کارکنان

پروین صالحی شانجانی   رئیس بانک ژن منابع طبیعی ایران

حمیده جوادی

سید اسمعیل سیدیان

لیلا رسول زاده

لیلا فلاح حسینی

محسن نصیری

محمد دادمند

محمد رضا پهلوانی

محمد علی علیزاده

محمود امیرخانی

معصومه ایزدپناه

معصومه رمضانی یگانه