مشتمل بر کارهایی از قبیل نظارت و کنترل فعالیتهای دبیرخانه اعم از دریافت و ارسال نامه ها و اسناد و مدارک، راهبری اتوماسیون ، ثبت دفاتر اندیکس و اندیکاتور، فکس ، ECE، مهر و شماره کردن نامه ها و اسناد و مدارک، بایگانی اسناد و مدارک و نامه ها، پاسخگویی به تلفنها و ارباب رجوع، تایپ و تکثیر نامه ها و اسناد و مدارک است.

  • ارسال و دریافت نامه ها ، اسناد و مدارک بعد از ثبت در دفاتر اندیکس و اندیکاتور
  • مهر و شماره کردن نامه ها جهت ثبت در دفاتر و انجام سایر اقدامات مربوط به ارسال و بایگانی
  • ثبت نامه ها و اسناد و مدارک در دفاتر اندیکس و اندیکاتور بر طبق موضوع و فرستنده و گیرنده
  • ارسال فکس و ECE بر حسب دستور مسئول مربوطه بعد از تایپ و شماره کردن
  • دریافت فکس و ECE بر حسب مورد و ثبت و شماره کردن در دفاتر جهت ارجاع به مسئول مربوطه
  • قراردادهای نامه ها و اسناد و مدارک مربوط به هر واحد یا هر مسئول در کارتاپل مربوطه جهت انجام اقدامات ضروری
  • بررسی و تفکیک نامه ها و اسناد و مدارک بر حسب ادارات، بخشها و وادحدهای مربوطه جهت ثبت در دفاتر و ارسال به بخشها و واحدها
  • تشکیل پرونده برای هر یک از واحدها و بخشها جهت بایگانی و ثبت نامه ها و اسناد و مدارک مربوط به آنها
  • تصحیح جمله بندی ، انشاء و متون نامه ها و سایر اسناد و مدارک جهت تایپ و ثبت مشخصات آنها
  • تهیه و تنظیم پیش نویس نامه ها ، جوابیه ها و سایر مکاتبات طبق دستور مسئول مربوطه

نام و نام خانوادگی: بهاره گلشنی

سمت : مسئول دبيرخانه

ایمیل

نام و نام خانوادگی: اعظم پورتقی

سمت : متصدی ثبت

ایمیل

نام و نام خانوادگی: امیر قربانخانی

سمت : متصدی بایگانی و ارسال

ایمیل

نام و نام خانوادگی: ساحل قهرمانی

سمت : متصدی ثبت و پرینت

ایمیل

تلفن تماس : ۴۴۷۸۷۲۸۲ الی ۵

ردیف نام نام خانوادگی بخش شماره داخلی
۱ بهاره   گلشني  دبيرخانه ۲۴۴
۲ ساحل قهرمانی دبيرخانه ۳۵۸
۳ امیر قربانخانی دبیرخانه ۳۰۹
۴ اعظم پورتقي دبيرخانه ۲۳۰

بازدید: 53