پروژه بخش تحقیقات گیاه شناسی

ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران(هرمزگان) سايت سيريک و گنو محمد اميني راد ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۲ تکميل کلکسيون گياهان پيازدار, غده دار و ريزوم دار بومي ايران در باغ پيازي و بررسي استقرار آنها در باغ گياهشناسي ملي ايران افسون رحمانپور ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۳ جمع آوري و ايجاد مزرعه آموزشي و کلکسيون گونه هاي دارويي بومي شمال ايران در باغ گياه شناسي نوشهر و تقويت توليد بذور گواهي شده و نهال اصيل و سالم طيبه اميني‌اشكوري مازندران ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۴ تقويت و غني سازي هدفمند تنوع گونه اي باغ گياه شناسي ملي ايران زيبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۵ تقويت و غني سازي هدفمند تنوع گونه اي باغ گياه شناسي ملي ايران عادل جليلي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۶ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استانهاي مرکزي کشور و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري، و نادر )-شمال،شمال شرق،شرق،غرب،مرکز و جنوب استان اصفهان آزاده اخوان اصفهان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۷ غني سازي گونه هاي گياهي کلکسيون اروپا باغ گياه شناسي ملي ايران سهيلا اشرافي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۸ بررسي فلورستيک آزاد کوه (البرز مرکزي) مهدي اميني‌راد ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۹ مطالعه فلور دياتومه هاي رودخانه دماوند و سرشاخه هاي آن (البرز مرکزي) ، استان تهران، ايران سميه خيري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۰ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان قم و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري، و نادر ) سيدرضا صفوي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۱ غني سازي گونه هاي گياهي آربراتوم و قطعات آموزشي و تحقيقاتي باغ گياه شناسي نوشهر حبيب زارع مازندران ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۲ جمع‌آوري و شناسايي گلسنگ‌ها و خزه‌هاي استان کرمانشاه حبيب اله رحيمي كرمانشاه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۳ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان آذربايجان غربي و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان ، انحصاري و نادر) مهناز حيدري ريكان آذربايجانغربي ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۴ احداث کلکسيون گونه هاي خزه اي در باغ گياه شناسي نوشهر حبيب زارع مازندران ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۵ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي غرب استان مازندران ر و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري و نادر) شهرام كيادليري مازندران ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۶ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان يزد و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان، انحصاري و نادر ) علي ميرحسيني يزد ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۷ جمع‌آوري و شناسايي گلسنگ‌هاي تيره‌هاي Rhizocarpaceae، Thelotremataceae و Lecideaceae در ايران بيتا سياوش ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۸ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان چهارمحال‌و‌بختياري و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول، گياهان انحصاري و نادر). حمزه علي شيرمردي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۹ غني سازي گونه هاي گياهي مجموعه چين و ژاپن باغ گياه شناسي ملي ايران زهرا نوغاني ليلاكوهي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۰ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان زنجان و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري،و نادر ) محمد محمودي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۱ جمع‌آوري و شناسايي گلسنگ‌هاي تيره‌هاي Peltulaceae، Squamarinaceae و Nephromataceae در ايران سيدرضا صفوي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۲ جمع‌آوري و شناسايي گلسنگ‌ها و خزه‌هاي (گياهان بي‌گل) استان گلستان ساره سادات كاظمي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۳ جمع‌آوري و شناسايي گلسنگ‌هاي تيره‌ Collemataceae در ايران ساره سادات كاظمي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۴ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان هرمزگان و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري و نادر) محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۵ جمع‌آوري و شناسايي گلسنگ‌ها و خزه‌هاي استان اصفهان آزاده اخوان اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۲۶ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان همدان و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول، گياهان انحصاري و نادر). محمد محمودي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۷ غني سازي گونه هاي گياهي قطعة خزر باغ گياه شناسي ملي ايران پريسا پناهي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۸ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي جنس Oxytropis علي اصغر معصومي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۹ افزايش تنوع گونه‌اي کلکسيون گياهي منطقه رويشي البرز در باغ گياهشناسي ملي ايران سعيده سادات ميرزاده واقفي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۳۰ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان کهگيلويه‌و‌بويراحمد و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول، گياهان انحصاري و نادر). يعقوب ايران‌منش چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۳۱ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان بوشهر و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري و نادر) فاطمه غلاميان بوشهر ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۳۲ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان سمنان کشور و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري،و نادر ) امير مداح سمنان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۳۳ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان فارس و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري و نادر) احمد حاتمي فارس ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۳۴ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي بخش جزاير استان هرمزگان و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان ، انحصاري و نادر) بهنام حمزه ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۳۵ جمع‌آوري و شناسايي گلسنگ‌ها و خزه‌هاي استان فارس احمد حاتمي فارس ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۳۶ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان کرمانشاه و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول، گياهان ، انحصاري و نادر). نسترن جليليان كرمانشاه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۳۷ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان مرکزي کشور و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري،و نادر ) علي فرمهيني‌فراها ني مركزي ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۳۸ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان کرمان و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري و نادر) احمد پورميرزائي كرمان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۳۹ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي- جنس Gagea Salisb نوشين حيدرنيا ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۰ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان هاي مرکزي کشور و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري،و نادر )-شمال غرب استان اصفهان (محدوده شهر کاشان) حسين بتولي اصفهان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۴۱ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان خوزستان و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري و نادر) مهري ديناروند خوزستان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۴۲ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان لرستان و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول، گياهان ، انحصاري و نادر). جواد محبي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۴۳ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان ايلام و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول، گياهان ،انحصاري و نادر). مصطفي نعمتي پيكا ني كرمانشاه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۴۴ افزايش تنوع گونه‌اي گياهان گوشتي در باغ گياهشناسي ملي ايران مريم پاليزدار ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۴۵ جمع‌آوري و شناسايي خزه‌هاي استان لرستان شهلا احمدي لرستان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۴۶ بررسي شرايط رويشگاهي و امکان کشت و اهلي کردن گياه نادر و در معرض خطر بوسور (Allium jesdianum Boiss. & Buhse) در استان لرستان پروين رامك لرستان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۴۷ جمع‌آوري و شناسايي گلسنگ‌ها و خزه‌هاي استان مازندران حبيب زارع مازندران ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۴۸ غني‌سازي گونه‌هاي گياهي (از جمله درختي و درختچه اي)در قطعه چنگل شاکاي ( چهارده هکتاري ) باغ گياه‌شناسي ملي ايران فرهود فرقدان ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۴۹ غني سازي گونه هاي گياهي قطعة زاگرس باغ گياه شناسي ملي ايران پريسا پناهي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۵۰ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان گيلان و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان ، انحصاري و نادر) ايوب مرادي گيلان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۵۱ غني سازي گونه هاي گياهي قطعة صخره اي باغ گياه شناسي ملي ايران مريم حسني‌نژاد ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۵۲ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان اردبيل و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري و نادر) فرزانه عظيمي اردبيل ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۵۳ تكميل كلكسيون باغ ميوه ايراني در باغ گياه شناسي ملي ايران اردشير اشرفي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۵۴ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان تهران و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري و نادر) ولي اله مظفريان ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۵۵ جمع‌آوري و شناسايي گلسنگ‌ها و خزه‌هاي استان زنجان و همدان محمد محمودي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۵۶ مطالعه سيستماتيكي تيره راش در ايران محمد مهرنيا لرستان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۵۷ جمع‌آوري و شناسايي گلسنگ‌ها و خزه‌هاي استان گيلان ايوب مرادي گيلان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۵۸ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استان کردستان و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول، گياهان انحصاري و نادر). فيروز مرداني كردستان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۵۹ تدوين فلور خانواده هاي جلبکي آبهاي دريايي خليج فارس و درياي عمان با تلفيق مطالعات تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي مدرن جلوه سهرابي‌پور هرمزگان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۶۰ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي استان هرمزگان محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۶۱ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي منطقه کاشان استان اصفهان حسين بتولي اصفهان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۶۲ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق جنوبي استان کرمانشاه مصطفي نعمتي پيكا ني كرمانشاه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۶۳ جمع‌آوري و شناسايي گلسنگ‌ها و خزه‌ها (گياهان بي‌گل) و ايجاد “مجموعه گياهي از آنها” در هرباريوم مرکزي ايران-مرحله دوم سيدرضا صفوي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۶۴ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي استان خراسان رضوي نرجس عزيزي خراسان رضوي ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۶۵ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق شمالي استان لرستان محمد مهرنيا لرستان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۶۶ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي استان اردبيل فرزانه عظيمي اردبيل ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۶۷ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق شرقي استان تهران سيدرضا صفوي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۶۸ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي ايران و انتشار ليست قرمز گونه هاي گياهي ايران مجتبي گنجعلي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۶۹ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي استان مرکزي حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۷۰ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق جنوبي استان قزوين سعيد رشوند قزوين ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۷۱ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق شمالي استان قزوين جواد محبي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۷۲ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي شمال غربي استان فارس (مناطق مرکزي به سمت شمال در استان) احمد حاتمي فارس ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۷۳ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق شمالي استان اصفهان آزاده اخوان اصفهان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۷۴ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق بالابند استان مازندران طيبه اميني‌اشكوري مازندران ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۷۵ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق شرقي استان کرمان منصوره خداشناس كرمان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۷۶ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق مرکزي و جنوبي استان اصفهان مسعود برهاني اصفهان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۷۷ حفاظت Ex-situ گونه هاي گياهي ايران ۱۴۰۰ بهنام حمزه ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۷۸ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي استان زنجان احمد موسوي زنجان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۷۹ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق غربي استان تهران محمد محمودي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۸۰ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق شمالي استان کرمانشاه نسترن جليليان كرمانشاه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۸۱ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي استان گلستان فاطمه فدايي گلستان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۸۲ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق پايين بند و ميان بند استان مازندران حبيب زارع مازندران ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۸۳ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي استان چهارمحال و بختياري يعقوب ايران‌منش چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۸۴ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق جنوبي استان آذربايحان غربي مژگا ن لارتي آذربايجانغربي ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۸۵ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي استان بوشهر كهزاد سرطاوي بوشهر ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۸۶ بررسي استقرار رستني‌هاي درختي و درختچه‌اي (آربوراتوم) در باغ گياه‌شناسي کاشان(فاز اول) حسين بتولي اصفهان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۸۷ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق شمالي استان آذربايجان شرقي ناصر کاسبي آذربايجانشرقي ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۸۸ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق شمالي استان آذربايحان غربي مهناز حيدري ريكان آذربايجانغربي ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۸۹ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي استان همدان كيوان صفي‌خاني همدان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۹۰ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق جنوبي استان خوزستان صديقه يوسف‌نعنايي خوزستان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۹۱ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي استان يزد علي ميرحسيني يزد ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۹۲ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي استان گيلان زيبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۹۳ غني¬سازي گونه¬هاي گياهي مجموعه رويشي ايران _ توراني باغ گياه¬شناسي ملي ايران سعيده سادات ميرزاده واقفي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۹۴ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق جنوبي استان لرستان شهلا احمدي لرستان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۹۵ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي استان سمنان يونس عصري ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۹۶ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي شمال شرقي استان فارس (مناطق مرکزي به سمت شمال در استان) عفت جعفري فارس ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۹۷ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي مناطق مرکزي و جنوبي استان آذربايجان شرقي حميده فخررنجبري آذربايجانشرقي ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۹۸ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي استان کردستان محمد اميني‌راد ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۹۹ ايجاد کلکسيون گياهي کوه‌هاي زاگرس در باغ گياه‌شناسي زاگرس(خرم آباد-ايران). محمد مهرنيا لرستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۰ احداث کلکسيون درختان ميوه (ارقام وحشي و محلي) درباغ گياه شناسي زاگرس فرهاد جهانپور لرستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۱ ايجاد مجموعه سيستماتيک باغ گياه¬شناسي زاگرس (خرم آباد) شهلا احمدي لرستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۲ ايجاد کلکسيون ارقام محلي درختان ميوه در باغ گياهشناسي نوشهر ولي کريمي مازندران ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۳ ايجاد کلکسيون گياهان گرمسيري گلخانه اي در باغ گياهشناسي نوشهر ولي کريمي مازندران ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۴ غني¬سازي گونه¬هاي گياهي قطعة نمايشي¬آموزشي باغ گياه¬شناسي ملي ايران كا ميار پروانه ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۵ افزايش تنوع گونه اي کلکسيون باغ صخره اي باغ گياه شناسي كاشان حسين بتولي اصفهان ۱۳۹۷-۱۴۰۰
۱۰۶ ايجاد مجموعه سيستماتيک باغ گياه‌شناسي زاگرس (خرم آباد) شهلا احمدي لرستان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۰۷ بررسي فلورستيکي گياهان پارک ملي خجير بهناز عليجانپور تهران ۱۳۹۷-۱۴۰۱
۱۰۸ فلور ايران – جنس Lolium سيدعبا س ميرجليلي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۱۰۹ بررسي و ارزيابي ساختار و عملکرد اکوسيستم هاي رويشي استپي، نيمه استپي و علفزار با استفاده از شاخص هاي زي توده گياهي، تنوع گونه هاي گياهي، غناي بانک بذر خاک، قارچ‏هاي ميکوريزي آربسکولار، تنوع ميکروبي و برخي عوامل زيستي خاک عادل جليلي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷
۱۱۰ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان قزوين (سايت الموت) ولي اله مظفريان ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۱۱ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان آذربايجان غربي (سايت گردنه قوشچي) پريسا پناهي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۱۲ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان قم (سايت سلفچگان و سايت حوض سلطان) محمد محمودي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۱۳ نگارش فلور فارسي تيره‌هاي انار شيطان، كنجد و ايشك در ايران عفت جعفري فارس ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۱۴ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان لرستان (سايت زاغه) بهنام حمزه ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۱۵ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان كرمان (سايتهاي دهنو- كوهپايه- آب باريك- گلوچار) مريم حسني‌نژاد ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۱۶ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران بهنام حمزه ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۱۷ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان گلستان (سايتهاي اينچه برون- مراوه تپه- پاشايلق- گميشان- تيل‌آباد) ساره سادات كاظمي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۱۸ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان مازندران (سايتهاي پشت‌كوه- كنگرچال- پلور) زهرا نوغاني ليلاكوهي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۱۹ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان زنجان (سايت قره بوق) بهنام حمزه ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۲۰ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- مشهد (سايت گلستان) سهيلا اشرافي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۲۱ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان سمنان (سايت جاشلوبار) محمد محمودي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۲۲ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان يزد (سايتهاي پلاياكوير- طبس- شنزار- ندوشن- نير) سعيده سادات ميرزاده واقفي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۲۳ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان سيستان و بلوچستان (سايت چابهار) رفعت حبيبي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۲۴ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان اصفهان (سايتهاي حنا- سه- زاينده رود) سهيلا اشرافي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۲۵ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان يزد (سايت پرتكي- بافق) روح‌انگيز عباس‌عظيمي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۲۶ اكولوژي بانك بذر خاك در اكوسيستم‌هاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان كردستان (سايتهاي خركه- مجيدآباد- سارال) بيتا سياوش ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۲۷ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- فيروزكوه (سايت لزور) پروانه عشوري ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۲۸ ارزيابي زماني و مکاني انتقال نشاء هاي جلبک Gracilariopsis persica (جلبک قرمز) از خزانه به رويشگاه طبيعي رضا ربيعي هرمزگان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۲۹ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان چهارمحال و بختياري (سايت قلعه غارك) روح‌انگيز عباس‌عظيمي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۳۰ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان البرز (سايت كردان) ولي اله مظفريان ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۳۱ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان فارس (سايتهاي ده‌بيد- حسين‌آباد- مارگون) جواد محبي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۳۲ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان مركزي(سايت خشكه رود) عليرضا افتخاري ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۳۳ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان كرمان (سايتهاي بيدويه- كوه پنج- خبر- گوشگ) مريم پاليزدار ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۳۴ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- دماوند (سايت اوزينه) عليرضا افتخاري ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۳۵ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان آذربايجان شرقي (سايت ارشد چمن) پريسا پناهي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۳۶ اکولوژي بانک بذر خاک در اکوسيستم ھاي استپي، نيمه استپي و علفزار ايران- استان كرمانشاه بهنام حمزه ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۳۷ تدوين فلور خانواده هاي جلبکي آبهاي دريايي سواحل استان هرمزگان با تلفيق مطالعات تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي مدرن جلوه سهرابي‌پور هرمزگان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۳۸ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استانهاي جنوبي کشور و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري و نادر) بهنام حمزه ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۳۹ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استانهاي مرکزي کشور و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري، و نادر ) سيدرضا صفوي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۴۰ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استانهاي غربي کشور و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول، گياهان انحصاري و نادر). نسترن جليليان كرمانشاه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۴۱ افزايش تنوع گونه‌هاي گياهي در كلكسيون گياهان مناطق بياباني استان يزد (فاز۳) علي ميرحسيني يزد ۱۳۹۴-۱۳۹۹
۱۴۲ جمع‌آوري و شناسايي بذور گياهان بومي استانهاي شمال، شمال غرب و شمال شرق کشور و نگهداري آنها در بانک ژن موسسه (فاز اول: گياهان انحصاري و نادر) ولي اله مظفريان ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۴۳ تدوين فلور خانواده هاي جلبکي آب‌هاي دريايي سواحل استان بوشهر با تلفيق مطالعات تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي مدرن كهزاد سرطاوي بوشهر ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۴۴ تدوين فلور خانواده هاي جلبکي آبهاي دريايي سواحل استان سيستان و بلوچستان با تلفيق مطالعات تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي مدرن رضا ربيعي هرمزگان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۴۵ غني سازي گونه هاي درختي و درختچه اي قطعه آربوراتوم افسون رحمانپور ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۴۶ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي ايران و انتشار ليست قرمز گونه هاي گياهي ايران زيبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۴۰۰
۱۴۷ تعيين جايگاه حفاظتي گياهان و اکوسيستم‌هاي ايران و انتشار ليست قرمز گونه هاي گياهي ايران عادل جليلي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۴۰۰
۱۴۸ بررسي سازگاري و احداث کلکسيون گياهان دارويي در باغ گياه شناسي زاگرس اسفنديار حسني مقدم لرستان ۱۳۹۶-۱۴۰۱
ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ ادامه نگهداري وترميم وتوسعه با غ نبا تا ت مركز بررسيها ي نوشهر (فاقد شنا سنا مه ) ث -پ بهي ما يا مازندران ۱۳۳۵-۱۳۵۴
۲ بررسي اثر تغييرات ph وازت دررشدنها لها ي سوزني برگا ن شما ل ايران محبوبه خاتمسا ز مازندران ۱۳۶۰-۱۳۶۱
۳ جمع آوري وشنا سا ئي فلوراستا ن اصفها ن مصطفي قلي نوروزي اصفهان ۱۳۶۲-۱۳۶۴
