شورا و کمیته ها

ترکیب اعضای شورا
• رئیس مؤسسه (رئیس شورا)
• معاون پژوهشی (عضو و جانشین رئیس شورا)
• معاون برنامه ریزی و پشتیبانی (عضو)
• رؤسای بخش‌ها و گروههای تحقیقاتی (عضو)
• مدیر هماهنگی امور پژوهشی (عضو)
• رئیس گروه فناوری اطلاعات و مرکز رایانه (دبیر شورا)
• رئیس گروه طرح برنامه و بودجه (عضو)
• رئیس اداره روابط عمومی و امور بین‌الملل (عضو)
• تعدادی از مسئولان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، آموزش و ترویج مرتبط حسب موضوع و دستور کار شورا (عضو میهمان)

وظایف شورا
شورای پژوهشی مؤسسه یک شورای مشورتی بوده و به منظور ایجاد هماهنگی،‌ تبادل افکار،‌ همفکری و ارائه مشورتهای لازم به مدیریت مؤسسه در ا مور مربوط به برنامه‌ریزی ،‌سیاست‌گذاری و هدایت تحقیقات منابع طبیعی کشور تشکیل می‌گردد.

کمیته‌های وابسته
ازکمیته‌های وابسته به شورای پژوهشی مؤسسه که در واقع ارکان شورا محسوب می‌شوند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

• کمیته علمی – فنی مؤسسه
• کمیته فنی بخش‌های تحقیقاتی
• کمیته انتشارات مؤسسه
• کمیته نیروی انسانی و تحول اداری
• کمیته هماهنگی ارتباطات علمی
• کمیته راهبردی باغ

بازدید: 512