پروژه ها

ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ مقايسه ميزان کارايي روش هاي مختلف جهت کنترل بيماري بلايت شمشاد جنگلي سمانه سماوات ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۲ ارزيابي تنوع سوسک هاي saproxylic در راشستان هاي استان گلستان محمدابراهيم فرآشياني ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۷
۳ پروژه ارزيابي تنوع قارچ هاي saproxylic در جنگل هاي هيرکاني سعيدعلي موسي‌زاده مازندران ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۴ پروژه ارزيابي تنوع قارچ هاي saproxylic در جنگل هاي هيرکاني(استان گلستان ) محمدرضا عارفي‌پور ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۵ فـارسي: ارزيابي تنوع سوسک هاي saproxylic در راشستان هاي استان گيلان منصور صالحي گيلان ۱۳۹۴-۱۳۹۷
۶ پروژه ارزيابي تنوع قارچ هاي saproxylic در جنگل هاي هيرکاني(استان گيلان) سيده معصومه زماني ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۷ بررسي تاثير سه نوع آفت کش بر روي شب پره Cydalima perspectalis (Lep: Pyralidae) روي درختان شمشاد (Buxus hyrcana) دراستان مازندران محمدرضا بابايي مازندران ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۸ فـارسي: ارزيابي تنوع سوسک هاي saproxylic در راشستان هاي استان مازندران محمدرضا بابايي مازندران ۱۳۹۴-۱۳۹۷
۹ ارزيابي تنوع سوسک هاي saproxylic در راشستان هاي شمال کشور محمدابراهيم فرآشياني ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۰ بررسي تنوع زيستي حشرات چوبخوار بلوط وتغييرات جمعيت آنها در استان لرستان فاطمه پيروزي لرستان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۱ بررسي بيولوژي گونه غالب پسيل‌ پده (Egeirotrioza ceardi (Bergevin و تعيين دشمنان طبيعي آن در استان تهران مهري باب‌المراد ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۲ بررسي تنوع زيستي زنبورهاي پارازيتوييد خانواده Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) در جنگل‎هاي شمال ايران سميرا فراهاني ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۳ بررسي تنوع گونه اي دوبالان ساپروکسيليک در جنگل‎هاي استان گيلان فرزانه کازراني ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۱۴ ارزيابي تنوع خزه‌هاي saproxylic در جنگل‌هاي هيرکاني کشور حبيب زارع مازندران ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۱۵ بررسي تنوع گونه اي دوبالان ساپروکسيليک در جنگل‎هاي استان مازندران فرزانه کازراني ستادموسسه ۱۳۹۸-۱۳۹۹
۱۶ بيواكولوژي زنبور Anastatus acherontiae (Hymenoptera: Eupelmidae) پارازيتوييد تخم شب‌پره‌ي برگ‌خوار دو نواري Streblote siva (Lepidoptera: Lasiocampidae) در استان بوشهر ناصر فرار بوشهر ۱۳۹۷-۱۳۹۹
۱۷ ارزيابي کارايي چند حشره کش زيستي و گياهي براي مديريت شب پره شمشاد (Cydalima perspectalis Lep.: Crambidae) روي شمشاد خزري Buxus hyrcana در استان مازندران مينا کوه‌جاني‌گرجي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۱۸ بررسي تنوع موجودات زنده ( حشرات، قارچها و خزه¬ها) مرتبط با خشکه دارها در جنگلهاي هيرکاني محمدابراهيم فرآشياني ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۹ بررسي بيو اکولوژي و روشهاي کنترل شب پره شمشاد(Cydalima perspectalis (Lep: Crambidae محمدابراهيم فرآشياني ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۲۰ پايش آفات و بيماريهاي جنگل‌هاي شمال کشور رسول اميد ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۲۱ ارزيابي فعاليت‌ آنتاگونيستي جدايه‌هاي باکتريايي متعلق به جنس‌هاي Pseudomonas و Bacillus عليه بيماري بلايت شمشاد جنگلي و تهيه فرمولاسيون‌هاي کارآمد از آن‌‌ها سمانه سماوات ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۲۲ بررسي مقدماتي تنوع حشرات تالاب گندمان فرشاد حقيقيان‌قهفرخي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۲۳ مطالعه مقاومت کلن هاي صنوبر (Populus deltoides Marshall 77/51 و Populus deltoides Marshall 69/55) به آفات مهم و ارزيابي کمي و کيفي آنها در استان گيلان منصور صالحي گيلان ۱۳۹۴-۱۳۹۷
۲۴ شناسايي تنوع زيستي و پراكنش نماتدهاي مرميتيده انگل حشرات در مراتع شمال شرق استان آذربايجان‌شرقي يزدان فضلعلي آذربايجانشرقي ۱۳۹۴-۱۳۹۷
۲۵ شناسايي و بررسي روابط ميزباني گونه هاي زنبور گرده افشان جنس Andrena(Hymenoptera:Apoidea) در استان قزوين علي زرنگار قزوين ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۶ پروژه ملي ارزيابي تنوع قارچ هاي saproxylic در جنگل هاي هيرکاني محمدرضا عارفي‌پور ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۲۷ بررسي روابط سيستماتيکي بين درختان بلوط و زنبورهاي Cynipid در مناطق جنگلي زاگرس مجيد توكلي لرستان ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۲۸ ارزيابي تنوع خزه‌هاي saproxylic در جنگل‌هاي هيرکاني کشور- استان مازندران حبيب زارع مازندران ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۲۹ ارزيابي تنوع خزه‌هاي saproxylic در جنگل‌هاي هيرکاني کشور- استان گلستان حسين قرباني گلستان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۰ بررسي تنوع گونه اي دوبالان ساپروکسيليک در راشستان‎هاي استان گلستان فرزانه کازراني ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۱ ارزيابي پتانسيل حل کنندگي فسفات معدني توسط ريزوباکترهاي موجود در رويشگاههاي صنوبر استان هاي تهران و البرز سمانه سماوات ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۳۲ ارزيابي تنوع خزه‌هاي saproxylic در جنگل‌هاي هيرکاني کشور (استان گيلان ) محمدابراهيم فرآشياني ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۳ معرفي کارآمدترين ريزوباکترهاي محرک رشد گياه (PGPR) از سودومونادهاي فلورسنت به منظور بهبود رشد و عملکرد کمي و کيفي مرزه رشينگري (Satureja rechingeri Jamzad.) سمانه سماوات ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۳۴ پايش آفات و بيماريهاي جنگل‌هاي استان گلستان رسول اميد ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۳۵ پايش آفات و بيماري‌هاي جنگل‌هاي استان گيلان منصور صالحي گيلان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۳۶ پايش آفات و بيماريهاي جنگل‌هاي استان مازندران محمدرضا بابايي مازندران ۱۳۹۶-۱۴۰۰
ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ بررسي گسترش وشنا سا ئي آفا ت وبيما ريها ي درختا ن صنوبر(spp populus) بمنظورتعيين نحوه مبا رزه با آنها (فا قد شنا سنا مه ) بيژن خيال ستادموسسه ۱۳۴۹-۱۳۵۱
۲ شنا سا ئي علفها ي هرز نها لستا نها ي جنگلي ومبا رزه شيميا ئي با آنها پرويز طاهريان ستادموسسه ۱۳۶۵-۱۳۶۸
۳ بررسي بيواكولوژي سوسك چوبخوارصنوبردرآذربا يجا نغربي غلامعلي اكبرزاده آذربايجانغربي ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۴ بررسي تكميلي بيولوژي وشنا سا يي دشمنا ن طبيعي پروانه برگخواربنه Ocneria وبررسي وامكا ن توليدانبوه مهم ترين عوامل ۰۰ نادر قائمي فارس ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۵ مطا لعه بيواكولوژي وعوامل طبيعي كنترل كننده جمعيت جوانه خواركا ج درشما ل كشور محمود محمدي ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۶ بررسي بيولوژي برگخوارسفيدبلوطودشمنا ن طبيعي كنترل كننده آن درمنطقه با غ ملك خوزستا ن مهرداد محمدخان‌مظفري خوزستان ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۷ بررسي ميكوفلوربذرتا غ واثبا ت بيما ريزايي عوامل قا رچي پا توژن محمد حاجيان‌شهري خراسان رضوي ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۸ بررسي تكميلي بيولوژي برگخوارگزنده بلوط وشنا سا يي عوامل كنترل كننده آن درمنطقه يا سوج سعادت مظفري كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۹ طرح بررسي سوسك چوبخوارصنوبروتعيين دشمنا ن طبيعي وزما ن منا سب مبا رزه با آن دركرج (col:Buprestidae)pall Picta Melanophila مهري باب‌المراد ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۱۰ مقا يسه روشها ي مبا رزه شيميا يي وميكروبي وهورموني عليه ملخ كوها ن دار تا غ دراستا ن اصفها ن وحيدرضا منيري اصفهان ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۱۱ طرح شنا سا يي وتعيين كا نونها ي آلودگي وبررسي بيولوژي گونه ها ي سس مها جم روي درختا ن بلوطا ستا ن لرستا ن سعيد نظري لرستان ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۱۲ بررسي بيولوژي سوسك بذرخوارجا شيروشنا سا يي دشمنا ن طبيعي وشيوه ها ي مبا رز -ه عليه اين آفت دريا سوج سعادت مظفري كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۱۳ شنا سا يي دشمنا ن طبيعي و بررسي روشها ي كنترل پروانه بذرخوارتا غ ۰ مهدي شمس‌زاده يزد ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۱۴ بررسي بيولوژيك شپشك كا ج وشنا سا يي دشمنا ن طبيعي آن دراستا ن تهران رسول اميد ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۱۵ بررسي روش مبا رزه شيميا يي با علفها ي هرزدرنها لستا نها ي جنگلي قرق محمدعلي دري گلستان ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۱۶ جمع آوري فون آفا ت نها لستا نها ي خوزستا ن وبررسي كنترل آنها محمدحسن عصاره خوزستان ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۱۷ بررسي بيولوژي قارچ رنگين كمان و اثرات آن روي چوب راش محمدرضا عارفي‌پور ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۴