۴ مطا لعه گيا ها ن پيا زي بومي ايران وخا رجي وارد شده (فا قد شنا سنا مه ) مصطفي اسدي ستادموسسه ۱۳۶۰-۱۳۶۴
۵ جمع آوري وشنا سا ئي فلوراستا ن هرمزگا ن محمدهاشم بني‌هاشمي هرمزگان ۱۳۶۲-۱۳۶۶
۶ شنا سا ئي وتدوين فلوربلوچستا ن وشرق وجنوب شرقي ها مون ,جا زموريا ن ولي اله مظفريان سيستان (مرکز زابل) ۱۳۶۳-۱۳۶۷
۷ تهيه وتدوين اصطلاحا ت ولغا ت گيا ه شنا سي (بدون طرح ) پرويز باباخانلو ستادموسسه ۱۳۵۹-۱۳۶۸
۸ تهيه وتدوين اسا مي فا رسي وجمع آوري اسا مي محلي رستنيها ي ايران (بدون طرح ) پرويز باباخانلو ستادموسسه ۱۳۶۰-۱۳۶۹
۹ بررسي جوامع گيا هي جنگلها ي جنوب غربي تنكا بن وتهيه نقشه پوشش گيا هي آن بهنام حمزه مازندران ۱۳۶۸-۱۳۶۹
۱۰ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي (تيره Saxifragaceoe)خا راشكن زيبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۱
۱۱ تهيه ونگا رش فلورايران بزبا ن فا رسي -تيره Frankeniaceae حسن اميرآبادي‌زاده خراسان رضوي ۱۳۷۱-۱۳۷۱
۱۲ تهيه ونگا رش فلور خا نواده Mimosaceae به زبا ن فا رسي محمود ضعيفي هرمزگان ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۱۳ كدبندي و ايجا د با نك اطلاعا ت گيا ها ن با غ گيا هشنا سي ملي ايران غلامرضا محمدي ستادموسسه ۱۳۶۹-۱۳۷۱
۱۴ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي -تيره گل پا مچا ل زيبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۱
۱۵ تهيه ونگا رش فلورايران به فا رسي ـ نگا رش تيره پيچك (convolvlaceae) مصطفي قلي نوروزي اصفهان ۱۳۷۰-۱۳۷۲
۱۶ تهيه ونگا رش فلورايران بزبا ن فا رسي ـ خا نواده Capparidaceae فريده ثقفي‌خادم خراسان رضوي ۱۳۷۱-۱۳۷۲
۱۷ تهيه ونگا رش فلورجنس Lathyrus ازتيره Papilionaceae مصطفي نعمتي پيكا ني كرمانشاه ۱۳۷۱-۱۳۷۲
۱۸ تهيه ونگا رش فلورايران بزبا ن فا رسي تيره چتريا ن umbelliferaceae ولي اله مظفريان ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۱۹ تهيه ونگا رش فلور ايران خا نواده زرآوند به زبا ن فا رسي مريم مجيد اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۷۳
۲۰ جمع آوري وشنا سا يي فلورخراسا ن واحداث هربا ريوم خراسا ن سيدابراهيم موسوي‌آلاشلو خراسان رضوي ۱۳۶۹-۱۳۷۳
۲۱ تهيه ونگا رش فلور خا نواده Thymeleaceae ازفلورايران بزبا ن فا رسي خديجه اخياني ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۷۳
۲۲ مطا لعه گونه ها ي درختي ودرختچه اي درايران وروش شنا سا يي آنها ازطريق نها ل بذري ling seed فاطمه آقابيگي ستادموسسه ۱۳۶۹-۱۳۷۳
۲۳ مطا لعه خا نواده علف هفت بندبراي نگا رش فلورايران علي اصغر معصومي ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۳
۲۴ تهيه ونگا رش فلورخا نواده Crassulaceae ازفلورايران بزبا ن فا رسي خديجه اخياني ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۲۵ تهيه نگارش فلور جنس Cicer ازتيره Papilionaceae نسترن جليليان كرمانشاه ۱۳۷۴-۱۳۷۴
۲۶ بررسي اكوفيتوسوسيولوژيك پوشش گياهي استان همدان (مرحلـه اول :منطــقه‌ نهاوند،‌ ناحيه كيان) كيوان صفي‌خاني همدان ۱۳۷۴-۱۳۷۴
۲۷ طرح تكميل با غ ميوه گونه ها ي بومي ايران محمدسعيد توكل ستادموسسه ۱۳۷۰-۱۳۷۴
۲۸ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي خا نواده لاله عبا سي فاطمه فدايي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۴-۱۳۷۴
۲۹ ببرسي برخي نيا زها ي بوم شنا ختي گون مولدگز(adscendans Astragalus) درمنطقه شول آبا د حميدرضا محرابي لرستان ۱۳۷۴-۱۳۷۴
۳۰ بررسي فيتوسوسيولوژيكي پوشش گيا هي درايستگا ه تحقيقا تي داربا دام معصومه خان‌‌‌حسني كرمانشاه ۱۳۷۴-۱۳۷۴
۳۱ بررسي و تهيه نقشه جوامع گياهي شوره زارهاي اطراف درياچه اروميه يونس عصري ستادموسسه ۱۳۷۰-۱۳۷۴
۳۲ مطا لعه بيوسيستما تيك سرده خشخا ش در ايران با استفا ده از تصا وير ميكروسكوپي و اختصا صا ت تشريحي محمود نهاوندي ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۴
۳۳ جمع آوري وشنا سا ئي فلور جلبكي سواحل دريا ي عما ن محدوده استا ن هرمزگا ن جلوه سهرابي‌پور هرمزگان ۱۳۷۰-۱۳۷۴
۳۴ تهيه ونگا رش فلورخا نواده Asclepiadaceaeازفلورايران به زبا ن فا رسي محمود ضعيفي هرمزگان ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۳۵ شنا سا يي گونه ها ي مختلف جنس Scorzonera از قبيله Lactuceae وتيره Compositeae درايران سيدرضا صفوي ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۳۶ تهيه ونگا رش فلورخا نواده گزنه به زبا ن فا رسي مهين جاني‌قرباني اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۳۷ بررسي رويشها ي جلبكي خطوطسا حلي جزيره قشم وتهيه نقشه تيپ ها ي رويشي با توجه به فا كتورها ي محيطي رضا ربيعي هرمزگان ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۳۸ تهيه ونگا رش فلورايران ـ تيره زنبق نادره مظهري ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۳۹ جمع آوري و شناسايي گياهان بومي استان كرمان قنبرعلي تاج الديني كرمان ۱۳۶۹-۱۳۷۵
۴۰ بررسي تا كزونوميكي تيره گل راعي درايران رحمان آزادي ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۴۱ جامعه شناسي گياهي در ايستگاه گون بان هرسين معصومه خان‌‌‌حسني كرمانشاه ۱۳۷۵-۱۳۷۵
۴۲ بررسي بيوسيستما تيك جنس M.B Sterigmostemum درايران علي سنبلي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۴۳ بررسي پوشش گياهي استان آذربايجانغربي براساس مطالعات جامعه شناسي (منطقه قره باغ) علي خداكريمي آذربايجانغربي ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۴۴ جمع آوري ,شنا سا يي وتشكيل هربا ريوم فلوراستا ن كهگيلويه وبويراحمد عزيزاله جعفري كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۴۵ تشريح مقا يسه اي گونه ها ي جنس بنگدانه Hyoscyumos درايران مريم گنج كريمي ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۶
۴۶ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي خا نواده Pilionaceae Pa قبيل مسعود عباسي خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۴۷ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن استا ن خوزستا ن وتشكيل هربا ريوم ۰ حسين صالحي خوزستان ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۴۸ جمع آوري‌وشناسايي‌گياهان‌وتشكيل‌هرباريوم دربخش تحقيقات‌گياه‌شناسي زيبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۴۹ جمع آوري و شناسايي گياهان استان بوشهر و تشكيل هرباريوم ابراهيم ملايي بوشهر ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۵۰ طرح تحقيقاتي و تكميل كلكسيون گياهان دارويي و صنعتي محمدسعيد توكل ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۵۱ مطا لعه جا معه شنا سي گيا هي (فيتوسوسيولوژي )مراتع ييلاقي حوضه آبخيزواز ما زندران محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۵۲ جمع آوري و شنا سا يي گيا ها ن استا ن كردستا ن حسين معروفي كردستان ۱۳۶۷-۱۳۷۷
۵۳ تهيه نگا رش فلورخا نواده “واهو”به زبا ن فا رسي فاطمه فدايي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۵۴ بررسي بيوسيستما تيك گونها ي چندسا له كرك دوشا خه (زيرجنس ها ي – -Bunge. cercidothrix و Bunge Calycocystis)درايران فرخ قهرما ني نژاد ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۵۵ بررسي بوم شنا ختي جوامع گيا هي منا طق خشك (مطا لعه مورد:ذخيره گا ه زيسپهر توران استا ن سمنا ن ) يونس عصري سمنان ۱۳۷۵-۱۳۷۷
۵۶ طرح ايجا دبا غ چين وژاپن دربا غ گيا ه شنا سي ملي ايران عيسي مومن‌رومياني ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۵۷ جمع آوري وشنا سا ئي گيا ها ن درحا ل انقراض دراستا نها ي اصفها ن وچها رمحا ل بختيا ري مصطفي قلي نوروزي اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۵۸ بررسي بيوسيستما تيك سرده كتا ن درايران فريبا شريف نيا ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۵۹ بررسي بيوسيستما تيكي جنس Nepeta بخش Psilonepeta درايران فريبا سرپوشا ن ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۶۰ نگا رش فلورايران ـ تيره سنبل الطيب Valerianaceae سيدابراهيم موسوي‌آلاشلو خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۶۱ مطا لعه جوامع گيا هي منطقه فندق لووارائه نقشه جوامع گيا هي فرزانه عظيمي اردبيل ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۶۲ شناسايي و معرفي گونه‌هاي نادر در معرض خطر و در حال انقراض در ايرانـ تحقيق در مورد عوامل اكولوژيكي و ساير علل موثر در انقراض و كمياب شدن عادل جليلي ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۸
۶۳ بررسي بيوسيستما تيك جنس ختمي (lcea A ) ازتيره پنيرك درايران منيژه پاكروان‌فرد ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۶۴ بررسي برخي از ويژگيهاي اكولوژيك جلبكها قرمز Gelidiella acerosa (Forssk) در سواحل استان هرمزگان رضا ربيعي هرمزگان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۶۵ طراحي مركز هما يشها ي بين المللي با غ گيا هشنا سي ملي ايران آزاده مقصودلو ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۶۶ جمع‌آوري و شناسايي گياهان استان مركزي و تشكيل هرباريوم موسي رنجبرماسوري مركزي ۱۳۷۳-۱۳۷۸
۶۷ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي خا نواده ,چليپا ئيا ن طا يفه گل شب بو شب بو كفاش كردستان ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۶۸ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن زينتي بومي استا ن اردبيل بمنظوراهلي كردن وكشت آنها رسول نيكخواه بهرامي اردبيل ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۹ بررسي جوامع گيا هي سري ۵ طرح جنگلداري چا لك رود, منطقه تنكا بن محمدصادق رحيميان مازندران ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۷۰ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي تيره Chenopodiacae (اسفنا ج ) مصطفي اسدي ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۷۱ تهيه ونگا رش فلورايران قبيله Ononideaeازخا نواده Papilionaceae صديقه يوسف‌نعنايي خوزستان ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۷۲ تهيه ونگا رش فلورخا نواده (Apocynaceae)به زبا ن فا رسي (خوزستا ن ) مهري ديناروند خوزستان ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۷۳ تهيه ونگارش‌خانواده‌گل‌گاوزبان (Boraginceae)ازفلورايران بزبان‌فارسي محبوبه خاتمسا ز ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۸
۷۴ جمع آوري وشناسايي‌گياهان‌استان آذربايجانغربي‌به‌منظورتشكيل‌هرباريوم بهمن عليزاده آذربايجانغربي ۱۳۷۲-۱۳۷۸
۷۵ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن استا ن فا رس وتشكيل هربا ريوم پرويز زندي فارس ۱۳۷۲-۱۳۷۸
۷۶ جمع‌آوري (رستني‌هاي) استان لرستان به منظور ايجاد هرباريوم لرستان شهلا احمدي لرستان ۱۳۷۲-۱۳۷۹
۷۷ ارتباط‌خويشاوندي گونه هاي يكساله جنس L0 Nepetaوگونه‌هاي وابسته زيبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۹
۷۸ جمع آوري وشنا سا يي فلورسيستا ن وبلوچستا ن محمدحسين صندوق داران سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۲-۱۳۷۹
۷۹ مطا لعه تا گزونوميكي برروي خا نواده تيفا سه ونگا رش فلورايران سيدمحمدمهدي حمدي ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۸۰ مطالعه جوامع گياهي منطقه حفاظت شده ارسباران و ارائه نقشه جوامع گياهي بهنام حمزه ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۷۹
۸۱ بررسي امكا ن كشت مصنوعي برخي ازنمونه ها ي جلبكي درسواحل استا ن هرمزگا ن رضا ربيعي هرمزگان ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۸۲ جمع آوري ‌و شناسايي ‌گياهان‌ استان ‌يزد و تشكيل‌ هرباريوم‌ ناصر باغستاني‌ميبدي يزد ۱۳۷۳-۱۳۷۹
۸۳ بررسي بيوسيستما تيكي جنس كهور(Prosopis)درايران محمود ضعيفي هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۸۴ بررسي و تهيه نقشه جوامع گياهي منطقه حفاظت شده كوير يونس عصري ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۷۹
۸۵ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي جنس Trifoliumازقبيله Trifolieae مصطفي نعمتي پيكا ني كرمانشاه ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۸۶ مقا يسه اكولوژي گونه ها ي جنس Artemisiaدرگيلا ن (زيرطرح پروژه :مطا لعه مقا يسه اي اكولوژي گونه ها ي جنس Artemisiaدرايران )۰ رضا ربيعي ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۸۷ بررسي تا كسونوميكي و بيوسيستما تيكي سيزاب در ايران شهريار سعيدي مهرورز ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۹
۸۸ جمع آوري و شناسايي فلور استان كرمانشاه و تشكيل هرباريوم مصطفي نعمتي پيكا ني كرمانشاه ۱۳۶۸-۱۳۷۹
۸۹ جمع آوري وشنا سا يي فلورمنطقه گرگا ن واحداث هربا ريوم گرگا ن سيدعلي حسيني(رضا) گلستان ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۹۰ مطا لعه تا كسونوميك خا نواده Gracilariaceae (جلبكها ي قرمز- راسته گراسيلاريا ل در سواحل خليج فا رس و دريا ي عما ن (سواحل ايران ) جلوه سهرابي‌پور هرمزگان ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۹۱ جمع آوري ,شنا سا يي ومعرفي فلوركوه آشتيا ن (استا ن مركزي ) نا صر حسيني مركزي ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۹۲ تحقيقا ت بيوسيستما تيك وتجزيه ژنوم درخصوص جنس “Elymusتهيه نگا رش فلــور ايران بزبا ن فا رسي جنس اليموس “ مصطفي اسدي ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۹۳ بررسي اكوفيتوسوسيولوژي حوزه ها ي آبخيزاليكا ودونا ومقا يسه دوروش آنا ليزكلاستر(خوشه اي )وآنا ليزفا كتوريل كورسپوندانس (A.F.C) حسين نظريان مازندران ۱۳۷۷-۱۳۷۹
۹۴ بررسي تا كزونوميكي جنس شكرتيغا ل در ايران ولي اله مظفريان ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۹۵ جمع آوري ,كشت واهلي كردن ۴گونه بومي استا ن ما زندران كه داراي ارزش زينتي هستند طيبه اميني‌اشكوري مازندران ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۹۶ بررسي فلوروپوشش گيا هي سواحل دريا ي خزردرمحدوده استا ن ما زندران طيبه اميني‌اشكوري مازندران ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۹۷ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي خانواده Papilionaceae

