گروه های تحقیقاتی بخش

در بخش تحقیقات گیاهشناسی چندین گروه در زمینه‌های مختلف مشغول فعالیت می‌باشد. این گروه‌ها و اعضای هیات علمی و کارشناسان هر یک از آنها در ادامه مطلب آمده است:

  1. رده بندی گیاهی گلدار
  2. رده بندی گیاهی بی گل
  3. اکولوژی و جامعه شناسی گیاهی
  4. دیرینه شناسی گیاهی
  5. بانک ژن منابع طبیعی ایران (حذف)
  6. باغ گیاهشناسی ملی ایران

گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان گل‌دار

زیبا  جم‌زاد

عضو هیئت علمی (استاد پژوهشی)

Google Scholar   ORCID   Scopus

علی اصغر معصومی

عضو هیئت علمی (استاد پژوهشی)

Google Scholar     Scopus

مصطفی اسدی

عضو هیئت علمی (استاد پژوهشی)

ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

ولی اله مظفریان

عضو هیئت علمی (استاد پژوهشی)

Google Scholar     Scopus

محمد محمودی

عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی)

ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

محمد امینی‌راد

عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی)

ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

نوشین حیدرنیا

کارشناس ارشد

CV

عالمه دشتی

کارشناس ارشد

CV

مریم  نوبخت

کارشناس ارشد

CV

ربابه  فرحدوست

کارشناس ارشد

CV

حسین  نیکچهره

کارشناس

CV

رفعت حبیبی

کارشناس ارشد

CV

مهدیه  صالحی

کارشناس ارشد

CV

آسیه  شامخی

کارشناس

CV

گروه تحقیقات اکولوژی و جامعه شناسی گیاهی

عادل  جلیلی

عضو هیئت علمی (استاد پژوهشی)

 ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

یونس عصری

عضو هیئت علمی (دانشیار پژوهشی)

Google Scholar   ORCID   Scopus

بهنام  حمزه

عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی)

ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

روح انگیز عباس عظیمی

کارشناس ارشد

CV

گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان بی‌گل

سید رضا  صفوی

عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی)

 ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

سمیه خیری

عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی)

CV

بیتا  سیاوش

کارشناسی ارشد

CV

ساره سادات کاظمی

کارشناس ارشد

CV

گروه تحقیقات دیرینه شناسی گیاهی

نوشین طغرایی

عضو هیئت علمی بازنشسته (استادیار پژوهشی)

Scopus

 

گروه تحقیقات باغ گیاهشناسی ملی ایران

پریسا  پناهی

عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی)

ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

محمد کاظم  عراقی

عضو هیئت علمی (مربی پژوهشی)

CV

رحمان  آزادی

عضو هیئت علمی (مربی پژوهشی)

CV

سعیده سادات  میرزاده واقفی

عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی)

CV

سهیلا  اشرافی

کارشناس ارشد

CV

مریم  پالیزدار

کارشناس ارشد

CV

مریم  حسنی‌نژاد

کارشناس ارشد

CV

افسون  رحمانپور

کارشناس ارشد

CV

فرهود  فرقدان

کارشناس ارشد

CV

جواد  محبی

کارشناس ارشد

CV

غلامرضا  میرحسینی

کارشناس ارشد

CV

زهرا  نوغانی لیلاکوهی

کارشناس ارشد

CV

کامیار  پروانه

کارشناس

CV

مهدیه  آقامحمدی

کارشناس ارشد

CV

مریم  زارع

کارشناس ارشد

CV

محمد  علیمرادی

کارشناس ارشد

CV

مهنوش  رضایی

کارشناس ارشد

CV