اهداف و وظایف

اهداف عمده بخش: انجام تحقیقات گیاهشناسی و باغبانی و بوم شناختی، شناسایی تنوع زیستی گیاهی ایران و برنامه ریزی جهت حفاظت در رویشگاه اصلی و حفاظت در خارج از رویشگاه های اصلی.  اعتلای سطح دانش گیاه شناختی و انتقال بخشهایی از دانش گیاهی به سطح جامعه، ارتقاء فرهنگ عمومی در جهت حفاظت از محیط زیست.

 

وظایف بخش:

– مطالعه و شناسایی مجموعه گونه‌های گیاهی ایران و کشورهای همجوار شامل گیاهان پیدازاد و نهانزاد با استفاده از روش‌های مختلف.

– مطالعات اکولوژیکی، شناسایی جوامع گیاهی کشور و تهیه نقشه‌های جوامع و پوشش گیاهی.

– انجام مطالعات جغرافیایی گیاهی در جهت مرزبندی و تعیین تقسیمات فلورستیک.

– حفاظت از گونه های گیاهی کشور در خارج از رویشگاه اصلی در باغ گیاه شناسی ملی ایران ، باغهای منطقه ای و بانک ژن منابع طبیعی ایران.

– تحقیق و مطالعه در مورد پرورش گونه‌های بومی و خارجی در باغ گیاهشناسی و معرفی گونه‌های مناسب جهت استفاده در فضای سبز، جنگل، تثبیت شن، صنعت و …

– مطالعه و شناسایی گیاهان نادر و در معرض خطر کشور و تلاش در جهت حفظ ذخایر توارثی از طریق ایجاد قرق، کاشت در باغ‌های گیاهشناسی و ایجاد بانک بذر و منابع ژنتیکی.

– مبادله بذر در نمونه‌های گیاهی با باغهای گیاهشناسی دنیا.

– استفاده از کلکسیون‌های زنده و خشک در جهت آموزش و تحقیق دانشجویان و دانش آموزان.

– ایجاد و توسعه شبکه باغ‌های گیاهشناسی در کشور.

– برنامه‌ریزی و هماهنگی تحقیقات گیاهشناسی در کشور.

– ایجاد و توسعه بانک ژن منابع‌طبیعی.