پروژه بخش تحقیقات گیاه شناسی

طرح‌های در حال اجرا

عنوان

مجری

سال شروع

مطالعه و بررسی شرایط اکولوژیک رویشگاههای ماندابی ایران

عادل جلیلی

۱۳۹۰

مطالعه جامعه شناسی گیاهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحیه رویشی ایران – تورانی (فاز اول)- استان سمنان

یونس عصری

۱۳۹۱

مطالعه جامعه شناسی گیاهی مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحیه رویشی ایران – تورانی (فاز اول)

یونس عصری

۱۳۹۱

تکثیر و تعیین بهترین روش ازدیاد تعدادی از گونه های درختی و درختچه ای نادر و کم پایه در باغ گیاهشناسی ملی ایران

مریم پالیزدار

۱۳۹۲

مطالعه و بررسی تعداد کروموزومها و سطوح پلوئیدی گیاهان رویشگاههای ماندابی استانهای آذربایجان شرقی و اردبیل با توجه به شرایط اکولوژیکی

سعیده سادات میرزاده واقفی

۱۳۹۳

مطالعه و بررسی تعداد کروموزومها و سطوح پلوئیدی گیاهان رویشگاههای ماندابی البرز مرکزی (استانهای تهران و مازندران) با توجه به شرایط اکولوژیکی

سعیده سادات میرزاده واقفی

۱۳۹۳

بررسی ارتباط تغییرات آناتومیکی با برخی شرایط اکولوژیکی سه گونه درختی جنگل‌های هیرکانی (شمشاد جنگلی، بلند مازو و توسکای ییلاقی)

روح‌انگیز عباس‌عظیمی

۱۳۹۳

افزایش تنوع گونه‌ای و بررسی استقرار آنها در کلکسیون گیاهان دارویی و صنعتی باغ گیاهشناسی ملی ایران

مریم حسنی‌نژاد

۱۳۹۲

تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی (فاز سوم)

مصطفی اسدی

۱۳۹۲

تهیه و نگارش فلور ایران تیره های Cynooriaceae, Rafflesiaceae, Datiscaceae, Elatinaceae, Globulariaceae, Aquifoliaceae, Paeoniaceae, Pedaliaceae, Theligonaceae, Santalaceae, Portulacaceae, Platanaceae, Simarubaceae, Sapindaceae, Acanthaceae, Buxaceae, Ericaceae,Hamamelidaceae

مصطفی اسدی

۱۳۹۲

غنی سازی گونه های گیاهی مجموعه هیمالیا باغ گیاه شناسی ملی ایران

زهرا نوغانی لیلاکوهی

۱۳۹۳

تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی- تیره سریش (Asphodelaceae)

رحمان آزادی

۱۳۹۳

بررسی تولید و غنای گونه های گیاهی در اکوسیستم های استپی، نیمه استپی و علفزار- سایت کردان

محمود گودرزی

۱۳۹۳

بررسی تولید و غنای گونه های گیاهی در اکوسیستم های استپی، نیمه استپی و علفزار

عادل جلیلی

۱۳۹۳

بررسی تولید و غنای گونه های گیاهی در اکوسیستم های استپی، نیمه استپی و علفزار-سایت لزور

پروانه عشوری

۱۳۹۳

بررسی تولید و غنای گونه های گیاهی در اکوسیستم های استپی، نیمه استپی و علفزار-سایت جاشلوبار

نیلوفر زارع

۱۳۹۳

بررسی تولید و غنای گونه های گیاهی در اکوسیستم های استپی، نیمه استپی و علفزار- سایت اوزینه

پروانه عشوری

۱۳۹۳

بررسی تولید و غنای گونه های گیاهی در اکوسیستم های استپی، نیمه استپی و علفزار-سایت سلفچگان

نیلوفر زارع

۱۳۹۳

بررسی تولید و غنای گونه های گیاهی در اکوسیستم های استپی، نیمه استپی و علفزار- استان زنجان