قبيله هاي Lotononideae,Lupineae,Crotalarieae,Dalbergieae, Tephrosieae,Indigofereae,Sesbanieae,Galegeae, Cajaneae

محمود ضعيفي هرمزگان ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۹۸ بررسي فلورستيك رويشها ي جلبكي سواحل جزرومدي بندرلنگه درجنوب ايران جلوه سهرابي‌پور ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۹۹ طرح جمع آوري‌وشناسايي‌فلورجلبكي‌خليج‌فارس‌ودرياي‌عمان‌درسواحل‌استان‌بوشهر كهزاد سرطاوي بوشهر ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۰ جمع آوري, كشت و اهلي كردن ۴ گونه زينتي بومي استان خوزستان صديقه يوسف‌نعنايي خوزستان ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۱ احداث باغ گياهان دارويي بوعلي سينا در همدان همايون خيري همدان ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۲ تهيه و نگارش فلور ايران تيره‌هاي Avicenniaceae -Rhizophoraceae -Salvadoraceae محمود ضعيفي هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۰۳ نگا رش فلورايران تيره دم اسبيا ن درنا حيه خزري افسانه كلبادي مازندران ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۰۴ بررسي فلوريستيك (گيا گا ني )پنا هگا ه حيا ت وحش مهروئيه سيروس صابرآملي كرمان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۰۵ تحقيقا ت سيتوتا گزونومي تيره chenopodiaceaدراستا ن آذربا يجا ن شرقي ژيلا بالايي آذربايجانشرقي ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۶ تهيه ونگا رش فلورايران جنس شنبليله (Trigonella)به زبا ن فا رسي مهين جاني‌قرباني اصفهان ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۰۷ مطا لعه اكولوژيك وفنولوژيك salicornia Gracilariaدرسواحل خليج فا رس جزيره قشم رضا ربيعي ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۱۰۸ نگا رش فلورايران قبيله Loteae,Coronilleae ازتيره .Papilionaceae نسترن جليليان كرمانشاه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۰۹ رابطه بين ويژگيها ي گيا هشنا سي ورويشگا هي دوگونه عمده جنس Artemisia دردامنه جنوبي البرزمركزي (زيرپروژه مطا لعه مقا يسه اي گونه ها ي آرتميزيا حسين آذرنيوند ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۱۰ مطا لعه جوامع گيا هي ميشو داغ و ارائه نقشه جوامع گيا هي نا صر كاسبي آذربايجانشرقي ۱۳۷۴-۱۳۸۱
۱۱۱ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي :طا يفه تره تيزك ازتيره شب بو حميده فخررنجبري آذربايجانشرقي ۱۳۷۴-۱۳۸۱
۱۱۲ جمع آوري وشنا سا ئي فلورجلبكي سواحل دريا ي عما ن (استا ن سيستا ن وبلوچستا ن ) جلوه سهرابي‌پور هرمزگان ۱۳۷۸-۱۳۸۱
۱۱۳ بررسي تا كسونوميك وبيوسيستما تيك جنس آگروپا يرون درايران مسعود وظيفه‌دار اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۱۱۴ تهيه ونگا رش فلورايران بزبا ن فا رسي تيره Compositae قبيله ها ي ولي اله مظفريان ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۱
۱۱۵ نگا رش فلورجنسها ي Rhinopetalum,Feritillariaازخا نواده Liliaceae به زبا ن فا رسي (تبصره )۲۲ غلامرضا بخشي‌خانيكي ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۱۱۶ مطا لعه فنولوژي برخي درختا ن ودرختچه ها ي زينتي با غ گيا هشنا سي ملي ايران افسون رحمانپور ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۱
۱۱۷ تهيه ونگا رش فلورايران ـ تيره نعنا زيبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۸۱
۱۱۸ تهيه ونگا رش فلورايران به فا رسي جنس Erysimumدرايران مصطفي قلي نوروزي اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۱۹ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي خانواده Papilionaceae قبيله Hedysareae حسن اميرآبادي‌زاده خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۸۱
۱۲۰ تهيه و نگارش فلور خانواده Lytheraceae صديقه يوسف‌نعنايي خوزستان ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۱۲۱ تهيه ونگا رش فلورايران -تيره نرگس نادره مظهري ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۱۲۲ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن استا ن همدان وتشكيل هربا ريوم كيوان صفي‌خاني همدان ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۱۲۳ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي تيره Cistaceae فاطمه غلاميان بوشهر ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۲۴ ايجا دكلكسيون گيا هي منطقه رويشي زاگرس دربا غ گيا هشنا سي ملي ايران علي صالحي ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۲
۱۲۵ مطالعه جوامع گياهي منطقه حفاظت شده بيستون بهنام حمزه ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۲۶ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن استا ن قزوين وتشكيل هربا ريوم محمدمهدي چرخچيان قزوين ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۱۲۷ تهيه ونگا رش فلورايران -تيره زيتون (oleaceae ) رحمان آزادي ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۲۸ نگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي تيره Polygaluceae نسترن جليليان كرمانشاه ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۲۹ ت هيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي تيره ثعلب ها (Orchidaceae) عباس شاهسواري ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۲
۱۳۰ جا معه شنا سي گيا هي جنگلها ي منطقه چها رزبر معصومه خان‌‌‌حسني كرمانشاه ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۳۱ مطا لعه جا معه شنا سي گيا هي منا طق حفا ظت شده شما لغرب خرم آبا دوتوليدنقشه رويشي مربوطه محمد مهرنيا لرستان ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۳۲ جمع‌آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌هرمزگان‌وتجهيزوتكميل‌هرباريوم محمود ضعيفي هرمزگان ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۱۳۳ مطا لعه ژئوبوتا ني وبيوژئوشيميا يي برروي رستنيها ي سرپنتا ين برخي نواحي ايران مركزي (نا ئين وانا رك ) سيدمجيد قادريان ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۳۴ ايجا د وبررسي كلكسيون گيا ها ن منا طق كويري وبيا با ني ايران (يزد) مهدي شمس‌زاده يزد ۱۳۶۹-۱۳۸۲
۱۳۵ نگارش فلور فارسي قبيله آرابيده (Arabideae) در ايران احمد حاتمي فارس ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۳۶ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي جنس Verbascum فريبا شريف نيا ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۳۷ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن استا ن سمنا ن وتشكيل هربا ريوم كاظم طاهريان سمنان ۱۳۷۳-۱۳۸۳
۱۳۸ تهيه ونگا رش فلورايران ,تيره گل مغربي دينا عزيزيان ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۳۹ تعيين منا طق پراكنش گونه longissima Grasilariopsisوبررسي فنولوژي آن جلوه سهرابي‌پور هرمزگان ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۴۰ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي تيره Rhamnaceaeبجزجنس Ziziphus خديجه صوفيا ن مركزي ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۴۱ مطا لعه جا معه شنا سي گيا هي منطقه حفا ظت شده موته يونس عصري ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۴۲ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن استا ن زنجا ن وتشكيل هربا ريوم احمد موسوي زنجان ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۱۴۳ بررسي بوم – جا معه شنا سي گيا هي (اكو-فيتوسوسيولوژي )منطقه حفا ظت شده خا ن گرمز۰ قا سم نجفي همدان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۴۴ تهيه ونگا رش فلورايران ـتيره Molluginaceae بزبا ن فا رسي فاطمه فدايي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۴۵ مطا لعه بيوسيستما تيك جنس Ziziphus(كنا ر)درايران ونگا رش فلورآن براي ايران مهري ديناروند خوزستان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۴۶ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي تيره Colchicaceae مريم رمزي مركزي ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۴۷ جمع آوري‌وشناسايي‌گياهان‌استان اصفهان‌وتكميل‌وتجهيزهرباريوم مصطفي قلي نوروزي اصفهان ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۴۸ تهيه ونگا رش فلورايران ,زيرتيره Rhinanthoideae شهريار سعيدي مهرورز ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۴۹ بررسي تغييرات تركيب وكيفيت پوشش گيا هي منطقه شرق شهرزنجا ن و شنا سا ئي علل اين تغييرات احمد موسوي زنجان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۵۰ تهيه ونگا رش فلورايران ۱۰جنس ازتيره شب بوقبيله Hesperideae محمد مهرنيا لرستان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۵۱ جمع آوري و شناسايي گياهان استان چهارمحال بختياري و تشكيل هرباريوم منوچهر سرداري چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۱۵۲ تهيه ونگا رش فلورايران جنس L Hesperisازخا نواده شب بوCruciferae غلامحسن ويسكرمي لرستان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۵۳ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي تيره Verbenaceae زيبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۵۴ تهيه ونگا رش فلورايران ,تيره Plumbaginaceae مصطفي اسدي ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۵۵ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن استا ن اردبيل وتشكيل هربا ريوم فرزانه عظيمي اردبيل ۱۳۷۴-۱۳۸۳
۱۵۶ تهيه ونگا رش فلورايران خا نواده سيسمبريه منصوره خداشناس كرمان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۵۷ جمع‌آوري‌ و شناسايي ‌فلور استان‌ خوزستان ‌و تشكيل‌ هرباريوم‌ استان خوزستان (فاز دوم) صديقه يوسف‌نعنايي خوزستان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۵۸ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌فارس‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) احمد حاتمي فارس ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۵۹ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي ,تيره Podophyllaceae حسين معروفي كردستان ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۶۰ طرح تكميل وارزيا بي كلكسيون با غ ميوه گرمسيري ونيمه گرمسيري دربا غ گيا هشنا سي خوزستا ن امير روشندلپور خوزستان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۶۱ تكميل كلكسيون گياهان استراليا در باغ گياهشناسي خوزستان عبدالرحمن مريد خوزستان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۶۲ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن استا ن ما زندران وتشكيل هربا ريوم طيبه اميني‌اشكوري مازندران ۱۳۷۶-۱۳۸۴
۱۶۳ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌زنجان‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) احمد موسوي زنجان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۶۴ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌يزدو تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) علي ميرحسيني يزد ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۶۵ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌مركزي‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) موسي رنجبرماسوري مركزي ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۶۶ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌كردستان‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) حسين معروفي كردستان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۶۷ جمع آوري ‌و شناسايي ‌فلور استان‌ بوشهر و تشكيل‌ هرباريوم ‌استان (فازدوم) كهزاد سرطاوي بوشهر ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۶۸ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌قزوين‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) محمدمهدي چرخچيان قزوين ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۶۹ طرح ملي گون شنا سي (شا مل مطا لعا ت رده بندي ,جغرافيا يي وخواص وكا ربرد) (تهيه فلور) علي اصغر معصومي ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۸۴
۱۷۰ طرح مطا لعا تي فسيل ها ي گيا هي شا خص درادوارزمين شنا سي ايران با نگرش ويژه بريكي ازمعا دن زغا ل سنگ البرز علي اصغر معصومي ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۷۱ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌آذربايجانغربي‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) بهمن عليزاده آذربايجانغربي ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۷۲ بررسي جا معه شنا سي گيا هي وتهيه نقشه گيا هي منطقه خبروروچون شهرستا ن با فت استا ن كرما ن احمد پورميرزائي كرمان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۷۳ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌اردبيل‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) فرزانه عظيمي اردبيل ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۷۴ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌چهارمحال‌بختياري‌تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) منوچهر سرداري چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۷۵ جمع آوري ,شنا سا ئي وتكميل كلكسيون گونه ها ي گيا هي استا ن كرما نشا ه بمنظور تكميل وتقويت هربا ريوم (فا زدوم ) مصطفي نعمتي پيكا ني كرمانشاه ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۷۶ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌كرمان‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) سيروس صابرآملي كرمان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۷۷ احداث با غ گيا ه شنا سي فدك ۰(احداث با غ ) عبدالامير راهنما خوزستان ۱۳۷۲-۱۳۸۴
۱۷۸ تهيه ونگا رش فلورايران خا نواده شمعداني به زبا ن فا رسي مهين جاني‌قرباني اصفهان ۱۳۷۸-۱۳۸۴
۱۷۹ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌گلستان‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) سيدعلي حسيني(حبيب) گلستان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۸۰ احداث وارزيا بي كلكسيون گيا هي منطقه رويشي هيما ليا در با غ گيا هشنا سي ملي ايران ۰ عيسي مومن‌رومياني ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۸۱ تهيه ونگا رش فلورايران جنس Taraxacumدرايران عفت جعفري فارس ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۸۲ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌گيلان‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) ايوب مرادي گيلان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۸۳ جمع آوري وشنا سا يي وارزيا بي گونه ها ي مختلف گلسرخ كشوردركلكسيوني كه به همين منظوراحداث خواهدشد(طراحي واجراي كلكسيون گل سرخ ) محمدعلي شيخ‌الاسلامي خوزستان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۸۴ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌سمنان‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) كاظم طاهريان سمنان ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۸۵ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌آذربايجانشرقي‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) محمدعلي قهرماني آذربايجانشرقي ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۸۶ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي (تيره Compositae ,تبا رLactuceae زيرتبا رها ي Leontodontinae,Scorzonerinae,Cichorinae,Scolyminae سيدرضا صفوي ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۸۷ احداث با غ گيا هشنا سي تبريز كريم كاظمين‌خواه آذربايجانشرقي ۱۳۷۲-۱۳۸۴
۱۸۸ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌خراسان‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) سيدابراهيم موسوي‌آلاشلو خراسان رضوي ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۸۹ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌لرستان‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) شهلا احمدي لرستان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۹۰ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌اصفهان و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) مصطفي قلي نوروزي اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۹۱ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌كهكيلويه‌وبويراحمدو تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) عليجا ن اسدپور كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۹۲ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستان‌هرمزگان‌و تشكيل‌هرباريوم‌استان(فازدوم) محمود ضعيفي هرمزگان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۹۳ جمع آوري وشنا سا يي فلوراستا ن همدان وتكميل هربا ريوم (فا زدوم ) كيوان صفي‌خاني همدان ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۱۹۴ طرح تهيه و نگارش فلور ايران فلور ايران تيره توس Betulaceae و جنس نمدار Tilia L . ازخانواده Tiliaceae حبيب زارع مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۹۵ تهيه ونگا رش فلورقبيله Senecioneae ازفلورايران به زبا ن فا رسي مصطفي قلي نوروزي اصفهان ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۱۹۶ ايجا د كلكسيون گيا هي نا حيه رويشي دشتي ايران وتوراني دربا غ گيا ه شنا سي ملي ايران رحمان آزادي ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۸۵
۱۹۷ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي قبيله‌هاي Eucilidieae وLunarieae از تيره Cruciferae مهناز حيدري ريكان آذربايجانغربي ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۱۹۸ پروژه ايجا دبا غ سيستما تيك رحمان آزادي ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۸۵
۱۹۹ احداث آربراتوم با غ گيا ه شنا سي ملي ايران علي اقتصادي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۵
۲۰۰ احداث قطعه گياهان دارويي در باغ گياهشناسي خوزستان عبدالرضا حطم خوزستان ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۲۰۱ طرح تهيه و نگارش فلور ايران تيره افرا(Aceraceae ) طيبه اميني‌اشكوري مازندران ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۰۲ طرح حفظ ونگهداري گونه ها ي درختي ودرختچه اي گرمسيري بصورت آربراتوم محمدحسن صالحه‌شوشتري خوزستان ۱۳۶۶-۱۳۸۵
۲۰۳ بررسي جوامع گياهي در رخساره‌هاي ژئومورفولوژيكي حوزه آبخيز نوژيان محمد مهرنيا لرستان ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۲۰۴ ارزيابي نحوه استقرار و بررسي ويژگيهاي فنولوژيك گونه‌ها از طريق احداث قطعه سيستماتيك در باغ گياهشناسي تبريز ژيلا بالايي آذربايجانشرقي ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۲۰۵ جمع آوري‌وشناسايي‌فلوراستانهاي‌مختلف‌كشورو‌تشكيل‌هرباريوم‌استاني(فازدوم) زيبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۲۰۶ نگهداري ,توسعه وتكميل كلكسيون با غ ميوه ها ي بومي دربا غ گيا هشنا سي ملي ايران محمدكاظم عراقي ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۲۰۷ تهيه ونگا رش فلورايران به زبا ن فا رسي ,تيره راش شب بو كفاش كردستان ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۲۰۸ توسعه وتكميل مجموعه گيا ها ن دارويي وصنعتي وانجا م بررسي ها ي فنولوژيك و سا زگا ري گونه ها ي موجوددرمجموعه محمدسعيد توكل ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۲۰۹ مطا لعه مقا يسه اي اكولوژي گونه ها ي جنس آرتميزيا Artemisia درايران عادل جليلي ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۶
۲۱۰ تهيه و نگارش فلور ايران قبيله Aristideae به زبان فارسي از تيره Poaceae مهين جاني‌قرباني اصفهان ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۱۱ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي (طرح مادر) مصطفي اسدي ستادموسسه ۱۳۶۷-۱۳۸۶
۲۱۲ بررسي فنولوژي ۲۰هيبريدرز درشرايط اكولوژيكي با غ فدك خوزستا ن محمدعلي شيخ‌الاسلامي خوزستان ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۲۱۳ مطا لعه كمي و كيفي خزر با غ گيا هشنا سي ملي ايران در راستا ي مديريت بهينه آن پريسا پناهي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۱۴ تهيه و نگارش فلور ايران قبيله Aveneae از تيره گندميان مصطفي نعمتي پيكا ني كرمانشاه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۱۵ جمع آوري شناسايي و ارزيابي تعدادي از گياهان بومي و پيازي به منظور استفاده در فضاي سبز شهر اصفهان مسعود اسماعيلي‌شريف اصفهان ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۱۶ ارزيا بي گونه ها وتكميل قطعه چين وژاپن دربا غ گيا هشنا سي ملي ايران عيسي مومن‌رومياني ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۲۱۷ نگارش فلور ايران – تيره انار (Punicaceae) سيدعبا س ميرجليلي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۱۸ تهيه و نگارش فلور ايران تيره Campanulaceae به استثناي جنس Campanula نسترن جليليان كرمانشاه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۱۹ تهيه و نگا رش فلورايران -تيره زرشك ( Berberidaceae) رحمان آزادي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۲۰ تهيه ونگا رش فلورايران -زيرخا نواده Paronychioideae به زبا ن فا رسي مهري ديناروند خوزستان ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۲۱ تهيه فلوررنگي ايران (جلدها ي ۱۹و۲۰و۲۲و۲۳و۲۴و۲۵و۲۶) احمد قهرمان ستادموسسه ۱۳۶۷-۱۳۸۶
۲۲۲ جمع آوري وشناسايي گلسنگ‌هاي ايران علي اصغر معصومي ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۲۳ طرح تحقيقاتي احداث كلكسيون گياهي منطقه رويشي البرز در باغ گياهشناسي ملي ايران محمدسعيد توكل ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۸۷
۲۲۴ نگارش فلور فارسي تيره Compositae قبيله Cynareae به استثناي جنس Cousinia ولي اله مظفريان ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۲۵ توسعه باغ گياه شناسي‌مازندران (نوشهر) طيبه اميني‌اشكوري مازندران ۱۳۷۱-۱۳۸۷
۲۲۶ تهيه و نگارش فلور ايران جنس Hordeum از خانواده Poaceae محمد مهرنيا لرستان ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۲۷ احداث كلكسيون گياهان دارويي در باغ گياهشناسي نوشهر احسان عباسي مازندران ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۲۲۸ طرح ايجاد باغ گياهشناسي مشهد (فاز اول) محمدحسن عسگرزاده خراسان رضوي ۱۳۸۲-۱۳۸۷
۲۲۹ بررسي فنولوژي گونه‌هاي منطقه رويشي ايران- توراني درباغ گياهشناسي تبريز

نا صر كاسبي آذربايجانشرقي ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۲۳۰ تهيه و نگارش فلور ايران – تيره كدو سيدرضا صفوي ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۱ تهيه و نگارش فلور ايران تيره Euphorbiaceaceجنسهاي Neck .Chrozophora L.Ricinus L.Andrachne Mercurialis مهين جاني‌قرباني اصفهان ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۲ تهيه و نگارش فلور ايران طايفه Ranunculeae و جنس Consolida از تيره Ranunculaceae منيژه پاكروان‌فرد ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۲۳۳ تهيه و نگارش فلور ايران تبارهاي Heleboreae Anemoneae &Lematieae &Delphinieae فريبا شريف نيا ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۲۳۴ تهيه و نگارش فلور جنس (Caryophyllaceae) L. Arenaria ايران به زبان فارسي فاطمه فدايي گلستان ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۵ توسعه و تكميل كلكسيون گياهان كويري و بياباني يزد (فاز دوم) مهدي شمس‌زاده يزد ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۳۶ جمع آوري، شناسايي و ارزيابي كولتيوارها و هيبريدهاي گل رز در باغ گياهشناسي مشهد محمدحسن عسگرزاده خراسان رضوي ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۳۷ نگارش فلور ايران قبيله ( Asterae(Asteracea از تيره Asteraceae شاهرخ كاظم‌پوراوصالو ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۳۸ تهيه و نگارش فلور ايران -قبيله Triticeaeاز تيره poaceae به استثناي جنس Hordeum و Elymus محمدرضا رحيمي نژاد ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۳۹ نگارش فلور ايران – چهار قبيله از تيره گندميانMonermeae ,Phalarideae, Milieae, Meliceae حسين معروفي كردستان ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۴۰ تهيه و نگارش فلـور ايـران (گرامـينـه)- قبـيلـه‌هـاي Aeluropodeae,Arundineae, Arundinelleae,Danthonieae منصوره خداشناس كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۲۴۱ تهيه و نگارش فلور ايران جنس Cousinia مصطفي اسدي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۴۲ تهيه فلور استانهاي مختلف ايران (همدان) كيوان صفي‌خاني همدان ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۲۴۳ تهيه و نگارش فلور ايران- طايفه‌هاي Calenduleae,Arctotideae,Eupatorieaeو Heliantheae عفت جعفري فارس ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۲۴۴ تهيه فلور استانهاي مختلف ايران (كردستان) حسين معروفي كردستان ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۲۴۵ تهيه فلور استانهاي مختلف ايران (قزوين) محمدمهدي چرخچيان قزوين ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۲۴۶ تهيه فلور استانهاي مختلف ايران زيبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۲۴۷ معرفي گياهان مرتعي ايران يونس عصري ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۴۸ تهيه فلور استانهاي مختلف ايران (لرستان) محمد مهرنيا لرستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۲۴۹ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي- تيره تاج خروس (Amaranthaceae) رحمان آزادي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۵۰ بررسي استقرار، سازگاري و فنولوژي گياهان زينتي در باغ گياهشناسي مشهد فريده ثقفي‌خادم خراسان رضوي ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۲۵۱ روشهاي تكثير و استقرار دو گونه درختي انحصاري ايران از جنسCratagus سعيده سادات ميرزاده واقفي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۲۵۲ بررسي استقرار، سازگاري و فنولوژي گياهان ناحيه رويشي ايران و توراني در محل باغ گياهشناسي مشهد غلامرضا حسيني بمرود خراسان رضوي ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۲۵۳ تهيه فلور استانهاي مختلف ايران (آذربايجانشرقي) محمدعلي قهرماني آذربايجانشرقي ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۲۵۴ تهيه فلور استانهاي مختلف ايران (مركزي) موسي رنجبرماسوري مركزي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۲۵۵ ايجاد قطعه گياهان صحارا-سندي در باغ گياهشناسي فدك مهري ديناروند خوزستان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۲۵۶ ايجاد و ارزيابي مجموعه ارقام ميوه‌هاي بومي منطقه استپيك ايران (خراسان) مصطفي رمضاني خراسان رضوي ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۲۵۷ تهيه و نگارش فلور ايران تيره Orobanchaceae شهريار سعيدي مهرورز ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۲۵۸ کاشت گل¬هاي آپارتماني در فضاي عمودي سيد محمد مهدي شكرابي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۰
۲۵۹ کاشت گياهان در شرايط عمودي و در فضاي باز به کمک نمد صنعتي با توجه به شرايط آب و هوايي تهران رامين راستي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۰
۲۶۰ تهيه و نگارش فلور ايران تيره Papaveraceae زهرا توكلي ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۲۶۱ تهيه و نگارش فلور ايران، تيره (Subfam.Scilloideae)Liliaceae سيدمحمدمهدي حمدي ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۲۶۲ ايجاد كلكسيون گياهان دارويي نادر و در معرض خطر انقراض در باغ گياهشناسي ملي ايران زيبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۲۶۳ تهيه و نگارش فلور خانواده oxalidaceae در ايران منصوره خداشناس كرمان ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۲۶۴ تهيه و نگارش فلور خانواده‌هاي گياهي

