مدیر امور اداری و پشتیبانی

مقالات مکانیزاسیون
نام و نام خانوادگی : کامبیز علیزاده انارکی
مدرک / رشته تحصیلی : فوق لیسانس / توسعه روستایی
مرتبه علمی :
جایگاه سازمانی : کارشناس ، مدیر امور اداری و پشتیبانی
ایمیل :
 
CV سامانه علم سنجی

دفتر معاون

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ادرس ایمیل تماس

بازدید: 23