بهنام حمزه

۱۳۹۳

حفاظت و نگهداری پایه‌های سالم شمشاد خزری (Buxus hyrcana Pojark) بصورت Ex-sito در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران و استفاده از نهال آنها به‌منظور احیاء رویشگاه‌های طبیعی آسیب‌دیده

پریسا پناهی

۱۳۹۳

بررسی اثر آتش‌سوزی بر بانک بذر خاک و پوشش گیاهی در ایستگاه تحقیقاتی سیراچال

بهنام حمزه

۱۳۹۳

شناسایی نمونه‌های جنس‌ گون (Astragalus L.) موجود در “بانک ژن گیاهی منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور”

سیدرضا صفوی

۱۳۹۴

تهیه ونگارش فلور ایران جنس Saponaria L از خانواده Caryophyllaceae

عالمه دشتی

۱۳۹۵

تکمیل کلکسیون گیاهان پیازدار, غده دار و ریزوم دار بومی ایران در باغ پیازی و بررسی استقرار آنها در باغ گیاهشناسی ملی ایران

افسون رحمانپور

۱۳۹۳

تقویت و غنی سازی هدفمند تنوع گونه ای باغ گیاه شناسی ملی ایران

عادل جلیلی

۱۳۹۳

جمع آوری و شناسایی ماکرو فسیل های گیاهی سازند شمشک ( تریاس- ژوراسیک) در سلسله جبال البرز- فاز سوم: البرزغربی

نوشین طغرایی

۱۳۹۳

بررسی و ارزیابی ساختار و عملکرد اکوسیستم های رویشی استپی، نیمه استپی و علفزار با استفاده از شاخص های زی توده گیاهی، تنوع گونه های گیاهی، غنای بانک بذر خاک، قارچ‏های میکوریزی آربسکولار، تنوع میکروبی و برخی عوامل زیستی خاک

عادل جلیلی

۱۳۹۳

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان چهارمحال و بختیاری (سایت قلعه غارک)

روح‌انگیز عباس‌عظیمی

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان اصفهان (سایتهای حنا- سه- زاینده رود)

سهیلا اشرافی

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان سمنان (سایت جاشلوبار)

محمد محمودی

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان گلستان (سایتهای اینچه برون- مراوه تپه- پاشایلق- گمیشان- تیل‌آباد)

ساره سادات کاظمی

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان یزد (سایت پرتکی- بافق)

روح‌انگیز عباس‌عظیمی

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران

بهنام حمزه

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان فارس (سایتهای ده‌بید- حسین‌آباد- مارگون)

جواد محبی

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان لرستان (سایت زاغه)

بهنام حمزه

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان کرمان (سایتهای بیدویه- کوه پنج- خبر- گوشگ)

مریم پالیزدار

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان کرمان (سایتهای دهنو- کوهپایه- آب باریک- گلوچار)

مریم حسنی‌نژاد

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- فیروزکوه (سایت لزور)

پروانه عشوری

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- دماوند (سایت اوزینه)

علیرضا افتخاری

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان یزد (سایتهای پلایاکویر- طبس- شنزار- ندوشن- نیر)

اردشیر اشرفی

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان کرمانشاه

بهنام حمزه

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان آذربایجان شرقی (سایت ارشد چمن)

پریسا پناهی

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان قم (سایت حوض سلطان)

محمود گودرزی

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان قزوین (سایت الموت)

ولی اله مظفریان

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم‌های استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان کردستان (سایتهای خرکه- مجیدآباد- سارال)

بیتا سیاوش

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان مرکزی(سایت خشکه رود)

علیرضا افتخاری

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- مشهد (سایت گلستان)

سهیلا اشرافی

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان مازندران (سایتهای پشت‌کوه- کنگرچال- پلور)

زهرا نوغانی لیلاکوهی

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان قم (سایت سلفچگان و سایت حوض سلطان)

محمد محمودی

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان سیستان و بلوچستان (سایت چابهار)

روح‌انگیز عباس‌عظیمی

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان زنجان (سایت قره بوق)

بهنام حمزه

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان البرز (سایت کردان)

ولی اله مظفریان

۱۳۹۴

اکولوژی بانک بذر خاک در اکوسیستم ھای استپی، نیمه استپی و علفزار ایران- استان آذربایجان غربی (سایت گردنه قوشچی)

پریسا پناهی

۱۳۹۴

جمع‌آوری و شناسایی گلسنگ‌های تیره‌های Peltulaceae، Squamarinaceae و Nephromataceae در ایران

سیدرضا صفوی

۱۳۹۵

جمع‌آوری و شناسایی گلسنگ‌های تیره‌های Rhizocarpaceae، Thelotremataceae و Lecideaceae در ایران

بیتا سیاوش

۱۳۹۵

جمع‌آوری و شناسایی گلسنگ‌ها و خزه‌های (گیاهان بی‌گل) استان گلستان

ساره سادات کاظمی

۱۳۹۵

جمع‌آوری و شناسایی گلسنگ‌های تیره‌ Collemataceae در ایران

ساره سادات کاظمی

۱۳۹۵

تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی جنس Oxytropis

علی اصغر معصومی

۱۳۹۵

جمع‌آوری و شناسایی بذور گیاهان بومی استان قم و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گیاهان انحصاری، نادر و چوبی)

سیدرضا صفوی

۱۳۹۵

جمع‌آوری و شناسایی بذور گیاهان بومی استان لرستان و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول، گیاهان چوبی، انحصاری و نادر).

جواد محبی

۱۳۹۵

جمع‌آوری و شناسایی بذور گیاهان بومی بخش جزایر استان هرمزگان و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گیاهان چوبی، انحصاری و نادر)

بهنام حمزه

۱۳۹۵

حفاظت و ارزیابی بذور گیاهان بومی استان‌های جنوبی کشور – (فاز اول، گیاهان چوبی، انحصاری و نادر)

محسن نصیری

۱۳۹۵

حفاظت و ارزیابی بذور گیاهان بومی استانهای شمال، شمال غرب و شمال شرق کشور (فاز اول،گیاهان چوبی، انحصاری و نادر)

محمدعلی علیزاده

۱۳۹۵

جمع‌آوری و شناسایی بذور گیاهان بومی استان تهران و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گیاهان چوبی، انحصاری و نادر)

ولی اله مظفریان

۱۳۹۵

غنی سازی گونه های گیاهی قطعه خزر باغ گیاه شناسی ملی ایران

پریسا پناهی

۱۳۹۵

غنی سازی گونه های گیاهی قطعه زاگرس باغ گیاه شناسی ملی ایران

پریسا پناهی

۱۳۹۵

غنی سازی گونه های گیاهی مجموعه چین و ژاپن باغ گیاه شناسی ملی ایران

زهرا نوغانی لیلاکوهی

۱۳۹۵

غنی‌سازی گونه‌های گیاهی (از جمله درختی و درختچه ای)در قطعه چنگل شاکای ( چهارده هکتاری ) باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

فرهود فرقدان

۱۳۹۵

غنی سازی گونه های گیاهی کلکسیون اروپا باغ گیاه شناسی ملی ایران

سهیلا اشرافی

۱۳۹۵

غنی سازی گونه های گیاهی قطعه صخره ای باغ گیاه شناسی ملی ایران

مریم حسنی‌نژاد

۱۳۹۵

افزایش تنوع گونه‌ای کلکسیون گیاهی منطقه رویشی البرز در باغ گیاهشناسی ملی ایران

سعیده سادات میرزاده واقفی

۱۳۹۵

افزایش تنوع گونه‌ای گیاهان گوشتی در باغ گیاهشناسی ملی ایران

مریم پالیزدار

۱۳۹۵

تکمیل کلکسیون باغ میوه ایرانی در باغ گیاه شناسی ملی ایران

اردشیر اشرفی

۱۳۹۵

جمع‌آوری و شناسایی گلسنگ‌ها و خزه‌ها (گیاهان بی‌گل) و ایجاد “مجموعه گیاهی از آنها” در هرباریوم مرکزی ایران-مرحله دوم

