رئیس بخش

نام و نام خانوادگی محمد ابراهیم فراشیانی
مدرک / رشته  دکتری تخصصی/گیاهپزشکی
مرتبه علمی استادیار پژوهش
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی- رئیس گروه
حوزه فعالیت موجودات چوبزی، تنوع زیستی، آفتکشهای بیورشنال
ایمیل farashiani@gmail.com 
CV سامانه علم سنجی

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی محمدرضا عارفی پور
مدرک / رشته  کارشناس ارشد/بیماری شناسی گیاهی
مرتبه علمی کارشناس ارشد
جایگاه سازمانی کارشناس ارشد بیماریهای گیاهی
حوزه فعالیت قارچهای جنگلی، بیماریهای گیاهی
ایمیل marefipour@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سمیرا فراهانی
مدرک / رشته  دکتری تخصصی / حشره شناسی
مرتبه علمی استادیار پژوهش
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی
حوزه فعالیت رده‌بندی زنبورها، تنوع زیستی حشرات
ایمیل s.farahani@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مهری باب مراد
مدرک / رشته  کارشناسی ارشد/حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمی مربی پژوهش
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی
حوزه فعالیت حشره شناسی و آفات صنوبر
ایمیل babmorad@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سيده معصومه زمانی
مدرک / رشته  دکتری تخصصی / قارچ شناسی و بیماریهای قارچی گیاهان
مرتبه علمی استادیار پژوهش
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی
حوزه فعالیت تعامل قارچ-گياه / همزيستي اکتوميکوريزايي / تنوع ژنتيکي، بيماري­زايي و فيلوژني قارچ ها
ایمیل mzamani@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی فرزانه کازرانی
مدرک / رشته  دکتری تخصصی / حشره شناسی
مرتبه علمی استادیار پژوهش
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی
حوزه فعالیت حشره شناسی – رده بندی دوبالان
ایمیل farzane.kazerani@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی ستار زینالی
مدرک / رشته  کارشناسی / مرتع و آبخیزداری
مرتبه علمی کارشناس آزمایشگاه و تحقیقات
جایگاه سازمانی کارشناس موزه
حوزه فعالیت آفات، کنترل بیولوژیک و همکاری در اجرای طرحها
ایمیل sattarzeinali3@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی ریحانه غلامی
مدرک / رشته  کارشناسی ارشد / حشره شناسی
مرتبه علمی کارشناس ارشد
جایگاه سازمانی کارشناس
حوزه فعالیت رده بندی سرخرطومی های خانوادهCurculionidae
ایمیل Reihanehgholami95@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی رسول امید
مدرک / رشته کارشناسی ارشد / حشره شناسی
مرتبه علمی مربی پژوهش
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی
حوزه فعالیت آفات جنگلها و مراتع و کنترل بیولوژیک 
ایمیل rasoulomid@gmail.com
CV سامانه علم سنجی

بازدید: 1128