مدیران بخشها و ایستگاه های تحقیقاتی

دکتر مصطفی جعفری

بخش تحقیقات جنگل

ایمیل به دکتر جعفری

دکتر حسین حسینخانی

بخش تحقیقات علوم چوب و فراورده های مرتبط

ایمیل به دکتر حسینخانی

مهندس محمد فیاض

بخش تحقیقات مرتع

ایمیل به مهندس فیاض
دکتر خسروشاهی

دکتر محمد خسروشاهی

بخش تحقیقات بیابان

ایمیل به دکتر خسروشاهی

دکتر محمد حسین لباسچی

بخش تحقیقات گیاهان دارویی

ایمیل به دکتر لباسچی
دکتر عباس قمی زارع

دکتر عباس قمری زارع

گروه تحقیقات زیست فناوری

ایمیل به دکتر قمری زارع
دکتر ابراهیم عزیزخانی

دکتر ابراهیم عزیزخانی

گروه تحقیقات حمایت و حفاظت از جنگلها و مراتع

ایمیل به دکتر ابراهیم عزیزخانی

مهندس محمد کاظم عراقی

گروه تحقیقات مکانیزاسیون

ایمیل به مهندس عراقی

دکتر علیرضا مدیر رحمتی

گروه تحقیقات صنوبر

ایمیل به دکتر علیرضا مدبر رحمتی

دکتر علی اشرف جعفری

گروه تحقیقات بانک ژن

ایمیل به دکتر جعفری

مهندس مجید حسنی

رئیس ایستگاه تحقیقات البرز

ایمیل به مهندس حسنی

مهندس داوود شامحمدی

رئیس ایستگاه تحقیقات همند

ایمیل به مهندس شامحمدی

بازدید: 569