بررسی بعضی از ویژگیهای اکولوژیکی جوامع گیاهی هالوفیت حاشیه غربی دریاچه ارومیه

بعضی از ویژگیهای اکولوژیکی جوامع گیاهی هالوفیت حاشیه غربی دریاچه ارومیه مورد مطالعه قرار گرفت. شوری، بافت خاک و سطح ایستابی در زمره مهمترین عوامل کنترل کننده الگوی رویشی و پراکنش جوامع گیاهی به شمار می روند. بر حسب فاصله از دریاچه زون بندی گیاهان هالوفیت به ترتیب شامل هالوفیتهای ساقه آبدار، برگ آبدار، دفع کننده و مقاوم در برابر شوری است. تنوع شکلهای زیستی در میان گیاهان هالوفیت به دلیل مکانیسمهای سازشی مختلف آنها است. به همین دلیل انواع شکلهای زیستی در میان هالوفیتهای منطقه مشاهده می شود. بررسی پراکنش جغرافیایی گونه های هالوفیت نشان می دهد که گونه هایی با توزیع چند ناحیه ای درصد قابل توجهی را تشکیل می دهند. این موضوع مبین اهمیت کلیماکس ادافیکی نسبت به کلیماکس اقلیمی در این مناطق است.

مولف:یونس عصری

 

بازدید: 90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *