مدیران پیشین مؤسسه


دکتر پرویز مهدی زاده

دوره خدمت : ۱۳۵۷- ۱۳۴۸

سال تولد : ۱۳۱۳

محل تولد : تهران

دکتر بهروز ملک پور

دوره خدمت : ۱۳۵۹- ۱۳۵۷

سال تولد : ۱۳۱۵

محل تولد : تبریز

دکتر مجتبی علاقبندراد

دوره خدمت : ۱۳۶۱- ۱۳۵۹

سال تولد : ۱۳۱۵

محل تولد : تبریز


مدیران پیشین مؤسسه

دکتر پرویز مهدی زاده

دوره خدمت : ۱۳۵۷- ۱۳۴۸

E-mail: activelrs@juno.com

دوره خدمت : ۱۳۵۹- ۱۳۵۷

E-mail: tpenthree@mavara.com

دکتر مجتبی علاقبندراد

دوره خدمت : ۱۳۶۱- ۱۳۵۷

E-mail:Alaghband@imi-ir-org

دکتر سید محمد میرمحمدی

دوره خدمت : ۱۳۶۳- ۱۳۶۱

E-mail: m.mirmohammadi@nioc.org

دکتر تقی شامخی

دوره خدمت : ۱۳۶۷- ۱۳۶۳

E-mail: tshamekh@ut.ac.ir

دکتر علی اصغر معصومی

دوره خدمت : ۱۳۷۱- ۱۳۶۱

E-mail: Maassoumi@rifr-ac.ir

دکتر مصطفی جعفری

دوره خدمت : ۱۳۷۶- ۱۳۷۱

E-mail:mostafajafari@rifr-ac.ir

دکتر عادل جلیلی

دوره خدمت : ۱۳۸۴- ۱۳۷۶

E-mail:jalili@rifr-ac.ir

دکتر محمد حسن عصاره

دوره خدمت : ۱۳۸۹- ۱۳۸۴

E-mail:Asareh@rifr-ac.ir

دکتر حسین میرزایی ندوشن

دوره خدمت : ۱۳۹۲- ۱۳۸۹

Email:Mirzaie@rifr-ac.ir


meet the team

This is a sub title