اداره نظارت،‌ارزيابي و پيگيري طرحهاي تحقيقاتي تابع مديريت هماهنگي امور پژوهشي و ارتباطات علمي و زيرمجموعه معاونت پژوهشي مؤسسه مي باشد که مسئوليت هماهنگي و پيگيري فرآيند بررسي و تصويب طرح/ پروژه هاي پيشنهادي توسط محققين منابع طبيعي شاغل در ستاد مؤسسه و مراكز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استاني و پايش وضعيت اجراي آنها و دريافت و ارزيابي گزارش نهائي طرح/ پروژه هاي فوق را بر عهده دارد.

  • برنامه ريزي جهت وصول به موقع طرح/ پروژه هاي تحقيقاتي از مراكز و بخش/ گروههاي تحقيقاتي ستاد مؤسسه
  • پيگيري روند بررسي طرح/ پروژه هاي پيشنهادي در كميته هاي تخصصي بخش/ گروههاي ستادي
  • تشكيل به موقع جلسات كميته علمي ـ فني با هماهنگي كميته هماهنگي امور پژوهشي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي
  • اخذ مصوبات كميته علمي ـ فني و پيگيري در اجراي تصميمات
  • اخذ انواع گزارشات پيشرفت طرح/ پروژه هاي تحقيقاتي حسب مورد
  • تشكيل به موقع جلسات گروه ارزشيابي به منظور اخذ نظريه اعضاء بر روي طرحها و تنظيم صورتجلسه
  • ابلاغ تصميمات گروه ارزشيابي به بخشها و مراكز و مجريان طرحهاي تحقيقاتي حسب مورد
  • پيگيري مصوبات گروه ارزشيابي در جهت انجام اصلاحات پيشنهادي جهت تصحيح و تكميل طرحها
  • برآورد بودجه طرح/ پروژه هاي تحقيقاتي بر مبناي سياستها و اولويتهاي تحقيقاتي و نظريات ارزشيابي
  • برنامه ريزي براي اخذ گزارش نهائي طرح/ پروژه هاي خاتمه يافته و بررسي و اصلاح نهائي آنها و ارجاع به دفتر آموزش جهت ارائه سمينار علمي و ارجاع به اداره مستندسازي و انتشارات جهت چاپ نتايج
بيست و سومين مرحله نظارت و  ارزشيابي طرح/ پروژه هاي تحقيقاتي مصوب مؤسسه در سال جاري، از روز شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۴ آغاز مي شود. ارزشيابي توسط يازده گروه صورت مي گيرد و تا تاريخ۲۶  آذر ۱۳۹۴ ادامه خواهد داشت. در اين ارزشيابي ۳۰ استان كشور مورد بازديد قرار مي گيرد و ضمن تشريك مساعي با محققين مراكز تحقيقات استاني، ارزيابي كامل از چگونگي اجراي اين پروژه ها صورت مي گيرد.

گزارشات آماری

جمع بندی ، گزارشات آماری و نمودار داده ایی مربوطه

فرم ها

فرم های ارتباطی اداره نظارت

قوانین و دستور العمل ها

مجموعه دستور العمل ها و قوانین اداره نظارت

سامانه ها پایگاه های اطلاع رسانی

لینک های مربوطه و کاربردی در این قسمت وجود دارد.

بازدید: 235