌دهد. این گروه با هدف حفظ تعادل پایدار و تنوع زیستی در گستره جنگل‌ها و مراتع ایران، تدوین برنامه‌های لازم برای حفظ عرصه‌های منابع طبیعی کشور را سرلوحه فعالیت‌های تحقیقاتی خود قرار داده است. بدین منظور نخستین اقدام، انجام مطالعات فونستیک و شناخت روابط اکولوژیک حاکم بین اجزاء زنده و غیرزنده بوده است. مدیریت تلفیقی برای حفاظت و حمایت از اکوسیستم‌های مختلف جنگلی و مرتعی به ‌عنوان هدف نهایی این گروه محسوب شده و در راستای دستیابی به این اهداف طرح‌های تحقیقاتی مختلفی در سراسر کشور اجرا گردیده و یا در حال اجرا می‌باشد. در حال حاضر حدود ۵۰ محقق در ستاد مؤسسه و مراکز تحقیقات استان‌های سراسر کشور فعالیت می‌نمایند.