رئیس بخش

نام و نام خانوادگی زیبا جم زاد
مدرک / رشته دکتری علوم گیاهی
مرتبه علمی استاد پژوهشی
جایگاه سازمانی رییس بخش تحقیقات گیاه شناسی
حوزه فعالیت

تاکزونومی و فیلوژنی، گرده شناسی، کموتاکزونومی، فلور ایران. طراحی و ایجاد کلکسیونهای زنده گیاهی و باغ گیاه شناسی، تنوع زیستی وحفاظت از گیاهان .

سردبیر مجله گیاه شناسی ایران

ایمیل jamzad@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی عادل  جلیلی
مدرک / رشته دکتری  اكولوژي گياهي
مرتبه علمی استاد پژوهشی
جایگاه سازمانی رئیس موسسه و عضو هیئت علمی گروه تحقیقات اکولوژی و جامعه شناسی گیاهی
حوزه فعالیت  
ایمیل jalili@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی علی اصغر معصومی
مدرک / رشته دکتری علوم گیاهی
مرتبه علمی استاد پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی بازنشسته گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت تاکسونومی جنس Astragalus و تعدادی از جنس‌های دیگر (Calligonum، Salix و Oxytropis)
ایمیل maassoumi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مصطفی اسدی
مدرک / رشته دکتری سیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی استاد پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت فلور ایران، بیوسیستماتیک، جغرافیای گیاهی، جامعه‌شناسی گیاهی
ایمیل assadi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی ولی‌اله مظفریان
مدرک / رشته دکتری علوم گیاهی
مرتبه علمی استاد پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت سیستماتیک گیاهی، فلور ایران، تاکسونومی گیاهان تیره Apiaceae، Asteraceae و Rubiaceaea
ایمیل mozaffar@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی یونس عصری
مدرک / رشته دکتری زیست شناسی گیاهی
مرتبه علمی دانشیار پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی گروه تحقیقات اکولوژی و جامعه شناسی گیاهی
حوزه فعالیت جامعه شناسی گیاهی، اکولوژی گیاهی، بیوسیستماتیک گیاهی
ایمیل asri@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی پریسا پناهی
مدرک / رشته دکتری منابع طبیعی-جنگلداری
مرتبه علمی دانشیار پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی گروه تحقیقات باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت جنگلداری شهری، درخت شناسی، گرده شناسی
ایمیل panahi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی بهنام حمزه
مدرک / رشته دکتری علوم گیاهی
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی گروه تحقیقات اکولوژی و جامعه شناسی گیاهی
حوزه فعالیت تاکسونومی، جامعه شناسی و اکولوژی گیاهی، بیوسیستماتیک گیاهی
ایمیل hamzehee@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سیدرضا  صفوی
مدرک / رشته کارشناس ارشد علوم گیاهی
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی-رییس گروه گیاهان بی گل
حوزه فعالیت آرایه شناسی تیره های کاسنی و کدو؛ شناسایی گلسنگها و جلبکهای آب شور
ایمیل safavi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محمد امینی‌راد
مدرک / رشته دکتری گیاهشناسی
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت

