مدیر هماهنگی امور پژوهشی و ارتباطات علمی

توضیحات

نام و نام خانوادگی : عباس قمری زارع
مدرک / رشته تحصیلی : دکتری ژنتیک
مرتبه علمی : دانشیار
جایگاه سازمانی : مدیر هماهنگی امور پژوهشی و ارتباطات علمی
ایمیل :
 

بازدید: 521