مدیر امور اداری و پشتیبانی

نام و نام خانوادگی : کامبیز علیزاده انارکی
مدرک / رشته تحصیلی : فوق لیسانس / توسعه روستایی
جایگاه سازمانی : کارشناس ، مدیر امور اداری و پشتیبانی
ایمیل :
 
CV سامانه علم سنجی
معرفی مختصر

کامبیز علیزاده انارکی مسئول نظارت بر انجام امور مربوط به مجموعه امور اداري و پشتيباني اعم از واحد ساختمان، واحد نقليه، واحد کارپردازي، واحد خدمات، واحد دبيرخانه، واحد انبار و واحد کارگزينی

دفتر معاون

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ادرس ایمیل تماس

بازدید: 107