فیلوژنی مولکولی قبیله Hedysareae با تأکید ویژه بر جنس Onobrychis بر اساس توالی‌های nrDNA ITS

تعداد ۵۳ گونه (۵۴ توالی) شامل ۲۸ گونه از قبیله Hedysareae، ۵ گونه از کلاد Vicioid و ۱۹ گونه از قبیله Galegeae از جمله دو گونه Glycyrrhiza به عنوان برون‌گروه با استفاده از توالی‌های nrDNA ITS در آنالیز فیلوژنی با روش بیشینه صرفه‌جویی قرار گرفت. آنالیز براساس وزن‌دهی مجدد پی‌درپی با شاخص سازگاری تصحیح شده فاش نمود که کلاد Vicioid اولین شاخه‌ای است که بدنبال آن کلاد Chesneya-Caragana و کلاد Astragalean به عنوان گروه‌های خواهری کلاد Hedysaroid قرار دارند. جنس Alhagi به‌عنوان پایه‌ترین تاکسون با بقیه کلاد Hedysaroid به خوبی متحد می‌شود. هرکدام از جنس‌های Ebenus و Taverniera تک‌تبارند و به طور ضعیف با هم متحد هستند. جنس Hedysarum تک‌تبار نیست و گونه‌هایش در سراسر کلاد Hedysaroid پخش هستند. Sulla یک جنس جداشده از Hedysarum، با در برگرفتن گونه Hedysarum humile گروه تک‌تبار به خوبی حمایت شده‌ای را تشکیل می‌دهد. جنس Eversmannia با کلاد Onobrychis خویشاوند است. خود جنس Onobrychis به علت قرار گرفتن دو گونه Hedysarum در میان گونه‌هایش تک‌تبار نیست و زیرجنس Onobrychis از جنس Onobrychis نیز تک‌تبار نیست، در حالیکه زیرجنس Sisyrosema یک کلاد قویاً حمایت شده‌ای را می‌سازد. در میان بخشه‌های چند گونه‌ای آنالیز شده از جنس Onobrychis، برخلاف بخشه Heliobrychis، بخشه‌های Dendrobrychis و Onobrychis ظاهراً تک‌تبار نیستند. در اینجا قبیله Hedysareac فقط مشتمل بر جنس‌های Alhagi, Ebenus, Eversmannia, Hedysarum, Onobrychis, Sulla, Taverniera, Corethrodendron وSartoria تعیین حدود می‌شود.

مولف:سمیه آهنگریان, شاهرخ کاظم‌پور اوصالو, علی اصغر معصومی

دانلود نسخه pdf

بازدید: 48

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *