نام و نام خانوادگی : رسول امید
مدرک / رشته تحصیلی : کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی
مرتبه علمی : مربی پژوهشی
جایگاه سازمانی : رئیس  دبیرخانه
ایمیل : rasoul.omid@rifr-ac.ir
 
CV سامانه علم سنجی

ساختار و وظایف

اداره دبیرخانه هیئت ممیزی زیر نظر رئیس موسسه بوده و براساس اختیارات سازمانی وظایف سه گانه زیر را عهده دار می باشد:

۱-کمیته منتخب

اعضای کمیته:

 • رئیس موسسه به عنوان رئیس کمیته
 • معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها به عنوان دبیر کمیته
 • سه نفر از اعضای هیئت علمی با مرتبه دانشیار و استاد پژوهش به عنوان عضو کمیته

وظایف کمیته:

 • بررسی ارتقای پژوهشی اعضای هیئت علمی
 • بررسی ارتقای دانشجویی اعضای هیئت علمی
 • بررسی و احتساب پایه های ترفیع سوابق قبل از عضویت
 • بررسی رکود علمی
 • بررسی فرصت مطالعاتی

۲– کمیته ترفیع

اعضای کمیته:

 • رئیس موسسه به عنوان رئیس کمیته
 • معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها به عنوان دبیر کمیته
 • یک نفر از اعضای هیئت علمی با مرتبه دانشیار و استاد پژوهش به عنوان نماینده اعضای هیئت علمی

 وظایف کمیته:

 • بررسی و اعطای ترفیع پژوهشی سالانه اعضا
 • بررسی و اعطای ترفیع دانشجویی اعضا
 • بررسی و اعطای سایر ترفیعات (رزمندگی، جانبازی، ایثارگری)

 

۳– کارگروه بررسی تواناییهای علمی

اعضای کارگره:

 • رئیس موسسه به عنوان رئیس کمیته
 • معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته ها به عنوان دبیر کمیته
 • یک نفر از اعضای هیئت علمی با مرتبه دانشیار و استاد پژوهش به عنوان نماینده اعضای هیئت علمی

وظایف کمیته:

 • جذب اعضای هیئت علمی
 • بررسی تغییر وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی (از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 • بررسی ۷۰ درصد ارتقای مرتبه بالاتر برای ماموریت آموزشی
 • بررسی ۷۰ و ۸۰ درصد ارتقای مرتبه بالاتر برای تمدید خدمت اعضایی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند.

عناوین خدمات

 

 • بررسی ارتقای پژوهشی اعضای هیئت علمی
 • بررسی ارتقای دانشجویی اعضای هیئت علمی
 • بررسی و احتساب پایه های ترفیع سوابق قبل از عضویت
 • بررسی رکود علمی
 • بررسی فرصت مطالعاتی
 • بررسی و اعطای ترفیع پژوهشی سالانه اعضا
 • بررسی و اعطای ترفیع دانشجویی اعضا
 • بررسی و اعطای سایر ترفیعات (رزمندگی، جانبازی، ایثارگری)
 • جذب اعضای هیئت علمی
 • بررسی تغییر وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی (از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی
 • بررسی ۷۰ درصد ارتقای مرتبه بالاتر برای ماموریت آموزشی
 • بررسی ۷۰ و ۸۰ درصد ارتقای مرتبه بالاتر برای تمدید خدمت اعضایی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند. 

نام : نادیا

نام خانوادگی:کمالی

سمت: کارشناس ممیزی

نام :روشنک

نام خانوادگی:دهقان

سمت:کارشناس ممیزی

نام :قدرت اله

نام خانوادگی:طوقی

سمت: مشاور

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تلفن

شماره داخلی

رسول امید

مدیر

 

  ۴۴۷۸۷۲۸۲

۵۵۳

نادیا کمالی

کارشناس

۵۵۲

روشنک دهقان

کارشناس

۵۵۲

فرم ها

قوانین و دستور العمل ها

لینکستان

سامانه ها پایگاه های اطلاع رسانی

 

بازدید: 1006