حوزه ریاست

 

نام و نام خانوادگی : عادل جلیلی
مدرک / رشته تحصیلی : دکتری / اکولوژی
مرتبه علمی : استاد
جایگاه سازمانی : رئیس موسسه 
ایمیل : jalili@rifr-ac.ir
CV Scopus ORCID Google Scholar ResearcherID

 

نام و نام خانوادگی : ودود صمدی
مدرک / رشته تحصیلی :  
مرتبه علمی :  
جایگاه سازمانی : مشاور و مسئول حوزه ریاست
ایمیل : samadi@rifr-ac.ir
CV Scopus ORCID Google Scholar ResearcherID

شماره های تماس :