۱۸ بررسي آزما يشگا هي بيولوژي (Hym:Encyrtidae)sp Qoencyrtus پا رازيتوئيدتخم پروانه برگخواربنه terebinthina 000Qcneria قدرت اله صباحي فارس ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۱۹ واكنش علف‌هاي هرز نسبت به علف‌كش‌هاي قابل مصرف درخاك در شرايط نهالستان‌هاي جنگلي سعيد پورنجف مازندران ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۲۰ مطالعه فنولوژي علف‌هاي هرز در نهالستان‌هاي پايين‌بند پاسند سعيد پورنجف مازندران ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۲۱ بررسي ميزان كارآيي B.t.K توليدي سازمان پژوهشهاي صنعتي ايران ومحصول تجاري Biolep در كنترل برگخوار بنه در استان فارس ابراهيم عزيزخاني ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۲۲ بررسي بيواكولوژي شته راش محمد الازمني گلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۲۳ بررسي فون موريا نه ها درگيا ها ن مرتعي ودرختي طرح جنا ت ونحوه مبا رزه بيولوژي تا آنها درشهرستا ن قم زهير باقري قم ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۲۴ جمع آوري و شناسايي فون حشرات صنوبر در تبريز و نهالستانهاي قوريگل بستان آباد علي اصغر دردايي القلند‌يس آذربايجانشرقي ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۲۵ بررسي بيولوژيكي پروانه گا لزاي صنوبروشنا سا يي دشمنا ن طبيعي آن دراستا ن گيلان منصور صالحي گيلان ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۲۶ بررسي تكميلي برگخوارسفيدبلوطوشنا سا يي عوامل كنترل كننده طبيعي آن در يا سوج با توجه بر ديا نيزم جمعيت -كهگيلويه وبويراحمد سعادت مظفري كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۲۷ بررسي وشناسايي فون حشرات درختان غير مثمراستان تهران- جمع‌آوري و شناسايي فون حشرات جنگلها ومراتع استان تهران علي اصغر لشكري تهران ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۲۸ شنا سا يي عوامل موثردركا هش جمعيت حشره پسيل گزوبررسي امكا ن احيا منا طق گزخيز احمدرضا فقيه اصفهان ۱۳۷۱-۱۳۷۵
۲۹ جمع آوري ,بررسي وشنا سا يي فون حشرات تيپها ي گيا هي درمنه ,اسكنبيل پده درمنا طق كويري استا ن اصفها ن احمدرضا فقيه اصفهان ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۳۰ جمع آوري آفا ت برگخوارپده وشنا سا يي عوامل كنترل كننده طبيعي آنها در استا ن خوزستا ن مهرداد محمدخان‌مظفري خوزستان ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۳۱ جمع آوري وشنا سا يي فون حشرات بخش ها ي هوايي پسته ها ي جنگلي دراستا ن خراسا ن محمد حاجيان‌شهري خراسان رضوي ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۳۲ جداسا زي وشنا سا يي قا رچها ي همراه با پوسيدگي ريشه وازپا افتا دگي خزانه ها ي درختا ن جنگلي درخوزستا ن عبا س كا ويا ن پي خوزستان ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۳۳ بررسي بيولوژي Prorophora albidogivella و شناسايي و تعيين ميزان كارايي دشمنان طبيعي و تعيين زمان مناسب مبارزه با آفت مهدي شمس‌زاده يزد ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۳۴ جمع‌آوري, بررسي, شناسايي فون حشرات جوامع جنگلهاي بلوط استان لرستان مجيد توكلي لرستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۳۵ جمع آوري وشنا سا ئي فون حشرات وكنه ها ي با دامكا ريها ي ديم درشهرستا نها ي اسفراين ,سبزوار,كا شمر سيدعلي‌اصغر كلانتري خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۳۶ بررسي بيولوژي زنجره Delabola flava Psalmocharias دراستا ن تهران (تلو) علي اصغر لشكري تهران ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۳۷ بررسي خصوصيا ت بيواكولوژيكي وبهترين راه مبا رزه با جا نورموذي بنا م تشي يا چوله به اسم علمي indica hysetrixدرجنگل ها ي بنه وكلحونگ محمد سليماني كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۳۸ جمع آوري وشنا سا يي فون حشرات جنگلها ي گرگا ن ودشت – ميرمرسل احمدي گلستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۳۹ بررسي تكميلي فون حشرات جوامع جنگلي استا ن فا رس حسن آل‌منصور فارس ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۴۰ جمع آوري ,بررسي وشنا سا يي فون حشرات جنگلها ومراتع استا ن كهكيلويه و بويراحمد سعادت مظفري كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۴۱ بررسي آفا ت مهم فندق درمنطقه الموت رضا سلحشوريان قزوين ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۴۲ جمع آوري و شناسايي آفات جنگلهاي بنه در استان كرمان محمد خيرانديش كرمان ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۴۳ جمع آوري و شناسايي فون حشرات مراتع همدان عليرضا رجبي‌مظهر همدان ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۴۴ جمع آوري وشنا سا يي حشرات صنوبردراستا ن اصفها ن احمدرضا فقيه اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۷۶
۴۵ بررسي بيما ريها ي مهم فندق درمنطقه الموت سيدرضا رزازهاشمي قزوين ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۴۶ بررسي امكا ن مبا رزه بيولوژيكي دارواشها منصور نيكبخت كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۴۷ جمع آوري، بررسي و شناسايي فون حشرات جنگلها و مراتع استان آذربايجانشرقي (جامعه جنگلهاي بلوط) بهمن صدقيان آذربايجانشرقي ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۴۸ مطا لعه بيولوژي و تغييرات جمعيت شته رازيا نه foeniculi Hyadaphis (hom.Aphididae)ودشمنا ن طبيعي آن روي رازيا نه موسي خا ني ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۴۹ بررسي بيولوژي سوسك بذرخواركهورsp Pachymerusوشنا سا يي دشمنا ن طبيعي آن دراهوازوحومه مهرداد محمدخان‌مظفري خوزستان ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۵۰ بررسي بيولوژي بيما ري سفيدك پودري تا غ دراستا ن خراسا ن محمد حاجيان‌شهري خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۵۱ شنا سا يي قا رچها ي اكتوميكورايزن سوزني برگا ن در استا ن گيلان محمدرضا عارفي‌پور گيلان ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۵۲ بررسي و مطالعه فون حشرات گالزاي بلوط و امكان بهره‌برداري بيشتر از اين گالها در استان لرستان فاطمه پيروزي لرستان ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۵۳ بررسي فون نما تدها ي جنگلها ومراتع منطقه قزوين سيدرضا رزازهاشمي قزوين ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۵۴ بررسي آفا ت صنوبر در استا ن مركزي علي سجادي مركزي ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۵۵ شنا سا يي و بررسي بيولوژي مغزخوار با دام كوهي و شنا سا يي دشمنا ن طبيعي آن در يزد احمد رعيت‌ركن‌آبادي يزد ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۵۶ بررسي بيولوژي سنك صنوبر(Tingidae Het.) sp Monosteria دركرج مهري باب‌المراد ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۵۷ فون شته ها ي پهن برگا ن مهم جنگلها ي ما زندران (راش ,ممرز,بلوط,توسكا ,افرا ومعرفي پا رازيتوئيدها ي انها محمدرضا بابايي مازندران ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۵۸ شناسا يي و بررسي بيولوژي گونه غا لب بذرخوار آكاسياها وروشها ي كنترل‌آنها در استان هرمزگان حميد دبيري هرمزگان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۵۹ جمع آوري شنا سا يي و بررسي فون حشرات جوامع جنگلها ومراتع قم زهير باقري قم ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۰ بررسي ميكوفلور فندق در جنگل فندقلواردبيل و امكا ن بيماريزايي آنها در روي فندق وتا ثيرتعدادي ازسموم قا رچ كش برروي قا رچها ي بيما ري زاي فندق مهدي داوري اردبيل ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۶۱ بررسي اثرقا رچها ي عا مل لكه قيري بر روي گونه ها ي مختلف افراي بومي جنگلها ي شما ل كشور علي برهاني مازندران ۱۳۷۳-۱۳۷۸
