اهداف و وظایف

اهداف : انجام تحقیقات گیاهشناسی و باغبانی و بوم شناختی، شناسایی تنوع زیستی گیاهی ایران و برنامه ریزی جهت حفاظت در رویشگاه اصلی و حفاظت در خارج از رویشگاه های اصلی.  اعتلای سطح دانش گیاه شناختی و انتقال بخشهایی از دانش گیاهی به سطح جامعه، ارتقاء فرهنگ عمومی در جهت حفاظت از محیط زیست.

 

وظایف :

 1. – مطالعه و شناسایی مجموعه گونه‌های گیاهی ایران و کشورهای همجوار شامل گیاهان پیدازاد و نهانزاد با استفاده از روش‌های مختلف.
 2. – مطالعات اکولوژیکی، شناسایی جوامع گیاهی کشور و تهیه نقشه‌های جوامع و پوشش گیاهی.
 3. – انجام مطالعات جغرافیایی گیاهی در جهت مرزبندی و تعیین تقسیمات فلورستیک.
 4. – حفاظت از گونه های گیاهی کشور در خارج از رویشگاه اصلی در باغ گیاه شناسی ملی ایران ، باغهای منطقه ای و بانک ژن منابع طبیعی ایران.
 5. – تحقیق و مطالعه در مورد پرورش گونه‌های بومی و خارجی در باغ گیاهشناسی و معرفی گونه‌های مناسب جهت استفاده در فضای سبز، جنگل، تثبیت شن، صنعت و …
 6. – مطالعه و شناسایی گیاهان نادر و در معرض خطر کشور و تلاش در جهت حفظ ذخایر توارثی از طریق ایجاد قرق، کاشت در باغ‌های گیاهشناسی و ایجاد بانک بذر و منابع ژنتیکی.
 7. – مبادله بذر در نمونه‌های گیاهی با باغهای گیاهشناسی دنیا.
 8. – استفاده از کلکسیون‌های زنده و خشک در جهت آموزش و تحقیق دانشجویان و دانش آموزان.
 9. – ایجاد و توسعه شبکه باغ‌های گیاهشناسی در کشور.
 10. – برنامه‌ریزی و هماهنگی تحقیقات گیاهشناسی در کشور.
 11. – ایجاد و توسعه بانک ژن منابع‌طبیعی.

بازدید: 322