بانک ژن منابع طبيعي ايران مکاني با تجهيزات سردخانه‌اي و آزمايشگاهي ويژه است که براي نگهداري بلند مدت بذر گياهان طبيعي استفاده مي‌شود. به عنوان تنها نماينده دولت حفاظت از بذور گونه‌هاي طبيعي را به عهده گرفته است. در طول ۲۰ سال فعاليت، بيش از ۴۵۰۰۰ نمونه بذري از ۳۵۰۰ گونه گياهي را از سراسر ايران جمع‌آوري و نگهداري نموده است. بانک ژن منابع طبيعي ايران در پروژه نوسازي و تجهيز آزمايشگاه‌هاي تکنولوژي بذر، سلامت بذر، سيتوژنتيك، ارزيابي‌هاي ملکولي و تعيين کيفيت علوفه توانسته است به توانمندهاي ذيل دست يابد.

خدمات بانک ژن منابع طبيعي ايران در واحد بوجاري، احياء و سردخانه

 

 • بوجاري و خالص‌سازي و بسته‌بندي بذور
 • مبادلات و فروش بذور مرتعي، دارويي و کمياب
 • تکثير، توليد و احياء بذور
 • انباداري بذور با شرايط استاندارد و سردخانه‌هاي مجهز
خدمات بانک ژن منابع طبيعي ايران در زمينه تکنولوژي بذر

خدمات بانک ژن منابع طبيعي ايران در زمينه تکنولوژي بذر

 • انواع خواب شکني بذور دارويي و مرتعي
 • پرايمينگ انواع بذور
 • تعيين درصد جوانه‌زني، سرعت و بنيه بذور در آزمايشگاه و گلخانه
خدمات بانک ژن منابع طبيعي ايران سيتوژنتيک

خدمات بانک ژن منابع طبيعي ايران سيتوژنتيک

 • تعيين تعداد کروموزوم ها و سطح پلوئيدي گونه هاي گياهان مرتعي، دارويي و جنگلي
 • تهيه کاريوتيپ استاندارد و تعيين نوع کروموزوم ها
 • اندازه گيري پارامترهاي مختلف کروموزومي با استفاده از نرم افزارهاي کامپيوتري
 • رسم ايديوگرام، تعيين تقارن کاريوتيپ با استفاده از شاخص هاي تقارن
 • تعيين سير تکاملي دوري و نزديکي گونه ها و جمعيت ها با استفاده از روش هاي آماري
خدمات بانک ژن منابع طبيعي ايران در آزمايشگاه ارزيابی مولکولی بافت و اندامک گياهی

 

 • انجام آزمايشات پرولين، قند، کلروفيل، آنزيم‌هاي پراکسيداز، پلي فنول اکسيداز، سوپراکسيد دسموتاز، کاتالاز و پروتئين (به وسيله دستگاه اسپکتوفتومتريک)
 • انجام آزمايشات مولکولي شامل استخراج DNA، PCR و ژل‌گذاري
 • انجام آزمايشات پروتئين (SDS) و آنزيم پراکسيداز (از طريق ژل‌گذاري)
خدمات بانک ژن منابع طبيعي ايران درزمينه مولکولي-بيوشيميايي

رديف

پارامتر مورد اندازه‌گيري

نام دستگاه

۱

استخراج DNA

کيت استخراج

۲

انجام PCRو ژل گذاري

PCR,الکتروفورز,ژل لاک

۳

آزمايشات آنزيم کاتالاز

اسپکتوفتومتريک

۴

آنزيم سوپر اکسيد دسموتاز

اسپکتوفتومتريک

۵

آنزیم پراکسیداز

اسپکتوفتومتريک

۶

آنزيم پلي فنل اکسيداز

اسپکتوفتومتريک

۷

آزمايش پرولين

اسپکتوفتومتريک

۸

آزمايش قند

اسپکتوفتومتريک

۹

آزمايش کلروفيل و رنگدانه ها

اسپکتوفتومتريک

۱۰

آزمايش پروتئين

اسپکتوفتومتريک

۱۱

انجام آزمايش رطوبت نسبي RWC

آون

۱۲

الکتروفورز پروتئين

الکتروفورز

خدمات بانک ژن منابع طبيعي ايران اندازه گيري کيفيت علوفه

نام دستگاه: طيف سنج مادون قرمز نزديک

NIR) Near Infrared Reflectance)

موارد مورد اندازه گيري:

 • دريد ماده خشک قابل هضم DMD)  Dry Matter Digestibility)
 • درصد قندهاي محلول در آب WSC) Water soluble Carbohydrates)
 • درصد پروتئين خام CP) Crude Protein)
 • درصد ديواره سلولي منهاي همي سلولز ADF) Acid Detergent Fiber)
 • فيبر نامحلول در شوينده هاي خنثي NDF) Neutral Detergent Fiber)
 • درصد خاکستر کل ASH) Total ASH)
 • درصد فيبر خام CF)  Crude Fiber)
 • پتاسيم K) Potassium)
 • نيتروژن N) Nitrogen)
 • فسفر P) Phosphor)
مادون قرمز

بانک ژن منابع طبيعي آماده همکاري و ارائه خدمات آزمايشگاهي زير مي‌باشد:

بازدید: 256