پروژه بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی

ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ اثرسه گونه قارچ ميکوريز آربسکولار و باکتري Bacillus subtilis بر ميزان استقرار و عملکرد کمي و کيفي بومادران هزاربرگ (Achillea millefolium L.) در شرايط ديم فرزانه بهادري سمنان ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۲ جمع آوري و ثبت اطلاعات داروها و فرآورده هاي گياهان دارويي در ايران كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۳ تعيين تاريخ و تراکم مناسب براي کشت و زراعي کردن بومادران البرزي Achillea millefolium L. subsp. elbursensis فاطمه عسكري ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۴ بررسي رويشگاههاي طبيعي به منظور الگوبرداري و امكان سنجي كشت گياهان دارويي در ديمزارهاي كشور (فاز مربوط به تهيه بانك اطلاعات و طراحي نرم افزار جستجوگر) ابراهيم شريفي‌عاشورآبادي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۵ بررسي اثر سميت سلولي و مهار کنندگي نانوژل حاوي اسانس گياه دارويي نعناع فلفلي (Mentha piperita) بر تشکيل بيوفيلم دنداني و بيان ژن برخي شاخص‌هاي بيماري‌زايي در باکتري Streptococcus mutans پروين رامك لرستان ۱۳۹۶-۱۳۹۷
۶ بررسي مراحل فنولوژي شش گونه دارويي گيشدر (Periploca aphylla)، مريم گلي (Salvia santalinifolia)، مريم گلي مصري (Salvia aegyptiaca)، کلپوره (Teucrium polium)، اشوارک (Rhazia stricta) و گلدر (Otostegia persica) در حوزه آبخيز دهگين رودان- استان هرمزگان محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۷ تجزيه كمي و كيفي روغن بذر Jatropha curcasجهت تعيين كاربردهاي آن و تعيين بهترين روش و زمان استخراج روغن كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۷
۸ بررسي سازگاري و ارزيابي اقتصادي توسعه کشت گونه‌هاي مهم داروئي در استان قم عبا س پورميداني قم ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۹ بررسي سازگاري و عملکرد ۱۲ گونه از جنس پونه‌سا، در شرايط اقليمي استان البرز بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۰ بررسي سازگاري و عملکرد ۱۲ گونه از جنس پونه‌سا، در شرايط مختلف اقليمي کشور-سمنان فرزانه بهادري سمنان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۱ ميکروکپسوله کردن اسانس با استفاده از پليمر سديم آلژينات جهت افزايش ماندگاري، کارايي و رهايش کنترل شده آن براي مصارف حشره کشي مينا کوه‌جاني‌گرجي ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۱۲ بررسي سازگاري و عملکرد ۱۲ گونه از جنس پونه‌سا، در شرايط مختلف اقليمي کشور-استان گلستان محمدعلي دري گلستان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۳ پايلوت تحقيقي، ترويجي توليد اسطوخودوس در شرايط ديم خليل کريم‌زاده‌اصل ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۱۴ استخراج و خالص سازي شيرين کننده هاي طبيعي از برگ هاي استويا راضيه عظيمي اترگله ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۳۹۸
۱۵ مقايسه مواد موثره ۴ گونه دارويي در رويشگاه‌هاي مختلف استان فارس ( Zataria multiflora – Satureja bakhtiarica-Thymus daenensis subsp.daenensis- Gontscharovia popovi) وحيد روشن سروستاني فارس ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۶ بررسي سازگاري و عملکرد ۱۲ گونه از جنس پونه‌سا، در شرايط مختلف اقليمي کشور-استان كرمان يوسف امامي‌پور كرمان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۷ بررسي سازگاري و عملکرد ۱۲ گونه از جنس پونه‌سا، در شرايط مختلف اقليمي کشور-آذربايجان غربي مژگا ن لارتي آذربايجانغربي ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۸ تعيين نياز آبي و بررسي ويژگي هاي مورفولوژيکي، فيزيولوژيکي و بيوشيميايي سه توده مهم عناب (Ziziphus jujuba Mill) تحت تاثير تنش خشکي در شرايط لايسيمتري محمدها دي راد يزد ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۹ بررسي سازگاري و عملکرد ۱۲ گونه از جنس پونه‌سا، در شرايط مختلف اقليمي کشور-اصفهان بابك بحريني‌نژاد اصفهان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۰ بررسي ويژگي هاي مورفولوژيکي، زراعي، فيزيولوژيکي و بيوشيميايي توده هاي بومي زيره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرايط طبيعي و داراي تنش خشکي فرزانه بهادري سمنان ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۱ بررسي وضعيت برداشت از طبيعت، توليد و صادرات گياهان دارويي و محصولات فرعي (فاز اول) بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۲۲ بررسي سازگاري و عملکرد ۱۲ گونه از جنس پونه‌سا، در شرايط مختلف اقليمي کشور بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۲۳ پايلوت تحقيقي و ترويجي توليد زعفران در شرايط ديم خليل کريم‌زاده‌اصل ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۲۴ تعيين نياز آبي مرزه سنبله اي (Satureja. spicigera Bioss.) با استفاده از لايسيمتر ابراهيم شريفي‌عاشورآبادي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۲۵ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس ۱۲ گونه از جنس پونه‌سا، در شرايط مختلف اقليمي کشور فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۲۶ اجراي زيرپروژه بررسي اثرات تراکم و تغذيه بر عملکرد كمي و كيفي اسانس چهار گونه‌ مرزه در شرايط ديم (استان لرستان) علي سپهوند لرستان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۲۷ بررسي تركيبات متشكله اسانس ۱۹ گونه از جنس Ferulla فرزانه بهادري سمنان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۲۸ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر رشد و عملکرد برخي از گونه‌هاي مرزه در شرايط آبي، در شش استان ‌کشور بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۲۹ بررسي سازگاري و عملكرد ژنوتيپ هاي برتر ذخاير ژرم پلاسم گونه هاي مختلف آويشن در شرايط ديم تيكمه داش در آذربايجان شرقي اكبر عبدي‌قاضي‌جهاني آذربايجانشرقي ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۳۰ بررسي تركيبات متشكله اسانس ۲۳ گونه از جنس Nepeta فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۱ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر عملکرد کمي و کيفي اسانس Satureja bachtiarica و Satureja rechingeri در استان کرمان ارسلان شكرچيان كرمان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۲ بررسي اثر مالچ پوششي بر ميزان عملکرد گل محمدي Rosa damascene در اراضي ديم کم بازده کوهرنگ حسين محمدي نجف‌آبادي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۳ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس ۱۲ گونه از جنس پونه‌سا، در شرايط مختلف اقليمي کشور-استان گلستان محمدعلي دري گلستان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۴ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر عملکرد کمي و کيفي اسانس Satureja khuzistanica در ايستگاه البرز سمانه اسدي صنم ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۵ معرفي گونه سازگار و مناسب (Thymus daenensis) و مقايسه آن با گونه (Thymus kotschyanus) در ديمزارهاي سطح استان کرمانشاه صادق اسفندياري كرمانشاه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۳۶ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر عملکرد کمي و کيفي اسانس Satureja bachtiarica در ايستگاه البرز فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۷ بررسي تركيبات متشكله اسانس ۲۳ گونه از جنس‌هاي Achillea، Anthemis و Tripleurospermum كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۸ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر عملکرد کمي و کيفي اسانس Satureja spicigera در ايستگاه البرز بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۳۹ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر عملکرد کمي و کيفي اسانس Satureja mutica در ايستگاه البرز راضيه عظيمي اترگله ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۰ اجراي زيرپروژه بررسي اثرات تراکم و تغذيه بر عملکرد كمي و كيفي اسانس چهار گونه‌ مرزه در شرايط ديم (استان کرمانشاه) برزو يوسفي كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۱ بررسي اثر تراکم کاشت بر ميزان عملکرد گونه¬هاي آويشن دنايي (Thymus daenesis) و آويشن کرماني (Thymus caramanicus) در اراضي ديم کم بازده منطقه کوهرنگ محمود طالبي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۲ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس ۱۲ گونه از جنس پونه‌سا، در شرايط مختلف اقليمي کشور-آذربايجان غربي مژگا ن لارتي آذربايجانغربي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۳ بررسي تركيبات متشكله اسانس ۱۶ گونه از جنس‌هاي Pimpinella و Pycnocycla فاطمه عسكري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۴ اجراي زيرپروژه بررسي اثرات تراکم و تغذيه بر عملکرد كمي و كيفي اسانس چهار گونه‌ مرزه در شرايط ديم (ايستگاه همند آبسرد) محمدحسين لباسچي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۵ بررسي سازگاري ومقايسه عملکردکمي وکيفي اکوتيپ هاي مختلف زعفران در مناطق ييلاقي شرق استان مازندران (مطالعه موردي : پشتکوه کياسر ) محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۶ بررسي اثر تراکم کاشت بر عملکرد زعفران Crocus sativus L در اراضي ديم کم بازده منطقه کوهرنگ محمود طالبي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۷ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر عملکرد کمي و کيفي اسانس Satureja khuzistanica و Satureja spicigera در استان اصفهان ليلي صفائي اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۸ بررسي تركيبات متشكله اسانس ۲۶ گونه از جنس Salvia مهدي ميرزا ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۴۹ مقايسه عملکرد سرشاخه گلدار و توليد بذر در گونه‌هاي برتر آويشن‌هاي بومي ايران (استان زنجان) پرويز مرادي زنجان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۰ مقايسه عملکرد سرشاخه گلدار و توليد بذر در گونه‌هاي برتر آويشن‌هاي بومي ايران (استان قم) عبا س پورميداني قم ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۱ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر عملکرد کمي و کيفي اسانس Satureja bachtiarica و Satureja macrantha در استان کردستان فرحناز هوشيدري كردستان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۲ معرفي گونه هاي ارزشمند جنس پونه‌سا (Nepeta) براي كشت و فراوري در مناطق اكولوژيك مختلف كشور به منظور توليد انبوه بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۵۳ اجراي زيرپروژه بررسي اثرات تراکم و تغذيه بر عملکرد كمي و كيفي اسانس چهار گونه‌ مرزه در شرايط ديم (استان اصفهان) بابك بحريني‌نژاد اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۴ مقايسه عملکرد سرشاخه گلدار و توليد بذر در گونه‌هاي برتر آويشن‌هاي بومي ايران (خراسان رضوي) مهدي فراواني خراسان رضوي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۵ بررسي تركيبات متشكله اسانس ۱۶ گونه از جنس Teucrium فرزانه عظيمي اردبيل ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۶ ارزيابي امکان کشت و سازگاري گياه کرفس کوهي Kelussia odoratissima در استان البرز مريم جبلي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۷ مقايسه عملکرد سرشاخه گلدار و توليد بذر در گونه‌هاي برتر آويشن‌هاي بومي ايران (استان اصفهان) حسين زينلي اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۸ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس ۱۲ گونه از جنس پونه‌سا، در شرايط مختلف اقليمي کشور-استان اصفهان بابك بحريني‌نژاد اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۵۹ بررسي اثر اندازه غده بر ميزان عملکرد موسير (Allium hirtifolium) در اراضي ديم کم بازده منطقه کوهرنگ محمود طالبي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۶۰ مطالعه برخي اثرات زيستي قارچ هاي اندوفيت بر مرزه خوزستاني (Satureja khuzestanica Jamzad) سيده معصومه زماني ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۶۱ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس ۱۲ گونه از جنس پونه‌سا، در شرايط مختلف اقليمي کشور-استان سمنان فرزانه بهادري سمنان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۶۲ مقايسه عملکرد سرشاخه گلدار و توليد بذر در گونه‌هاي برتر آويشن‌هاي بومي ايران (البرز) فريدون رضايي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۶۳ بررسي تركيبات متشكله اسانس ۱۱ گونه از جنس‌هاي Heracleum، Ziziphoraو Lepidium رمضان كلوندي همدان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۶۴ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر عملکرد کمي و کيفي اسانس Satureja sahandica و Satureja spicigera در استان آذربايجان شرقي فريد نورمند مويد آذربايجانشرقي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۶۵ بررسي تركيبات متشكله اسانس ۸ گونه از جنس Artemisia راضيه عظيمي اترگله ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۶۶ بررسي تركيبات متشكله اسانس ۱۴ گونه از جنس‌هاي Nigella، Peucedanum، Bunium و Dorema محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۶۷ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر عملکرد کمي و کيفي اسانس Satureja rechingiri و Satureja mutica در استان اصفهان سعيد دوازده‌‌‌‌ امامي اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۶۸ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر عملکرد کمي و کيفي اسانس Satureja macrantha در ايستگاه البرز خليل کريم‌زاده‌اصل ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۶۹ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه‌ گياه بر عملکرد كمي و كيفي اسانسsatureja sahandica در استان البرز محمود نادري‌حاجي باقركندي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۷۰ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس ۱۲ گونه از جنس پونه‌سا، در شرايط مختلف اقليمي کشور-استان كرمان يوسف امامي‌پور كرمان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۷۱ مقايسه عملکرد سرشاخه گلدار و توليد بذر در گونه‌هاي برتر آويشن‌هاي بومي ايران (استان آذ شرقي) اكبر عبدي‌قاضي‌جهاني آذربايجانشرقي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۷۲ مقايسه عملکرد سرشاخه گلدار و توليد بذر در گونه‌هاي برتر آويشن‌هاي بومي ايران (استان همدان ) محمدرضا صادقي‌منش همدان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۷۳ اجراي زيرپروژه بررسي اثرات تراکم و تغذيه بر عملکرد كمي و كيفي اسانس چهار گونه‌ مرزه در شرايط ديم (استان خراسان شمالي) علي‌اكبر عامري خراسان شمالي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۷۴ مقايسه عملکرد سرشاخه گلدار و توليد بذر در گونه‌هاي برتر آويشن‌هاي بومي ايران – ايستگاه همند

