نام و نام خانوادگی: حوریه محمدی

سمت : صدور احکام و انجام امور مربوط به پرسنل براساس قوانين و مقررات

ایمیل

نام و نام خانوادگی: رضا اسمعیلی

سمت : بررسي سوابق بيمه همکاران

ایمیل

نام و نام خانوادگی: جاوید اسمعیلی نژاد

سمت : کليه امور مربوط به بيمه تکميلي خدمات درماني – تأمين اجتماعي

ایمیل

نام و نام خانوادگی: نادر بختياري 

سمت : امور بازنشستگي و رفاهي و عقيدتي و وامها

ایمیل

نام و نام خانوادگی: محمد حاتمی

سمت :انجام امور بيمه تکميلی

ایمیل

نام و نام خانوادگی: مریم سلیقه

سمت : تهيه آمار پرسنلي /بررسي ارزشيابي همکاران

ایمیل

نام و نام خانوادگی: مهتاب مهرپویا 

سمت :حضور و غياب و انجام اجازه پرداخت حقوق، اضافه کار/بررسي سوابق تحصيلي همکاران

ایمیل

نام و نام خانوادگی: علی صدیق دربندی 

سمت :بايگاني و نگهداري سوابق استخدامي همکاران

ایمیل

گزارشات آماری

فرم ها

قوانین و دستور العمل ها

سامانه ها پایگاه های اطلاع رسانی

بازدید: 57