این طبقه مشتمل بر انجام کارهایی در ارتباط با بررسی و الویت بندی تهیه اجناس و کالاها، تهیه و تنظیم فاکتورها و اسناد مربوط به موجودیها و سفارشات، تهیه و تنظیم لیست موجودی، تهیه صورت مغایرات موجودیها، شناسایی مراکز خرید انجام خریدهای جزئی و دریافت و پرداخت وجه است.

  • تهیه و تنظیم فاکتورها و سایر اسناد خرید جهت ارائه به امور مالی پس از تایید مسئولین مربوطه
  • تهیه و تنظیم لیست کالاها و اجناس مورد نیاز جهت تامین آنها از مراکز خرید وتوزیع بین واحدها
  • بررسی و الویت بندی اقلام مورد درخواست کمیته ها و واحدها جهت تامین آنها از انبار با بازار
  • ارسال برگهای درخواست کالا به انبار پس از تایید مسئول مربوطه جهت تهیه جنس های مورد درخواست
  • پیگیری تهیه یا خرید اقلام موردنیاز درخواست کمیته ها پس از تایید مسئول مربوطه و تامین اعتبار
  • تهیه و تنظیم فرمهای موجودی انبار جهت تطبیق و رفع مغایرت آنها
  • تنظیم صورت مغایرت موجودیها جهت تطبیق موجودیهای واقعی با سیستمهای موجودی
  • دریافت وجه از امور مالی جهت انجام خریدهای ضروری و جاری بطور علی الحساب
  • پیگیری حمل اجناس و کالاها به انبار و محل طرحها و تهیه برگ رسید کالا
  • بررسی و شناسایی مراکز تهیه اجناس و کالاها مورد درخواست

نام و نام خانوادگی: هادي ميرزايي

سمت : مسئولتدارکات

ایمیل

نام و نام خانوادگی: حاتم ساعدی

سمت : متصدي تدارکات

ایمیل

نام و نام خانوادگی: ستار زینالی

سمت : متصدی تدارکات

ایمیل

ایران، تهران، اتوبان تهران- کرج – بعد از پارک چیتگر، خروجی پیکان‌شهر، خیابان شهید گودرزی، بلوار باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

شماره تماس:

تلفن : ۵-۴۴۷۸۷۲۸۲ – ۰۲۱

فکس : ۴۴۷۹۶۵۷۵ – ۰۲۱

ردیف نام نام خانوادگی بخش تلفن داخلی
۱ هادي ميرزايي کارپردازی ۴۹۹
۲ ستار زینالی کارپردازی ۳۷۷
۳ حاتم  ساعدي کارپردازی ۳۷۴

فرم ها

قوانین و دستور العمل ها

سامانه ها پایگاه های اطلاع رسانی

بازدید: 31