رئیس بخش

نام و نام خانوادگی بهلول عباس زاده
مدرک / رشته دکترای تخصصی زراعت
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی رئیس بخش
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل babaszadeh@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی

سایر اعضا

نام و نام خانوادگی فاطمه سفیدکن
مدرک / رشته دکترای تخصصی شیمی آلی
مرتبه علمی استاد
جایگاه سازمانی معاون پژوهشی
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل sefidkon@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محمدحسین لباسچی
مدرک / رشته دکترای تخصصی زراعت
مرتبه علمی دانشیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل lebaschy@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مهدی میرزا
مدرک / رشته دکترای تخصصی شیمی معدنی
مرتبه علمی استاد
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی- مدیر گروه شیمی
حوزه فعالیت آنالیز و شناسایی ترکیبات شیمیایی گیاهان دارویی
ایمیل mirza@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی ابراهيم شريفي عاشورآبادي
مدرک / رشته دکترای تخصصی اكولوژي كشاورزي
مرتبه علمی دانشيار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی- مدیر گروه علوم زراعی
حوزه فعالیت بخش تحقيقات گياهان دارويي
ایمیل esharifi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مهردخت نجف پور نوائی
مدرک / رشته فوق لیسانس علوم گیاهی
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی عضو هیئت علمی- مدیر گروه تحقیقات اکولوژی  
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل navaei@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی کامکار  جای مند 
مدرک / رشته دکترای تخصصی شیمی آلی
مرتبه علمی دانشیار 
جایگاه سازمانی عضو هیأت علمی 
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل Jaimand@rifr-ac.ir 
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محمدباقر رضایی
مدرک / رشته دکترای تخصصی فیتوشیمی
مرتبه علمی استاد
جایگاه سازمانی عضو هیأت علمی 
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل mrezaee@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی فاطمه عسکری
مدرک / رشته فوق لیسانس  علوم گیاهی
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی هیات علمی
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل fasgari@riffr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی راضیه  عظیمی اترگله
مدرک / رشته دکترای تخصصی شیمی آلی
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی هیئت علمی
حوزه فعالیت گیاهان دارویی استخراج مواد موثره
ایمیل azimiorgchem@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مینا کوه جانی گرجی
مدرک / رشته دکتری تخصصی حشره شناسی-سم شناسی
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی هیئت علمی
حوزه فعالیت فرمولاسیون و آفتکش های گیاهی
ایمیل Mina.Gorji1981@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سمانه  اسدی صنم
مدرک / رشته دکتری تخصصی زراعت
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی هیئت علمی
حوزه فعالیت   فیزیولوژی گیاهان دارویی
ایمیل asadi.samaneh62@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی خلیل  کریم زاده اصل 
مدرک / رشته دکترای تخصصی زراعت
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی هیئت علمی
حوزه فعالیت گیاهان دارویی(کشت و اهلی سازی)
ایمیل khalil.karimzadeh@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مریم جبلی
مدرک / رشته کارشناس ارشد میکروبیولوژی
مرتبه علمی کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل  rihan2000ir@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی محمود نادری
مدرک / رشته کارشناسی ارشد شیمی آلی
مرتبه علمی کارشناس-مدیر شبکه آزمایشگاهی
جایگاه سازمانی مدیر خدمات فنی و آزمایشگاهی
حوزه فعالیت شبکه آژمایشگاهی
ایمیل m.nadery@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سعیده مشکی زاده
مدرک / رشته کارشناسی علوم گیاهی
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل s_meshki@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی زهرا بهراد
مدرک / رشته کارشناسی ارشد شیمی الی
مرتبه علمی کارشناس پژوهشی
جایگاه سازمانی کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت کارشناس- مدیر کیفیت استاندارد
ایمیل zahra.behrad77@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی معصومه لایق حقیقی
مدرک / رشته دکترای تخصصی گیاهان دارویی
مرتبه علمی کارشناس تحقیقات
جایگاه سازمانی کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل layeghhaghighi@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مریم مکی زاده تفتی
مدرک / رشته دکتری تخصصی اکولوژی گیاهان زراعی
مرتبه علمی استادیار
جایگاه سازمانی هیئت علمی
حوزه فعالیت اکولوژی گیاهان دارویی
ایمیل maryitafti@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی میثم انصاری
مدرک / رشته کارشناس ارشد گیاهان دارویی
مرتبه علمی کارشناس 
جایگاه سازمانی کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل mansari@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی فرحزا کاظمی سعید
مدرک / رشته کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
مرتبه علمی کارشناس 
جایگاه سازمانی کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت فیزیولوژی و اکولوژی گیاهان دارویی
ایمیل kazemi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی مصطفی گلی پور
مدرک / رشته کارشناسی گیاهان دارویی
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل —-
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی سمیه فکری قمی
مدرک / رشته کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل s.fekri_q@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی فریدون  رضایی
مدرک / رشته کارشناس ارشد گیاهان دارویی
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل fraidounr@yahoo.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی زهره امامی
مدرک / رشته دکترای تخصصی اکولوژی زراعی
مرتبه علمی کارشناس
جایگاه سازمانی کارشناس تحقیقات
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل zohreemami66@gmail.com
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی بهروز نادری
مدرک / رشته فوق دیپلم گیاهان دارویی
مرتبه علمی تکنسین 
جایگاه سازمانی تکنسین 
حوزه فعالیت گیاهان دارویی
ایمیل bnaderi@rifr-ac.ir
CV سامانه علم سنجی
نام و نام خانوادگی فخری جمالپور
مدرک / رشته دیپلم حسابداری
مرتبه علمی تکنسین 
جایگاه سازمانی تکنسین 
حوزه فعالیت اسانس گیری گیاهان دارویی
ایمیل —-
CV سامانه علم سنجی

بازدید: 1738