سیدرضا صفوی

۱۳۹۵

حفاظت Ex-situ گونه های گیاهی ایران ۱۴۰۰

بهنام حمزه

۱۳۹۵

جمع‌آوری و شناسایی بذور گیاهان بومی استانهای مرکزی کشور و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گیاهان انحصاری، نادر و چوبی)

سیدرضا صفوی

۱۳۹۵

جمع‌آوری و شناسایی بذور گیاهان بومی استانهای جنوبی کشور و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گیاهان چوبی، انحصاری و نادر)

بهنام حمزه

۱۳۹۵

جمع‌آوری و شناسایی بذور گیاهان بومی استانهای شمال، شمال غرب و شمال شرق کشور و نگهداری آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گیاهان چوبی، انحصاری و نادر)

ولی اله مظفریان

۱۳۹۵

 

طرح‌های خاتمه یافته

عنوان

مجری

سال خاتمه

مطا لعه گیاهان پیازی بومی ایران و خارجی وارد شده

مصطفی اسدی

۱۳۶۴

تهیه و تدوین اصطلاحات و لغات گیاه‌شناسی

پرویز باباخانلو

۱۳۶۸

تهیه و تدوین اسامی فارسی و جمع‌آوری اسامی محلی رستنیهای ایران

پرویز باباخانلو

۱۳۶۹

کدبندی و ایجاد بانک اطلاعا ت گیاهان باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

غلامرضا محمدی

۱۳۷۱

تهیه و نگارش فلور ایران به زبا ن فارسی (تیره Saxifragaceoe) خاراشکن

زیبا جم‌زاد

۱۳۷۱

تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی : تیره گل پامچال

زیبا جم‌زاد

۱۳۷۱

مطالعه گونه‌های درختی و درختچه‌ای درایران و روش شناسایی آنها از طریق نهال بذری ling seed

فاطمه آقابیگی

۱۳۷۳

تهیه و نگارش فلور ایران به زبا ن فارسی تیره چتریا ن Umbelliferaceae

ولی اله مظفریان

۱۳۷۳

تهیه و نگارش فلور خانواده Thymeleaceae از فلور ایران به زبا ن فارسی

خدیجه اخیانی

۱۳۷۳

مطالعه خانواده علف هفتبند برای نگارش فلور ایران

علی اصغر معصومی

۱۳۷۳

بررسی و تهیه نقشه جوامع گیاهی شوره‌زارهای اطراف دریاچه ارومیه

یونس عصری

۱۳۷۴

طرح تکمیل با غ میوه گونه‌های بومی ایران

محمدسعید توکل

۱۳۷۴

تهیه و نگارش فلور خا نواده Crassulaceae ازفلور ایران بزبا ن فا رسی

خدیجه اخیانی

۱۳۷۴

تهیه و نگارش فلور ایران ـ تیره زنبق

نادره مظهری

۱۳۷۵

طرح تحقیقاتی و تکمیل کلکسیون گیاهان دارویی و صنعتی

محمدسعید توکل

۱۳۷۷

جمع آوری ‌و شناسایی‌گیاهان ‌و تشکیل‌هرباریوم دربخش تحقیقات‌گیاه‌شناسی

زیبا جم‌زاد

۱۳۷۷

طرح ایجادبا غ چین و ژاپن دربا غ گیاه شنا سی ملی ایران

عیسی مومن‌رومیانی

۱۳۷۷

تهیه و نگارش‌خانواده ‌گل‌گاوزبان (Boraginceae)ازفلور ایران بزبان‌فارسی

محبوبه خاتم‌ساز

۱۳۷۸

شناسایی و معرفی گونه‌های نادر در معرض خطر و در حال انقراض در ایران ـ تحقیق در مورد عوامل اکولوژیکی و سایر علل موثر در انقراض و کمیاب شدن

عادل جلیلی

۱۳۷۸

تهیه و نگارش فلور ایران به زبا ن فارسی تیره Chenopodiacae (اسفنا ج )

مصطفی اسدی

۱۳۷۸

مطالعه جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده ارسباران و ارائه نقشه جوامع گیاهی

بهنام حمزه

۱۳۷۹

بررسی و تهیه نقشه جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده کویر

یونس عصری

۱۳۷۹

تحقیقا ت بیوسیستما تیک وتجزیه ژنوم درخصوص جنس “Elymus تهیه نگا رش فلــور ایران بزبا ن فارسی جنس الیموس “

مصطفی اسدی

۱۳۷۹

تهیه و نگارش فلور ایران بزبا ن فارسی تیره Compositae قبیله ها ی

ولی اله مظفریان

۱۳۸۱

مطا لعه فنولوژی برخی درختا ن ودرختچه ها ی زینتی با غ گیاه‌شناسی ملی ایران

افسون رحمانپور

۱۳۸۱

تهیه و نگارش فلور ایران ـ تیره نعنا

زیبا جم‌زاد

۱۳۸۱

تهیه و نگارش فلور ایران -تیره نرگس

نادره مظهری

۱۳۸۱

نگا رش فلورجنسها ی Rhinopetalum,Feritillariaازخا نواده Liliaceae به زبا ن فارسی (تبصره )۲۲

غلامرضا بخشی‌خانیکی

۱۳۸۱

ایجاد کلکسیون گیاهی منطقه رویشی زاگرس دربا غ گیاه‌شناسی ملی ایران

علی صالحی

۱۳۸۲

تهیه و نگارش فلور ایران به زبا ن فارسی تیره ثعلب ها (Orchidaceae)

عباس شاهسواری

۱۳۸۲

مطالعه جوامع گیاهی منطقه حفاظت شده بیستون

بهنام حمزه

۱۳۸۲

تهیه و نگارش فلور ایران -تیره زیتون (oleaceae )

رحمان آزادی

۱۳۸۲

مطا لعه ژئوبوتا نی وبیوژئوشیمیا یی برروی رستنیها ی سرپنتا ین برخی نواحی ایران مرکزی (نا ئین وانا رک )

سیدمجید قادریان

۱۳۸۲

مطا لعه جامعه‌شناسی گیاهی منطقه حفا ظت شده موته

یونس عصری

۱۳۸۳

تهیه و نگارش فلور ایران ,تیره Plumbaginaceae

مصطفی اسدی

۱۳۸۳

تهیه و نگارش فلور ایران ,تیره گل مغربی

دینا عزیزیان

۱۳۸۳

تهیه و نگارش فلور ایران به زبا ن فارسی جنس Verbascum

فریبا شریف نیا

۱۳۸۳

تهیه و نگارش فلور ایران ,زیرتیره Rhinanthoideae

شهریار سعیدی مهرورز

۱۳۸۳

تهیه و نگارش فلور ایران به زبا ن فارسی تیره Verbenaceae

زیبا جم‌زاد

۱۳۸۳

طرح ملی گون شنا سی (شا مل مطا لعا ت رده بندی ,جغرافیا یی وخواص وکا ربرد) (تهیه فلور)

علی اصغر معصومی

۱۳۸۴

احداث وارزیا بی کلکسیون گیاهی منطقه رویشی هیما لیا در با غ گیاه‌شناسی ملی ایران ۰

عیسی مومن‌رومیانی

۱۳۸۴

تهیه و نگارش فلور ایران به زبا ن فارسی (تیره Compositae ,تبا رLactuceae زیرتبا رها ی Leontodontinae,Scorzonerinae,Cichorinae,Scolyminae

سیدرضا صفوی

۱۳۸۴

طرح مطا لعا تی فسیل ها ی گیاهی شا خص درادوارزمین شنا سی ایران با نگرش ویژه بریکی ازمعا دن زغا ل سنگ البرز

علی اصغر معصومی

۱۳۸۴

پروژه ایجاد با غ سیستماتیک

رحمان آزادی

۱۳۸۵

ایجاد کلکسیون گیاهی نا حیه رویشی دشتی ایران وتورانی دربا غ گیاه شنا سی ملی ایران

رحمان آزادی

۱۳۸۵

احداث آربراتوم با غ گیاه شنا سی ملی ایران

علی اقتصادی

۱۳۸۵

جمع آوری‌وشناسایی‌فلوراستانهای‌مختلف‌کشورو‌تشکیل‌هرباریوم‌استانی(فازدوم)

زیبا جم‌زاد

۱۳۸۵

توسعه وتکمیل مجموعه گیاها ن دارویی وصنعتی وانجا م بررسی ها ی فنولوژیک و سا زگا ری گونه ها ی موجوددرمجموعه

محمدسعید توکل

۱۳۸۵

نگهداری ,توسعه وتکمیل کلکسیون با غ میوه ها ی بومی دربا غ گیاه‌شناسی ملی ایران

محمدکاظم عراقی

۱۳۸۵

تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی (طرح مادر)

مصطفی اسدی

۱۳۸۶

تهیه فلور رنگی ایران (جلدها ی ۱۹و۲۰و۲۲و۲۳و۲۴و۲۵و۲۶)

احمد قهرمان

۱۳۸۶

مطالعه مقایسه‌ای اکولوژی گونه‌های جنس آرتمیزیا Artemisia درایران

عادل جلیلی

۱۳۸۶

ارزیا بی گونه ها وتکمیل قطعه چین وژاپن دربا غ گیاه‌شناسی ملی ایران

عیسی مومن ‌رومیانی

۱۳۸۶

تهیه و نگا رش فلور ایران -تیره زرشک ( Berberidaceae)

رحمان آزادی

۱۳۸۶

مطا لعه کمی و کیفی خزر با غ گیاه‌شناسی ملی ایران در راستا ی مدیریت بهینه آن

پریسا پناهی

۱۳۸۶

نگارش فلور ایران – تیره انار (Punicaceae)

سیدعبا س میرجلیلی

۱۳۸۶

طرح تحقیقاتی احداث کلکسیون گیاهی منطقه رویشی البرز در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

محمدسعید توکل

۱۳۸۷

جمع آوری و شناسایی گلسنگ‌های ایران

علی اصغر معصومی

۱۳۸۷

نگارش فلور فارسی تیره Compositae قبیله Cynareae به استثنای جنس Cousinia

ولی‌اله مظفریان

۱۳۸۷

تهیه و نگارش فلور ایران -قبیله Triticeaeاز تیره poaceae به استثنای جنس Hordeum و Elymus

محمدرضا رحیمی نژاد

۱۳۸۸

تهیه و نگارش فلور ایران جنس Cousinia

مصطفی اسدی

۱۳۸۸

تهیه و نگارش فلور ایران تبارهای Heleboreae Anemoneae &Lematieae &Delphinieae

فریبا شریف نیا

۱۳۸۸

تهیه و نگارش فلور ایران طایفه Ranunculeae و جنس Consolida از تیره Ranunculaceae

منیژه پاکروان‌فرد

۱۳۸۸

نگارش فلور ایران قبیله ( Asterae(Asteracea از تیره Asteraceae

شاهرخ کاظم‌پوراوصالو

۱۳۸۸

تهیه و نگارش فلور ایران – تیره کدو

سیدرضا صفوی

۱۳۸۸

تهیه فلور استانهای مختلف ایران

زیبا جم‌زاد

۱۳۸۹

روشهای تکثیر و استقرار دو گونه درختی انحصاری ایران از جنسCratagus

سعیده سادات میرزاده واقفی

۱۳۸۹

تهیه و نگارش فلور ایران تیره Orobanchaceae

شهریار سعیدی مهرورز

۱۳۸۹

معرفی گیاهان مرتعی ایران

یونس عصری

۱۳۸۹

تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی- تیره تاج خروس (Amaranthaceae)

