توضیح مختصر

نام و نام خانوادگی: نسرین فکوری 

سمت : نظارت بر ثبت نامه‌ها  و ارسال و مراسلات

ایمیل

نام و نام خانوادگی: اعظم پورتقی

سمت : امور مربوط به مکاتبات صادره و داخلي موسسه 

ایمیل

نام و نام خانوادگی: بهاره گلشنی

سمت : امور مربوط به مکاتبات وارده و داخلي موسسه و مديريت کارتابلها

ایمیل

گزارشات آماری

فرم ها

قوانین و دستور العمل ها

سامانه ها پایگاه های اطلاع رسانی

بازدید: 36