گروه های تحقیقاتی بخش

در بخش تحقیقات گیاهشناسی چندین گروه در زمینه‌های مختلف مشغول فعالیت می‌باشد. این گروه‌ها و اعضای هیات علمی و کارشناسان هر یک از آنها در ادامه مطلب آمده است:

  1. رده بندی گیاهی گلدار
  2. رده بندی گیاهی بی گل
  3. اکولوژی و جامعه شناسی گیاهی
  4. دیرینه شناسی گیاهی
  5. باغ گیاهشناسی ملی ایران

گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان گل‌دار

زیبا  جم‌زاد عضو هیئت علمی (استاد پژوهشی) Google Scholar   ORCID   Scopus
علی اصغر معصومی عضو هیئت علمی (استاد پژوهشی) Google Scholar     Scopus
مصطفی اسدی عضو هیئت علمی (استاد پژوهشی) ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
ولی اله مظفریان عضو هیئت علمی (استاد پژوهشی) Google Scholar     Scopus
محمد محمودی عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی) ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
محمد امینی‌راد عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی) ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
نوشین حیدرنیا کارشناس ارشد CV
عالمه دشتی کارشناس ارشد CV
مریم  نوبخت کارشناس ارشد CV
ربابه  فرحدوست کارشناس ارشد CV
حسین  نیکچهره کارشناس CV
رفعت حبیبی کارشناس ارشد CV
مهدیه  صالحی کارشناس ارشد CV
آسیه  شامخی کارشناس CV
گروه تحقیقات اکولوژی و جامعه شناسی گیاهی عادل  جلیلی عضو هیئت علمی (استاد پژوهشی)  ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
یونس عصری عضو هیئت علمی (دانشیار پژوهشی) Google Scholar   ORCID   Scopus
بهنام  حمزه عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی) ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
روح انگیز عباس عظیمی کارشناس ارشد CV
گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان بی‌گل سید رضا  صفوی عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی)  ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
سمیه خیری عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی) CV
بیتا  سیاوش کارشناسی ارشد CV
ساره سادات کاظمی کارشناس ارشد CV
گروه تحقیقات دیرینه شناسی گیاهی نوشین طغرایی عضو هیئت علمی بازنشسته (استادیار پژوهشی) Scopus
گروه تحقیقات باغ گیاهشناسی ملی ایران پریسا  پناهی عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی) ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
محمد کاظم  عراقی عضو هیئت علمی (مربی پژوهشی) CV
رحمان  آزادی عضو هیئت علمی (مربی پژوهشی) CV
سعیده سادات  میرزاده واقفی عضو هیئت علمی (استادیار پژوهشی) CV
سهیلا  اشرافی کارشناس ارشد CV
مریم  پالیزدار کارشناس ارشد CV
مریم  حسنی‌نژاد کارشناس ارشد CV
افسون  رحمانپور کارشناس ارشد CV
فرهود  فرقدان کارشناس ارشد CV
جواد  محبی کارشناس ارشد CV
غلامرضا  میرحسینی کارشناس ارشد CV
زهرا  نوغانی لیلاکوهی کارشناس ارشد CV
کامیار  پروانه کارشناس CV
مهدیه  آقامحمدی کارشناس ارشد CV
مریم  زارع کارشناس ارشد CV
محمد  علیمرادی کارشناس ارشد CV
مهنوش  رضایی کارشناس ارشد CV

بازدید: 817