۶۲ بررسي علل خشكيدگي گونه هاي مهم درختي در جنوب بلوچستان مهدي افروزيان سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۳ جمع آوري و شنا سا يي و بررسي فون حشرات جوامع جنگلها و مراتع استا ن سيستا ن و بلوچستا ن (طرح ملي ) مهدي افروزيان سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۴ بررسي عوامل كنترل‌كننده طبيعي و تعيين راه‌هاي مبارزه با پروانه قيچ دراستان سمنان حميد ساكنين‌چلاو سمنان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۵ شنا سا يي قا رچها ي ميكوريزوتعيين جمعيت آلودگي ريشه وريزوسفردرختا ن پسته جنگلي استا ن خراسا ن محمد حاجيان‌شهري خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۶۶ بررسي بيولوژي كنه گالزاي برگ گردو در استان همدان و امكان كنترل آن محمد خانجاني همدان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۶۷ زيست شنا سي وپراكندگي ۱۸۴۲ cast (dc)terebinthi pileolaria عا مل زنگ بنه دراستا ن فا رس حبيب‌اله حمزه‌زرقاني فارس ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۶۸ بررسي اثرمتقا بل نما تدمولدزخم ريشه وقا رچ فوزاريوم روي ميزان رشدنها لها ي افراگونه پلت درمنطقه بهشهراستا ن ما زندران علي برهاني مازندران ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۶۹ جمع آوري و شنا سا يي علفها ي هرز نها لستا نها و خزانه ها ي منا بع طبيعي استا ن سيستا ن و بلوچستا ن عبدالعلي ميرفتح الهي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۷۰ جمع آوري و بررسي فون حشرات درختان و درختچه‌هاي جنگلي استان بوشهر ابراهيم ملايي بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۷۱ بررسي تا ثير با رانها ي اسيدي بر پوشش گيا هي جنگلها ي دست كا شت استا ن تهران پژمان رودگرمي تهران ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۷۲ شنا سا يي بيما ريها ي قا رچي اندامها ي هوايي درختا ن و درختچه ها ي جنگلي ارسبا ران غلامحسن توانايي‌باسمنج آذربايجانشرقي ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۷۳ بررسي و شنا سا يي سفيدكها ي حقيقي گيا ها ن مرتعي استا ن لرستا ن كرم سپهوند لرستان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۷۴ جمع آوري و شنا سا يي فون نما تدها ي مضر گيا هي در نها لستا نها ي استا ن ما زندران علي برهاني مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۷۵ بررسي فون جوندگا ن تعيين گونه غا لب وتعيين اكتوپا رازيتها ي آنها در تا غزارها ي شهرستا ن زواره دراستا ن اصفها ن وحيدرضا منيري اصفهان ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۷۶ بررسي و شناسايي قارچهاي خاكزي بيماريزا در جنگلكاريهاي انواع كاج و سرو استان فارس حبيب‌اله حمزه‌زرقاني فارس ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۷۷ بررسي بيولوژي ودشمنا ن طبيعي سوسك برگخوار GALLERUCELLA برروي درختا ن توسكا ميرمرسل احمدي گلستان ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۷۸ بررسي و بيولوژي سنک صنوبر(Monosteria discoidalis) و عوامل طبيعي كنترل‌كننده اين آفات در استان اصفهان مرتضي جعفري اصفهان ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۷۹ جمع آوري و شنا سا يي فون جوندگا ن عرصه جنگلها ومراتع استا ن لرستا ن و راهها ي كنترل آنها مصطفي مريدي لرستان ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۰ بررسي بيولوژي قا رچ عا مل بيما ري آنتراكنوز گردودر منطقه قزوين سيدرضا رزازهاشمي قزوين ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۱ بررسي بيولوژي سرخرطومي ميوه بلوط و شناسايي دشمنان طبيعي آن در جنگلهاي ارسباران بهمن صدقيان آذربايجانشرقي ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۲ جمع آوري و بررسي و شنا سا يي فون حشرات جا معه جنگلها ي استا ن اردبيل داود عليقلي‌زاده اردبيل ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۸۳ مطالعه زيست شناسي مگس ميوه كنار Corpomyia vesuiana costa و شناسايي دشمنان طبيعي آن در استان بوشهر ناصر فرار بوشهر ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۴ جمع‌آوري و شناسايي علفهاي هرز نهالستانهاي جنگلي استان فارس و بررسي خسارات نسبي آنها سيدحسن سعادتي فارس ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۵ بررسي بيولوژي زنبور گا ل حلزوني بلوط (boyssoni Andrias)درجنگلها ي بلوط در منطقه قزوين و جمع آوري وشنا سا يي دشمنا ن طبيعي رضا سلحشوريان قزوين ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۶ بررسي اكولوژي ليسه زالزالك padellus aHyponomeutaش نا سا ئي دشمنا ن طبيعي اين آفت در منطقه يا سوج شيرزاد راد كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۷ بررسي مقاومت نسبي گونه ها ي اكاليپتوس به بيماري خشكيدگي سرشاخه و زوال ناشي از قارچ mangiferae nattrassia در خوزستان سيدعلي نجات‌سالاري ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۸ جمع آوري شنا سا يي و بررسي فون حشرات جوامع جنگلها ومراتع استا ن هرمزگا ن حميد دبيري هرمزگان ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۸۹ بررسي زيست شناسي و شيوه‌هاي كنترل طبيعي پروانه دم قهوه‌اي درجنگلهاي ارسباران مصطفي نيكدل آذربايجانشرقي ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۹۰ شنا سا ئي وبررسي بيولوژي شته تبريزي (populeum Pterocomma) تعيين كا رآيي پا رازيتوئيدها ي آن محمدرضا بابايي مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۹۱ بررسي ميزان خسا رت وتراكم جمعيت سرخرطومي برگخوارصنوبرPlatimycterus: (COL:Curculionidae)Fst. marmoratusروي ۱۰كلن مختلف دراستا ن گيلا ن منصور صالحي گيلان ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۲ جمع آوري و شنا سا يي فون حشرات جنگلها ومراتع ما زندران حسن بريماني‌ورندي مازندران ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۹۳ بيولوژي كفشدوزك (Col:Coccinellidae)conglobata Oenopiaدرشرايط آزما يشگا هي زهرا مجيب حق قدم ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۴ مطالعه بيولوژي سوسك چوبخوارصنوبر(Aeolesthes sarta Solsky) در استان تهران محمدابراهيم فرآشياني ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۹۵ تعيين ميزان حسا سيت ارقا م مختلف صنوبر به پروانه گا لزادرخزانه -گيلان ۰ منصور صالحي گيلان ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۹۶ بررسي بيولوژي وشنا سا يي عوامل طبيعي كنترل كننده بذرخوارتا غ دراستا ن اصفها ن احمدرضا سيف‌الهي‌صرآبادي اصفهان ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۹۷ شنا سا يي ,بررسي بيولوژي وكا رآيي مهمترين دشمنا ن طبيعي كنترل كننده آفا ت درعرصه جنگلها ۰ محمود محمدي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۹۸ بررسي فونستيك مگسهاي خا نواده سيرفيده (syrphidae) و مطالعه بيولوژي گونه غالب در جنگلها و مراتع غرب و شمال غربي خراسان سيدعلي‌اصغر كلانتري خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۹۹ شنا سا يي و بررسي بيولوژي بذر خوار قيچ دراستا ن يزد احمد رعيت‌ركن‌آبادي يزد ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۰ جمع آوري و شنا سا يي فون حشرات جوامع و مراتع استا ن سمنا ن حميد ساكنين‌چلاو سمنان ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۱ بررسي فون كنگر و مطالعه بيولوژي گونه غالب آن شيرزاد راد كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۲ بررسي فون كنه ها ي اندامها ي هوائي درتوده ها ي راش -ممرزاستا ن ما زندران حسن بريماني‌ورندي مازندران ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۳ جمع آوري و شناسايي دشمنان طبيعي و ديناميك جمعيت پروانه جوانه خوار بلوط (Tortrix viridana) در استان فارس حبيب‌اله حمزه‌زرقاني فارس ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۴ تعيين تراكم رستني ها ي مزاحم در عرصه جنگلكا ريها ي شما ل كشور و شنا سا يي عوامل بيولوژيك موثر در مديريت كنترل آنها محمود محمدي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۵ بررسي زيست شنا سي وتعيين پراكنش كا نونها ي آلودگي دارواش كوتا ه درجنگلها ي ارس البرزشرقي محمد الازمني گلستان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۰۶ بررسي راهها ي توليدانبوه (ENcyrtidae HYM) masii Ooencyrtus زنبور پا رازيتوئيدپروانه برگخواربنه (Lymantridae Lep: )cneriaterebina حسن عسگري ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۰۷ بررسي علل خشكيدگي نها ل درعرصه ها ي جنگلكا ري شده كرم سپهوند لرستان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۰۸ بررسي خصوصيا ت مرفولوژي و بيولوژي پروانه ميوه خوار بلوطLaspeyresia) -fagiglandana) دراستا ن كهگيلويه وبويراحمد محمد جمشيدي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۰۹ بررسي اتيولوژي پوسيدگي ريشه و برگ گيا هچه نها لها ي درختا ن جنگلي در استا ن هرمزگا ن فريبا كامياب هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۱۰ شنا سا يي آفا ت بذرخواردرختا ن كهورايراني ومطا لعه بيولوژي گونه غا لب آن دراستا ن هرمزگا ن الهام شريفي هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۱۱ جمع آوري وشنا سا يي فون حشرات گيا ها ن دارويي كشور حميد يارمند ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۸۱
۱۱۲ جمع آوري و شنا سا يي قا رچها ي ما كروسكوپي جنگل واز سعيدعلي موسي‌زاده مازندران ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۱۳ بررسي آما ري آلودگي درختا ن كا ج به پروانه جوانه خواردراستا ن گيلان منصور صالحي گيلان ۱۳۸۱-۱۳۸۱