آبيسرد دماوند

خليل کريم‌زاده‌اصل ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۷۵ مقايسه عملکرد سرشاخه گلدار و توليد بذر در گونه‌هاي برتر آويشن‌هاي بومي ايران (استان مرکزي) غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۷۶ بررسي اثر تراکم و تغذيه بر عملکرد چهار گونه‌ مرزه در شرايط ديم شش استان ‌کشور محمدحسين لباسچي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۷۷ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر عملکرد کمي و کيفي اسانس Satureja mutica و Satureja khuzistanica در استان لرستان شهلا احمدي لرستان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۷۸ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس ۱۲ گونه از جنس پونه‌سا، در شرايط اقليمي استان البرز فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۷۹ بررسي تركيبات متشكله اسانس ۱۴ گونه از جنس Geranium عباس اكبرزاده شفارودي گيلان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۸۰ بررسي فيتوشيمي گونه‌هاي ارزشمند جنس آويشن Thymus)) به منظور معرفي رقم مناسب و پايدار بابك بحريني‌نژاد اصفهان ۱۳۹۷-۱۳۹۹
۸۱ بررسي اثرات تراکم و تغذيه بر عملکرد كمي و كيفي اسانس چهار گونه‌ مرزه در شرايط ديم (استان آذربايجان شرقي) احمد رزبان‌حقيقي آذربايجانشرقي ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۸۲ مقايسه عملکرد سرشاخه گلدار و توليد بذر در گونه‌هاي برتر آويشن‌هاي بومي ايران (استان سمنان) فرزانه بهادري سمنان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۸۳ بررسي تركيبات متشكله اسانس ۱۱ گونه از جنس‌هاي Marrubiumو Dracocephalum سيروس صابرآملي مازندران ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۸۴ بررسي سازگاري گونه‌هاي مختلف جنس Ziziphora و Zataria مهردخت نجف‌پورنوايي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۸۵ بررسي سازگاري گونه‌هاي مختلف جنس Ziziphora و Zataria _ مطالعه موردي: استان هرمزگان عبدالحميد حاجبي هرمزگان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۸۶ تعيين مناسب ترين تيمار کودي و بررسي تأثير نيتريک اکسايد در افزايش تحمل به تنش خشکي سرخارگل سمانه اسدي صنم ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۴۰۰
۸۷ بررسي تنوع فيتوشيميايي برخي گونه هاي باارزش دارويي خانواده نعناعيان Dracocephalum spp. ، Salvia spp. ، Zhumeria majdae ( در رويشگاه هاي مختلف) مهدي ميرزا ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۷
۸۸ ارزيابي توان توليد مخلوط گونه هاي بومي آويشن و اسپرس در ديمزارهاي كم بازده استان لرستان علي سپهوند لرستان ۱۳۹۴-۱۳۹۸
۸۹ بررسي وضعيت برداشت از طبيعت، توليد و صادرات گياهان دارويي و محصولات فرعي (فاز اول)-مطالعه موردي استان تهران بهمن اميري لاريجي تهران ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۹۰ تحقيق درباره گياهان دارويي کشور از نظر نوع مواد موثره و خواص دارويي مهردخت نجف‌پورنوايي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۹۱ بررسي وضعيت برداشت از طبيعت، توليد و صادرات گياهان دارويي و محصولات فرعي (فاز اول)-مطالعه موردي استان خراسان رضوي مهدي فراواني خراسان رضوي ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۹۲ بررسي روشهاي کشت و مقادير مختلف کود توليد روي توليد بذر و اسانس زيره کوهي (Bunium persicum) در شرايط آب و هوايي استان خراسان جنوبي آزيتا نخعي خراسان جنوبي ۱۳۹۳-۱۳۹۸
۹۳ بررسي وضعيت برداشت از طبيعت، توليد و صادرات گياهان دارويي و محصولات فرعي (فاز اول)-مطالعه موردي استان کردستان شب بو كفاش كردستان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۹۴ بررسي وضعيت برداشت از طبيعت، توليد و صادرات گياهان دارويي و محصولات فرعي (فاز اول)-مطالعه موردي استان اصفهان حسين زينلي اصفهان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۹۵ بررسي نوع و درصد ترکيبات شناسايي شده در گياهان دارويي و معطر ايران فاطمه عسكري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۹۶ بررسي وضعيت برداشت از طبيعت، توليد و صادرات گياهان دارويي و محصولات فرعي (فاز اول)-مطالعه موردي استان مرکزي غلامرضا گودرزي مركزي ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۹۷ بررسي وضعيت برداشت از طبيعت، توليد و صادرات گياهان دارويي و محصولات فرعي (فاز اول)-مطالعه موردي استان کرمانشاه رضا كريمي كرمانشاه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۹۸ بررسي تاثير تيمارهاي پيش رويشي بذر بر جوانه¬زني و توليد نهال گونه دارويي (Gontscharovia popovii (B,Fedtsch. & Gontsch.) Boriss.) در شرايط آزمايشگاه و نهالستان در استان هرمزگان غلامرضا دمي‌زاده هرمزگان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۹۹ تشکيل بانک اطلاعات جامع گياهان دارويي بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۰۰ بررسي وضعيت برداشت از طبيعت، توليد و صادرات گياهان دارويي و محصولات فرعي (فاز اول)مطالعه موردي استان البرز بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۰۱ بررسي پتانسيل توليدي اکوتيپ هاي مهم زيره کوهي (Bunium persicum) در شرايط آب و هوايي استان خراسان جنوبي عليرضا مقري فريز خراسان جنوبي ۱۳۹۳-۱۳۹۸
۱۰۲ بررسي امكان كشت آبي و برآورد هزينه و درآمد تعداد گونه گياهان دارويي جندساله مقاوم در شرايط ايستگاه تحقيقات گياهان دارويي استان يزد مصطفي زارع يزد ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۰۳ بررسي امكان كشت آبي و برآورد هزينه و درآمد تعدادي گياهان دارويي يکساله مقاوم در شرايط ايستگاه تحقيقات گياهان دارويي استان يزد مصطفي زارع يزد ۱۳۹۵-۱۳۹۸
۱۰۴ بررسي ترکيبهاي شيميايي اسانس گونه هاي Tanacetum sp. از اقليم هاي مختلف در ايران

Tanacetum balsamita ; T. coccineum; T.dumosum; T. fruticulosum; T. lingulatum ; T. khorassanicum; T. paradoxum ; T. parthenium; T. pinnatum ; T. polycephalum T. salsugineum ; T. stapfianum T. tabrisianum ; T. tenuisectum T. turcomanicum ; T. uniflorum ; T. walteri T. zahlbruckneri

محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۸
۱۰۵ بررسي وضعيت برداشت از طبيعت، توليد و صادرات گياهان دارويي و محصولات فرعي (فاز اول)-مطالعه موردي استان فارس وحيد روشن سروستاني فارس ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۰۶ بررسي وضعيت برداشت از طبيعت، توليد و صادرات گياهان دارويي و محصولات فرعي (فاز اول)-مطالعه موردي استان کرمان محمدرضا كدوري كرمان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۰۷ بررسي وضعيت برداشت از طبيعت، توليد و صادرات گياهان دارويي و محصولات فرعي (فاز اول)-مطالعه موردي استان آذربايجان شرقي ژيلا بالايي آذربايجانشرقي ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۱۰۸ ارزيابي کاشت و برداشت مکانيزه و دستي و فواصل کاشت موسير (Allium hirtifolium Boiss.) در استان لرستان پروين رامك لرستان ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۱۰۹ بررسي اثر تراکم و تغذيه بر عملکرد چهار گونه‌ مرزه در شرايط ديم استان لرستان علي سپهوند لرستان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۱۰ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر رشد و عملکرد Satureja mutica در ايستگاه البرز بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۱۱ بررسي اثر حشره کشي اسانس ۳ گونه مرزه بومي (Satureja sahendica, S. khuzistanica, S. macrantha) عليه شب پره آرد (Ephestia kuehniella Zeller) مينا کوه‌جاني‌گرجي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۱۲ بررسي اثر تراکم و تغذيه بر عملکرد چهار گونه‌ مرزه در شرايط ديم استان ‌تهران محمدحسين لباسچي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۱۳ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر رشد و عملکرد satureja sahandica استان البرز فريدون رضايي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۱۴ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر رشد و عملکرد برخي از گونه‌هاي مرزه در شرايط آبي، در استان کرمان ارسلان شكرچيان كرمان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۱۵ بررسي اثر تراکم و تغذيه بر عملکرد چهار گونه‌ مرزه در شرايط ديم استان‌ خراسان شمالي علي‌اكبر عامري خراسان شمالي ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۱۶ پايلوت تحقيقي، ترويجي توليد آويشن دنايي در شرايط ديم سمانه اسدي صنم ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۱۷ تاثير پيش تيمارهاي کود بيولوژيک مايکوريزا و کود شيميايي سيليکون بر افزايش بهره¬وري محصول شيرين بيان (Glycyrrhiza glabra) (با دو روش بذر و قلمه) قاسم خداحامي فارس ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۱۱۸ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر رشد و عملکرد Satureja macrantha در ايستگاه البرز خليل کريم‌زاده‌اصل ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۱۹ بررسي اثر تراکم و تغذيه بر عملکرد چهار گونه‌ مرزه در شرايط ديم استان‌ آذربايجان شرقي (ايستگاه تيكمه داش) اكبر عبدي‌قاضي‌جهاني آذربايجانشرقي ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۲۰ بررسي اثر تراکم و تغذيه بر عملکرد چهار گونه‌ مرزه در شرايط ديم استان اصفهان بابك بحريني‌نژاد اصفهان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۲۱ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر رشد و عملکرد Satureja rechingiri و Satureja mutica در استان اصفهان سعيد دوازده‌‌‌‌ امامي اصفهان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۲۲ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر رشد و عملکرد Satureja sahandica و Satureja spicigera در استان آذربايجان شرقي فريد نورمند مويد آذربايجانشرقي ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۲۳ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر رشد و عملکرد Satureja khuzistanica و Satureja spicigera در استان اصفهان ليلي صفائي اصفهان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۲۴ ارزيابي صفات مورفولوژيكي و عملكردي جمعيت هاي مختلف گل محمدي (Rosa damascena Mill ) در شرايط اقليمي استان قم عبا س پورميداني قم ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۲۵ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر رشد و عملکرد Satureja bachtiarica و Satureja macrantha در استان کردستان فرحناز هوشيدري كردستان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۲۶ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر رشد و عملکرد Satureja spicigera بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۲۷ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر رشد و عملکرد Satureja bachtiarica در ايستگاه البرز مريم جبلي ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۲۸ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر رشد و عملکرد Satureja mutica و Satureja khuzistanica در استان لرستان شهلا احمدي لرستان ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۲۹ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه گياه بر رشد و عملکرد Satureja khuzistanica در ايستگاه البرز سمانه اسدي صنم ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۳۰ ارزيابي اقتصادي کشت آويشن در مقايسه با کشت‌ مرسوم برخي از مناطق کشور سيدجعفر سيداخلاقي ستادموسسه ۱۳۹۷-۱۳۹۹
۱۳۱ بررسي مناسب ترين روشهاي کشت و استقرار گياه دارويي نوروزک (Salvia leriifolia Benth.) در رويشگاه ابوالخازن بجستان مجيد دشتي خراسان رضوي ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۳۲ بررسي اثر تراکم و تغذيه بر عملکرد چهار گونه‌ مرزه در شرايط ديم استان کرمانشاه برزو يوسفي كرمانشاه ۱۳۹۵-۱۳۹۹
۱۳۳ افزايش عملکرد کمي و کيفي گياه Nepeta pogonosperma با استفاده از تيمارهاي مختلف تغذيه مهردخت نجف‌پورنوايي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۹
۱۳۴ بررسي سازگاري گونه‌هاي مختلف جنس Ziziphora و Zataria- مطالعه موردي: استان البرز مهردخت نجف‌پورنوايي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۳۵ اثر تيمارهاي مختلف تغذيه‌اي گونه‌هاي سازگار مرزه در شرايط آبي، تراکم و تغذيه در شرايط ديم بر عملکرد كمي و كيفي اسانس فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۳۶ بررسي روشهاي افزايش عملکرد کمي و کيفي و توليد ديم گونه‌هاي سازگار مرزه در مناطق مختلف اکولوژيک فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۴۰۰
۱۳۷ بررسي سازگاري گونه‌هاي مختلف جنس Ziziphora و Zataria- مطالعه موردي: استان اصفهان ليلي صفائي اصفهان ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۳۸ بررسي سازگاري گونه‌هاي مختلف جنس Ziziphora و Zataria- مطالعه موردي: استان فارس وحيد روشن سروستاني فارس ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۳۹ بررسي سازگاري گونه‌هاي مختلف جنس Ziziphora و Zataria-استان ايلام منوچهر طهماسبي ايلام ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۴۰ مقايسه عملکرد سرشاخه گلدار و توليد بذر در گونه‌هاي برتر آويشن‌هاي بومي ايران علي‌اشرف جعفري ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۴۱ بررسي تركيبات متشكله اسانس گياهان معطر ايران (فاز سوم) فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۴۲ پايلوت تحقيقي- ترويجي توليد زوفا در شرايط ديم سمانه اسدي صنم ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۰
۱۴۳ بررسي امکان کشت و اهلي کردن و ويژگي‌هاي فيتوشيميايي گونه هاي آويشن (فاز دوم: بررسي خصوصيات اكسشن هاي برتر و معرفي ارقام مناسب آويشن) ابراهيم شريفي‌عاشورآبادي ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۴۰۱
۱۴۴ تاثير آبياري و تراکم بر روند رشد گياه آنغوزه محمدرضا كدوري كرمان ۱۳۹۶-۱۴۰۱
ردیف عنوان پروژه مجری واحد اجرا دوره اجرا
۱ جمع آوري وشنا سا ئي گيا ها ن داروئي استا ن آذربا يجا نشرقي محمدعلي سركارات آذربايجان شرقي ۱۳۶۸-۱۳۷۱
۲ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن دارويي استا ن كرمان سيروس صابرآملي كرمان ۱۳۶۸-۱۳۷۲
۳ بررسي اثر كود شيميا يي (ازت وفسفر)برروي ميزان بذردهي ورشداندامها ي گيا ه داروئي :زوفا ,شا هبيزك ,گل گا وزبا ن سنبل الطيب و آويشن مهردخت نجف‌پورنوايي ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۳
۴ بررسي پيرامون گونه‌هاي افدرا از جهت توليد افدرين و پزدوافدرين سيستان و بلوچستان محمدحسين صندوق داران سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۳-۱۳۷۳
۵ تعيين بهترين روش ودفعا ت بهره برداري گزانگبين كريم باقرزاده باغباداراني اصفهان ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۶ بررسي اثرات زما ن بهره برداري ازگون برروي كميت وكيفيت محصول وبقا گيا ه دراستا ن مركزي اكبر گندمكارقالهري مركزي ۱۳۷۱-۱۳۷۴
۷ بررسي گونه ها ي افدرادرآذربا يجا نشرقي ازنظرتوليد افدرين وپزدوافدرين فروغ محمدزاده آذربايجانشرقي ۱۳۷۳-۱۳۷۴
۸ بررسي پيرامون گونه‌هاي افدرا (در ايران) از جهت توليد افدرين و پزدوافدرين (ستاد) زهرا باهرنيك ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۷۴
۹ بررسي وشنا سا ئي موادمتشكله موجوددراسا نس وعصا ره چندگونه گيا ه دارويي ايران وبررسي اثرات بيولوژيكي آنها محسن بيگدلي ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۰ شنا سا يي استخراج مشتقا ت بنزوـ گا ما ـ پا يرونها ي موجوددرگيا ه گل راعي محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۱۱ بررسي منا بع توليدكننده ,نحوه توليدبيدخشت (بيدانگبين ) محمود يوسفي خراسان رضوي ۱۳۷۱-۱۳۷۵
۱۲ استخراج اسيدآلژنيك ونمكها ي آن ازجلبكها ي قهوه اي موجوددرخليج فا رس ۰ جلوه سهرابي‌پور هرمزگان ۱۳۷۴-۱۳۷۵
۱۳ شناسايي‌وبررسي‌اكولوژيك‌گياهان‌اسانس‌داربه منظوراهلي‌كردن‌وكشت‌آنهاشامل‌جنسهاي Mentha Thymus مهردخت نجف‌پورنوايي ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۱۴ بررسي روشها ي كا شت وتكثيرگيا ه با ريجه درسمنا ن نجاتعلي سالار سمنان ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۱۵ جمع آوري ,شنا سا يي ,اهلي كردن وبررسي موادموثره گيا ها ن دارويي (خراسا ن ) سيدابراهيم موسوي‌آلاشلو خراسان رضوي ۱۳۶۶-۱۳۷۵
۱۶ بررسي منا بع توليدكننده ونحوه توليدشكرتيغا ل كريم باقرزاده باغباداراني اصفهان ۱۳۷۱-۱۳۷۵
۱۷ شنا سا يي سا ختما ن برخي ازكربوهيدراتها وفعا ليت بيولوژيكي آنها درگيا ه آلوا محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۵
۱۸ بررسي منابع توليدكننده و نحوه توليد شكر تيغال مجيد توكلي لرستان ۱۳۷۱-۱۳۷۵
۱۹ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن دارويي دراستا ن سمنا ن كاظم طاهريان سمنان ۱۳۷۲-۱۳۷۵
۲۰ جمع آوري وشنا سا ئي واهلي كردن وبررسي موادموثره گيا ها ن داروئي منطقه قزوين احمد اكبري‌نيا قزوين ۱۳۶۵-۱۳۷۵
۲۱ بررسي منا بع توليدكننده ونحوه توليد شيرخشت (خراسا ن ) علي اصغر پارياب خراسان رضوي ۱۳۷۱-۱۳۷۵
۲۲ بررسي پيرامون گونه‌هاي افدرا از جهت توليد افدرين و پزدوافدرين در استان بوشهر فاطمه غلاميان بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۲۳ بررسي منابع توليدكننده و نحوه توليد گز علفي مجيد توكلي لرستان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۲۴ طرح مشا هده اي كشت واهلي كردن زيره سبزدر كرما ن عهديه كاليراد كرمان ۱۳۷۲-۱۳۷۶
۲۵ ارزيابي روشها ي تكثير,اصلاح وتوسعه كشت درختچه عناب محمدرضا نائيني قم ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۲۶ بررسي اهميت وجا يگا ه گيا ها ن دارويي وگيا ه درما ني دركتب ومتون اسلامي احمدعلي آقا رفيعي ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۶
۲۷ جمع آوري ,شنا سا يي ,اهلي كردن وبررسي موادموثره گيا ها ن دارويي ايران مصطفي نعمتي پيكا ني كرمانشاه ۱۳۶۹-۱۳۷۶
۲۸ بررسي پيرامون گونه ها ي افدرا ازجهت توليد افدرين وپزدوافدرين دراستا ن آذربا يجا نغربي بهمن عليزاده آذربايجانغربي ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۲۹ استخراج وشنا سا يي تركيبا ت شيميا يي موجوددراسا نس دوگونه گيا ه معطر دارويي خا نواده لابيا ته صديقه محمدي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۶
۳۰ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن رنگده فا رس ورنگرزي به روشها ي علمي برروي اليا ف پشم وابريشم طبيعي ايرج جاويدتاش فارس ۱۳۶۶-۱۳۷۶
۳۱ بررسي پيرامون گونه ها ي افدرا(درايران )ازجهت توليدافدرين و پزدوافدرين(خراسان) محمدتقي كاشكي خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۶
