توضیح مختصر

نام و نام خانوادگی:امیر جبرئيلی

سمت : کارشناس واحد ساختمان

ایمیل

نام و نام خانوادگی:علی نوروزی

سمت : انجام امور تاسیساتی /ساختمان

ایمیل

نام و نام خانوادگی: شهباز نور محمدی

سمت : انجام امور تاسیساتی /ساختمان

ایمیل

نام و نام خانوادگی: بیژن احمدی

سمت : انجام امور برق و شبکه

ایمیل

نام و نام خانوادگی: یوسف ابراهیمی

سمت : انجام امور تاسيساتي/ساختمان

ایمیل

نام و نام خانوادگی: حسین ابراهیمی

سمت : انجام امور تاسيساتي/ساختمان

ایمیل

گزارشات آماری

فرم ها

قوانین و دستور العمل ها

بازدید: 38