۱۱۴ بررسي و شنا سا يي قا رچها ي بيما ري زاي هوازاد بنه و با دام در استا ن هرمزگا ن ۰ فريبا كامياب هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۱۵ شناسايي و بررسي بيولوژي پروانه چوبخوار تاغ در استا ن يزد مهدي شمس‌زاده يزد ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۱۶ بررسي بيولوژي ملخ با دمجا ني وتعيين بهترين نحوه مبا رزه با آن درمراتع استا ن چها رمحا ل وبختيا ري فرشاد حقيقيان‌قهفرخي چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۱۷ جمع آوري و شنا سا يي فون حشرات جنگلها ومراتع قزوين علي زرنگار قزوين ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۱۸ شناسايي و مطالعه بيولوژي پروانه برگخوار كنار و شناسايي و تعيين كارايي دشمنان طبيعي آن در استان بوشهر ناصر فرار بوشهر ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۱۹ بررسي پوسيدگي ها ي قا رچي چوب راش orientalis fagus در جنگلها ي شما ل كشور محمدرضا عارفي‌پور ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۲
۱۲۰ بررسي شنا سا يي وزيست شنا سي پروانه گا لزاي گزوعوامل كنترل كننده آن در استا ن قم علي رضايي قم ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۲۱ بررسي بيولوژي وتا ثيردشمنا ن شته سبزوشته خا لدارگردودرمنطقه استا ن قزوين اصغر محمد بيگي قزوين ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۲۲ مديريت آفا ت گيا ه صنعتي بنه رسول اميد ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۲
۱۲۳ ارزيا بي وتعيين كا رايي دشمنا ن طبيعي پروانه برگخواربلوط (coll wiltshirie Leucoma )وتغييرات جمعيت آن درفا رس حسن آل‌منصور فارس ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۲۴ بررسي وشنا سا يي عوامل قا رچي مرگ گيا هچه وپوسيدگي ريشه نها لها درنها لستا نها ي استا ن يزد سيدكاظم صباغ‌شرف‌آبادي يزد ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۲۵ ارزيابي تاثير باكتري B.Tحشره‌كش ديفلوبنزرون دركنترل پروانه برگخوار كنار هرمزگان الهام شريفي هرمزگان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۲۶ بررسي بيولوژي وشنا سا يي دشمنا ن طبيعي سوسكها ي برگخوارصنوبردر استا ن اصفها ن مرتضي جعفري اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۲۷ مديريت كنترل سوسك چوبخوارشا خك بلندصنوبر Solsky sarta Aeolesthes محمدابراهيم فرآشياني ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۲۸ بررسي بيولوژي وكا رايي مگس (Diptera:Tachinidae) murina pales پا رازيتوئيدآفت پروانه برگخواركنا ر posica Thiacidasاستا ن بوشهر ناصر فرار بوشهر ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۲۹ شنا سا يي تكميلي ,پراكنش وكا رآيي دشمنا ن طبيعي پروانه برگخواردم قهوه اي بلوطدرجنگلها ي ارسبا ران (melania Porthesia) مصطفي نيكدل آذربايجانشرقي ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۳۰ شنا سا ئي عوامل بيما ري زاي قا رچي حراوچندل درنها لستا ن وعرصه وتعيين اثر دوقا رچكش بنوميل وما نكوزب برروي آنها فريبا كامياب هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۳۱ بررسي امكا ن استقرارقا رچ دنبلان (SP Terfezia)درايستگا ه ما رگون منصور نيكبخت كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۳۲ بررسي بيولوژي پسيل زبان گنجشك، و شناسائي دشمنان طبيعي آن در استان همدان عليرضا رجبي‌مظهر همدان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۳۳ شناسايي فون بندپايان صنوبر و بررسي عوامل كنترل كننده و دشمنان طبيعي آن در استان زنجان جواد تاراسي زنجان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۳۴ ارزيا بي عوامل موثردرتوليدوفرمولاسيون قا رچ bassiana Beauveria و(Zimm.)lecanii Verticillium حسن عسگري ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۳۵ ارزيا بي بيما ريگري bassiana Beauveria بر روي ملخ Uvarovistia دراستا ن قزوين اصغر محمد بيگي قزوين ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۳۶ مطا لعه بيولوژي وتعيين كا رايي عوامل كنترل كننده بيولوژيك آفا ت جنگلها و مراتع حسن عسگري ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۳۷ مديريت آفات وبيماريهاي درختان‌صنوبر سيدابراهيم صادقي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۳۸ ارزيا بي آزما يشگا هي حشره كشها ي بيوراشنا ل عليه لارو Aeolesthes sarta روي رژيم غذايي مصنوعي محمدابراهيم فرآشياني ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۳۹ جمع آوري بررسي و شنا سا يي فون حشرات جنگلها ومراتع كشور(وتكميل موزه ) حميد يارمند ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۳
۱۴۰ بررسي بيولوژي مگس meridionalis Sarcophilaپا رازيتوئيدملخ با دمجا ني دراستا ن چها رمحا ل وبختيا ري فرشاد حقيقيان‌قهفرخي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۴۱ شنا سا يي فون با ل ريشكداران Thysanoptera درجنگلها ومراتع خوزستا ن سعيد باقري خوزستان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۴۲ بررسي نقش علفها ي هرزنها لستا نها ي صنوبردرنوسا نا ت جمعيت آفا ت مهم آن دراستا ن گيلا ن پريسا محمدپور گيلان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۴۳ بررسي بيولوژي گونه غا لب برگخوارحراوشنا سا يي دشمنا ن طبيعي وتعيين كا رايي آنها دراستا ن هرمزگا ن محسن باوقارزعيمي هرمزگان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۴۴ بررسي بيولوژي دوگونه قا رچ graminus taurica,Blumeria Leveillulaبه عنوان دوگونه غا لب عا مل سفيدك حقيقي درگيا ها ن مرتعي وتعيين عوامل موثردر. كرم سپهوند لرستان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۴۵ شنا سا يي نما تدها ي انگلي گيا ها ن دارويي رايج استا ن قزوين سيدرضا رزازهاشمي قزوين ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۴۶ كنترل بيولوژيكي قا رچها ي خاكزادوعوامل بيماريزاي نهالها درنهالستانها درختان جنگلي بوسيله گونه ها ي تريكودرما وگلي وكلا ديوم درايران سيدعلي نجات‌سالاري ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۴۷ مديريت آفا ت دراكوسيستم ها ي شهري محمود محمدي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۴۸ مقا يسه چندحشره كش براي كنترل ملخ با ل كوتا ه بلوط obesa Esfandiari سعيد باقري خوزستان ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۴۹ بررسي بيولوژي وشنا سا يي دشمنا ن طبيعي سرخرطومي برگخوارصنوبر )Fst. marmoratus Platimycterusدراستا ن گيلا ن منصور صالحي گيلان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۵۰ بررسي بيولوژي آفت چوبخواربا دام كوهي وشنا سا يي دشمنا ن طبيعي آن دراستا ن كهگيلويه وبويراحمد محمد محرابي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۵۱ بررسي بيولوژي وشناسائي دشمنان طبيعي سوسك شاخك بلندسيا ه درجنگلهاي استان گلستان ميرمرسل احمدي گلستان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۵۲ بررسي و تعيين ميزان خسارت آفات درختان ودرختچه‌هاي (غيرمثمر) استان هرمزگان محسن باوقارزعيمي هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۵۳ جمع آوري وشنا سا يي زنبورها ي تريكوگراما درجنگلها ي شما ل كشورتكثيرآنها بعنوان عوامل كنترل بيولوژيك آفا ت رسول اميد ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۵۴ مطا لعه ,جمع آوري وشنا سا يي حشرات گا لزاي بلوطودشمنا ن طبيعي آنها در جنگلها ي بلوطا ستا ن ك ۰ب سعادت مظفري كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۵۵ بررسي مقا ومت كلنها ي صنوبربه شته مومي صنوبرpasserinii Phloeomyzus دراستا ن مركزي زهرا رفيعي مركزي ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۵۶ جمع آوري وشنا سا يي حشرات گا لزاودشمنا ن طبيعي آنها روي درختا ن بلوط در استا ن ما زندران حسن بريماني‌ورندي مازندران ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۵۷ بررسي بيولوژي دو گونه از پروانه‌هاي برگخوار بلوط Ephesia nymphagoga و Catocala nymphagogaو شناسايي دشمنان طبيعي آنها در استان لرستان مجيد توكلي لرستان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۵۸ مديريت كنترل تلفيقي آفا ت وبيما ري ها ي گونه ها وكلنها ي مختلف صنوبردر استا ن همدان عليرضا رجبي‌مظهر همدان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۵۹ جمع آوري وشنا سا يي حشرات گا لزاي بلوطودشمنا ن طبيعي آنها درجنگلها ي بلوط استا ن قزوين رضا سلحشوريان قزوين ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۶۰ شنا سا يي پا توژن ها ي با كتريا يي وقا رچي صنوبردراستا ن گيلا ن علي عليزاده‌‌علي‌آبادي ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۶۱ بررسي ميزان آلودگي ژنوتيپ ها ي گل محمدي ((Rosa Domascena. Mill.)به چها ر آفت مهم آن سيدابراهيم صادقي ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۶۲ جمع آوري وشنا سا يي ملخها درجنگلها ومراتع استا ن تهران وحيدرضا منيري ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۶۳ بررسي مقا ومت وحسا سيت كلنها ي صنوبربه آفا ت مهم چوبخوارصنوبردراستا ن مركزي زهرا رفيعي مركزي ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۶۴ جمع آوري وشنا سا يي حشرات گا لزاودشمنا ن طبيعي آنها روي درختا ن بلوط دراستا ن آذربا يجا ن غربي محمدرضا زرگران آذربايجانغربي ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۶۵ جمع آوري وشنا سا يي فون زنبورها ي با لا خا نواده Apoideaدرايران علي زرنگار قزوين ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۶۶ بررسي مقاومت و حساسيت گونه‌ها و كلن‌هاي صنوبر به آفات مهم صنوبر در استان خراسان سيدعلي‌اصغر كلانتري خراسان رضوي ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۶۷ جمع آوري وشنا سا يي حشرات گا لزاي بلوطودشمنا ن طبيعي آنها درجنگلها و جنگلكا ريها ي بلوط نوارمرزي زاگرس سيدرضا گلستانه بوشهر ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۶۸ شنا سا يي زنبورها ي گا لزاي بلوطوتعيين پراكنش وانبوهي آنها درجنگلها ي ارسبا ران علي اصغر دردايي القلند‌يس آذربايجانشرقي ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۶۹ جمع آوري ,بررسي و شنا سا يي فون حشرات ومراتع استا ن ايلام بابك قرالي ايلام ۱۳۷۶-۱۳۸۴