۳۲ بررسي تركيبا ت شيميا يي موجود در اسا نس گيا ها ن دارويي اميد برقي ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۳۳ بررسي اثرات نحوه كا شت درشرايطآبي وديم برعملكردوموادموثره چندگونه ازگيا ها ن دارويي (اثرات تنش خشكي برتغييرات موادموثره گل راعي درمزرعه محمدحسين لباسچي ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۳۴ بررسي موادموثره گونه كا سني intybus Cichorium حميده فخررنجبري آذربايجانشرقي ۱۳۷۶-۱۳۷۷
۳۵ استخراج وشنا سا يي برخي ازسزكويي ترپنوئيدها درگل با بونه كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۳۶ استخراج وشنا سا يي برخي ازتري پنوئيدها درشيرين بيا ن كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۳۷ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن دارويي منطقه گرگا ن ودشت فا زاول ازطرح جمع آوري ,شنا سا يي ,اهلي كردن وبررسي موادموثره گيا ها ن دارويي ۰۰۰ حسين پيرسحرخيزلنگرودي گلستان ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۳۸ بررسي كمي وكيفي اسا نس آويشن Quantitatve درسه مرحله شروع گلدهي ,اواسط گلدهي واواخرگلدهي عبا س رحيمي بيدگلي ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۳۹ كشت واهلي كردن ۵گونه گيا ه داروئي منطقه قزوين دردوتا ريخ كا شت بها ره و پا ئيزه درشرايطديم وآبي درايستگا ه تحقيقا ت الموت قزوين احمد اكبري‌نيا قزوين ۱۳۷۵-۱۳۷۷
۴۰ شناسايي‌وبررسي‌اكولوژيك‌گياهان‌اسانس‌داربه منظوراهلي‌كردن‌وكشت‌آنها(تيره نعناعيان -اردبيل ) فرزانه عظيمي اردبيل ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۴۱ جمع آوري شنا سا ئي اهلي كردن وبررسي موادموثره گيا ها ن دارويي فا رس ايرج جاويدتاش فارس ۱۳۶۴-۱۳۷۷
۴۲ جمع آوري ,شنا سا ئي واهلي كردن وبررسي موادموثره گيا ها ن داروئي استا ن اردبيل اسماعيل علي اكبرزاده آلني اردبيل ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۴۳ جمع آوري ,شنا سا ئي ,,اهلي كردن وبررسي موادموثره گيا ها ن داروئي استا ن خوزستا ن حميد هويزه خوزستان ۱۳۷۵-۱۳۷۷
۴۴ بررسي پراكنش جنس ها ي گيا هي دررويشگا هها ي كوهستا ني ما زندران حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۴۵ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن دارويي استا ن سيستا ن وبلوچستا ن محمدحسين صندوق داران سيستان (مرکز زابل) ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۴۶ استخراج آگا رـآگا رازجلبكها ي قرمزخليج فا رس ۰ محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۷
۴۷ طرح مشا هده اي كشت واهلي كردن زيره سيا ه دراستا ن كرما ن عهديه كاليراد كرمان ۱۳۷۲-۱۳۷۷
۴۸ جمع‌آوري ,شناسايي اهلي كردن گياهان دارويي استان لرستان (فا زاول) شهلا احمدي لرستان ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۴۹ بررسي اثرات تخريبي بهره برداري درادامه حيا ت وزادآوري ازگيا ه با ريجه دراستا ن خراسا ن محمدعلي عسگرزاده خراسان رضوي ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۵۰ بررسي منا بع توليدكننده ونحوه توليد شيرابه ها ي قندي ترنجبين محمدعلي عسگرزاده خراسان رضوي ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۵۱ استخراج وشنا سا يي برخي ازآلكا لوئيدها درسنبل الطيب محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۵۲ جمع آوري ,شنا سا يي ,كشت واهلي كردن گيا ها ن دارويي كردستا ن فرحناز هوشيدري كردستان ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۵۳ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن دارويي استا ن هرمزگا ن محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۵۴ بررسي منا بع توليدكننده ونحوه توليدشكرتيغال(خراسان) محمدتقي كاشكي خراسان رضوي ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۵۵ بررسي منا بع توليدكننده ونحوه توليدشيرابه ها ي قندي (مان‌ها ) گزانگبين‌شهداد( گل گيس ) وترنجبين غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۷۳-۱۳۷۷
۵۶ بررسي تا ثيرمحل رويش وارتفا ع بركميت وكيفيت اسا نس pubescens Thymus (قبل ازگلدهي وگلدهي كا مل )وتغييرات فعا ليت آنزيمها ي پراكسيدازونيترات فاطمه عسكري ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۷
۵۷ جمع آوري و شناسايي گياهان دارويي استان بوشهر كهزاد سرطاوي بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۷
۵۸ جمع آوري، شناسايي، اهلي كردن و بررسي مواد گياهان دارويي منطقه قم محمدحسين عبدالمحمدي قم ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۵۹ استخراج شنا سا يي تركيبا ت موثره اسا نس دربرگ گيا ه داروئي ver Lavandula شا هين مرداني نژاد فارس ۱۳۷۷-۱۳۷۸
۶۰ بررسي تا ثيرعوامل اكولوژيك (محل رويش وارتفا ع )برروي كيفيت وكميت اسا نس كا ه مكي Cymbopogon درمراحل مختلف فنولوژيكي مهران كا سكا ني ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۶۱ بررسي كيفي وسمي اسا نس اندامها ي مختلف گلپردرمراحل مختلف رشد۰ نيلوفر محمد ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۶۲ مطا لعه شرايط اكولوژيك‌رويشگاههاي‌گونه‌هاي‌اسانس‌داراستان‌كرمان سيروس صابرآملي كرمان ۱۳۷۳-۱۳۷۸
۶۳ استخراج وشنا سا يي موادسمي گيا ها ن aucheri Resedaوerecta Marsednia دراستا ن خوزستا ن سيدرضا مقدس خوزستان ۱۳۷۶-۱۳۷۸
۶۴ جمع آوري شنا سا يي اهلي كردن وبررسي موادموثره گيا ها ن داروئي استا ن – كهكيلويه وبويراحمد عزيزاله جعفري كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۵ طرح جمع آوري ،شناسايي، كشت و اهلي كردن گياهان دارويي استان يزد عبا س زارع زاده يزد ۱۳۷۳-۱۳۷۸
۶۶ بررسي اثرمقا ديرمختلف بذروكودشيميا يي برعملكردوموادموثره سه گونه از گيا ها ن دارويي (تا ثيركودها ي شيميا يي وآلي برعملكردكمي وكيفي رازيا نه ) ابراهيم شريفي‌عاشورآبادي ستادموسسه ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۷ تحقيق و بررسي اطلا عا ت منطقه اي در زمينه كا ربرد گيا ها ن داروئي فروغ محمدزاده آذربايجانشرقي ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۶۸ بررسي سازگاري و امكان كشت كولتيوارهاي مختلف وايول Parthenium در ايران زهرا باهرنيك ستادموسسه ۱۳۷۱-۱۳۷۸
۶۹ جمع آوري وشنا سا يي گيا ها ن دارويي استا ن آذربا يجا ن شرقي توحيد ابراهيمي گجوئي آذربايجانشرقي ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۷۰ بررسي منا بع توليدكننده ونحوه توليدشكرتيغا ل درفا رس ايرج جاويدتاش فارس ۱۳۷۰-۱۳۷۸
۷۱ شنا سا يي رويشگا هها ,تعيين پراكندگي وتراكم گيا ه Frerulagamnosa (با ريجه )دراستا ن اصفها ن كريم باقرزاده باغباداراني اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۷۸
۷۲ كشت و اهلي كردن موسير در استان همدان حسن جليلي همدان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۷۳ بررسي اثرات ارتفا ع رويشگا ه ازسطح دريا بروي مقداردرصدوتركيب اسا نس گيا ه رازيا نه مهدخت مداح ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۸
۷۴ مطا لعا ت مقدما تي فيتوشيمي وجداسا زي وتعيين مقدارتركيبا ت موثره درسدر, با بونه ,گزنه اسفرزه ,گل گا وزبا ن وچر(چ لپه ) حبيب اله صراف زاده خوزستان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۷۵ بررسي فواصل آبيا ري برروي رشد وعملكرد چند گيا ه داروئي درايستگا ه تحقيقا ت گيا ها ن داروئي قزوين سيدمحسن حسيني قزوين ۱۳۷۵-۱۳۷۸
۷۶ تشكيل كلكسيون گيا ها ن دارويي درمنطقه جوپا ركرما ن عهديه كاليراد كرمان ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۷۷ شنا سا يي رويشگا هها وتعيين پراكندگي وتراكم گيا ها ن توليدكننده محصولات فرعي جنگل ومرتع دربوشهر سيدحسين حسيني بوشهر ۱۳۷۴-۱۳۷۸
۷۸ طرح ملي شناسائي و تعيين پراكندگي كتيرا در گياهان توليد كننده مواد صمغي استان اصفهان كريم باقرزاده باغباداراني اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۷۸
۷۹ جمع آوري وبررسي امكا ن اهلي كردن اكوتيپها ي منا سب دوگيا ه دارويي Perforatum,Melissa Hypericum رسول رنگ‌آوران آذربايجانشرقي ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۰ شناسايي رويشگاهها و تعيين پراكندگي و تراكم گياهان توليدكننده محصولات فرعي جنگل و مرتع محمد ديني ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۷۹
۸۱ تعيين منا سبترين تا ريخ كا شت وتراكم بوته ودوره آبيا ري وتا ثيرآن براندامها ي هوايي وما ده موثرحا صل ازآنها درگيا ه دارويي زوفا ۰۰۰ غلامرضا نادري‌بروجردي تهران ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۸۲ شناسايي‌وبررسي‌اكولوژيك‌گياهان‌اسانس‌داربه منظوراهلي‌كردن‌وكشت‌آنها(كهگيلويه وبويراحمد) اردشير شفيعي كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۸۳ بررسي اثرتنش خشكي روي جوانه زني ,برخي جنبه ها ي فيزيولوژيك وكميت وكيفيت اسا نس درمرحله گدهي گيا ه hortensis Satureta زهرا باهرنيك ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۸۴ كشت (اهلي كردن ) ۱۲گونه گيا هي داروئي در استا ن سمنا ن علي ابراهيمي‌وركيا ني سمنان ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۸۵ استخراج رنگ ازگيا ها ن به منظوراستفا ده درموادخوراكي ,دارويي ,بهداشتي آرايشي وصنا يع ايرج جاويدتاش فارس ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۸۶ بررسي اثرات تنش خشكي بر رشد و متابوليسم مواد موثره ۴ گونه از گياهان دارويي (بررسي اثرات تنش خشكي بر رشد و متابوليسم مواد موثره گل راعي در۰۰۰ محمدحسين لباسچي ستادموسسه ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۸۷ بررسي‌تركيبهاي شيميايي اسانس ۵ گونه از پونه‌هاي ايران: پونه يكرنگ، پونه سرخ آبادي، پونه دمبرگدار، پونه سنبله‌اي و نعناع مظفريان محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۷۷-۱۳۷۹
۸۸ جمع آوري,شناسايي‌وچگونگي‌كشت‌گياهان‌دارويي‌ـ صنعتي‌واسانس‌دارمنطقه‌كاشان ۰ حسين بتولي اصفهان ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۸۹ بررسي ويژگي ها ي تشريحي وتا ثيرعوامل رويشگا هي برروي عملكردوتغييرات كمي وكيفي كا كوتي z.c.elbursensiدرمنا طق مختلف كشورحداقل سه استا ن رضا احساني ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۰ بررسي ويژگيها ي تشريحي تركيبا ت اسا نسي وخواص ضدميكروبي گيا ه خلا ل دندان زهرا آبروش ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۱ بررسي و مقا يسه درصد اسانس و تركيبات متشكله آن در گياهان طبيعي اكاليپتوس كامالدولنسيس در سه رويشگاه دست كاشت اكولوژيك كيوان آقائي جوبني ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۹۲ بررسي تركيبا ت موجود در اسا نس با ريجه و مقا يسه اكوتيپها ي مختلف آن در حا لت Invivo & 0Invitro سيداحمد شفيعي دارابي ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۳ مقا يسه تا ثير روشها ي تقطير و استخراج با سيا ل فوق بحراني در كميت و كيفيت اسا نس ها ي رازيا نه و برازمبل بلوچي ۰ سيدمهدي پورمرتضوي اردكا ني ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۴ جداسا زي وتعيين درصدتيمول وكا رواكرول در۵ گونه آويشن وبررسي اثرات ضد ميكروبي اسا نس سيداكبر ميرمصطفي ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۷۹
۹۵ بررسي تا ثيرتنش آبي وكودنيتروژني برروي ميزان رشد,عنا صرمعدني محتوي با فت واسا نس درگيا ه زيره سبز فرحزا كاظمي‌سعيد ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۹۶ جمع آوري ,شنا سا ئي ,كشت واهلي كردن وبررسي مواد موثره گيا ها ن داروئي استا ن همدان (فا زاول :جمع آوري وشنا سا ئي ) رمضان كلوندي همدان ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۹۷ شنا سا يي رويشگا هها تعيين پراكندگي وتراكم گيا ها ن توليدكننده محصولات فرعي جنگل ومراتع كاظم طاهريان سمنان ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۹۸ شناسايي‌وبررسي‌اكولوژيك‌گياهان‌اسانس‌داربه منظوراهلي‌كردن‌وكشت‌آنها(فارس)Cymbopoyon,zataria,oliveria,myrtus,ducrosia ايرج جاويدتاش فارس ۱۳۷۳-۱۳۷۹
۹۹ بررسي سازگاري چند گونه از گياهان دارويي به شوري سعيد دوازده‌‌‌‌ امامي خراسان رضوي ۱۳۷۷-۱۳۷۹
۱۰۰ مقا يسه موادموثره سه جمعيت شيرين بيا ن درسه استا ن فا رس ,لرستا ن وكرما ن با كا لوس ايجا دشده ازاين سه جمعيت ومقا يسه اقتصا دي آنها سيده حميرا سليماني ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۷۹
۱۰۱ استخراج وشنا سا يي آلكا لوئيدها ي گيا ها ن parviflora Fumaria asepala,Fumaria indica,Fumaria Fumariaازتيره شا ه تره حسن نوروزي ارسي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۰۲ شناسايي‌وبررسي‌اكولوژيك‌گياهان‌اسانس‌داربه منظوراهلي‌كردن‌وكشت‌آنها (كردستان)شامل چهار جنس: Mentha,Ziziphora,Thmus,Echinophora جما ل حسني كردستان ۱۳۷۴-۱۳۷۹
۱۰۳ اثر بهره برداري در ادامه حيات و زادآوري گياه آنغوزه در فارس علي اكبر اشراقي فارس ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۱۰۴ كلكسيون گيا ها ن دارويي سمنا ن علي ابراهيمي‌وركيا ني سمنان ۱۳۷۵-۱۳۷۹
۱۰۵ بررسي تركيبهاي شيميايي‌اسانس‌ششگونه از گياهان معطره ايران(۱-بابونه ايراني-۲-بابونه‌جنوبي

