اهداف و وظایف

 1. ارتقای روشهای نوین به منظور مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها در عرصه‌های جنگل و مرتع.
 2. ارزیابی و مقایسه اکسشن های مختلف از گیاهان میزبان جنگلی و مرتعی به لحاظ درجه مقاومت در برابر حمله آفات و عوامل بیماریزا.
 3. بررسی چالش آلاینده های زیست محیطی و پیامدهای آنها بر روی فون و فلور جنگلها و مراتع کشور.
 4. بررسی چوب‌های وارداتی به لحاظ آفات قرنطینه‌ای.
 5. بررسی روشهای مدیریتی به منظور پیش آگاهی، کنترل و کاهش بحران آتش‌سوزیها در جنگل‌های کشور.
 6. پایش، شناسایی و مطالعه بیولوژی و اکولوژی آفات و عوامل بیماریزای گیاهی در جنگل‌ها و مراتع کشور.
 7. جداسازی و شناسایی میکوریزا، ریزوبیوم‌ها و سایر میکروارگانیسم‌های محرک رشد گونه‌های گیاهی در حوزه جنگلها و مراتع.  
 8. جمع آوری، شناسایی و بررسی ترکیبات قارچ های ماکروسکوپیک جنگلی با خواص درمانی.
 9. حفظ تنوع و تعادل زيستي در عرصه جنگلها و مراتع که مرتبط با کارکرد گروه تحقیقات حفاظت و حمایت است.
 10. شناسایی آفات و عوامل بیماریزای درختان غیرمثمر و مثمر در فضای سبز شهری و ارائه راهکارهای مدیریتی در برابر آنها.
 11. شناسایی و مطالعه بیولوژی حشرات مفید (حشرات مولد مانها و گالها) به منظور بهره گیری اقتصادی از آنها.
 12. شناسایی، طبقه‌بندی و مطالعه بیولوژی و اکولوژی حشرات و میکروارگانیسم‌های بیوکنترل‌ جهت مدیریت غیر شیمیایی آفات و عوامل بیماریزا در جنگل‌ها و مراتع.
 13. شناسایی، مطالعه بیولوژی و اکولوژی و مدیریت آفات و عوامل بیماریزای گیاهان دارویی.
 14. شناسایی، مطالعه بیولوژی و اکولوژی و مدیریت آفات و عوامل بیماریزای صنوبر، بید و سایر درختان سریع الرشد.

بازدید: 253