Alismataceae, Hydrocharitaceae, Potamogetonaceae, Ruppiaceae, Ceratophyllaceae, Sphenocleaceae, Butamaceae, Zosteraceae, Zannichelliaceae, Najadaceae, Juncaginaceae

مهري ديناروند خوزستان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۲۶۵ تهيه فلور استانهاي مختلف ايران (اصفهان) مهين جاني‌قرباني اصفهان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۲۶۶ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي تيره Tiliaceae به (استثناي جنس Tilia ) محمود ضعيفي هرمزگان ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۲۶۷ نگارش فلور ايران به زبان فارسي تيره روناس (Rubiaceae) ولي اله مظفريان ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۲۶۸ كلكسيون گياهان دارويي و صنعتي (ايجاد ژرم پلاسم گونه‌هاي بومي جنس Salvia (مريم گلي) محمدسعيد توكل ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۲۶۹ تهيه فلور استانهاي مختلف ايران (كرمانشاه) نسترن جليليان كرمانشاه ۱۳۸۴-۱۳۹۱
۲۷۰ برآورد ميزان ترسيب کربن و ارائة يک روش غيرمخرب بمنظور برآورد بيوماس برگ گونه‌هاي درختي شاخص سه قطعة خزر، زاگرس و ايران- توراني باغ گياه‌شناسي ملي ايران پريسا پناهي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۲۷۱ تهيه و نگارش فلور ايران (فاز دوم ) مصطفي اسدي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۲۷۲ جمع آوري و شناسايي ماكروفسيل‌هاي گياهي سلسله جبال البرز با تاكيد بر سازنده شمشك (ترياس بالايي -ژوراسيك‌مياني) (فاز اول- البرز مركزي) نوشين طغرايي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۲۷۳ بررسي استقرار، سازگاري و فنولوژي گياهان منطقه آسياي ميانه در محل باغ گياهشناسي مشهد عليرضا زارع خراسان رضوي ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۲۷۴ تهيه و نگارش فلور تيره‌هاي گياهي Haloragaceae, Lemnaceae, Callitrichaceae, Elatinaceae, Trapaceae, Hippuridaceae, Nymphaeaceae, Lentibulariaceae, Pontederiaceae براي ايران مهري ديناروند خوزستان ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۲۷۵ بررسي استقرار درختان و درختچه‌هاي بومي تيره رز (Rosaceae) به منظور توسعه و تكميل قطعه آربوراتوم. افسون رحمانپور ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۱
۲۷۶ تهيه و نگارش فلور ايران – تيره گوشوارک (Celastraceae) افسانه كلبادي مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۲۷۷ ايجاد و بررسي کلکسيون گياهان داروئي مناطق بياباني ايران مهدي سلطاني يزد ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۲۷۸ تهيه و نگارش فلور ايران تيره سنجد(Elaeagnaceae) مهين جاني‌قرباني اصفهان ۱۳۹۰-۱۳۹۱
۲۷۹ تهيه فلور ايران به زبان فارسي ، جنس Colchicum L (گل حسرت) حسين معروفي كردستان ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۲۸۰ مطالعه روشهاي بهينه جوانه زني بذر گياهان انحصاري( اندميك) و خاص ايران با استفاده از بذرهاي ليست بذر باغ گياه شناسي ملي ايران سعيده سادات ميرزاده واقفي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۸۱ ايجاد شاخه كوهستاني باغ گياهشناسي ملي ايران در سيراچال محمدكاظم عراقي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۲ احداث كلكسيون گونه‌هاي بياباني و كويري كاشان (احداث باغ) حسين بتولي اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۹۲
۲۸۳ جمع آوري و شناسايي ماكروفسيل هاي گياهي سلسله جبال البرز با تاكيد بر سازند شمشك

( ترياس بالايي- ژوراسيك مياني) ، فاز دوم : البرز شرقي

نوشين طغرايي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۸۴ تهيه و نگارش فلور خانواده خرما در ايران- Palmae منصوره خداشناس كرمان ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۸۵ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي- سرخسها (Pteridophyta) رحمان آزادي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۶ ايجاد کلکسيون زنده گياهان دارويي و معطر در باغ گياهشناسي مشهد مهدي فراواني خراسان رضوي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۸۷ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي تيره مركبيان، طبقه‌بندي تاكسون‌ها، تنظيم كليد شناسايي براي جنس‌ها وتبار‌ها وانجام كنترل نهايي سيدرضا صفوي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۲۸۸ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي جنس Sagina L. (Caryophyllaceae) فاطمه فدايي گلستان ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۲۸۹ شناسايي نمونه‌هاي جنس‌هاي بابونه (Anthemis L.) و Matricaria L. موجود در “بانك ژن گياهي منابع طبيعي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور” و تهيه راهنماي شناسايي مصور آنها سيدرضا صفوي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۲۹۰ توسعه و تکميل و ايجاد تنوع گونه هاي گياهي در باغ سيستماتيك رحمان آزادي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۲۹۱ جمع آوري‌وشناسايي‌گياهان‌بي‌گل(تالوفيت و بريوفيت) به‌منظور تشكيل‌هرباريوم تخصصي‌درايران (تاكزونومي تيره Teloschistaceae ) ساره سادات كاظمي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۲۹۲ جمع آوري و شناسايي و نگارش فلور رنگي جنگلهاي شمال ايران ولي اله مظفريان ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۲۹۳ جمع آوري‌وشناسايي‌گياهان‌بي‌گل(تالوفيت و بريوفيت) به‌منظور تشكيل‌هرباريوم تخصصي‌درايران – كرمانشاه حبيب اله رحيمي كرمانشاه ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۲۹۴ جمع آوري‌وشناسايي‌گياهان‌بي‌گل(تالوفيت و بريوفيت) به‌منظور تشكيل‌هرباريوم تخصصي‌درايران

(قزوين)

محمدمهدي چرخچيان قزوين ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۲۹۵ توسعه و تکميل باغ گياهشناسي نوشهر – فاز دوم روشن‌علي فرجي‌پول مازندران ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۲۹۶ تكميل جمع آوري و شنا سا يي فلور جلبكي سواحل استان بوشهر كهزاد سرطاوي بوشهر ۱۳۸۴-۱۳۹۳
۲۹۷ تهيه و نگارش فلور ايران، تيره Parnassiaceae محمد محمودي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۳
۲۹۸ جمع آوري‌وشناسايي‌گياهان‌بي‌گل(تالوفيت و بريوفيت) به‌منظور تشكيل‌هرباريوم تخصصي‌درايران

(ستاد، تاكزونومي خانواده‌هاي Ramalinaceae و Cladoniaceae )

بيتا سياوش ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۲۹۹ توسعه، تکميل و غني سازي بيولوژيک باغ گياهان داروئي بوعلي سيناي همدان- فاز دوم همايون خيري همدان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۰۰ تهيه و نگارش فلور تيره Myrtaceae براي ايران مهري ديناروند خوزستان ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۳۰۱ جمع آوري‌وشناسايي‌گياهان‌بي‌گل(تالوفيت و بريوفيت) به‌منظور تشكيل‌هرباريوم تخصصي‌درايران

(آذربايجان غربي )

بهمن عليزاده آذربايجانغربي ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۰۲ جمع آوري‌وشناسايي‌گياهان‌بي‌گل(تالوفيت و بريوفيت) به‌منظور تشكيل‌هرباريوم تخصصي‌درايران

(گيلان)

ايوب مرادي گيلان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۰۳ جمع آوري‌وشناسايي‌گياهان‌بي‌گل(تالوفيت و بريوفيت) به‌منظور تشكيل‌هرباريوم تخصصي‌درايران

(اصفهان)

محمدتقي فيضي اصفهان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۰۴ جمع آوري‌وشناسايي‌گياهان‌بي‌گل(تالوفيت و بريوفيت) به‌منظور تشكيل‌هرباريوم تخصصي‌درايران

(لرستان)

