گروه های تحقیقاتی بخش

تحقیقات آفات جنگل و مرتع

وظایف و اهداف تحقیقاتی این واحد به شرح زیر می‌باشد:

 1. مطالعه بیولوژی و اکولوژی آفات جنگلها و مراتع.
 2.  بررسی عوامل مؤثر در طغیان جمعیت بندپایان جنگلها و مراتع.
 3. بررسی نوسانات جمعیت آفات مهم به منظور استفاده در برنامه های پیش آگاهی.
 4. مدیریت کنترل آفات درختان سریع الرشد.
 5. بررسی آفت کشهای کم خطر در جهت دستیابی به ترکیبات ایمن‎تر برای محیط زیست و اختصاصی‎تر برای آفات هدف.
 6. ‎بررسی روشهای سازگار با طبیعت برای کنترل آفات.
 7. جمع آوری، شناسایی و بررسی عوامل مولد محصولات فرعی جنگلها و مراتع.
تحقیقات بیماریها و بهداشت جنگل و مرتع

وظایف و اهداف تحقیقاتی این واحد به شرح زیر می‌باشد:

 1. شناسایی عوامل بیماریزای جنگلها و مراتع.
 2. بررسی بیولوژی بیمارگرهای گیاهی در عرصه منابع طبیعی.
 3. مطالعه روی انتشار و اپیدمی شدن عوامل بیماریزای مهم و مخرب در عرصه جنگلها و مراتع.
 4. بررسی قارچهای ماکروسکوپی جنگلها و مراتع ایران.
 5. بررسی نقش میکروارگانیسمهای محرک رشد و همزیست با گیاهان (نظیر میکوریزها و ریزوبیومها) در پایداری گیاهان جنگلی و مرتعی.
 6.  مطالعه و بررسی اثر آلاینده های زیست محیطی و سایر عوامل غیرزنده خسارتزا روی پوششهای گیاهی مهم.
 7.  بررسی علل و عوامل ایجاد آتش‎سوزی در جنگلها و مراتع و اقدامات مدیریتی جهت مهار این بحران.
 8. بررسی رستنیهای مزاحم و گیاهان ناخواسته در عرصه نهالستانها، جنگلها، مراتع.
تحقیقات کنترل بیولوژیک

وظایف و اهداف تحقیقاتی این واحد به شرح زیر می‌باشد:

 1. جمع‎‌آوری، شناسایی و تعیین نقش عوامل زنده مفید کنترل کننده آفات جنگلها و مراتع.
 2. مطالعه بیولوژی و اکولوژی دشمنان طبیعی آفات مهم جنگلها و مراتع.
 3. جداسازی، شناسایی و بررسی مکانیسم‌های میکروارگانیسم‌های آنتاگونیست علیه بیمارگرهای گیاهی.
 4. بررسی روشهای تولید انبوه و رها سازی پارازیتویید‎ها، شکارچی‌ها و عوامل بیمارگر بمنظور کنترل بیولوژیک آفات کلیدی جنگلها و مراتع.
 5. بررسی روشهای حمایت و حفاظت از دشمنان طبیعی و سایر عوامل مفید در محیط طبیعی بمنظور کنترل موثر آفات و بیمارگرهای گیاهی.

بازدید: 147