نام و نام خانوادگی : ابوطالب ميرزازاده گنجی 
مدرک / رشته تحصیلی : لیسانس حسابداری
مرتبه علمی :  کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی : مدير امورمالي
ایمیل : —-
 
CV سامانه علم سنجی

– برنامه ریزی واعمال نظارت مالی وانطباق دریافت ها وپرداخت ها با قوانین ومقررات مالی موسسه.

– نگهداری وتنظیم حسابها مطابق قوانین ومقررات وضوابط مربوطه وارسال آن به مراجع ذیربط.

– تهیه وتنظیم گزارش تفریق بودجه در پایان هرسال وارسال به مراجع ذیربط.

– نگهداری حساب اعتبارات براساس قوانین بودجه سالانه کشور.

– حفظ ونگهداری اسناد ودفاتر مالی مطابق ضوابط دیوان محاسبات کشور.

– نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر حساب اموال مذکور وهمچنین نظارت بر انبارها.

– نگهداری حسابهای درآمدها تهیه وتنظیم وتفکیک منابع درآمدها.

– تهیه وتنظیم لیست حقوق کارکنان شاغل وبازنشسته وموظفین.

– معرفی عاملین ومسئولین ونظارت برعملکرد آنان.

– انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

تشریح ساختار و وظایف سازمانی واحد

نام:حسین

نام خانوادگی:مصطفوی لایق

سمت:معاون امور مالی

نام:فاطمه

نام خانوادگی:توحیدی جو

سمت:مسئول دفتر

نام:سعید

نام خانوادگی:افشاری

سمت:حسابدار حقوق و دستمزد شاغلین و بازنشستگان

نام:نغمه

نام خانوادگی:شیخ الاسلامی

سمت:حسابداررسیدگی به اسنادو امور قراردادها

نام:زینب

نام خانوادگی:شیری

سمت:حسابدار اعتبارات ،حسابدار تنظیم حسابها

نام:فاطمه

نام خانوادگی:بوربور رنجبر

سمت:حسابدار دریافت درآمدها

نام:ندا

نام خانوادگی:شهیدی

سمت:حسابدار دریافت و پرداخت

نام:محمد

نام خانوادگی:عطائی منقوطای

سمت:رابط خزانه،رابط بانک و بایگانی

نام:سیدسعید

نام خانوادگی:محسنی

سمت:حسابدار صدور چک و امور بانکی

نام:عبدالکریم

نام خانوادگی:محمدیان

سمت:حسابدار مسئول اموال و انبارها

نام:کامروا

نام خانوادگی:نریمانی

سمت:مسئول دبیرخانه کمیسیون معاملات

ردیف نام نام خانوادگی شماره تلفن داخلی
۱ ابوطالب میرزازاده گنجی ۵۱۰
۲ حسین مصطفوی لایق ۵۰۶
۳ فاطمه توحیدی جو ۲۴۷
۴ سعید افشاری ۳۵۰
۵ نغمه شیخ الاسلامی ۲۶۸
۶ زینب شیری ۳۱۹
۷ فاطمه بوربور رنجبر ۲۳۹
۸ ندا شهیدی ۲۸۲
۹ محمد عطائی منقوطای ۵۰۵
۱۰ سیدسعید محسنی ۵۴۱
۱۱ عبدالکریم محمدیان ۲۳۸
۱۲ نریمانی کامروا ۳۸۵

اطلاعیه ها

 

بازدید: 817