مشتمل بر تقسیم کار و نظارت بر کار رانندگان خودروهای سبک، بازدید از خودرو و یا تشخیص عیوب و بررسی وضعیت آنها، اظهارنظر در مورد تعمیر و کنترل قطعات مصرفی مورد نیاز عقد قرارداد جهت تعمیر خودروها، اظهارنظر در مورد تصادفات و خسارات وارده به خودروها و برآورد قطعات مورد نیاز می باشد.

 • تقسیم کار بین رانندگان و نظارت بر نحوه انجام کار آنان
 • تحویل دادن خودرو به رانندگان و تکمیل فرمهای مربوطه
 • بازدید از خودروها و بررسی وضعیت آنها به منظور اطمینان از صحت انجام امور سرویس اداری و…
 • اظهارنظر در مورد تعمیر و یا سرویس خودروهایی که نیاز به تعمیر و یا سرویس دارند.
 • نظارت و کنترل و توزیع و مصرف سوخت روغن و قطعات خودروهای تحت نظارت
 • بررسی در مورد میزان کارآئی و راندمان خودروهای موجود و اعلام نظر در مورد بهبود یا مازاد بودن خودرو
 • انجام هماهنگی های لازم جهت جابجایی وسایل نقلیه سبک و سنگین
 • هماهنگی لازم در جهت تعمیرات وسایل نقلیه، بیمه کردن آنها و شماره گذاری
 • ثبت میزان کارکرد ماشین ها به منظور کنترل کار و مشخص کردن میزان سوخت
 • تنظیم صورت وتحویل خودروها، و امضاء فرمهای گزارش کار رانندگان و فرمهای قرارداد.
 • بررسی و مطالعه دستورالعملها و نامه های ارجاعی و تنظیم پاسخ مناسب جهت نامه ها
 • درخواست قطعات یدکی از واحد مربوطه

نام و نام خانوادگی: سیدجواد حسینی

سمت : مسئول مجموعه نقليه و ارائه خدمات لازم جهت حمل و نقل 

ایمیل

نام و نام خانوادگی: مهدی امیری

سمت : ارائه خدمات لازم جهت حمل و نقل و انجام ماموريت

ایمیل

نام و نام خانوادگی: محمدعلی ذوالفقاری

سمت : ارائه خدمات لازم جهت حمل و نقل و انجام ماموريت

ایمیل

نام و نام خانوادگی: طالب شکری 

سمت : ارائه خدمات لازم جهت حمل و نقل و انجام ماموريت

ایمیل

نام و نام خانوادگی: محمد قارلقی

سمت : ارائه خدمات لازم جهت حمل و نقل و انجام ماموريت

ایمیل

نام و نام خانوادگی: رحمان محمدقاسمی

سمت : ارائه خدمات لازم جهت حمل و نقل و انجام ماموريت

ایمیل

تلفن تماس : ۴۴۷۸۷۲۸۲ الی ۵

ردیف نام نام خانوادگی بخش شماره داخلی
۱ سيدجواد حسيني  نقليه ۲۸۳
۲ مهدي اميري نقليه ۲۸۴
۳ محمدعلي ذوالفقاري نقليه ۲۸۴
۴ طالب شكري ماجلان نقليه ۲۸۴
۵ محمد قارلقي نقليه ۲۸۴
۶ رحمن محمدقاسمي نقليه ۲۸۴

گزارشات آماری

فرم ها

قوانین و دستور العمل ها

سامانه ها پایگاه های اطلاع رسانی

بازدید: 30