رحمان آزادی

۱۳۸۹

کلکسیون گیاهان دارویی و صنعتی (ایجاد ژرم پلاسم گونه‌های بومی جنس Salvia (مریم گلی)

محمدسعید توکل

۱۳۹۰

نگارش فلور ایران به زبان فارسی تیره روناس (Rubiaceae)

ولی اله مظفریان

۱۳۹۰

تهیه و نگارش فلور ایران تیره Papaveraceae

زهرا توکلی

۱۳۹۰

تهیه و نگارش فلور ایران، تیره (Subfam.Scilloideae)Liliaceae

سیدمحمدمهدی حمدی

۱۳۹۰

ایجاد کلکسیون گیاهان دارویی نادر و در معرض خطر انقراض در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

زیبا جم‌زاد

۱۳۹۰

جمع آوری و شناسایی ماکروفسیل‌های گیاهی سلسله جبال البرز با تاکید بر سازنده شمشک (تریاس بالایی -ژوراسیک‌میانی) (فاز اول- البرز مرکزی)

نوشین طغرایی

۱۳۹۱

تهیه و نگارش فلور ایران (فاز دوم )

مصطفی اسدی

۱۳۹۱

بررسی استقرار درختان و درختچه‌های بومی تیره رز (Rosaceae) به منظور توسعه و تکمیل قطعه آربوراتوم.

افسون رحمانپور

۱۳۹۱

برآورد میزان ترسیب کربن و ارائه یک روش غیرمخرب بمنظور برآورد بیوماس برگ گونه‌های درختی شاخص سه قطعه خزر، زاگرس و ایران- تورانی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

پریسا پناهی

۱۳۹۱

طرح توسعه و تکمیل ‌باغ گیاه‌شناسی‌ ملی ایران (احداث باغ)

عادل جلیلی

۱۳۹۲

تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی جنس Astragalus

علی اصغر معصومی

۱۳۹۲

توسعه و تکمیل و ایجاد تنوع گونه ها ی گیاهی در باغ سیستماتیک

رحمان آزادی

۱۳۹۲

تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی- سرخسها (Pteridophyta)

رحمان آزادی

۱۳۹۲

ایجاد شاخه کوهستانی باغ گیاه‌شناسی ملی ایران در سیراچال

محمدکاظم عراقی

۱۳۹۲

مطالعه روشهای بهینه جوانه زنی بذر گیاهان انحصاری( اندمیک) و خاص ایران با استفاده از بذرهای لیست بذر باغ گیاه شناسی ملی ایران

سعیده سادات میرزاده واقفی

۱۳۹۲

جمع آوری و شناسایی ماکروفسیل های گیاهی سلسله جبال البرز با تاکید بر سازند شمشک

( تریاس بالایی- ژوراسیک میانی) ، فاز دوم : البرز شرقی

نوشین طغرایی

۱۳۹۲

تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی تیره مرکبیان، طبقه‌بندی تاکسون‌ها، تنظیم کلید شناسایی برای جنس‌ها وتبار‌ها وانجام کنترل نهایی

سیدرضا صفوی

۱۳۹۲

شناسایی نمونه‌های جنس‌های بابونه (Anthemis L.) و Matricaria L. موجود در “بانک ژن گیاهی منابع طبیعی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور” و تهیه راهنمای شناسایی مصور آنها