۳-بابونه خزري۴-بابونه كاذب۵-بابونه كوهستاني۶-بابونه طالقاني

كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۰۶ بررسي تركيبا ت متشكله اسا نس ۵گونه ازگيا ها ن معطر:رازيانه,جاشير,آويشن و Echinophora -sibthorpianaو Nepeta glomerulosa فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۰۷ اهلي كردن گيا ها ن دارويي ,زيره ,اسفرزه ,كا سني ,كرچك ورازيا نه دراستا ن ت هران محسن بيگدلي تهران ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۰۸ بررسي نقش كتيراگيري درتخريب يا عدم تخريب منا بع طبيعي اقبال محمدي كردستان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۰۹ استخراج وشنا سا يي فلاونوئيدها ي گياه روبينيا پسيودوآكاسيا (اقا قيا ) اعظم آقا ولي جما عت ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۱۱۰ بررسي سا زگا ري گونه ها ي مهم دارويي بصورت ديم وآبي دراقليم استپي سرد كريم باقرزاده باغباداراني اصفهان ۱۳۷۴-۱۳۸۰
۱۱۱ شناسايي‌وبررسي‌اكولوژيك‌گياهان‌اسانس‌داربه منظوراهلي‌كردن‌وكشت‌آنها (استان‌قم) حسين بشري قم ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۱۲ كلكسيون گيا ها ن دارويي آذربا يجا ن شرقي رسول رنگ‌آوران آذربايجانشرقي ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۱۳ بررسي تركيبهاي تشكيل دهنده اسانس۶گونه معطربه روش دستگا هي :مرزه ،مريم‌نخودي,جعفري ,گونه اي سالويا ،Dittrichishia sp. مهدي ميرزا ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۱۴ بررسي موادموثره واسا نس گيا ه pogonosperma Nepeta درشرايطكشت شده و مقا يسه آن با نمونه ها ي گيا هي درشرايط طبيعي احمد اكبري‌نيا قزوين ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۱۵ شنا سا يي تركيبها ي تشكيل دهنده اسا نس ۵گونه گيا ه معطرhumil Jasminum Lo.heteraphylla,Loniceraودوگونه توكريوم مهدي ميرزا ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۱۶ بررسي پيرامون جنس Ribesدرارسبا ران وطريقه اهلي كردن آن آذر رفعتي سهرابي آذربايجانشرقي ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۱۷ بررسي كمي و كيفي اسانس ۶ گونه از سبزيجات معطر (شويد-گشنيز-ريحان-مرزه ترخون و كرفس) فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۱۸ بررسي اثر Fe,K,P,N بر روي ميزان فيتوماس و درصد اسانس گياه شمعداني معطر در منطقه كاشان عباس كياني‌پور اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۰
۱۱۹ استخراج وشنا سا يي بعضي ازتركيبا ت آلي ومعدني دركتيراي دوگونه گون محبوبه كريمي ستوده نيا سر ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۰
۱۲۰ بررسي‌ تركيبات متشكله روغنهاي اسانسي‌ موجود در۵ گونه ‌گياه‌ معطر ايران ‌به ‌اسامي:

Laurus nobilis, Myrtus communis, Geranium rotundifolium, Hymenocrater elegans, Tanacetum polycephalum

