توضیح مختصر

نام و نام خانوادگی: امیر جبرئيلی

سمت : کارشناس واحد ساختمان

ایمیل

نام و نام خانوادگی: امیر جبرئيلی

سمت : کارشناس واحد ساختمان

ایمیل

نام و نام خانوادگی: شهباز نور محمدی

سمت : انجام امور تاسیساتی /ساختمان

ایمیل

نام و نام خانوادگی: بیژن احمدی

سمت : انجام امور برق و شبکه

ایمیل

نام و نام خانوادگی: یوسف ابراهیمی

سمت : انجام امور تاسيساتي/ساختمان

ایمیل

نام و نام خانوادگی: حسین ابراهیمی

سمت : انجام امور تاسيساتي/ساختمان

ایمیل

گزارشات آماری

جمع بندی ، گزارشات آماری و نمودار داده ایی مربوطه

فرم ها

فرم های ارتباطی اداره نظارت

قوانین و دستور العمل ها

مجموعه دستور العمل ها و قوانین اداره نظارت

سامانه ها پایگاه های اطلاع رسانی

لینک های مربوطه و کاربردی در این قسمت وجود دارد.

بازدید: 5