با تشکیل معاونت ترویج در سازمان و تغییر عنوان معاونت پژوهشی به معاونت پژوهش، فناوري وانتقال یافته ها و در راستاي اجراي سیاستهاي جدید سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ، اداره ترویج و انتقال یافته هاي تحقیقاتی با حکم رئیس محترم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور از تاریخ ۹۶/۰۳/۰۵ آغاز به کار نمود.

بررسی تخصصی دستاوردهاي محققان در ستاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و بخشهاي تحقیقات منابع طبیعی مراکز استانی

دبیرخانه کمیته تخصصی ارزیابی و انتشار یافته هاي تحقیقاتی- ترویجی

سرپرست اداره ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی: احسان زندی اصفهان،دکتری تخصصی منابع طبیعی – علوم مرتع

عضو هیئت علمی

zandi@rifr-ac.ir

کارشناس اداره ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی: سپیده دهقان، کارشناس ارشد

 

کارشناس اداره ترویج و انتقال یافته‌های تحقیقاتی: فاطمه عباس‌پور

احسان زندی اصفهان

سپیده دهقان

فاطمه عباس‌پور

۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۰-۶

۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۰-۶

۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۰-۶

داخلی: ۵۶۸

داخلی ۵۷۹

داخلی ۵۶۵

آدرس ایمیل: extension@rifr-ac.ir

گزارشات آماری

فرم ها

قوانین و دستور العمل ها

لینکستان

سامانه ها پایگاه های اطلاع رسانی

بازدید: 129