محمدمهدي برازنده ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۲۱ شناسايي تركيبهاي تشكيل دهنده اسانس۶گونه معطر:زيره سياه ,زيره سبز,زنيان.خردل,نوعي‌بادرنجوبه ,گونه اي خوشاريز لطيفه احمدي ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۲۲ بررسي منا بع توليدكننده ونحوه توليدشيرابه ها ي قندي (ما ن ها )۱ـ گزعلف ي ـ ترنجبين ۳ـ شكرتيغا ل ۴ـ بيدخشت (بيدانگبين )۵ـ شيرخشت محمد ديني ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۰
۱۲۳ بررسي كمي و كيفي ۵ گونه از نعناع ايران شامل گونه هاي ۱-نعناع فلفلي ۲-پونه آسيايي ۳-پونه جنگلي ۴-پونه زيبا ۵-پونه كرماني كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۲۴ بررسي منا بع توليدكننده ونحوه توليدشيرابه ها ي قندي (ما ن ها )درمنطقه قم سيروس طهماسبي‌افشا ر قم ۱۳۷۶-۱۳۸۰
۱۲۵ جمع آوري وشناسايي‌گياهان‌دارويي دراستان آذربايجانغربي (درفازاول ) مهناز حيدري ريكان آذربايجانغربي ۱۳۷۳-۱۳۸۰
۱۲۶ بررسي تركيبات متشكله روغنهاي اسانسي موجود در شش گونه گياه معطره ايران سه گونه Origanum و چند گونه Geranium محمدمهدي برازنده ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۰
۱۲۷ تحقيق درموردتا ثيربهره برداري درادامه حيا ت وزادآوري گيا ه Ferula (با ريجه ) به روش تيغ زني (زنجا ن ) محمدقاسم نبئي زنجان ۱۳۷۴-۱۳۸۰
۱۲۸ شنا سايي ارقا م مختلف عناب موجود در ايران حسين توكلي نكو قم ۱۳۷۸-۱۳۸۱
۱۲۹ شنا سا يي تركيبها ي تشكيل دهنده اسا نس ۵گونه Salvia مهدي ميرزا ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۳۰ بررسي تا ثيربهره برداري درادامه حيا ت وقا بليت بهره دهي گيا ه با ريجه دراستا ن اصفها ن محمد اصفا اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۸۱
۱۳۱ جمع آوري ,شنا سا ئي وتعيين پراكنش گيا ها ن سمي استا ن ما زندران بمنظوراعما ل مديريت مراتع محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۳۲ بررسي تغييرات موادموثره گيا ه با درنجبويه ودوگونه درمنه درطي رشدبه منظوردستيا بي به منا سب ترين زما ن برداشت يوسف ايماني ويزج يگان آذربايجانشرقي ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۳۳ ارزيا بي اقتصا دي توليدوفرآوري گيا ها ن دارويي استا ن همدان با هدف با زار -يا بي صا درات حميدرضا وجداني همدان ۱۳۸۱-۱۳۸۱
۱۳۴ تعيين بهترين سطح كودازته فسفره برمقدارتوليداندامها ي هوايي (گلها ) وما ده موثره حا صل ازآنها درگيا ه دارويي با بونه recutita Chamomilla غلامرضا نادري‌بروجردي تهران ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۳۵ تخليص و بهينه‌سازي اسانسهاي Ci. aurantifolia, Ci.aurantium, Citrus sinensis به روشهاي فيزيكوشيميايي به منظوركاربرد در صنايع دارويي مهدي ميرزا ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۱۳۶ تحقيق در مورد شنا سا يي وچگونگي كشت واهلي كردن گيا ها ن داروئي وصنعتي استا ن مركزي عبا س متقي مركزي ۱۳۷۴-۱۳۸۱
۱۳۷ بررسي كمي وكيفي اسا نس ۵گونه ازبا بونه ها ي ايران(۱-بابونه رفيع۲-بابونه بيشه زاري۳-بابونه شفاف۴-بابونه زردو۵-بابونه ناج دنداني لوله اي)

۴-ابونه

محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۱
۱۳۸ كا شت واهلي كردن وتعيين ميزان موادموثره گونه ها ي مهم گل انگشتا نه ليلا روشندل فارس ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۳۹ بررسي کشت ، اهلي کردن و تعيين مواد مؤثره گياهان دارويي در منطقه شمال خراسان محمدعلي عسگرزاده خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۱
۱۴۰ بررسي فعاليت آنتي‌اكسيداني‌عصاره گونه هاي‌بومي‌جنس‌سالويا(salvia) درايران فازاول‌گونه‌هاي ۱ تا ۱۵ زيبا جم‌زاد ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۴۱ بررسي تا ثيرمحل جمع آوري بذروتيما رها ي پيش رويشي درتوليدنها ل سه گونه داروئي مورخوش (majdea Zhumeria)ومورتلخ mirzayanii Salviaوگلدر عبدالحميد حاجبي هرمزگان ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۱۴۲ مقا يسه تا ثيرحا صلخيزي خا ك (كودها ي شيميا يي وآلي )وتغذيه برگي برعملكردو موادموثره گيا ه داروئي زنيا ن (ammi copticum=Trachyspermum Carum) احمد اكبري‌نيا قزوين ۱۳۸۰-۱۳۸۱
۱۴۳ بررسي ,تعيين اسا مي علمي وگردآوري اطلاعا ت موجودراجع به خواص وكا ربرد گيا ها ن دارويي وفرآورده ها ي فرعي جنگل ومرتع موردمصرف درطب سنتي ۰۰۰ محمد ديني ستادموسسه ۱۳۷۲-۱۳۸۱
۱۴۴ بررسي امكا ن كشت گيا ه Kotschy Dracocephalum وبررسي ميزان اسا نس آن مهردخت نجف‌پورنوايي ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۱
۱۴۵ كشت وتكثيرچها رگونه گيا ه دارويي استا ن چها رمحا ل وبختيا ري به منظورحفظ ژنوم گيا ها ن وبررسي امكا ن انطبا ق آنها با شرايط استا ن حسين محمدي نجف‌آبادي چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۴۶ تعيين منا سبترين سطح تراكم ,تعدادچين واثركودازته درگيا ه كنگرفرنگي Cynara بابك بحريني‌نژاد اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۴۷ بررسي تا ثيرسيستم ها ي تغذيه اي وكشت مخلوط برعملكردها ي كمي ,كيفي وكا ر آيي انرژي دراكوسيستم ها ي زراعي گيا ها ن داروئي ابراهيم شريفي‌عاشورآبادي ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۴۸ بررسي ومقا يسه گيا ه تا نا ستوم پا رتنيوم خودرووكشت شده دربا غ گيا ها ن دارويي بوعلي سينا ي همدان ازلحا ظمهمترين ما ده موثره موجوددربرگ گيا ه كيوان رزاقي همدان ۱۳۸۱-۱۳۸۲
۱۴۹ بررسي‌جهت‌تعيين‌اكوتيپهاي‌زيره‌كوهيpersicum Bunium درايران‌و انتخاب‌اكوتيپ‌سازگار براي خراسان محمدعلي عسگرزاده خراسان رضوي ۱۳۷۸-۱۳۸۲
۱۵۰ شناسايي‌وبررسي اكولوژيك‌دوگونه‌زرين گياه kotschyi Dracocephalumو Valeriana(سنبل الطيب)به منظوراهلي كردن وكشت آنها مسعود عسگرزاده اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۵۱ تحقيق و بررسي اثر بهره برداري در ادامه حيات و زادآوري گياهان مولد محصولات فرعي جنگل و مرتع (باريجه)- ستاد محمد ديني ستادموسسه ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۱۵۲ اثرتا ريخ كشت وميزان بذربرتوليدبذرovata Plantago درمراوه تپه محمدعلي دري گلستان ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۵۳ كشت‌واهلي كردن گيا ه داروئي وشا درشرايط اكولوژيك استان تهران بهناز عليجانپور تهران ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۵۴ بررسي اسا نس ۵ گونه ازجنس L. Pimpinella در ايران۰( P.barbata(DC) Boiss.,P.affinis ledeb, ,P.eurea DC. ,P.ENECAR PA BANK r soland فاطمه عسكري ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۵۵ بررسي وتحقيق روي اثربهره برداري درادامه حيا ت وزادآوري ازگيا ه مولد كتيرا كرما نشا ه محمدرضا شوشتري كرمانشاه ۱۳۷۳-۱۳۸۲
۱۵۶ مطا لعه فنولوژي گونه ها ي millefolium A.filipendulina,Achillaدر شرايط طبيعي (رويشگا هي )وكا شته شده رسول نيكخواه بهرامي اردبيل ۱۳۸۰-۱۳۸۲
۱۵۷ شناسايي‌وبررسي‌اكولوژيك‌گونه‌هاي‌آويشن‌بمنظوراهلي‌كردن‌وكشت‌آنهادراستان‌آذربايجانغربي ۰ مژگا ن لارتي آذربايجانغربي ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۵۸ بررسي امكا ن كشت و تكثيرگيا ه داروئي نپتا منتويدس دربخشها يي از استا ن اردبيل و تغييرات ميزان موادموثره درارتفا عا ت مختلف ۰ علي اكبر ايماني‌جبه‌دار اردبيل ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۵۹ جمع آوري و شنا سا ئي گيا ها ن داروئي استا ن زنجا ن احمد موسوي زنجان ۱۳۷۹-۱۳۸۲
۱۶۰ شناسايي‌وبررسي‌اكولوژيك‌گياهان‌اسانس‌داربه منظوراهلي‌كردن‌وكشت‌آنها(خراسان) محمدعلي عسگرزاده خراسان رضوي ۱۳۷۶-۱۳۸۲
۱۶۱ بررسي‌اثرات‌عوامل‌رويشگاهي‌درتغييرات شيميا يي وميزان اسانس زيره سياه (persicum Bunium)كرمان داود درويشي‌زيدآبادي كرمان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۶۲ جمع آوري ,شنا سا ئي ,كشت واهلي كردن گيا ها ن داروي استا ن كردستا ن مرحله دوم ۱- جمع آوري و شنا سا يي گونه ها ي گيا هي خوراكي وحشي فرحناز هوشيدري كردستان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۶۳ بررسي موادموثره‌گونه‌گياه‌دارويي Withania somnifera همراه‌باتعيين‌مقدار آلكالوئيد آنها در فصول مختلف ايرج جاويدتاش فارس ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۶۴ طرح بررسي اثرات بهره برداري سقز درنحوه ترميم پوست وادامه حيا ت درختا ن بن كاظم بردبار فارس ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۶۵ بررسي تا ثيرشرايطمحيطي برروي كميت وكيفيت اسا نس سه گونه دارويي دراستا ن اصفها ن كريم باقرزاده باغباداراني اصفهان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۶۶ بررسي تاثير پارامترهاي مختلف فيزيكي بر بازده اسانس گيري و تركيبات شيميايي اسانس چند گونه از اكاليپتوس E.globulus,E.gili,E.viminalis محمدمهدي برازنده ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۶۷ ايجا دكلكسيون گيا ها ن داروئي قاسمعلي ابرسجي‌قشلاق گلستان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۶۸ بررسي پراكنش, خصوصيات ‌اكولوژيك ‌و فنولوژيك ‌و اسانس ‌گياه زو در استان‌ كرمانشاه برزو يوسفي كرمانشاه ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۶۹ بررسي اسانس‌گونه‌هاي اكاليپتوس كاشته شده درايران بمنظوردستيابي‌به گونه هاي اقتصادي محسن بيگدلي تهران ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۷۰ بررسي‌تاثيربرخي‌ازعوامل‌اكولوژيك‌بردوگونه‌داروئي‌مورخوش(majdae Humeria)ومورتلخ درهرمزگا ن محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۷۱ بررسي گونه اي دارويي بومادران انحصاري ايران ازلحاظميزان ماده موثره(اسانس):بومادران‌دماوندي,بومادران باغي ,بومادران جنوبي ,بومادران بختياري وبومادران دربندي كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۷۲ اثر بهره برداري در ادامه حيات و زادآوري گياه گون مولد كتيرا در استان فارس پرويز زندي فارس ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۷۳ جمع آوري و حفظ ژرم پلاسم گيا ها ن دارويي استا ن اصفها ن محمد اصفا اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۷۴ ايجا دكلكسيون زنده گيا ها ن داروئي زينتي مشهد محمدعلي عسگرزاده خراسان رضوي ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۷۵ بررسي سه گونه با بونه ازلحاظ ميزان ماده موثره (اسانس ) An.cotula,An.kotschyana,Anthemis coelopoda محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۷۶ بررسي تا ثيررويشگا ه برعملكردماده موثره دوگياه دارويي آويشن ومريم نخودي دراستان همدان رمضان كلوندي همدان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۷۷ بررسي تا ثيرعوامل بوم شناسي برعملكردما ده موثره گياه داروي Thymus(آويشن) دراستانهاي همدان ,مركزي ,كرما نشا ه وكردستا ن رمضان كلوندي همدان ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۷۸ بررسي‌كمي‌وكيفي‌اسانس‌سه‌گونه‌معطر و انحصاري‌ايران (Micromeria.persica,Nepeta heliotropifolia ,Lallemantia pelata) فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۳
۱۷۹ كشت وبررسي سه گونه گيا ه دارويي درشهرستا ن همدان حسن جليلي همدان ۱۳۸۰-۱۳۸۳
۱۸۰ پا يلوت استخراج آگا رـآگا رازجلبكها ي قرمزخليج فا رس محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۷۶-۱۳۸۳
۱۸۱ بررسي دوروش كاشت (بذرونهال ) Zataria multiflora دردوزما ن (بها رو پاييز)درمنطقه دزفول احمد عصاره خوزستان ۱۳۸۱-۱۳۸۳
۱۸۲ احداث كلكسيون گيا ها ن داروئي استا ن مركزي علي فرمهيني‌فراها ني مركزي ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۸۳ بررسي روش كا شت ,داشت ,وبرداشت وتكثيرگيا ه داروئي رازك درگرگا ن عبدالهاشم دماوندي‌كمالي گلستان ۱۳۷۹-۱۳۸۳
۱۸۴ جمع آوري، شناسايي، كشت و اهلي كردن و بررسي مواد موثر گياهان دارويي در ايران پرويز باباخانلو ستادموسسه ۱۳۷۸-۱۳۸۴
۱۸۵ بررسي اثرات تراكم كا شت وزما ن برداشت برعملكردپيكررويشي وميزان اسا نس گيا ه آويشن daenensis Thymus بابك بحريني‌نژاد اصفهان ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۸۶ شناسايي‌وبررسي‌اكولوژيك‌گياهان‌اسانس‌داربه منظوراهلي‌كردن‌وكشت‌آنها پرويز باباخانلو ستادموسسه ۱۳۶۹-۱۳۸۴
۱۸۷ بررسي اسا نس چها رگونه Pimpinella. Lدرايران P.barbata , Boiss.,P.antriscuides ,P.kotschyana)P.puberula فاطمه عسكري ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۸۸ بررسي كشت و اهلي كردن گياه مفراح در استان همدان حسن جليلي همدان ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۱۸۹ استخراج وبررسي تركيبها ي موجوددراسا نس ۵گونه معطرايران Andropogon ischaemum,Salvia spinosa ,Plumbago europaea,Varthemia persica, Peucedanum petiolare, مهدي ميرزا ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۹۰ شناسايي‌وبررسي‌اكولوژيك‌گياهان‌اسانس‌داربه منظوراهلي‌كردن‌وكشت‌آنها(استان يزد) عبا س زارع زاده يزد ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۹۱ اثرسطوح آبيا ري درعملكردارقا م مختلف علف چا ي (perforatum Hyperieum) وارداتي وبومي دراستا ن گلستا ن سيدعلي حسيني(حبيب) گلستان ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۹۲ جمع آوري و شنا سا يي گيا ها ن داروئي در استا ن ايلا م (فا زاول جمع آوري و شنا سا يي )۰ حسين قرباني ايلام ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۱۹۳ جمع آوري،‌ شناسايي، كشت و اهلي كردن و بررسي مواد موثره گياهان دارويي ايران پرويز باباخانلو ستادموسسه ۱۳۶۵-۱۳۸۴
۱۹۴ كلكسيون گياهان داروئي استان يزد عبا س زارع زاده يزد ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۱۹۵ كشت واهلي كردن گيا ه دارويي جوشن ومقا يسه موادموثره آن با شرايططبيعي (persica Artemisia) پروين رامك لرستان ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۹۶ بهبود روش تقطير با آب جهت استخراج اسانس با بازده بالا از گل محمدي كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۴
۱۹۷ بررسي مقا يسه اي اسا نس گونه ها ي مرزه با حداقل ۴يا ۵اكسشن ازگونه ها ي موجود درايران فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۹۸ تعيين بهترين سطح كود ازته و عمق بذر و اثر آن بر مقدار توليد اندامهاي هوايي و ماده موثره حاصل از گياه oliveri Cymbopogon عبدالرضا حطم خوزستان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۱۹۹ بررسي كشت و اهلي كردن دو گونه دارويي و صنعتي كندل و كما آنغوزه در شرايط جنوب خراسان براتعلي غلامي خراسان رضوي ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۲۰۰ اثر تاريخ كشت و كود ازته بر ميزان محصول اسفرزه پاكستاني جعفر پوراكبري خوزستان ۱۳۸۲-۱۳۸۴
۲۰۱ بررسي بهترين تا ريخ ,روش تكثير(قلمه,بذر)دوگونه مرزه (مرزه‌خوزستاني و مرزه بختياري)وتعيين عملكرداسا نس آنها وتعيين نوع تركيبا ت موجوددرآن شهلا احمدي لرستان ۱۳۸۱-۱۳۸۴
۲۰۲ جمع آوري شناسايي كشت و اهلي كردن و بررسي مواد موثره گياهان دارويي استان چهارمحال و بختياري منوچهر سرداري چهارمحال‌بختياري ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۲۰۳ بررسي تنشها ي خشكي گونه ها ي مهم گيا ها ن داروئي محمدحسين لباسچي ستادموسسه ۱۳۸۰-۱۳۸۴
۲۰۴ جمع آوري و شنا سا يي daenensis Thymus از رويشگا هها ي مختلف و تعيين ميزان مواد موثر آنها در منطقه مركزي ايران بابك بحريني‌نژاد اصفهان ۱۳۷۹-۱۳۸۴
۲۰۵ جمع آوري و شنا سا ئي گيا ها ن داروئي استا ن گيلان عباس اكبرزاده شفارودي گيلان ۱۳۸۰-۱۳۸۵
۲۰۶ استخراج تركيبها ي موثرگلا ب به وسيله تقطيرمعمولي ودرخلا ء (روغن ثا نويه ) مهدي ميرزا ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۰۷ تعيين روش منا سب انتقا ل گل ازمزرعه به آزما يشگا ه وتا ثيرآن بر ميزان اسا نس گل محمدي محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۲۰۸ بررسي اثرمقا ديرمختلف آبيا ري بربرخي پا رامترها ي رشدومقا ديركا ئوچودر كولتيوارها ي مختلف وايول زهرا باهرنيك ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۲۰۹ تأثير مقادير مختلف شوري بر روي عملكرد و برخي عناصر موجود در دو گونه گياه دارويي صبرزرد Aloe littoralis و Aloe vera كهزاد سرطاوي بوشهر ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۱۰ بررسي روش و زمان كاشت آويشن خراساني به منظور كشت و اهلي كردن آن در استان خراسان( Thymus transcaspicus) براتعلي غلامي خراسان رضوي ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۱۱ تحقيق و معرفي گيا ها ن دارويي ضد سرطا ن درايران با توجه به طب گيا هي قديم و جديد مهردخت نجف‌پورنوايي ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۵
۲۱۲ اثرات سطوح مختلف ازت و پتا س بر شا خص ها ي كمي و كيفي گل محمدي (زيرپروژه گل محمدي ) مرتضي دانشخواه ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۲۱۳ روشهاي نگهداري اسانس و تاثير زمان بر ميزان ثبات تركيبهاي گل محمدي محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۱۴ تشكيل كلكسيون گيا ها ن دارويي استا ن هرمزگا ن محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۸۱-۱۳۸۵
۲۱۵ مقا يسه ميزان (اولئوروپين )درگيا ه زيتون europaea Olea در سه استا ن گيلان ,تهران و فا رس كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۱۶ بررسي تركيبا ت متشكله اسا نس پنج گونه آويشن ايران(T.migricus,T.carmanicus,T.trautvetteri,T.caucasicus,T.transcapicus) محمدمهدي برازنده ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۱۷ مطالعه كلونهاي گونه‌هاي مختلف نعناع و بررسي ميزان‌اسانس و تركيبات‌موجوددرآن‌به‌منظور توليد رقم اصلاح شده با اسانس بالا محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۷۹-۱۳۸۵
۲۱۸ بررسي كشت و اهلي كردن و تعيين مواد موثره دو گونه دارويي از جنس Nepeta در خراسان براتعلي غلامي خراسان رضوي ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۱۹ بررسي امكا ن غني سا زي اسا نس گل محمدي فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۲۰ بررسي تا ثيرروشها ي استخراج بركميت و كيفيت اسا نس گل محمدي فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۲۱ تحقيق در مورد تا ثير بهره برداري به روش تيغ زني در ادامه حيا ت و زادآوري گيا ها ن مولد كتيرا۰ كريم باقرزاده باغباداراني اصفهان ۱۳۷۳-۱۳۸۵
۲۲۲ بررسي تنوع ژنتيكي ,درگيا ه رازيا نه ليلي صفائي اصفهان ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۲۲۳ تعيين ميزان تركيبها ي دارويي ورنگدانه اي وغذايي (كروسين ,كروستين , زعفرانول )دركلاله رقم ها ي زعفران L sativus Crocusدراستا ن خراسا ن محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۲۴ بررسي و شنا سا يي تركيبا ت اسا نس ريشه ,اندام هوايي و ميوه (بذر) ۵ گونه گياه خودروشامل: ferula ovina,,F.tabasensis, Troilis arvensis,crambe orietalis.bupleurum lancifolium محسن بيگدلي تهران ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۲۲۵ بررسي بهترين روش و عمق كا شت جلبك آگا روفيت longissima Gracilariopsis در سواحل بندرعبا س رضا ربيعي هرمزگان ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۲۲۶ بررسي اثرات زمان كاشت و دور آبياري بر عملكرد اندام هوايي و ميزان ماده موثر گونه‌هاي Salvia. Officinalis , S.sclarea S. hypolecua, و Thymus vulgaris در ايستگاه خجير تهران ابراهيم فراهاني تهران ۱۳۸۲-۱۳۸۵
۲۲۷ بررسي روش وميزان اسا نس گل محمدي دركا رخا نجا ت درمقا يسه با روش آزما يشگا هي ( نيمه صنعتي ) محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۵
۲۲۸ تعيين بازارهاي هدف گياهان دارويي علي ابراهيمي‌وركيا ني ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۵
۲۲۹ بررسي ميزان اسانس گياه Teucrium polium و تغييرات آن در اثر عوامل اكولوژيك

