گروه های تحقیقاتی بخش

 ۱- جمع آوری وشناسایی
 تحقیقات این گروه در زمینه معرفی گونه های دارویی معطر، رنگده، آبزی و محصولات فرعی جنگل و مرتع، بررسی رویشگاههای طبیعی و انجام مطالعات اکولوژی در سطح کشور می باشد. محققان این گروه با استفاده از منابع قدیم و جدید و فرهنگ های مختلف مردمی، این نوع گیاهان را که از ارزش بالایی برخوردارند، معرفی می‌نمایند. همچنین بررسی‌های فنولوژیک در عرصه های طبیعی، احداث قرق، پایگاه و ارائه توصیه های کارشناسی در مورد روشهای جدید بهره برداری و زمان مناسب جمع‌آوری از دیگر وظایف این گروه است.  

زمینه‌های تحقیقاتی گروه جمع آوری و شناسایی
– معرفی گونه های دارویی، معطر، رنگده و آبزی
– بررسی رویشگاههای طبیعی این گیاهان در کشور

– بررسی مناطق پراکنش این گیاهان و گیاهان مولد محصولات فرعی در کشور

– بررسی عوامل و نحوه تولید محصولات فرعی جنگل و مرتع

– بررسی اثر عوامل محیطی بر گیاهان مولد محصولات فرعی جنگل و مرتع

– بررسی و انتخاب روشهای مناسب بهره برداری از محصولات فرعی جنگل و مرتع

– بررسی فنولوژی گیاهان دارویی و معطردر عرصه های طبیعی

– احداث کلکسیون زنده گیاهان دارویی و معطر بومی کشور

– جمع‌آوری گونه‌های دارویی برای احداث هرباریوم 

 

 ۲- کشت و اهلی کردن

اهلی کردن گیاهان دارویی، معطر و رنگده به منزله فراهم نمودن امکان رشد و تولید در شرایط زراعی و کنترل شده برای انواع خودروی آنها است.

اهداف کشت و اهلی کردن، کاهش فشار از عرصه های طبیعی، حفظ ذخایر توارثی و همچنین افزایش کیفیت و کمیت تولید این گیاهان است.

بدین منظور طرحهای تحقیقاتی مختلفی با بکارگیری تیمارهای متنوع زراعی، به اجرا در می آید. با توجه به تاثیر عوامل محیطی، شرایط جغرافیایی و وضعیت اکولوژی محل رویش بر کمیت و کیفیت مواد موثر گیاهان مذکور, مطالعات دقیق و گسترده در مورد نقش عوامل فوق و ارتباط آنها با رشد، عملکرد و کیفیت گیاه ضروری است.

ازجمله عوامل مهم : عرض جغرافیایی، ارتفاع محل، درجه حرارت، نوع و عمق خاک میزان آب و مواد غذایی مورد نیاز گیاه، سازگاری گیاه، تحمل آن در برابر شرایط نامساعد، تنش های محیطی و نیز کمیت و کیفیت تولید می باشند.

بنابراین لازم است با انجام آزمایشهای دقیق و مناسب و بکارگیری تیمارهای ذکر شده نیازهای ه رگونه شناسایی و میزان سازگاری در برابر عوامل محیطی مشخص گردد. 

 

 زمینه‌های تحقیقاتی گروه کشت و اهلی کردن:

– جمع‌آوری اطلاعات فنولوژیک، اکولوژیک و فیزیولوژیک گیاهان- دارویی، معطر، رنگده و آبزی

– جمع آوری بذر، قلمه و نشاء (گیاهان آبزی) از توده های همگون

– گونه های مورد نظر

– تعیین قوه نامیه، میزان جوانه زنی و بررسی پیش تیمارهای لازم

– تحقیق در زمینه کشت ارگانیک گیاهان دارویی و معطر

– کشت بذور گونه های جمع آوری شده و اعمال تیمارهای زراعی

– احداث خزانه و گلخانه ‌های تحقیقاتی

– تعیین نیازهای غذایی، آبی، حرارتی و نوری گیاهان دارویی

– تعیین شاخص فیزیولوژیک رشد(NAR-RGR-CGR-LAI,DM)

– براساس ماده خشک و سطح برگ

– تعیین الگوی ریاضی مرتبط با توان تولید در مناطق اکولوژیک

– بررسی آفات، بیماریها و علفهای هرز در مناطق کشت شده

– معرفی گونه های سازگار و حاوی متابولیت‌‌‌های ثانویه قابل توجه، به منظور کشت در سطح وسیع و تولید انبوه

– شناسایی ژنوتیپ ها و اکوتیپ های مختلف گونه‌های دارویی، معطر و رنگده

– انتخاب بهترین ها از میان توده های ناهمگون طبیعی و زراعی

– بررسی روابط و همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی میان صفات

– مرفولوژیک و میزان مواد موثر

– ارایه روشهای مناسب اصلاحی جهت افزایش کمی و کیفی تولید

– تعیین شاخص های انتخاب (Selection index) ، جهت به گزینی

– مقایسه ارقام اصلاح شده خارجی با گونه های بومی داخل کشور از لحاظ سازگاری، عملکرد و مواد موثر 

 

 ۳- شیمی

 از آنجا که استفاده از گیاهان دارویی، معطر، رنگده و آبزی در صنایع مختلف دارویی، آرایشی، بهداشتی و غذایی به شناسایی کمی و کیفی ترکیبهای موجود آنها مربوط می شود این گروه با هدف بررسی علمی (استخراج و شناسایی) مواد موثره گیاهان مذکور و محصولات فرعی جنگل و مرتع، فعالیت خود را شروع نموده است. این گروه تاکنون تعداد زیادی از گونه گیاهی دارویی و معطر را از نظر کمیت و کیفیت مواد موثر مورد بررسی قرار داده و نتایج تحقیقات خود را در مجلات معتبر داخلی و خارجی ونشریات و کتب موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع منتشر نموده است.قسمت تجزیه دستگاهی آزمایشگاه شیمی گیاهی، دارای دستگاههای نوین و پیشرفته برای جداسازی و شناسایی ترکیبهای مهم از این نوع گیاهان است د رضمن آزمایشگاه شیمی گیاهی دارای امتیاز اکرودیته اسانسها از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی می باشد.   

دستگاه‌های شناسایی:

– گازکروماتوگرافی GC

– گازکروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی GC/MS

– کروماتوگرافی مایع با کارآ‌یی بالا (HPLC)

– جذب اتمی (AA)

– اسپکتروفتومتر مرئی، ماورا بنفش (UV-VIS)

 

زمینه‌های تحقیقاتی گروه شیمی:

– ارائه اطلاعات علمی و کاربردی در زمینه ترکیبهای گیاهان دارویی، معطر، آبزی و محصولات فرعی آنها

– استخراج مواد موثره از گیاهان مذکور و محصولات فرعی آنها.

– تعیین بهترین روش استخراج مواد موثر از این گیاهان

– تعیین مناسبترین زمان برداشت محصول و یا اندام گیاه برای

– استخراج و دستیابی به حداکثر کمیت و کیفیت مواد موثر

– بهینه سازی عصاره ها و اسانس های گیاهی به روشهای فیزیکی و شیمیایی.

– شناسایی کمی و کیفی موادموثره گیاهان مذکور به کمک روشهای دستگاهی.

– تعیین روشهای استخراج موادموثره در سطح نیمه صنعتی از این نوع گیاهان.