اهداف و وظایف

– تهیه نقشه های پراکنش و رویش گونه های جنگلی،مرتعی و دارویی در سطح کشور در مقیاس مناسب

– انتخاب و آموزش نیروها، بکارگیری ابزار مورد نیاز برای جمع آوری بذور مختلف، به ویژه مرتعی، جنگلی و دارویی
– حفاظت از باغهای گیاهشناسی، ایجاد و حفاظت از قرق های مرتعی، جنگلی، به منظور حفاظت در محل رویش گونه های گیاهی (in-situ conservation)

-تولید ارقام مناسب از گونه های جنگلی، مرتعی و دارویی از طریق ارزیابی بذور گردآوری شده در بانک ژن منابع طبیعی و بذور دریافت شده از خارج کشور

– احیاء بذوری که تحت اثر زمان، در سردخانه ها و انبارها، کاهش قوه نامیه داشته و یا در اثر تبادل بذر، مقدار آنها کاهش پیدا کرده است
– شناسایی بذور ناشناخته و تولید نمونه های هرباریومی برای تهیه اطلس بذور جنگلی، مرتعی و دارویی

– شناسایی و معرفی مصارف ناشناخته گونه های گیاهی (بسیاری از گونه های گیاهی، در شرایط حاضر،ناشناخته و بی مصرف به نظر می آیند ولی باید مورد حفاظت و نگهداری واقع شوند تا در هنگام نیاز به ژنهای خاص، در اختیار قرار گیرند).

– ایفای نقش قیم برای این گونه هایی که مورد کاشت، داشت و برداشت واقع نمی شوند در وقوع خشکسالی ها، افزایش دمای گلخانه أی ناشی از ازدیاد co2 هوا و سایر وقایع پیش بینی نشده

– شناسایی گونه های در حال انقراض، در معرض خطر و یا احتمالا در خطر، و حفاظت از آنها در محل رویش و یا در سردخانه ها

– جمع آوری، شناسایی، ارزیابی و حفاظت از گونه های انحصاری ایران، که حدود ۱۷۲۷ گونه را شامل می شود

بازدید: 97