توضیح مختصر

نام و نام خانوادگی: هادی میرزایی 

سمت : تهيه و تامين ملزومات واحدها با توجه به مقررات مربوطه

ایمیل

نام و نام خانوادگی: سید محمد قریشی

سمت : متصدي تدارکات

ایمیل

نام و نام خانوادگی: سید فرهاد موسوی

سمت : متصدي تدارکات

ایمیل

نام و نام خانوادگی: حاتم ساعدی

سمت : متصدي تدارکات

ایمیل

گزارشات آماری

فرم ها

قوانین و دستور العمل ها

سامانه ها پایگاه های اطلاع رسانی

بازدید: 0