مشتمل بر انجام کارهایی در ارتباط با تشکیل پرونده های پرسنل کارگزینی، بیمه، بازنشستگی، وام، تحصیلی و نوشتن پیش نویس برگهای درخواست ، معرفی، پایان کار، نقل و انتقال و تهیه گزارش ماهانه از وضعیت حضور و غیاب و مرخصیهای پرسنل، بایگانی و ثبت نامه ها و اسناد و مدارک و همچنین همکاری در تهیه و تنظیم لیستهای حقوقی و دستمزد است.

  • تشکیل پرونده پرسنلی و کارگزینی، وام، تحصیلی، بیمه، بازنشستگی و غیره و اخذ مدارک لازم.
  • نوشتن پیش نویس نامه‌های مربوط به معرفی نامه ، نقل و انتقالات ، پایان کار و غیره طبق نظر مسئول مستقیم.
  • تهیه و تنظیم گزارش ماهانه ، روزانه، و هفتگی از وضعیت حضور و غیاب ، مرخصیها و نقل و انتقالات کارکنان.
  • ثبت و بایگانی نامه ها و اسناد و مدارکها در دفاتر و پرونده های مربوط.
  • همکاری و تهیه و تنظیم لیستهای حقوقی و دستمزد پرسنل با نظر مسئول مربوطه
  • نوشتن اسامی پرسنل در لیستهای حضور و غیاب و تنظیم گزارش کارکرد آنها.
  • تهیه و تنظیم لیست حقوقی پرسنل براساس گزارش کارکردها جهت ارائه به امور مالی
  • تشکیل پرونده پرسنلی بر اساس مدارک مورد نیاز و شماره گذاری پرونده ها.

نام و نام خانوادگی: حوريه محمدي

سمت : مسئول کارگزيني

ایمیل

نام و نام خانوادگی: مهتاب مهرپویا 

سمت :کارمند کارگزینی

ایمیل

نام و نام خانوادگی: رضا اسمعیلی

سمت : متصدی بیمه تکمیلی

ایمیل

نام و نام خانوادگی: جاوید اسمعیلی نژاد

سمت : متصدی بیمه و درمان

ایمیل

نام و نام خانوادگی: نادر بختياري 

سمت : متصدی بازنشستگی و رفاه

ایمیل

نام و نام خانوادگی: مریم سلیقه

سمت :متصدی حضور و غیاب

ایمیل

نام و نام خانوادگی: مریم پروری

سمت : کارمند کارگزینی 

ایمیل

نام و نام خانوادگی: علی صدیق دربندی 

سمت :بايگان

ایمیل

تلفن تماس : ۴۴۷۸۷۲۸۲ الی ۵

ردیف نام نام خانوادگی بخش شماره داخلی
۱ حوریه محمدی کارگزینی ۲۴۰
۲ رضا اسمعيلي کارگزيني ۳۴۴
۳ جاويد  اسمعيلي‌نژاد کارگزيني ۳۴۳
۴ نادر  بختياري كاكاوندي کارگزيني ۲۶۵
۵ مريم سليقه کارگزيني ۲۳۲
۶ علي صديق دربندي کارگزيني ۴۰۷
۷ مهتاب مهرپويا کارگزيني ۲۷۹
۸ مریم  پروری کارگزینی ۲۷۹

بازدید: 96