۱۷۰ جمع آوري وشنا سا يي حشرات گا لزاي بلوطودشمنا ن طبيعي آنها روي درختا ن ودرختچه ها ي جنگلي استا ن اردبيل داود عليقلي‌زاده اردبيل ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۷۱ جمع آوري ,شنا سا يي وتعيين پراكنش فون بندپا يا ن صنوبردراستا ن كرما نشا ه شهلا باقري‌متين كرمانشاه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۷۲ بررسي ميزان مقا ومت گونه ها و كلن ها ي بومي و غير بومي صنوبر در مقابل سنك صنوبر در كرج مهري باب‌المراد ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۷۳ مديريت تلفيقي آفات و بيماريهاي گونه‌ها و ارقام مختلف صنوبر موجود در كشور سيدابراهيم صادقي ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۱۷۴ ارزيا بي با سيلوس تورنژينسيس (فرآورده B,t.H)روي ابريشم با ف وپروانه برگخوارسفيد بلوط(ما زندران ) محمدرضا بابايي مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۷۵ ارزيابي باسيلوس تورنژينسيس (فرآورده B,t.H) روي ابريشم باف و پروانه برگخوار سفيد بلوط (كهگيلويه و بويراحمد) شيرزاد راد كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۷۶ بررسي امكا ن استفا ده ازقا رچ var.acridum anisopliae Metarhizium روي ملخ كوها ندارتا غ درشرايط آزما يشگا هي وطبيعي حيدر ولي زاده قم ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۷۷ طرح جمع آوري و شنا سا يي حشرات گا لزاي بلوطو دشمنا ن طبيعي آنها درجنگلها ي بلوط در استا نها ي لرستا ن , كردستا ن و كرما نشا ه ۰ مجيد توكلي لرستان ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۷۸ بررسي مقا ومت وحسا سيت گونه ها وكلن ها ي صنوبربه آفا ت مهم صنوبردراستا ن آذربا يجا ن غربي محمدرضا زرگران آذربايجانغربي ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۷۹ بررسي پراكنش و تعيين شدت خسارت پروانه سفيد درختان ( cunea Hyphantria) روي گونه‌هاي جنگلي ميزبان در استان گيلان محمود محمدي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۱۸۰ ج مع آوري وشنا سا يي حشرات گا لزاي بلوطودشمنا ن طبيعي آنها درجنگلها و جنگلكا ريها ي بلوطا ستا ن گيلان منصور صالحي گيلان ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۸۱ بررسي وشنا سا يي آفا ت وبيما ريها ي صنوبردراستا ن كهگيلويه وبويراحمد سعادت مظفري كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۱۸۲ جمع آوري و شناسايي حشرات گالزاي بلوط و دشمنان طبيعي آنها در كشور سيدابراهيم صادقي ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۸۳ جمع آوري , بررسي و شنا سا يي فون حشرات جوامع جنگلها و مراتع استا ن كردستا ن مصطفي منصورقاضي كردستان ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۱۸۴ ارزيا بي با سيلوس تورنژينسيس (فرآورده B,t.H)روي ابريشم با ف وپروانه برگخوارسفيد بلوط(گيلان ) منصور صالحي گيلان ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۸۵ مديريت تلفيقي كنترل آفات گونه‌ها و ارقام مختلف صنوبر بومي وغيربومي در استان چهارمحال و بختياري فرشاد حقيقيان‌قهفرخي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۱۸۶ بررسي بيولوژي قارچ Microsphaera alphitoides عامل بيماري سفيدك‌پودري بلوط (Quercus petraea) در جنگل‌هاي ارسباران غلامحسن توانايي‌باسمنج آذربايجانشرقي ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۸۷ بررسي تا ثيربا سيلوس تورنژينسيس (B.thuringiensis)برروي لارو پروانه دم قهوه اي جنگلها ي بلوط استا ن قزوين علي زرنگار قزوين ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۱۸۸ ارزيابي باسيلوس تورنژينسيس (فرآورده B,t.H) روي ابريشم باف و پروانه برگخوار سفيد بلوط (آذربايجان شرقي) بهمن صدقيان آذربايجانشرقي ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۸۹ تعيين جدول زندگي ودينا ميك جمعيت پروانه دم قهوه اي بلوطدرجنگلها ي ارسبا ران مصطفي نيكدل آذربايجانشرقي ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۱۹۰ شناسايي ‌قارچهاي‌ ماكروسكوپي‌حوزه ‌شصت‌ كلا و درازنو از جنگلهاي‌استان گلستان محمدرضا عارفي‌پور ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۹۱ ارزيابي باسيلوس تورنژينسيس (فرآورده B,t.H) روي ابريشم‌باف و پروانه برگخوار سفيد بلوط (گيلان، مازندران، آذربايجان‌شرقي و كهگيلويه و بويراحمد) رسول اميد ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۹۲ شناسايي علل خشكيدگي درختان شاه بلوط در استان گيلان محمدرضا عارفي‌پور ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۹۳ شنا سا يي وبررسي بيولوژي گونه غا لب عوامل كنترل كننده سوسك بذرخواركهور وآكاسيا درجنوب بلوچستا ن مهدي افروزيان سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۱۹۴ بررسيهاي صحرايي تاثير ديملين و باكتري B.t روي لاروهاي پروانه دم قهوه‌اي بلوط در جنگلهاي ارسباران علي اصغر دردايي القلند‌يس آذربايجانشرقي ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۱۹۵ بررسي امكان كنترل جوانه خوار بلوط با استفاده از فرومون ايراني در استان (كردستان) مصطفي منصورقاضي كردستان ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۱۹۶ بررسي امكان كنترل جوانه‌خوار بلوط با استفاده از فرومون ايراني در استانهاي (مازندران، آذربايجان‌غربي، كردستان، فارس) حسن عسگري ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۱۹۷ بررسي عوامل موثر بر تغييرات جمعيت پسيل گز در منطقه غرب استان اصفهان احمدرضا سيف‌الهي‌صرآبادي اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۶
۱۹۸ بررسي خصوصيات بيماريزايي و مولكولي ايزوله‌هاي Nattrassia عامل سرخشكيدگي و زوال گونه‌هاي مختلف اكاليپتوس و مركبات سيدعلي نجات‌سالاري ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۱۹۹ بررسي امكان كنترل جوانه خوار بلوط با استفاده از فرومون ايراني در استان (مازندران) حسن بريماني‌ورندي مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۲۰۰ بررسي امكان كنترل جوانه خوار بلوط با استفاده از فرومون ايراني در استان (آذربايجان غربي) محمدرضا زرگران آذربايجانغربي ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۲۰۱ جداسازي و شناسايي قارچهاي اكتوميكوريز روي گونه‌هاي صنوبر در استان اصفهان شعبا ن شفيع‌زاده اصفهان ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۰۲ امكان سنجي انتقال پسيل مولد گز انگبين منطقه كوهرنگ به روي گياه گون Astragalus adscenddens در مراتع سه منطقه از استان لرستان مجيد توكلي لرستان ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۲۰۳ بررسي تا ثيرفا صله كا شت واگروفا رستري يونجه /سپيدار(P.alba)روي تراكم جمعيت آفا ت ودشمنا ن طبيعي آنها زهرا هاشمي خبير آذربايجانغربي ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۰۴ جمع‌آوري و شناسايي پارازيتوئيدها و پرداتورهاي ملخ كوهان‌دار تاغ در تاغزارهاي استانهاي تهران و اصفهان وحيدرضا منيري ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۰۵ بررسي ويژگيهاي مورفولوژيكي و بيماريزايي ايزوله‌هاي عامل بيماري مرگ نارون در جنگلهاي شمال كشور سيدعلي نجات‌سالاري ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۰۶ شناسايي گونه‌هاي خانواده Noctuidae از راسته پروانه‌ها جمع آوري شده در طرح ملي فون حشرات جنگلها و مراتع در ايران ناصر فرار بوشهر ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۲۰۷ بررسي امكان كنترل جوانه‌خوار بلوط با استفاده از فرومون ايراني در استان (فارس) حسن آل‌منصور فارس ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۲۰۸ بررسي مقاومت نسبي گونه‌هاي سازگار درختان اكاليپتوس به بيماريهاي خشكيدگي سرشاخه ناشي از قارچ mangifera Nattrassia درخوزستان، فارس و مازندران سيدعلي نجات‌سالاري ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۰۹ شناسايي پروانه‌هاي مهم برگخوار خانواده Geometridae و دشمنان طبيعي آنها و بررسي بيولوژي گونه غالب در جنگلهاي استان مازندران محمدرضا بابايي مازندران ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۲۱۰ كاربرد قارچMetarhizium anisopliae var acridium روي ملخ بال كوتاه بلوط و بررسي اثرات زيست محيطي آن سعيد باقري خوزستان ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۱۱ بررسي مقاومت و حساسيت گونه‌ها و كلن‌هاي صنوبر به آفات مهم صنوبر در استان آذربايجان شرقي بهمن صدقيان آذربايجانشرقي ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۲۱۲ جمع‌آوري وشناسايي‌قارچهاي ماكروسكوپي‌جنگلهاي‌شمال وشمالغرب‌دراستا ن (آذربا يجان شرقي ) يزدان فضلعلي آذربايجانشرقي ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۱۳ جمع آوري و شناسايي پارازيتوئيدهاي ملخ كوهان دار تاغ و تعيين پارازيتيسم و شكارگري دشمنان طبيعي مهم در تاغزارهاي استان خراسان رضوي مهدي افروزيان خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۲۱۴ مطالعه اثر عصاره درختچه استبرق (Calotropis procera) در كنترل تعدادي آفات مهم انباري و جنگلي در استان بوشهر ناصر فرار بوشهر ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۲۱۵ مديريت كنترل تلفيقي آفات مهم بنه در استان كردستان رسول اميد ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۲۱۶ مديريت بيماريهاي گياهي دراكوسيستم هاي جنگلي‌شهري سيدعلي نجات‌سالاري ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۷
