مدیر هماهنگی امور پژوهشی و ارتباطات علمی

مقالات مکانیزاسیون
نام و نام خانوادگی : عباس قمری زارع
مدرک / رشته تحصیلی : دکتری ژنتیک
مرتبه علمی : دانشیار
جایگاه سازمانی : مدیر هماهنگی امور پژوهشی و ارتباطات علمی
ایمیل :
CV سامانه علم سنجی

دفتر معاون

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ادرس ایمیل تماس

بازدید: 134