این بخش از بدو تأسیسش در سال ۱۳۷۰ تا کنون، تحقیقات بنیادین و کاربردی متعددی را در زمینه‌های مختلف از جمله بندپایان و میکروارگانیسم‌های مفید، عوامل زنده و غیرزنده خسارت‌زای گیاهی در عرصه جنگل‌ها و مراتع انجام داده است. این گروه با هدف حفظ تعادل پایدار و تنوع زیستی در گستره جنگل‌ها و مراتع ایران، تدوین برنامه‌های لازم برای حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی کشور را سرلوحه فعالیت‌های تحقیقاتی خود قرار داده است. انجام مطالعات فونستیک، شناخت روابط اکولوژیک حاکم بین اجزاء زنده و غیرزنده، ارائه راهکارهایی جهت مدیریت تلفیقی آفات و بیمارگرهای گیاهی، به منظور حفاظت و حمایت از اکوسیستم‌های مختلف جنگلی و مرتعی هدف نهایی این گروه محسوب می‌شود. در راستای دستیابی به این اهداف طرح‌های تحقیقاتی مختلفی در سراسر کشور اجرا گردیده و یا در حال اجرا می‌باشد.

بازدید: 1503