۲۱۷ بررسي بندپايان مهم گونه‌هاي جنگلي راش، ممرز، افرا و توسكا و تعيين آفات مهم آنها در جنگلهاي شمال كشور حميد يارمند ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۱۸ جمع آوري وشنا سا يي قا رچها ي ما كروسكوپي جنگلها ي شما ل وشما ل غرب دراستا ن (ما زندران ) سعيدعلي موسي‌زاده مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۱۹ جمع آوري،‌شناسايي و تعيين كارايي دشمنان طبيعي پروانه چوبخوار تاغ در استان يزد مهدي شمس‌زاده يزد ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۲۰ جمع آوري و شناسايي آفات گياهان دارويي و دشمنان طبيعي آنها در استان عليرضا رجبي‌مظهر همدان ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۲۲۱ جمع آوري و شناسايي فون آفات بيد و دشمنان طبيعي آنها در استان آذربايجان غربي زهرا هاشمي خبير آذربايجانغربي ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۲۲ بررسي اوليه حشرات مرتبط با گونه هاي اكاليپتوس و تعيين آفات مهم آنها در ايران محمدابراهيم فرآشياني ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۲۳ بررسي استفاده ازSheet mulches (نايلوني وگوني ) دركنترل علفهاي هرز در خزانه توليد نها ل افرا در نهالستان در زيكلاه سنگده حسن بريماني‌ورندي مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۲۲۴ شناسايي بندپايان خسارت‌زا به بذر ارس و بررسي بيولوژي دشمنان طبيعي گونه غالب آن در استان قزوين علي زرنگار قزوين ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۲۵ جمع آوري و شناسايي قارچهاي ماكروسكوپي جنگلهاي شمال و شمال غرب در استان (گيلان) جمشيد بوجاري ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۲۶ زيست شناسي پروانه برگ خوار دو لكه‌اي بلوط (Linnaeus,1758) و مطالعه دشمنان آن در استان فا رس حسن آل‌منصور فارس ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۲۷ جمع آوري وشناسايي‌قارچهاي‌ماكروسكوپي‌جنگلهاي‌شمال‌وشمالغرب دراستانهاي (آذربايجانشرقي ,ما زندران ,گيلان ) محمدرضا عارفي‌پور ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۲۸ جمع آوري و شناسايي فون دشمنان طبيعي آفات برگخوار بلوط در استان كهگيلويه و بويراحمد شيرزاد راد كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۲۹ بررسي آفات قرنطينه‌اي چوبهاي وارداتي از مرزهاي شمالي كشور رسول اميد ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۰ ارزيابي كنجاله بنه به عنوان بستر كاشت براي قارچها ي Beauveria

Agaricus bisporus Lecanicillium muscarium bassiana

حسن عسگري ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۱ بررسي ميزان كارآيي گونه‌هاي مختلف اکاليپتوس در جذب فلزات سنگِين در برخي از استانهاي شمالي و جنوبي كشور علي‌ صلاحي‌ ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۲ بررسي بندپايان مهم گونه‌هاي جنگلي راش، ممرز، افرا و توسكا و تعيين آفات مهم آنها در جنگلهاي شمال كشور-مازندران محمدرضا بابايي مازندران ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۳۳ ويژگي‌هاي زيستي و شناسايي دشمنان طبيعي آفت چوب‌خوار زيتونEuzopherodes vapidella vapidella Mann (Lepidoptera: Pyralidae) در استان فارس

حسن آل‌منصور فارس ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۴ بررسي آفات و بيماريهاي قرنطينه‌اي چوب‌هاي وارداتي از مرزهاي شمالي كشور و تعيين راههاي كنترل آنها جمشيد بوجاري ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۵ شناسايي آفات مهم ارس و دشمنان طبيعي آنها و بررسي بيولوژي گونه غالب در جنگلهاي هزار مسجد مهدي افروزيان خراسان رضوي ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۲۳۶ بررسي ميزان كارآيي گونه هاي مختلف اکاليپتوس در جذب فلزات سنگِين در برخي از استانهاي شمالي و جنوبي كشور محمدحسن صالحه‌شوشتري خوزستان ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۷ بررسي آفات و عوامل بيماريزاي قرنطينه‌اي چوبهاي وارداتي از مرزهاي شمالي كشور و تعيين راههاي كنترل آنها ابراهيم عزيزخاني ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۸ بررسي بندپايان مهم گونه هاي جنگلي راش، ممرز، افرا و توسكا و تعيين آفات مهم آنها در جنگلهاي شمال كشور-گيلان مسعود امين املشي گيلان ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۲۳۹ بررسي آفات و بيماريهاي مهم گياه گازرخ در رويشگاههاي طبيعي و مناطق جنگلكاري شده استانهاي هرمزگان و سيستان – بلوچستان و بررسي دشمنان طبيعي آنها وحيدرضا منيري ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۴۰ بررسي ميزان كارآيي گونه هاي مختلف اکاليپتوس در جذب فلزات سنگِين در برخي از استانهاي شمالي و جنوبي كشور اسدالله كريمي‌دوست گلستان ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۴۱ بررسي روشهاي كنترل آفات و عوامل بيماريزاي قرنطينه‌اي چوبهاي وارداتي از شمال كشور ابراهيم عزيزخاني ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۲۴۲ بررسي بندپايان مهم گونه‌هاي جنگلي راش، ممرز، افرا و توسكا و تعيين آفات مهم آنها در جنگلهاي شمال كشور-گلستان ميرمرسل احمدي گلستان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۴۳ بررسي آفات و بيماريهاي گونه‌هاي مختلف آويشن (Thymus spp.) در ايران(قزوين) سيدرضا رزازهاشمي قزوين ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۴۴ بررسي آفات و بيماريهاي گونه‌هاي مختلف آويشن (Thymus spp.) در ايران (چهارمحال وبختياري) فرشاد حقيقيان‌قهفرخي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۴۵ بررسي آفات و بيماريهاي گونه‌هاي مختلف آويشن (Thymus spp.) در ايران (آذربايجانغربي) زهرا هاشمي خبير آذربايجانغربي ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۴۶ بررسي آفات و بيماريهاي هيبريدهاي كبوده × پده در ايستگاه رسول آباد مياندواب زهرا هاشمي خبير آذربايجانغربي ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۴۷ بررسي آفات و بيماريهاي گونه‌هاي مختلف آويشن (Thymus spp.) در ايران (اصفهان) شعبا ن شفيع‌زاده اصفهان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۴۸ جمع آوري و شناسايي بندپايان زيان آور و مفيد گونه پده (Populus euphratica) و تعيين آفات مهم آن در رويشگاه هاي طبيعي كشور مهري باب‌المراد ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۲۴۹ جمع آوري و شناسايي بندپايان زيان آور و مفيد گونه پده (Populus euphratica) و تعيين آفات مهم آن در رويشگاه هاي طبيعي كشور.(اصفهان) جواد كريم‌زاده اصفهان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۲۵۰ بررسي آفات و بيماريهاي گونه‌هاي مختلف آويشن (Thymus spp.) در ايران (ايستگاه همندآبسردوباغ گياه شناسي ملي ايران) سيدابراهيم صادقي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۲۵۱ جمع آوري و شناسايي بندپايان زيان آور و مفيد گونه پده (Populus euphratica) و تعيين آفات مهم آن در رويشگاه هاي طبيعي كشور.(خراسان رضوي) مهدي افروزيان خراسان رضوي ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۲۵۲ بيماريهاي قارچي گونه‌ها و کلون‌هاي مختلف صنوبر در صنوبرکاريهاي استان مازندران علي برهاني مازندران ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۲۵۳ بررسي آفات و بيماريهاي گونه‌هاي مختلف آويشن (Thymus spp.) در ايران سيدابراهيم صادقي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۲۵۴ بررسي آفات و بيماريهاي گونه‌هاي مختلف آويشن (Thymus spp.) در ايران (همدان) عليرضا رجبي‌مظهر همدان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۲۵۵ جمع آوري و شناسايي بندپايان زيان آور و مفيد گونه پده (Populus euphratica) و تعيين آفات مهم آن در رويشگاه هاي طبيعي كشور.(خوزستان) غلامرضا كجباف والا خوزستان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۲۵۶ پايلوت كنترل بيولوژيك ملخ كوهان‌دار تاغ با استفاده از قارچ Metarhizium anisopliae var acridum محمدجعفر فارسي‌رحيم‌آبادي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۲۵۷ جمع‌آوري گال Aphelonyx persica در استان كهگيلويه و بوير احمد و تعيين تراکم و مناطق پراکنش آن مسعود يوسفي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۲۵۸ بررسي اثر حشره‌كشي تركيبات استخراجي از گال بلوط Aphelonix persica روي Ephestia kuehniella و Tribolium confusum ابراهيم عزيزخاني ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۲۵۹ بررسي کنترل شيميايي زنبور گالزاي Leptocybe invasa Fisher and La Salle (Hym: Eulophidae) روي نهال اکاليپتوس (Eucalyptus camaldulensis) درنهالستان شرکت صنايع چوب و کاغذ مازندران محمدرضا بابايي مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۱