تاکسونومی گیاهان تیره Cyperaceae و

Poaceae‌ و Juncaceae و فلور گیاهان مناطق کوهستانی

ایمیل aminirad2000@yahoo.co.uk
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محمد محمودی
مدرک / رشته دکتری علوم گیاهی
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی گروه تحقیقات رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت جغرافیای گیاهی، اکولوژی و سیستماتیک گیاهی
ایمیل mahmoodi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی نوشین  طغرایی
مدرک / رشته دکتری علوم و صنايع چوب و كاغذ 
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی بازنشسته گروه تحقیقات دیرینه‌شناسی گیاهی
حوزه فعالیت پالئو‌بوتانی (دیرینه‌شناسی گیاهی)
ایمیل ntoghraie@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سعیده سادات میرزاده واقفی
مدرک / رشته دکتری سیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی مربی پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هئیت علمی گروه تحقیقات باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت باغبانی، توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه شناسی، تاکسونومی جنس Alyssum، جوانه‌زنی بذر، سیتوژنتیک
ایمیل Mirzadeh@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سمیه خیری
مدرک / رشته دکتری  سیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی استادیار پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی  گروه گیاهان بی‌گل
حوزه فعالیت سیستماتیک و اکولوژی دیاتومه‌ها
ایمیل kheiri@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی یوسف اجنی
مدرک / رشته دکتری  سیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی کارشناس باغ گیاهشناسی
حوزه فعالیت توسعه و تکمیل کلکسیون باغ گیاهشناسی
ایمیل ajanisef@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محمد کاظم عراقی
مدرک / رشته كارشناسي ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی
مرتبه علمی مربی پژوهشی
جایگاه سازمانی رئیس گروه تحقیقات باغ گیاه‌شناسی ملی ایران
حوزه فعالیت باغبانی، توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه شناسی
ایمیل araghi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی رحمان  آزادی
مدرک / رشته كارشناسي ارشد علوم گیاهی
مرتبه علمی مربی پژوهشی
جایگاه سازمانی عضو هیات علمی گروه تحقیقات باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت تاکسونوم گیاهی، توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه شناسی
ایمیل razadi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی حسین نیک‌چهره
مدرک / رشته لیسانس حفاظت و حمایت منابع طبیعی
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس هرباریوم
حوزه فعالیت اداری، مالی و امور رایانه‌ای
ایمیل hossein52nik@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی افسون رحمانپور
مدرک / رشته فوق لیسانس علوم گیاهی
مرتبه علمی کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی کارشناس ارشد باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت باغبانی، توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه شناسی، مطالعات سازگاری، فنولوژیکی و تکثیر گونه های پیازی، درختی و درختچه‌ای
ایمیل arahmanpour@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی روح انگیز عباس عظیمی
مدرک / رشته کارشناسی ارشد علوم گیاهی
مرتبه علمی کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی مسئول آزمایشگاه اکولوژی – آناتومی
حوزه فعالیت آناتومی گیاهی، گرده‌شناسی 
ایمیل abbasazimi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی ساره سادات  کاظمی
مدرک / رشته فوق لیسانس زیست شناسی
مرتبه علمی کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی کارشناس ارشد گروه گیاهان بی گل
حوزه فعالیت تاکسونومی گلسنگ
ایمیل skazemi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی بیتا سیاوش
مدرک / رشته فوق لیسانس علوم گیاهی
مرتبه علمی کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی کارشناس ارشد گروه گیاهان بی گل
حوزه فعالیت تاکسونومی گلسنگ ها 
ایمیل Siavash@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی نوشین حیدرنیا
مدرک / رشته فوق لیسانس بیوسیستماتیک گیاهی
مرتبه علمی کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی کارشناس ارشد گروه رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت بیوسیستماتیک گیاهی، تاکسونومی جنس Crepis، تاکسونومی قبیله‌های Drabeae و  Alysseae و ترسیم نقشه پراکنش گیاهان
ایمیل heidarnia1975@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سهیلا اشرافی
مدرک / رشته فوق لیسانس باغبانی- گیاهان زینتی
مرتبه علمی کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی کارشناس ارشد باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت باغبانی، توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه شناسی، گیاهان زینتی
ایمیل ashrafi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مریم  حسنی نژاد
مدرک / رشته کارشناس ارشد زیست شناسی علوم گیاهی
مرتبه علمی کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی کارشناس ارشد باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت باغبانی، توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه شناسی، درختان میوه، گیاهان دارویی و سیستماتیک گیاهی
ایمیل hasaninejad@rifr_ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مریم پالیزدار
مدرک / رشته کارشناسی ارشد کشاورزی- زراعت
مرتبه علمی کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی کارشناس ارشد باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت  باغبانی، توسعه و تکمیل کلکسیونهای باغ گیاه شناسی، فضای سبز، کاکتوس ها
ایمیل palizdar@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی عالمه دشتي
مدرک / رشته فوق ليسانس علوم گياهي 
مرتبه علمی کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی کارشناس ارشد گروه رده‌بندی گیاهان گل‌دار
حوزه فعالیت بيوسيستماتيک گياهي، تاکسونومي جنس Saponaria، تهيه و نگهداري بانک اطلاعاتي هرباريوم 
ایمیل dashti@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی ربابه فرح دوست
مدرک / رشته کارشناسی ارشد مهندسی زراعت
مرتبه علمی کارشناس 
جایگاه سازمانی کارشناس طراح گیاهی
حوزه فعالیت طراحی و نقاشی از گیاهان و اجزای ریز آنها
ایمیل Rfarahdoost93@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مریم نوبخت
مدرک / رشته فوق لیسانس  علوم گیاهی
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس طراح گیاهی
حوزه فعالیت طراحی، راهنمای گردشگری  باغ گیاهشناسی
ایمیل maryamnobakht12@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی رفعت حبیبی
مدرک / رشته فوق لیسانس علوم گیاهی
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس طراح گیاهی
حوزه فعالیت طراحی، سیستماتیک گیاهی
ایمیل rhabibi81@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مهدیه آقامحمدی
مدرک / رشته کارشناس ارشد باغبانی-گیاهان زینتی
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس ارشد باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت کارشناس (مسئول امور گردشگری باغ)
ایمیل Maghamohammadi837@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مریم  زارع زاده مهریزی
مدرک / رشته فوق لیسانس مهندسی کشاورزی
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت راهنمای گردشگری باغ گیاهشناسی
ایمیل m.mehrizi67@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مهدیه صالحی وژده نظری
مدرک / رشته فوق لیسانس علوم باغبانی
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس بخش تحقیقات گیاهشناسی
حوزه فعالیت کارشناس هرباریوم، راهنمای گردشگری باغ گیاه‌شناسی، سیتوژنتیک
ایمیل mahdiyehsalehi1@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مهنوش رضایی
مدرک / رشته کارشناسی ارشد کشاورزی 
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس ارشد باغ گیاهشناسی ملی ایران
حوزه فعالیت تبادلات بذر با دیگر باغ‌های گیاهشناسی، کاشت و نگهداری بذر
ایمیل Rezaei.mahnush@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی آسیه  شامخی
مدرک / رشته لیسانس نقاشی
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس طراح گیاهی
حوزه فعالیت طراحی، عکاسی و گرافیگ
ایمیل assieh.shamekhi@gmail.com
CV سامانه علم سنجی

بازدید: 1459