شهلا احمدي لرستان ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۰۵ مجموعه رويشي سوزني برگان زينتي در باغ گياهشناسي مشهد عليرضا زارع خراسان رضوي ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۰۶ تكميل جمع آوري و شناسايي فلور جلبكي سواحل خليج فارس و درياي عمان جلوه سهرابي‌پور هرمزگان ۱۳۸۴-۱۳۹۳
۳۰۷ جمع آوري‌وشناسايي‌گياهان‌بي‌گل(تالوفيت و بريوفيت) به‌منظور تشكيل‌هرباريوم تخصصي‌درايران علي اصغر معصومي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۰۸ تكميل جمع آوري و شناسايي فلور جلبكي سواحل استان هرمزگان جلوه سهرابي‌پور هرمزگان ۱۳۸۴-۱۳۹۳
۳۰۹ جمع آوري‌وشناسايي‌گياهان‌بي‌گل(تالوفيت و بريوفيت) به‌منظور تشكيل‌هرباريوم تخصصي‌درايران – فارس احمد حاتمي فارس ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۳۱۰ نگارش فلور فارسي تيره Cuscutaceae در ايران عفت جعفري فارس ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۱۱ تكميل جمع آوري و شنا سا يي فلور جلبكي سواحل جزيره چابهار سيدرضا صفوي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۹۳
۳۱۲ جمع آوري‌وشناسايي‌گياهان‌بي‌گل(تالوفيت و بريوفيت) به‌منظور تشكيل‌هرباريوم تخصصي‌درايران

(ستاد-تاكزونومي خانواده Peltigeracesae)

سيدرضا صفوي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۱۳ مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشي ايران – توراني (فاز اول)- استان اصفهان حسين بتولي اصفهان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۱۴ مطالعه و بررسي شرايط اكولوژيك رويشگاههاي ماندابي ايران – گيلان شهريا ر صبح زاهدي گيلان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۱۵ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني(گيلان) ايوب مرادي گيلان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۱۶ مطالعه و بررسي شرايط اكولوژيك رويشگاههاي ماندابي ايران – همدان كيوان صفي‌خاني همدان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۱۷ توسعه و تكميل باغ گياهشناسي مشهد محمدرضا عباسي خراسان رضوي ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۱۸ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني (مركزي) حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۱۹ مطالعه و بررسي شرايط اكولوژيك رويشگاههاي ماندابي ايران- چهارمحال و بختياري يعقوب ايران‌منش چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۳۲۰ جمع آوري گونه‌هاي چوبي (درختي، درختچه‌اي و بوته‌اي) بومي و انحصاري رويشگاه‌هاي هيرکاني و زاگرس به منظور غني سازي بيولوژيک باغ گياه‌شناسي ملي ايران (فاز اول)- استان قزوين محمدمهدي چرخچيان قزوين ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۲۱ مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشي ايران – توراني (فاز اول)- استان آذربايجان غربي احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۲۲ جمع آوري گونه‌هاي چوبي (درختي، درختچه‌اي و بوته‌اي) بومي و انحصاري رويشگاه‌هاي هيرکاني و زاگرس به منظور غني سازي بيولوژيک باغ گياه‌شناسي ملي ايران (فاز اول)- استان چهارمحال و بختياري يعقوب ايران‌منش چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۲۳ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني(اصفهان) ليلي صفائي اصفهان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۲۴ فلور رنگي ايران (جلد ۲۷و ۲۸) بهنام حمزه ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۲۵ جمع آوري و شناسايي بيدهاي ايران علي اصغر معصومي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۲۶ جمع آوري گونه‌هاي چوبي (درختي، درختچه‌اي و بوته‌اي) بومي و انحصاري رويشگاه‌هاي هيرکاني و زاگرس به منظور غني سازي بيولوژيک باغ گياه‌شناسي ملي ايران (فاز اول)- استان فارس احمد حاتمي فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۲۷ تکثير و تعيين بهترين روش ازدياد تعدادي از گونه هاي درختي و درختچه اي نادر و کم پايه در باغ گياهشناسي ملي ايران مريم پاليزدار ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۳۲۸ مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشي ايران – توراني (فاز اول)- استان آذربايجان شرقي (منطقه كيامكي) توحيد ابراهيمي گجوئي آذربايجانشرقي ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۲۹ جمع آوري گونه‌هاي چوبي (درختي، درختچه‌اي و بوته‌اي) بومي و انحصاري رويشگاه‌هاي هيرکاني و زاگرس به منظور غني سازي بيولوژيک باغ گياه‌شناسي ملي ايران (فاز اول)- استان گيلان بابا خانجاني‌شيراز گيلان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۳۰ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني(همدان) كيوان صفي‌خاني همدان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۳۱ مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشي ايران – توراني (فاز اول)- استان لرستان (غرب اشترانكوه) محمد مهرنيا لرستان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۳۲ مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشي ايران – توراني (فاز اول)- استان مازندران سيروس صابرآملي مازندران ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۳۳ مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشي ايران – توراني (فاز اول)- استان كهگيلويه و بويراحمد شهاب‌الدين ميري‌نژاد كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۳۴ مطالعه و بررسي شرايط اكولوژيك رويشگاههاي ماندابي ايران – كرمانشاه معصومه خان‌‌‌حسني كرمانشاه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۳۵ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني( آذربايجانغربي) مهناز حيدري ريكان آذربايجانغربي ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۳۶ جمع آوري گونه‌هاي چوبي (درختي، درختچه‌اي و بوته‌اي) بومي و انحصاري رويشگاه‌هاي هيرکاني و زاگرس به منظور غني سازي بيولوژيک باغ گياه‌شناسي ملي ايران (فاز اول)- استان گلستان سيدزيداله ميركاظمي گلستان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۳۷ جمع آوري گونه‌هاي چوبي (درختي، درختچه‌اي و بوته‌اي) بومي و انحصاري رويشگاه‌هاي هيرکاني و زاگرس به منظور غني سازي بيولوژيک باغ گياه‌شناسي ملي ايران (فاز اول)- باغ گياهشناسي جواد محبي ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۳۸ مطالعه و بررسي شرايط اكولوژيك رويشگاههاي ماندابي ايران – فارس كاظم بردبار فارس ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۳۹ مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشي ايران – توراني (فاز اول)- استان كرمان احمد پورميرزائي كرمان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۴۰ مطالعه و بررسي شرايط اكولوژيك رويشگاههاي ماندابي ايران – استان اردبيل جابر شريفي نيارق اردبيل ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۴۱ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني(لرستان) محمد مهرنيا لرستان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۴۲ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني(مازندران) طيبه اميني‌اشكوري مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۴۳ جمع آوري گونه‌هاي چوبي (درختي، درختچه‌اي و بوته‌اي) بومي و انحصاري رويشگاه‌هاي هيرکاني و زاگرس به منظور غني سازي بيولوژيک باغ گياه‌شناسي ملي ايران (فاز اول)- استان كرمانشاه مصطفي نعمتي پيكا ني كرمانشاه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۴۴ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني زيبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۴۵ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني(اردبيل) فرزانه عظيمي اردبيل ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۴۶ مطالعه و بررسي شرايط اكولوژيك رويشگاههاي ماندابي ايران – اصفهان سيدماجد حسامي اصفهان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۴۷ مطالعه و بررسي شرايط اكولوژيك رويشگاههاي ماندابي ايران – آذربايجان شرقي حميده فخررنجبري آذربايجانشرقي ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۴۸ مطالعه و بررسي شرايط اكولوژيك رويشگاههاي ماندابي ايران – مازندران حبيب زارع مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۴۹ جمع آوري گونه‌هاي چوبي (درختي، درختچه‌اي و بوته‌اي) بومي و انحصاري رويشگاه‌هاي هيرکاني و زاگرس به منظور غني سازي بيولوژيک باغ گياه‌شناسي ملي ايران (فاز اول)- استان كردستان حسين معروفي كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۵۰ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي تيره باقلائيان (به غير از گون و تبار ماش)، طبقه بندي تاكسون‌ها، تنظيم كليد شناسايي براي جنس‌ها و تبارها و انجام كنترل نهايي ايرج مهرگان ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۵۱ مطالعه و بررسي شرايط اكولوژيك رويشگاههاي ماندابي ايران – كرمان منصوره خداشناس كرمان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۵۲ مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشي ايران – توراني (فاز اول)- استان يزد علي ميرحسيني يزد ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۵۳ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني(هرمزگان) محمود ضعيفي هرمزگان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۵۴ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني(يزد) علي ميرحسيني يزد ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۵۵ جمع آوري گونه‌هاي چوبي (درختي، درختچه‌اي و بوته‌اي) بومي و انحصاري رويشگاه‌هاي هيرکاني و زاگرس به منظور غني سازي بيولوژيک باغ گياه‌شناسي ملي ايران (فاز اول)- استان مازندران حبيب زارع مازندران ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۵۶ مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشي ايران – توراني (فاز اول)- استان زنجان احمد موسوي زنجان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۵۷ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني(كردستان) حسين معروفي كردستان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۵۸ جمع آوري، شناسايي و تشکيل هرباريوم گياهان کاشته شده باغ گياهشناسي ملي ايران مريم حسني‌نژاد ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۵۹ جمع آوري گونه‌هاي چوبي (درختي، درختچه‌اي و بوته‌اي) بومي و انحصاري رويشگاه‌هاي هيرکاني و زاگرس به منظور غني سازي بيولوژيک باغ گياه‌شناسي ملي ايران (فاز اول)- استان آذربايجان غربي مهناز حيدري ريكان آذربايجانغربي ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۶۰ مطالعه و بررسي شرايط اكولوژيك رويشگاههاي ماندابي ايران – هرمزگان محمود آباده هرمزگان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۶۱ مطالعه و بررسي تعداد کروموزومها و سطوح پلوئيدي گياهان رويشگاههاي ماندابي استانهاي آذربايجان شرقي و اردبيل با توجه به شرايط اكولوژيكي سعيده سادات ميرزاده واقفي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۳۶۲ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني(فارس) احمد حاتمي فارس ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۶۳ افزايش تنوع گونه اي و بررسي استقرار آنها در مجموعه رويشي البرز باغ گياهشناسي ملي ايران محمدكاظم عراقي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۶۴ مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشي ايران – توراني (فاز اول)- استان گيلان ايوب مرادي گيلان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۶۵ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني(كرمان) احمد پورميرزائي كرمان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۶۶ مطالعه و بررسي شرايط اكولوژيك رويشگاههاي ماندابي ايران – لرستان محمد مهرنيا لرستان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۳۶۷ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني – خوزستان مهري ديناروند خوزستان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۳۶۸ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني (زنجان) احمد موسوي زنجان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۳۶۹ بررسي استقرار، توسعه و تكميل ارقام درختان ميوه بومي منطقه استپيك ايران در باغ گياهشناسي مشهد مصطفي رمضاني خراسان رضوي ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۳۷۰ طبقه بندي برخي از گونه هاي گياهي در استان مرکزي با توجه به تئوري CSR (مرحله اول) حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۳۷۱ بررسي ارتباط تغييرات آناتوميکي با برخي شرايط اکولوژيکي سه گونه درختي جنگل‌هاي هيرکاني (شمشاد جنگلي، بلند مازو و توسکاي ييلاقي) روح‌انگيز عباس‌عظيمي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۳۷۲ مطالعه و بررسي تعداد کروموزومها و سطوح پلوئيدي گياهان رويشگاههاي ماندابي البرز مرکزي (استانهاي تهران و مازندران) با توجه به شرايط اكولوژيكي سعيده سادات ميرزاده واقفي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۳۷۳ مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشي ايران – توراني (فاز اول) يونس عصري ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۳۷۴ افزايش غناي گونه‌اي کلکسيون گياهان ايراني– توراني باغ گياه‌شناسي کاشان حسين بتولي اصفهان ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۳۷۵ بررسي اثر آتش‌سوزي بر بانک بذر خاک و پوشش گياهي در ايستگاه تحقيقاتي سيراچال بهنام حمزه ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۳۷۶ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني(كرمانشاه) نسترن جليليان كرمانشاه ۱۳۹۰-۱۳۹۶
۳۷۷ غني سازي گونه هاي گياهي مجموعه هيماليا باغ گياه شناسي ملي ايران زهرا نوغاني ليلاكوهي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۳۷۸ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي (فاز سوم) مصطفي اسدي ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۳۷۹ تهيه و نگارش فلور ايران تيره هاي Cynooriaceae, Rafflesiaceae, Datiscaceae, Elatinaceae, Globulariaceae, Aquifoliaceae, Paeoniaceae, Pedaliaceae, Theligonaceae, Santalaceae, Portulacaceae, Platanaceae, Simarubaceae, Sapindaceae, Acanthaceae, Buxaceae, Ericaceae,Hamamelidaceae مصطفي اسدي ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۳۸۰ افزايش تنوع گونه‌اي و بررسي استقرار آنها در كلكسيون گياهان دارويي و صنعتي باغ گياهشناسي ملي ايران مريم حسني‌نژاد ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۳۸۱ شناسايي نمونه‌هاي جنس‌ گون (Astragalus L.) موجود در “بانك ژن گياهي منابع طبيعي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع كشور” سيدرضا صفوي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۳۸۲ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي- تيره سريش (Asphodelaceae) رحمان آزادي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۳۸۳ تهيه ونگارش فلور ايران جنس Saponaria L از خانواده Caryophyllaceae عالمه دشتي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۳۸۴ تهيه كلكسيون گونه ها ي ها لوفيت (آتريپلكس )درايران سمنا ن علي محمد عمويي سمنان ۱۳۷۸-۱۳۸۳
۳۸۵ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي جنس Astragalus علي اصغر معصومي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۲
۳۸۶ طرح توسعه و تكميل ‌باغ گياهشناسي‌ ملي ايران (احداث باغ) عادل جليلي ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۹۲
۳۸۷ تهيه و نگارش فلور ايران قبيله‌هاي Stipeae و Eragrostideae از تيره Poaceae بهنام حمزه ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۹۴
۳۸۸ مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشي ايران – توراني (فاز اول)- استان مركزي حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۳۸۹ احداث مجموعه سيستماتيک-آربرتوم در باغ گياهشناسي مشهد حسن اميرآبادي‌زاده خراسان رضوي ۱۳۹۰-۱۳۹۵
۳۹۰ احداث کلکسيون رز “جمع‌آوري و ارزيابي تنوع ژنتيکي رزهاي وحشي استان خراسان و رزهاي تجاري به منظور غني سازي کلکسيون رز باغ گياه‌شناسي مشهد” محمدرضا عباسي خراسان رضوي ۱۳۹۰-۱۳۹۵
۳۹۱ مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشي ايران – توراني (فاز اول)- استان سمنان يونس عصري ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۳۹۲ مطالعه جامعه شناسي گياهي مناطق حفاظت شده و دست نخورده ناحيه رويشي ايران – توراني (فاز اول)- استان ايلام حميدرضا ميرداودي مركزي ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۳۹۳ پويايي تجديدحيات جنسي بلوط‌هاي بومي زاگرس (برودار، مازودار و وي‌ول) در قطعة زاگرس باغ گياه‌شناسي ملي ايران پريسا پناهي ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۳۹۴ تهيه و نگارش فلور ايران جنس لاله (Tulipa L.) از تيره Liliaceae نسترن جليليان كرمانشاه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۳۹۵ جمع آوري گونه‌هاي چوبي (درختي، درختچه‌اي و بوته‌اي) بومي و انحصاري رويشگاه‌هاي هيرکاني و زاگرس به منظور غني سازي بيولوژيک باغ گياه‌شناسي ملي ايران (فاز اول) پريسا پناهي ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۳۹۶ شناسايي نمونه‌هاي هرباريومي موجود در هرباريوم‌هاي استاني(آذربايجان شرقي) محمدعلي قهرماني آذربايجانشرقي ۱۳۹۰-۱۳۹۵
۳۹۷ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان آذربايجان غربي (سايت قرق گردنه قوشچي) احمد احمدي آذربايجانغربي ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۳۹۸ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان كرمانشاه محمدرضا شوشتري كرمانشاه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۳۹۹ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان گلستان (سايت پاشايلق مراوه تپه) سيدعلي حسيني(رضا) گلستان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۰۰ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- سايت اوزينه پروانه عشوري ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۰۱ تهيه فلور استان خوزستان مهري ديناروند خوزستان ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۴۰۲ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان خراسان رضوي (سايت گلستان مشهد) محمدتقي كاشكي خراسان رضوي ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۰۳ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان مازندران (سايت كنگرچال) حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۰۴ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان لرستان (سايت زاغه) رضا سياه منصور لرستان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۰۵ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار-سايت سلفچگان نيلوفر زارع ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۰۶ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان هرمزگان (سايت سيريك) رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۰۷ حفاظت و نگهداري پايه‌هاي سالم شمشاد خزري (Buxus hyrcana Pojark) بصورت Ex-sito در باغ گياه‌شناسي ملي ايران و استفاده از نهال آنها به‌منظور احياء رويشگاه‌هاي طبيعي آسيب‌ديده پريسا پناهي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۰۸ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان يزد (سايت پرتكي) صديقه زارع كيا يزد ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۰۹ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار-استان يزد (سايت حاشيه پلايا مناطق كويري) محمد ابوالقاسمي يزد ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۱۰ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- سايت كردان محمود گودرزي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۱۱ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار-سايت جاشلوبار نيلوفر زارع ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۱۲ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان گلستان (سايت تيل‌ آباد) اسماعيل مقصودلو گلستان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۱۳ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار-استان كرمان (سايت خبربافت) غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۱۴ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان كردستان (سايت آبيدر) كاظم ساعدي كردستان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۱۵ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان قرم (سايت حوض سلطان) سيدمهدي ادناني قم ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۱۶ اثرات استفاده از کودهاي بيولوژيک بر بهبود وضعيت تغذيه¬اي تعدادي از گونه-هاي درختي باغ گياه¬شناسي ملي ايران. سهيلا اشرافي ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۴۱۷ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان يزد (سايت منطقه بياباني طبس) محمد ابوالقاسمي يزد ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۱۸ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان گلستان (سايت مراوه تپه) سيدعلي حسيني(رضا) گلستان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۱۹ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان قزوين (سايت كوهستاني الموت قزوين سعيد رشوند قزوين ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۲۰ بررسي توليد و غناي گونه‌هاي گياهي در اكوسيستم‌هاي استپي،‌نيمه استپي و علفزار- استان كرمان (سايت آب باريك)