۲۶۰ بررسي و مقايسه فون گونه‌هاي كرم خاكي در اکوسيستمهاي تخريب يافته و سالم راشستان‌هاي شمال ايران رسول اميد ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۲۶۱ بررسي خواص ضدقارچي تركيبات استخراجي از گال بلوط Aphelonyx persica در شرايط آزمايشگاهي سيده معصومه زماني ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۲۶۲ بررسي فون بند پايان مهم سوزني برگان و تعيين آفات مهم آنها در جنگلکاريهاي استان گيلان منصور صالحي گيلان ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۲۶۳ استفاده از تركيبات استخراجي از گال Aphelonyx persica در رنگرزي الياف فرش ايراني مجيد توكلي لرستان ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۲۶۴ مطالعه و بررسي فون نماتودهاي اکوسيستمهاي تخريب يافته و سالم راشستان‌هاي شمال ايران سيدرضا رزازهاشمي قزوين ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۲۶۵ بررسي امكان پرورش انبوه كفشدوزك (.Oenopia conglobata (L روي ميزبان مناسب آن در شرايط آزمايشگاهي سيدابراهيم صادقي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۲۶۶ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها (آذربايجان شرقي) مصطفي نيكدل آذربايجانشرقي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۶۷ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گياهان مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها سيدابراهيم صادقي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۶۸ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها(‌لرستان) مجيد توكلي لرستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۶۹ جمع آوري و شناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي و دشمنان طبيعي آنها در ايران(قم) علي محمدپور قم ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۰ جمع آوري و شناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي و دشمنان طبيعي آنها در ايران(خراسان رضوي) مهدي افروزيان خراسان رضوي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۱ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگوم ها)-چهارمحال بختياري فرشاد حقيقيان‌قهفرخي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۲ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگوم ها) حميد يارمند ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۳ بررسي ميزان آلودگي ژنوتيپ‌هاي مختلف گل محمدي (Rosa damascena Mill.) به آفات مهم آن در مناطق مختلف کشور (خراسان رضوي) مهدي افروزيان خراسان رضوي ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۷۴ بررسي آفات و عوامل بيماريزاي قارچي كاكتوس Opuntia ficus-indica در استانهاي بوشهر، ايلام و كرمانشاه ابراهيم عزيزخاني ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۲۷۵ جمع آوري و شناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي ودشمنان طبيعي آنها در ايران(آذربايجان شرقي) مصطفي نيكدل آذربايجانشرقي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۶ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها(اردبيل) داود عليقلي‌زاده اردبيل ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۷ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها(اصفهان) عليرضا حق‌شناس اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۸ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگوم ها)- گلستان ميرمرسل احمدي گلستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۷۹ بررسي اثرات آنتاگونيستي ۲۵گونه از قارچهاي جنگلي بر روي چهارگونه قارچهاي بيماريزاي گياهي علي برهاني مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۸۰ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها(قم) علي محمدپور قم ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۱ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها(بوشهر) سيدرضا گلستانه بوشهر ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۲ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها(فارس) سيداصغر آل حسين فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۳ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها سيدابراهيم صادقي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۴ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگوم ها)-کهکيلويه و بوير احمد عباس صلاحي اردكاني كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۵ جمع آوري وشناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي ودشمنان طبيعي آنها در ايران(کهکيلويه و بوير احمد) عباس صلاحي اردكاني كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۶ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگوم ها)-قم علي محمدپور قم ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۷ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها(مازندران) حسن بريماني‌ورندي مازندران ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۸ جمع آوري وشناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي ودشمنان طبيعي آنها در ايران(اصفهان) عليرضا حق‌شناس اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۹ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها(کهکيلويه و بوير احمد،) عباس صلاحي اردكاني كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۰ جمع آوري و شناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي و دشمنان طبيعي آنها در ايران(چهار محال و بختياري) فرشاد حقيقيان‌قهفرخي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۱ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه‌اي (به جز لگوم‌ها)-همدان عليرضا رجبي‌مظهر همدان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۲ بررسي ميزان آلودگي ژنوتيپ‌هاي مختلف گل محمدي (Rosa damascena Mill.) به آفات مهم آن در مناطق مختلف کشور (چهارمحال وبختياري) فرشاد حقيقيان‌قهفرخي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۹۳ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگوم ها)-مازندران حسن بريماني‌ورندي مازندران ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۴ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگوم ها)-اصفهان عليرضا حق‌شناس اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۵ ارزيابي خواص ضدقارچي، ضدباكتريايي و حشره‌كشي تركيبات استخراجي از گال بلوط Aphelonyx persica و امكان استفاده از آن در صنايع رنگرزي در استان كهگيلويه و بويراحمد سيدابراهيم صادقي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۹۶ بررسي ميزان آلودگي ژنوتيپ‌هاي مختلف گل محمدي (Rosa damascena Mill.) به آفات مهم آن در مناطق مختلف کشور(آذربايجان غربي) اسماعيل عليزاده آذربايجانغربي ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۹۷ جمع آوري و شناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي و دشمنان طبيعي آنها در ايران(قزوين) علي زرنگار قزوين ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۸ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها (خراسان شمالي) سيدعلي‌اصغر كلانتري خراسان شمالي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۹ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها(چهار محال و بختياري) فرشاد حقيقيان‌قهفرخي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۰ جمع آوري وشناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي ودشمنان طبيعي آنها در ايران(مازندران) حسن بريماني‌ورندي مازندران ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۱ جمع آوري و شناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي ودشمنان طبيعي آنها در ايران وحيدرضا منيري ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۲ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه‌اي (به جز لگومها)-آذربايجان غربي زهرا هاشمي خبير آذربايجانغربي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۳ بررسي، جمع آوري و شناسايي قارچهاي اكتوميكوريز جنگلهاي ناحيه خزري (فاز اول –راشستانها) جمشيد بوجاري ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۳۰۴ جمع آوري و شناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي و دشمنان طبيعي آنها در ايران(بوشهر) ناصر فرار بوشهر ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۵ جمع آوري وشناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي ودشمنان طبيعي آنها در ايران(همدان) عليرضا رجبي‌مظهر همدان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۶ جمع آوري وشناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي ودشمنان طبيعي آنها در ايران(اردبيل) داود عليقلي‌زاده اردبيل ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۷ جمع آوري و شناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي و دشمنان طبيعي آنها در ايران(آذربايجان غربي) محمدرضا زرگران آذربايجانغربي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۸ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگوم ها)-خراسان رضوي مهدي افروزيان خراسان رضوي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۰۹ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگوم ها)-لرستان فاطمه پيروزي لرستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۰ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها(آذربايجان غربي) اسماعيل عليزاده آذربايجانغربي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۱ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگوم ها)-يزد مهدي شمس‌زاده يزد ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۲ جمع آوري وشناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي ودشمنان طبيعي آنها در ايران(فارس) سيدحسن سعادتي فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۳ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگوم ها)-فارس سيداصغر آل حسين فارس ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۴ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگوم ها)-اردبيل داود عليقلي‌زاده اردبيل ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۵ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها(قزوين) علي زرنگار قزوين ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۶ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها(همدان) عليرضا رجبي‌مظهر همدان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۷ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگوم ها)- آذربايجان شرقي علي اصغر دردايي القلند‌يس آذربايجانشرقي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۸ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها(خراسان رضوي) مهدي افروزيان خراسان رضوي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۱۹ جمع‌آوري و شناسايي آفات بذرخوار گياهان علوفه اي (به جز لگوم ها)-قزوين علي زرنگار قزوين ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۲۰ جمع آوري و شناسايي حشرات بذر خوار لگومهاي مرتعي و دشمنان طبيعي آنها در ايران(لرستان) فاطمه پيروزي لرستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۲۱ جمع‌آوري و شناسايي حشرات بذرخوار گون‌هاي مرتعي ايران و پارازيتوئيدهاي آنها(يزد) مهدي شمس‌زاده يزد ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۲۲ بررسي امکان جداسازي قارچهاي بيمارگر حشرات از شفيره و لاروهاي پروانه سفيد اشجار (Drury) Hyphantria cunea, ارزيابي و مقايسه بيمارگري آنها با ۵ جدايه Beauveria bassiana در شرايط آزمايشگاه محمدجعفر فارسي‌رحيم‌آبادي ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۳۲۳ شناسائي حشرات بذرخوار درختچه هاي ارس، مطالعه سيکل زندگي و دشمنان طبيعي آنها در جنگلهاي ارسباران علي اصغر دردايي القلند‌يس آذربايجانشرقي ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۳۲۴ بررسي ميزان آلودگي ژنوتيپ‌هاي مختلف گل محمدي (Rosa damascena Mill.) به آفات مهم آن در مناطق مختلف کشور سيدابراهيم صادقي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۲۵ بررسي خصوصيات فنولوژيک لورانتوس و ارائه راهکارهاي مناسب جهت مديريت و کنترل آن احمد حسيني ايلام ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۲۶ شناسايي مناطق حساس به آتش سوزي در جنگلهاي منطقه کوه کچا (حوزه ۱۸ جنگلداري استان گيلان) و طبقه‌بندي گونه هاي درختي آن در برابر آتش به منظور مهار و کاهش سطوح آتش سوزي جنگلها مسعود امين املشي گيلان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۲۷ بررسي آفات و بيماريهاي گونه‌هاي مختلف بيد (Salix spp.) در ايران(ستاد موسسه) مهري باب‌المراد ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۲۸ بررسي علل زوال گونه هاي درختي جنگلکاري فولاد مبارکه حسن جهانبازي‌گوجاني چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۳۲۹ ارزيابي تأثير قارچهاي ميكوريز آرباسكولار در افزايش رشد و پايداري گياهچه‌هاي كشت بافتي بلوط بلند مازو (Quercus castaneifolia) و بررسي حضور احتمالي اين قارچهاي همزيست در رويشگاه‌هاي جنگلي بلوط كشور سيده معصومه زماني ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۳۰ بررسي آفات و بيماريهاي گونه‌هاي مختلف بيد (Salix spp.) در ايران مهري باب‌المراد ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۳۱ تعيين عوامل بيماريزا در توده هاي خشکيده بلوط استان ايلام و بررسي روشهاي مديريتي آنها جواد اشرفي ايلام ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۳۲ بررسي آفات و عوامل بيماريزاي قارچي گياه شاهدانه Cannabis sativaدر ايستگاه تحقيقات البرز رسول اميد ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۳۳۳ مديريت آفت ( Caryedon serratus (Col.:Bruchidae سوسک بذرخوار کهور ايراني با تاکيد بر مطالعه بيولوژي ، دشمنان طبيعي و روش هاي مناسب کنترل در استان بوشهر سيدرضا گلستانه بوشهر ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۳۳۴ ارزيابي ميزان کارآيي زنبور پارازيتوئيد Brachymeria intermedia (Nees) در کنترل آفات پروانه اي درختان بلوط و بررسي امکان حمايت از آنها در استان فارس رسول اميد ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۳۳۵ بررسي آفات و بيماريهاي مهم گياه جتروفا در ايران محمدابراهيم فرآشياني ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۳۳۶ شناسايي برخي زيرخانواده‎هاي سرخرطومي‎هاي(Col: Curculionidae) موزه بندپايان موسسه تحقيقات جنگل‎ها و مراتع كشور سميرا فراهاني ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۳۳۷ معرفي تيمارهاي مکانيکي ترکيبي به منظور بهبود مديريت کنترل لورانتوس احمد حسيني ايلام ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۳۳۸ مديريت علف‌هاي‌هرز در نهالستان‌ ‌جنگلي شهيد روستا (زرقان، فارس) سيدحسن سعادتي فارس ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۳۳۹ بررسي اثرعنا صرشيميا يي با رش برجوامع گيا هي جنگلها ي شما ل علي‌ صلاحي‌ ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۸۳
۳۴۰ ارزيابي‌خواص‌ضدباكتريايي‌تركيبات‌استخراجي‌ازگال بلوط Aphelonix persica روي چند باکتري مهم بيماريزاي گياهي در شرايط آزمايشگاهي (باکتريهاي Erwinia، Pseudomonas، Xanthomonas و Agrobacterium) علي عليزاده‌‌علي‌آبادي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۳۴۱ مقايسه روش‌هاي مختلف كنترل علف‌هاي هرز در نهال‌هاي سوزني برگ(كاج تهران) سيدحسن سعادتي فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۳۴۲ شناسائي تکميلي، تعيين پراکنش و ارزيابي تأثير نماتدهاي بيمارگر حشرات در کنترل سه گونه آفت مهم جنگلي در ارسباران خانواده‌هاي( Heterorhabditidae، Steinernematidae و Mermithidae) مصطفي نيكدل آذربايجانشرقي ۱۳۸۸-۱۳۹۳
۳۴۳ بررسي آفات و بيماريهاي گونه‌هاي مختلف بيد (Salix spp.) در ايران(مازندران) حسن بريماني‌ورندي مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۴۴ جمع آوري ، شناسايي و تعيين پراکنش حشرات چوب خوار بلوط دراستان ايلام عسگر جوزيان ايلام ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۴۵ بررسي آفات و بيماريهاي گونه‌هاي مختلف بيد (Salix spp.) در ايران(آذربايجانغربي) زهرا هاشمي خبير آذربايجانغربي ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۴۶ بررسي آفات و بيماريهاي گونه‌هاي مختلف بيد (Salix spp.) در ايران (چهارمحال بختياري) فرشاد حقيقيان‌قهفرخي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۴۷ اپيدميولوژي و مکانيسم بيماري‎زايي قارچ عامل بلايت شمشاد در شرايط آزمايشگاه و گلخانه فرزانه عادل ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۳۴۸ بررسي تنوع فنوتيپي و ژنوتيپي جمعيت‌هاي ايراني قارچ عامل خشکيدگي شمشاد خزري سيده معصومه زماني ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۳۴۹ مديريت تلفيقي مبارزه با ملخ کوهان دار تاغ Dericorys albidula در استان خراسان رضوي مهدي افروزيان خراسان رضوي ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۳۵۰ شناسايي تنوع زيستي، کارآيي و پراكنش نماتدهاي مرميتيده انگل حشرات در جنگل‌هاي ارسباران يزدان فضلعلي آذربايجانشرقي ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۳۵۱ بررسي مقاومت اکسشن هاي شمشاد جنگلي در برابر قارچ عامل بلايت محمدرضا عارفي‌پور ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶

بازدید: 288