سیدرضا صفوی

۱۳۹۲

تکمیل جمع آوری و شنا سا یی فلور جلبکی سواحل خلیج فا رس و دریا ی عما ن

سیدرضا صفوی

۱۳۹۳

جمع آوری‌وشناسایی‌گیاهان‌بی‌گل(تالوفیت و بریوفیت) به‌منظور تشکیل‌هرباریوم تخصصی‌درایران

علی اصغر معصومی

۱۳۹۳

جمع آوری‌وشناسایی‌گیاهان‌بی‌گل(تالوفیت و بریوفیت) به‌منظور تشکیل‌هرباریوم تخصصی‌درایران

(ستاد، تاکزونومی خانواده‌های Ramalinaceae و Cladoniaceae )

بیتا سیاوش

۱۳۹۳

جمع آوری‌وشناسایی‌گیاهان‌بی‌گل(تالوفیت و بریوفیت) به‌منظور تشکیل‌هرباریوم تخصصی‌درایران

(ستاد-تاکزونومی خانواده Peltigeracesae)

سیدرضا صفوی

۱۳۹۳

جمع آوری ‌و شناسایی ‌گیاهان ‌بی‌گل (تالوفیت و بریوفیت) به ‌منظور تشکیل‌ هرباریوم تخصصی ‌در ایران (تاکزونومی تیره Teloschistaceae )

ساره سادات کاظمی

۱۳۹۳

جمع‌آوری و شناسایی و نگارش فلور رنگی جنگلهای شمال ایران

ولی اله مظفریان

۱۳۹۳

تهیه و نگارش فلور ایران، تیره Parnassiaceae

محمد محمودی

۱۳۹۳

تهیه و نگارش فلور ایران قبیله‌های Stipeae و Eragrostideae از تیره Poaceae

بهنام حمزه

۱۳۹۴

فلور رنگی ایران (جلد ۲۷و ۲۸)

بهنام حمزه

۱۳۹۴

جمع آوری و شناسایی بیدهای ایران

علی اصغر معصومی

۱۳۹۴

شناسایی نمونه‌های هرباریومی موجود در هرباریوم‌های استانی

زیبا جم‌زاد

۱۳۹۴

جمع آوری، شناسایی و تشکیل هرباریوم گیاهان کاشته شده باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

مریم حسنی‌نژاد

۱۳۹۴

افزایش تنوع گونه‌ای و بررسی استقرار آنها در مجموعه رویشی البرز باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

محمدکاظم عراقی

۱۳۹۴

تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی تیره باقلائیان (به غیر از گون و تبار ماش)، طبقه بندی تاکسون‌ها، تنظیم کلید شناسایی برای جنس‌ها و تبارها و انجام کنترل نهایی

ایرج مهرگان

۱۳۹۴

جمع آوری گونه‌های چوبی (درختی، درختچه‌ای و بوته‌ای) بومی و انحصاری رویشگاه‌های هیرکانی و زاگرس به منظور غنی سازی بیولوژیک باغ گیاه‌شناسی ملی ایران (فاز اول)- باغ گیاه‌شناسی

جواد محبی

۱۳۹۴

جمع آوری گونه‌های چوبی (درختی، درختچه‌ای و بوته‌ای) بومی و انحصاری رویشگاه‌های هیرکانی و زاگرس به منظور غنی سازی بیولوژیک باغ گیاه‌شناسی ملی ایران (فاز اول)

پریسا پناهی

۱۳۹۵

پویایی تجدید حیات جنسی بلوط‌های بومی زاگرس (برودار، مازودار و وی‌ول) در قطعه زاگرس باغ گیاه‌شناسی ملی ایران

پریسا پناهی

۱۳۹۵

بررسی تولید و غنای گونه ها ی گیاهی در اکوسیستم های استپی، نیمه استپی و علفزار- سایت خشکه رود

پروانه عشوری

۱۳۹۶

بازدید: 365