يوسف امامي‌پور كرمان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۲۱ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان آذربايجان شرقي محمدرضا نجيب زاده آذربايجانشرقي ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۲۲ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار مهري ديناروند خوزستان ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۴۲۳ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان كرمان (سايت دهنو) محمد شريفي يزدي كرمان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۲۴ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان فارس (سايت مارگون) قاسم خداحامي فارس ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۲۵ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان مازندران (سايت پلور) حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۲۶ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان يزد (سايت تنگ چنار) صديقه زارع كيا يزد ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۲۷ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان زنجان بهنام حمزه ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۲۸ تهيه و نگارش فلور ايران به زبان فارسي ـ ۵ جنس از تيره Caryophyllaceae (تيره ميخک): Holosteum L., Habrosia Fenzl. Bot. Zait., Petrorhagia (Ser.) Link, Vaccaria Medicus, Agrostema L فاطمه فدايي گلستان ۱۳۹۲-۱۳۹۶
۴۲۹ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان اصفهان (سايت ايستگاه سد آبخيزداري زاينده رود) زهرا جابرالانصار اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۳۰ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان اصفهان (سايت ايستگاه تحقيقات حناي سميرم مسعود برهاني اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۳۱ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار-استان كرمان (سايت كوه پنج) غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۳۲ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار عادل جليلي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۳۳ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان چهارمحال و بختياري (سايت قلعه غارك) حمزه علي شيرمردي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۳۴ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان فارس (سايت دهبيد) قاسم خداحامي فارس ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۳۵ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان يزد (سايت نير) محمدتقي زارع يزد ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۳۶ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان گلستان (سايت اينچه برون مراتع شور و قليايي استان گلستان) سيدعلي حسيني(حبيب) گلستان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۳۷ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان كردستان (سايت خركه) كاظم ساعدي كردستان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۳۸ مطالعه و بررسي شرايط اكولوژيك رويشگاههاي ماندابي ايران عادل جليلي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۶
۴۳۹ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان هرمزگان (سايت جونگان گنو) محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۴۰ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار-سايت لزور پروانه عشوري ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۴۱ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان فارس (سايت حسين آباد) قاسم خداحامي فارس ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۴۲ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان كردستان (سايت زردوال سارال) كاظم ساعدي كردستان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۴۳ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان گلستان (سايت گميشان) سيدعلي حسيني(رضا) گلستان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۴۴ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان اصفهان (سايت ايستگاه تحقيقات سه) مسعود برهاني اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۴۵ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار-استان كرمان (سايت گلوچار) ارسلان شكرچيان كرمان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۴۶ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار-استان كرمان (سايت گوشك بافت) محمدرضا كدوري كرمان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۴۷ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار-استان يزد (سايت ندوشن) محمدتقي زارع يزد ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۴۸ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار-استان كرمان (سايت كوه‌پايه) يوسف امامي‌پور كرمان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۴۹ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان مازندران (سايت پشت كوه) حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۵۰ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان سيستان و بلوچستان (سايت منطقه آزاد چابهار) مجتبي گنجعلي سيستان (مرکز زابل) ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۵۱ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- استان كردستان (سايت مجيدآباد قروه ) كاظم ساعدي كردستان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۵۲ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار- سايت خشكه رود پروانه عشوري ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۵۳ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار-استان كرمان (سايت بيدوئيه) غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۵۴ بررسي توليد و غناي گونه هاي گياهي در اکوسيستم هاي استپي، نيمه استپي و علفزار-استان يزد (سايت تپه‌هاي ماسه‌اي شن‌زارهاي رباطات) محمد ابوالقاسمي يزد ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۵۵ بررسي تاثير دور آبياري، سرزني و کودپاشي بر چمن بومي فستوکا غلامعلي گزانچيان خراسان رضوي ۱۳۹۴-۱۳۹۷
۴۵۶ جمع آوري و شناسايي ماکرو فسيل هاي گياهي سازند شمشک ( ترياس- ژوراسيک) در سلسله جبال البرز- فاز سوم: البرزغربي نوشين طغرايي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۷

بازدید: 738