كريم باقرزاده باغباداراني اصفهان ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۲۳۰ بررسي تركيبهاي شيميايي‌موجود در اسا نس پنج گونه Salvia :S.indica,S.grossheimii,S.cerathophylla,S.chloroleaca,S.lachnocalyx مهدي ميرزا ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۳۱ طرح ملي بررسي تركيبات متشكله اسانس گياهان معطرايران فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۲۳۲ تعيين توان توليد و سازگاري برخي گياهان دارويي در شرايط ديم منطقه دماوند محمدحسين لباسچي ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۲۳۳ بررسي تركيبها ي شيميايي اسا نس پنج گونه Hypericumوبررسي ميزان هيپريسين توسط HPLC

Hypericum essential oils:H.dogonbadanicum,H.hyssopifolium,H.helianthemoides,H.lysimachioides ,H.triquetrifoiium

كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۶
۲۳۴ كشت و پرورش جلبكهاي دريايي در استخرهاي پرورش ميگو در استان هرمزگان رضا ربيعي هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۳۵ بررسي وتعيين منا سب ترين تا ريخ كشت وتراكم بوته دررشد,بذردهي واسا نس گيا ه Agrimonia مهردخت نجف‌پورنوايي ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۶
۲۳۶ بررسي توليد، درصد و تركيب شيميايي روغن بنه و برآورد ارزش اقتصادي بذر آن در جنگلهاي چهارمحال و بختياري حسن جهانبازي‌گوجاني چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۳۷ استخراج واندازه گيري تركيبها ي فلاونوييدي Kaempferol وQuercetin در گل برگ گل محمدي كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۳۸ بررسي رويشگا هها ي طبيعي گيا ه دارويي بوما دران millefolium Achillea دراستا ن تهران ومدلسا زي رشدآن دراكوسيستم ها ي زراعي ابراهيم شريفي‌عاشورآبادي ستادموسسه ۱۳۸۱-۱۳۸۶
۲۳۹ بررسي روشهاي بهره برداري بهينه از فاضلاب با استفاده از کشت جايگزين مانند گياهان صنعتي ، زينتي و داروئي وانواع اکاليپتوس در اراضي پائين دست شهرستانهاي جنوبي استان تهران محسن بيگدلي تهران ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۴۰ بررسي فنولوژي و مطالعات پايه بر روي يكصد گونه گياهي دارويي كشت شده در باغ گياهان دارويي ابن‌سينا همدان (فاز دوم احداث باغ همدان) همايون خيري همدان ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۲۴۱ بررسي كاشت جلبكهاي دريايي در كانالهاي خروجي مزارع پرورش ميگو در منطقه تياب رضا ربيعي هرمزگان ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۴۲ تعيين نيا زآبي وبررسي عملكردها ي كمي وكيفي گيا ه بومادران Achillea جهت كشت درمنا طق خشك كشور ابراهيم شريفي‌عاشورآبادي ستادموسسه ۱۳۸۲-۱۳۸۶
۲۴۳ بررسي تركيبها ي شيميا يي اسا نس چها رگونه pimpinella. L.در ايران :P.deverroides(Boss.),P.khorasanica Engstrand, P.khayamii Mozaff.ed., P.anisactis Rech. F., فاطمه عسكري ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۶
۲۴۴ استخراج و شناسايي تركيبهاي شيميايي اسانس گل محمدي در پايه‌هاي مختلف كشت شده در بعضي از استانهاي كشور(كرمان) محمدرضا كدوري كرمان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۴۵ بررسي ميزان كلروفيل و ويتامين C موجود در كاسبرگ‌هاي گل محمدي محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۲۴۶ استخراج و شناسايي تركيبهاي شيميايي اسانس گل محمدي در پايه‌هاي مختلف كشت شده در بعضي از استانهاي كشور(استان مركزي) ضيا ء آزدو مركزي ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۴۷ مقا يسه كميت و كيفيت اسا نس ,ابسولوت و كا نكريت حا صل از گلبرگ خشك و غنچه خشك گل محمدي در مقا يسه با گلبرگ و غنچه تا زه فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۲۴۸ استخراج وشنا سا يي تركيبها ي شيميا يي اسا نس گل محمدي درپا يه ها ي مختلف كشت شده دربعضي ازاستا نها ي كشور(فارس) پرويز زندي فارس ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۴۹ استخراج و شناسايي تركيبهاي شيميايي اسانس گل محمدي در پايه‌هاي مختلف كشت شده در بعضي از استانهاي كشور(همدان) همايون خيري همدان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۵۰ تعيين ميزان اسانس و تركيبهاي گل محمدي در شرايط مختلف رويش (طول دوره گلدهي گل محمدي) محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۵۱ استخراج و شناسايي تركيبهاي شيميايي اسانس گل محمدي در پايه‌هاي مختلف كشت شده در بعضي از استانهاي كشور (خراسان) محمدعلي عسگرزاده خراسان رضوي ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۵۲ استخراج و شناسايي تركيبهاي شيميايي اسانس گل محمدي در پايه‌هاي مختلف كشت شده در بعضي از استانهاي كشور (آذربايجا نغربي) مهناز حيدري ريكان آذربايجانغربي ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۵۳ بررسي و مقايسه كميت و كيفيت اسانس سه گونه اكاليپتوس در شرايط طبيعي و كشت با فت E.globulus,E.grandis,E.camaldulensis فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۵۴ كنترل علفها ي هرز كشت ديم آويشن دنا يي در منطقه دما وند اكبر نجفي‌آشتياني ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۲۵۵ استخراج و شناسايي تركيبهاي شيميايي اسانس گل محمدي در پايه‌هاي مختلف كشت شده در بعضي از استانهاي كشور(كردستان) بايزيد يوسفي كردستان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۵۶ بررسي‌ روشهاي مختلف‌ افزايش‌ كمي و كيفي‌ اسانس گل محمدي (تعيين ‌بهترين مدت‌ زما‌ن اسانس‌گيري) مهدي ميرزا ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۵۷ بررسي نوسانات فصلي (اسانس ) و تركيب‌هاي عمده آن در گونه‌هاي سازگار اكاليپتوس در مناطق گرمسيري ايران فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۵۸ بررسي كميت و كيفيت اسانس و مواد موثره گل محمدي (Rosa Domascena. Mill.) در شرايط ديم و آبي محمدحسين لباسچي ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۵۹ بررسي تاثير تاريخ كشت برعملكرد بذر، مقدار و كيفيت اسانس گونه Pimpinella از مناطق رويشي استانهاي تهران و مازندران فاطمه عسكري ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۶۰ بررسي اثرات روشهاي مختلف تيغ زني بر ميزان عملکرد صمغ و بقاء گياه آنغوزه در شرايط طبيعي و زراعي براتعلي غلامي خراسان رضوي ۱۳۸۶-۱۳۸۷
۲۶۱ استخراج و شناسايي تركيبهاي شيميايي‌اسانس‌ گل‌ محمدي‌ در پايه‌هاي ‌مختلف‌ كشت‌ شده ‌در بعضي از استانهاي ‌كشور محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۶۲ استخراج و شناسايي تركيبهاي شيميايي اسانس گل محمدي در پايه‌هاي مختلف كشت شده در بعضي از استانهاي كشور (اصفهان) كريم باقرزاده باغباداراني اصفهان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۶۳ شناسايي‌تركيبات شيميايي‌اسانس ۵ گونه جنس‌زيره (Bunium):B.badghyzi,B.caroides,B.cylindricum,B.paucifolium,B.rectangulum فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۵-۱۳۸۷
۲۶۴ بررسي فيزيولوژيكي رشد براي شناسايي بهتر مراحل فنولوژيك، نحوه رشد و افزايش اسانس گل محمدي محمدحسين لباسچي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۷
۲۶۵ استخراج و شناسايي تركيبهاي شيميايي اسانس گل محمدي در پايه‌هاي مختلف كشت شده در بعضي از استانهاي كشور(خوزستان) محمدعلي شيخ‌الاسلامي خوزستان ۱۳۸۳-۱۳۸۷
۲۶۶ ارزيابي شاخص‌هاي مرفولوژيك و عملكرد اسانس جمعيتهاي salvia sclarea در شرايط طبيعي و زراعي فرزانه بهادري سمنان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۶۷ تاثير كشت و اهلي كردن بر رشد و مواد موثره تعدادي از گونه‌هاي ‌جنس آويشن ( thymus ) در اقاليم مختلف كشور (خراسان شمالي) گل محمد گريواني خراسان شمالي ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۶۸ تاثير سيستمهاي تغذيه گياه (شيمايي، تلفيق و ارگانيك) بر كميت و كيفيت دو گونه آويشن L vulgaris Thymus وL daenensis Thymus بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۶۹ تاثير كشت و اهلي كردن بر رشد و مواد موثره تعدادي از گونه‌هاي ‌جنس آويشن ( thymus ) در اقاليم مختلف كشور(آذر بايجان غربي) مژگا ن لارتي آذربايجانغربي ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۷۰ استفاده از نانو ذرات عصاره هاي گياهي هميشه بهار و بابونه در ساخت فراورده هاي دارويي و آرايشي – بهداشتي فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۲۷۱ بررسي نوسانات فصلي اسانس و تركيبهاي عمده آن در گونه‌هاي سازگار اكاليپتوس در مناطق شمالي ايران محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۷۲ تاثيركشت‌و اهلي كردن‌بر‌رشدومواد موثره تعدادي از گونه‌هاي‌جنس‌آويشن( thymus )دراقاليم‌مختلف كشور ابراهيم شريفي‌عاشورآبادي ستادموسسه ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۷۳ تاثيركشت‌و اهلي كردن‌بر‌رشدومواد موثره تعدادي از گونه‌هاي‌جنس‌آويشن( thymus )دراقاليم‌مختلف كشور(گيلان) عليرضا حداد گيلان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۷۴ بررسي نوسانات فصلي اسانس و تركيب هاي عمده آن در گونه هاي سازگار اكاليپتوس در مناطق مركزي ايران كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۸
۲۷۵ استخراج و اندازه گيري تانن موجود در تفاله گل محمدي باقيمانده از تقطير كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۸
۲۷۶ تاثير كشت و اهلي كردن بر رشد و مواد موثره تعدادي از گونه‌هاي ‌جنس آويشن ( thymus ) در اقاليم مختلف كشور(اصفهان) ليلي صفائي اصفهان ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۷۷ بررسي سازگاري پايه‌هاي گل محمدي در استان كرمان- گلباف محمدرضا كدوري كرمان ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۲۷۸ استخراج و شناسايي تركيبهاي شيميايي اسانس گل محمدي در پايه‌هاي مختلف كشت شده در بعضي از استانهاي كشور(كرمانشاه) خسرو شهبازي كرمانشاه ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۲۷۹ بررسي كمي و كيفي اسانس گياه Nepeta crassifolia دررويشگاههاي طبيعي و شرايط مزرعه در استان آذربايجان شرقي آذر رفعتي سهرابي آذربايجانشرقي ۱۳۸۵-۱۳۸۸
۲۸۰ تاثير كشت و اهلي كردن بر رشد و مواد موثره تعدادي از گونه‌هاي ‌جنس آويشن ( thymus ) در اقاليم مختلف كشور(استان تهران) رضا حبيبي تهران ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۸۱ تاثير كشت و اهلي كردن بر رشد و مواد موثره تعدادي از گونه‌هاي ‌جنس آويشن ( thymus ) در اقاليم مختلف كشور(قزوين) احمد اكبري‌نيا قزوين ۱۳۸۴-۱۳۸۸
۲۸۲ تاثير روشهاي تغذيه گياه (شيمايي، تلفيقي و ارگانيك) بر عملكرد سرشاخه گلدار و اسانس گياه دارويي آويشن(اصفهان) ليلي صفائي اصفهان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۸۳ بررسي خصوصيات رويشگاهها و پراكنش گونه‌هاي مختلف جنس تيموس در ايران (مازندران) حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۸۴ بررسي سازگاري و عملكرد برخي گونه‌هاي آويشن در ديمزارهاي مختلف كشور (گيلان) كامبيز يوسفي گيلان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۸۵ بررسي تاثير اقليم و زمانهاي برداشت برعملكردوتركيبات اسانس آويشن دنايي(Thymus dainesis فرزانه بهادري سمنان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۸۶ جمع آوري، كشت و استقرار گياهان دارويي نادر و در حال انقراض ايران به منظور احيا و حفاظت آنها

كردستان

فرحناز هوشيدري كردستان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۸۷ مطالعه اثر روشهاي مختلف هرس و فاصله كاشت در ميزان توليد گل و اسانس گل محمدي گلناز حدادي زنجان ۱۳۸۴-۱۳۸۹
۲۸۸ جمع آوري، كشت و استقرار گياهان دارويي نادر و در حال انقراض ايران به منظور احيا و حفاظت آنها

(اصفهان)

سعيد دوازده‌‌‌‌ امامي اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۲۸۹ بررسي خصوصيات رويشگاهها و پراكنش گونه‌هاي مختلف جنس تيموس در ايران(فارس) ليلا روشندل فارس ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۹۰ بررسي خصوصيات رويشگاهها و پراكنش گونه‌هاي مختلف جنس تيموس در ايران (آذربايجان شرقي) رسول رنگ‌آوران آذربايجانشرقي ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۹۱ بررسي خصوصيات رويشگاهها و پراكنش گونه‌هاي مختلف جنس تيموس در ايران زهرا باهرنيك ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۹۲ بررسي خصوصيات رويشگاهها و پراكنش گونه‌هاي مختلف جنس تيموس در ايران(خراسان) براتعلي غلامي خراسان رضوي ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۹۳ بررسي كارايي تعذيه بيولوژيك بر گونه‌هاي آويشن در شرايط زراعي فرزانه بهادري سمنان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۹۴ بررسي خصوصيات رويشگاهها و پراكنش گونه‌هاي مختلف جنس تيموس در ايران (كردستان) جما ل حسني كردستان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۲۹۵ بررسي كميت و كيفيت ژل در گياه Aloe vera در شرايط مزرعه و گلخانه اكبر نجفي‌آشتياني ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۲۹۶ بررسي تاثير اقليم برفنولوژي و استقرار گياه صبر زرد (Aloe vera) منطقه شهداد محمدرضا كدوري كرمان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۲۹۷ بررسي كمي و كيفي اسانس گياه Thymus pubescens در رويشگاههاي طبيعي و شرايط مزرعه‌اي در استان آذربايجان‌شرقي يوسف ايماني ويزج يگان آذربايجانشرقي ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۲۹۸ بررسي مرفولوژيكي سيستم زيرزميني كلوس به منظور اصلاح روش بهره برداري سنتي حميد هويزه خوزستان ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۲۹۹ بررسي سازگاري و عملكرد برخي گونه‌هاي آويشن در ديمزارهاي مختلف كشور- لرستان علي سپهوند لرستان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۳۰۰ جمع آوري ،كشت و استقرار گياهان دارويي نادر و در حال انقراض ايران به منظور احيا و حفاظت آنها

(قزوين)

سعيد رشوند قزوين ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۳۰۱ بررسي كمي و كيفي اسانس گياه مورخوش (Zhumeria majdae) در رويشگاههاي طبيعي و شرايط مزرعه محمدامين سلطاني‌پور هرمزگان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۰۲ بررسي سازگاري و عملكرد برخي گونه‌هاي آويشن در ديمزارهاي مختلف كشور (خراسان شمالي) گل محمد گريواني خراسان شمالي ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۳۰۳ ارزيابي روشهاي مختلف تكثير گياه دارويي آويشن كوهي Thymus فرزانه بهادري سمنان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۳۰۴ بررسي خصوصيات رويشگاهها و پراكنش گونه‌هاي مختلف جنس تيموس در ايران (لرستان) علي محمديان لرستان ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۳۰۵ بررسي تأثير كود دامي و انواع كود سبز (يونجه بمي ، شبدرايراني، ماشك گل خوشه اي) بر حاصلخيزي خاك و عملكردگياه دارويي آويشن(Thymus daenensis) محسن بني‌اسدي كرمان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۰۶ كشت و پرورش جلبك هاي اقتصادي در مزارع پرورش ميگو در استان هرمزگان ولي اله ساعد هرمزگان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۰۷ پروژه پايلوت كشت و توسعه جلبك مهدي فرحپور ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۰۸ جمع آوري، كشت و استقرار گياهان دارويي نادر و در حال انقراض ايران به منظور احيا و حفاظت آنها

كهگيلويه و بويراحمد

شهاب‌الدين ميري‌نژاد كهگيلويه وبويراحمد ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۰۹ جمع آوري، كشت و استقرار گياهان دارويي نادر و در حال انقراض ايران به منظور احيا و حفاظت آنها

مازندران

سيروس صابرآملي مازندران ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۱۰ تجزيه كمي و كيفي روغن بذر Moringa peregrina جهت تعيين كاربردهاي آن و تعيين بهترين روش و زمان استخراج روغن كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۸۹
۳۱۱ جمع آوري، كشت و استقرار گياهان دارويي نادر و در حال انقراض ايران به منظور احيا و حفاظت آنها

(لرستان)

علي سپهوند لرستان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۱۲ جمع آوري و حفظ ژرم پلاسم گياهان دارويي استان اصفهان (فاز دوم) محمد اصفا اصفهان ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۳۱۳ پروژه پايلوت كشت و توسعه جلبك گراسيلاريا (Gracilaria corticata) و سارگاسوم

(sargassuum sp) در استان بوشهر

كهزاد سرطاوي بوشهر ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۱۴ جمع آوري ،كشت و استقرار گياهان دارويي نادر و در حال انقراض ايران به منظور احيا و حفاظت آنها

آذربايجانغربي

مژگا ن لارتي آذربايجانغربي ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۳۱۵ عصاره گيري از گياهان دارويي ضد سرطان به منظور اسكرين(غربال) كردن اثرات ضد توموري آنها فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۱۶ پروژه پايلوت كشت و پرورش جلبكهاي مهم و اقتصادي در سواحل استان سيستان و بلوچستان علي مهدي آبكنار سيستان (مرکز زابل) ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۱۷ پايلوت تحقيقي – ترويجي كشت و پرورش جلبك هاي اقتصادي در استان هرمزگان ولي اله ساعد هرمزگان ۱۳۸۷-۱۳۸۹
۳۱۸ بررسي كمي و كيفي گياه مرزه كوهي Satureja sahendica در رويشگاههاي طبيعي و شرايط مزرعه در استان قزوين احمد اكبري‌نيا قزوين ۱۳۸۵-۱۳۸۹
۳۱۹ بررسي اثر مالچهاي مختلف گياهي بر رشد، عملكرد و اسانس دو گونه گياه دارويي آويشن در شرايط ديم منطقه دماوند(ايستگاه همند آبسرد) اكبر نجفي‌آشتياني ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۸۹
۳۲۰ تاثير روشهاي مختلف حاصلخيزي خاک بر عملکرد و اسانس گياه دارويي مرزه ابراهيم فراهاني تهران ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۳۲۱ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور

(ايستگاه همند آبسرد)

محمد بختياري‌رمضاني ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۳۲۲ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور (كردستان) جما ل حسني كردستان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۲۳ بررسي عملكرد زيره سبز (Cuminum cyminum) تحت روشهاي تغذيه گياه (متداول، ارگانيك و تلفيقي) غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۲۴ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور (اصفهان ) حسين زينلي اصفهان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۲۵ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور (خراسان رضوي-شرايط زراعي ) عباس صفرنژاد خراسان رضوي ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۲۶ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور (اردبيل) علي صمدزاده اردبيل ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۲۷ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور (گلستان ) محمدعلي دري گلستان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۲۸ بررسي سازگاري و عملكرد برخي گونه‌هاي آويشن در ديمزارهاي مختلف كشور (اصفهان) كريم باقرزاده باغباداراني اصفهان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۲۹ تعيين و رتبه بندي بازار هاي هدف گياهان مرزه ،آلوئه ورا،انيسون ،گل محمدي ،بادرنجبويه ،آويشن و زيره علي ابراهيمي‌وركيا ني ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۳۳۰ بررسي سازگاري و عملكرد برخي گونه‌هاي آويشن در ديمزارهاي مختلف كشور (كرمانشاه) صادق اسفندياري كرمانشاه ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۱ بررسي سازگاري و عملكرد برخي گونه‌هاي آويشن در ديمزارهاي مختلف كشور (همندآبسرد) محمد بختياري‌رمضاني ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۲ استخراج و تجزيه ‌كيفي‌ و كمي‌ اسانس‌ گونه‌هاي‌ مختلف‌ آويشن ‌در برخي ‌از استانهاي ‌كشور (آذربايجا‌ن‌شرقي ـ شرايط رويشگاهي) يوسف ايماني ويزج يگان آذربايجانشرقي ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۳ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور (يزد) عبا س زارع زاده يزد ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۴ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور (همدان) محمدرضا صادقي‌منش همدان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۵ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور(خراسان رضوي-شرايط رويشگاهي) براتعلي غلامي خراسان رضوي ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۶ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور(فارس-شرايط رويشگاهي) ليلا روشندل فارس ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۷ ارزيابي كشت مخلوط و تك كشتي آويشن (Thymus daenensi) و يونجه (Medicago sativa) محمدرضا كدوري كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۳۸ استخراج و تجزيه ‌كيفي‌ و كمي‌ اسانس‌ گونه‌هاي‌ مختلف‌ آويشن‌ در برخي‌ از استانهاي ‌كشور (آذربايجان‌شرقي ـ كشت اكسشن ها در شرايط زراعي) آذر رفعتي سهرابي آذربايجانشرقي ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۳۹ استخراج و اندازه گيري آلکالوييدهاي تروپاني در برخي از گونه هاي هيوسياموس ايران فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۳۴۰ بررسي ‌سازگاري و عملكرد برخي گونه‌هاي آويشن در ديمزارهاي ‌مختلف كشور- آذربايجان‌شرقي اميرحسين طالب‌پور آذربايجانشرقي ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۴۱ بررسي سازگاري و عملكرد برخي گونه‌هاي آويشن در ديمزارهاي مختلف كشور (كردستان) جما ل حسني كردستان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۴۲ مطالعه رويشگاه‌هاي طبيعي مورد تعيين بهترين روش كاشت و مقايسه مواد موثره گياه در رويشگاههاي مختلف فارس مجتبي حمزه پور فارس ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۴۳ بررسي اثرات زمان کشت و تراکم بر عملکرد رويشي و ميزان اسانس مرزه Satureja sahendica بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۳۴۴ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور مهدي ميرزا ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۴۵ بررسي تأثير كود دامي و انواع كود سبز (يونجه بمي ، شبدرايراني، ماشك گل خوشه اي) بر حاصلخيزي خاك و عملكردگياه دارويي زيره سبز(Cuminum cyminum) هرمزد نقوي كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۴۶ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور(زنجان) احمد موسوي زنجان ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۳۴۷ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور (لرستان) علي محمديان لرستان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۴۸ بررسي تأثير كودهاي آلي(يونجه بمي ، شبدرايراني، ماشك گل خوشه اي، كود دامي) بر حاصلخيزي خاك و عملكرد كمي ترخون(Artamisia dracanculus) محسن بني‌اسدي كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۴۹ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور

(مازندران)

حسن قليچ‌نيا عمراني مازندران ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۵۰ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور(فارس-شرايط زراعي) عبدالرضا نصيرزاده فارس ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۵۱ بررسي سازگاري و عملكرد برخي گونه‌هاي آويشن در ديمزارهاي مختلف كشور محمدحسين لباسچي ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۵۲ بررسي تأثير كودهاي آلي(يونجه بمي ، شبدرايراني، ماشك گل خوشه اي، كود دامي) بر حاصلخيزي خاك و عملكردگياه دارويي بادرنجبويه(Melissa officinalis) هرمزد نقوي كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۵۳ استخراج و شناسايي تركيبهاي شيميايي اسانس گل محمدي در پايه‌هاي مختلف كشت شده در بعضي از استانهاي كشور (در شرايط ديم منطقه شهركرد چهارمحال بختياري) حسين محمدي نجف‌آبادي چهارمحال‌بختياري ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۵۴ بررسي اثرات ضد ميكروبي اسانس گونه هاي مختلف آويشن فاطمه عسكري ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۰
۳۵۵ بررسي عملكرد نعناع فلفلي (Mentha piperita) تحت روشهاي تغذيه گياه (متداول، ارگانيك و تلفيقي) محمدرضا كدوري كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۵۶ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور (قم) عبا س پورميداني قم ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۵۷ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور(باغ گياه شناسي ملي ايران) مهدي ميرزا ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۳۵۸ جمع آوري، كشت و استقرار گياهان دارويي نادر و در حال انقراض ايران به منظور احيا و حفاظت آنها مهردخت نجف‌پورنوايي ستادموسسه ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۵۹ بررسي تركيبهاي شيميايي اسانس و ميزان هيپريسين عصاره نه گونه Hypericum

Hypericum androsaemum ; H. armenum ; H. asperulum ; H. fursei ; H. hirsutum ; H. linarioides ; H. olivieri ; H. tetrapterum ; H. vermiculare

 و بررسي ميزان هيپريسين توسط HPLC

كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۰
۳۶۰ استخراج و تجزيه كيفي و كمي‌اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور (سمنان) نجاتعلي سالار سمنان ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۶۱ استخراج و تجزيه كيفي و كمي اسانس گونه‌هاي مختلف آويشن در برخي از استانهاي كشور (مركزي) مصطفي زارع مركزي ۱۳۸۶-۱۳۹۰
۳۶۲ بررسي تأثير كودهاي آلي(يونجه بمي ، شبدر، ماشك گل خوشه ايي، كود دامي) بر حاصلخيزي خاك و عملكرد كمي نعناع فلفلي(Mentha piperita) غلامحسين رحماني كرمان ۱۳۸۷-۱۳۹۰
۳۶۳ تعيين نياز آبي گل محمدي (Rosa Domascena. Mill.) ابراهيم شريفي‌عاشورآبادي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۳۶۴ بررسي كاربرد كودهاي ميکوريز و ورمي کمپوست بر عملكرد كمي و كيفي دو گونه گياه دارويي آويشن در شرايط زراعي فرزانه بهادري سمنان ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۳۶۵ بررسي پراكنش، نيازهاي اكولوژيك، امكان كشت و اهلي كردن ويژگيهاي فيتوشيميايي گونه‌هاي جنس آويشن (Tymus) ابراهيم شريفي‌عاشورآبادي ستادموسسه ۱۳۸۶-۱۳۹۱
۳۶۶ کاشت، داشت، برداشت و ارتقاء كيفيت اسانس نعناء فلفلي توليدي كشور جهت استفاده در صنايع داروسازي حسين بتولي اصفهان ۱۳۹۱-۱۳۹۱
۳۶۷ بررسي تغيرات كمي و كيفي اسانس ۵ گونه جنس L. Heracleum. مهدي ميرزا ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۳۶۸ كشت واهلي كردن دوگونه دارويي انحصاريNepeta crassifolia ,Nepeta denudata در استان تهران به منظور حفاظت و احيا آنها مهردخت نجف‌پورنوايي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۳۶۹ بررسي و مقايسة عملكرد‌هاي كمي و كيفي اسانس گل محمدي در شرايط آبياري و ديم با استفاده از مالچ پلاستيك محمدحسين لباسچي ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۳۷۰ بررسي سازگاري و عملکرد دو گونه‌ آويشن در ديمزارهاي مختلف استان آذربايجان غربي مژگا ن لارتي آذربايجانغربي ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۳۷۱ بررسي تاثير تنش خشکي بر عملکرد بيولوژيکي و کميت و کيفيت اسانس سه گونه مرزه (S. khuzistanica , S. sahendica , S. bachtiarica) سعيد دوازده‌‌‌‌ امامي اصفهان ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۳۷۲ بررسي تركيبهاي شيميايي اسانس دو گونه Pimpinella L. ، (P. olivieri & P. peucedanifolia) و شش گونه Centaurea، (C. hyrcanica, C. imperialis, C. koeieana, C. pterocaula, C. urvillei, C. zuvandica) در ايران فاطمه عسكري ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۳۷۳ بررسي عملکرد سرشاخه گلدار و اسانس ژنوتيپ هاي آويشن دنايي Thymus daenensis در شرايط مختلف اقليمي استان اصفهان بابك بحريني‌نژاد اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۱
۳۷۴ استخراج و تعيين ميزان تانن از گال Aphelonyx persica بر روي بلوط ايراني Quercus Brantii به روش اسپکتروفتومتري كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۱
۳۷۵ بررسي سازگاري و عملكرد رقم خارجي و توده‌هاي محلي شاهدانه تحت شرايط تغذيه‌اي در تراكم‌هاي مختلف بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۳۷۶ بررسي اثر ماندگاري كودهاي شيميائي، دامي و كود نانو بر كميت و كيفيت گل محمدي بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۳۷۷ بررسي تنوع در عملکرد و اجزا عملکرد و سازگاري گونه هاي مختلف مرزهspp. Satureja در برخي از مناطق کشور (ايستگاه تحقيقات همند) محمدحسين لباسچي ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۷۸ طراحي و ساخت دستگاه پايلوت (نيمه صنعتي) اسانس‌گيري به روشهاي مختلف تقطير كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۳۷۹ بررسي عملکرد بذر و کميت و کيفيت اسانس ژنوتيپ هاي برتر رازيانه در شرايط مختلف اقليمي استان اصفهان ليلي صفائي اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۰ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس گونه هاي مختلف مرزه كشت شده در برخي مناطق اكولوژيك كشور – مطالعه موردي: ايستگاه همندآبسرد اكبر نجفي‌آشتياني ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۱ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس گونه هاي مختلف مرزه كشت شده در برخي مناطق اكولوژيك كشور – مطالعه موردي: استان يزد عبا س زارع زاده يزد ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۲ بررسي اثر سايه اندازي خارشتر در مقدار توليد محصول زعفران حسين رحيمي‌ خراسان رضوي ۱۳۸۹-۱۳۹۲
۳۸۳ بررسي تاثير دور آبياري و تراکم کاشت بر عملکرد کمي و ترکيبات اسانس مرزه سهندي Satureja sahendica احمد اكبري‌نيا قزوين ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۳۸۴ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس گونه هاي مختلف مرزه كشت شده در برخي مناطق اكولوژيك كشور – مطالعه موردي: استان لرستان شهلا احمدي لرستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۵ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس گونه هاي مختلف مرزه كشت شده در برخي مناطق اكولوژيك كشور – مطالعه موردي: باغ گياه شناسي ملي ايران فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۶ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس گونه هاي مختلف مرزه كشت شده در برخي مناطق اكولوژيك كشور – مطالعه موردي: استان خراسان رضوي حامد ظريف‌كتابي خراسان رضوي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۷ بررسي روش‌هاي مختلف خواب‌شکني، جوانه‌زني، كشت، عملکرد بذر، كميت و کيفيت اسانس گونه Pimpinella aurea از رويشگاه‌هاي مختلف

فاطمه عسكري ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۸ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس گونه هاي مختلف مرزه كشت شده در برخي مناطق اكولوژيك كشور – مطالعه موردي: استان آذربايجان شرقي فريد نورمند مويد آذربايجانشرقي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۸۹ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس گونه هاي مختلف مرزه كشت شده در برخي مناطق اكولوژيك كشور – مطالعه موردي: استان كردستان فرحناز هوشيدري كردستان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۹۰ اثرات نوع کود و تراکم بر عملکرد کمي و کيفي بذر آنيسون مهدي فراواني خراسان رضوي ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۳۹۱ بررسي ترکيبهاي شيميايي اسانس پنج گونه Tanacetum sp. ايران محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
۳۹۲ بررسي و مقايسه عملکرد گل و اسانس ژنوتيپ هاي گل محمدي در مقياس نيمه صنعتي در سه منطقه استان خراسان رضوي (مشهد، تربت حيدريه و گناباد) براتعلي غلامي خراسان رضوي ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۳۹۳ بررسي كاشت چند گونه گياه مهم داروئي استان فارس با مقايسه مواد مؤثره آنها در شرايط رويشگاهي و مزرعه وحيد روشن سروستاني فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۳۹۴ استخراج و شناسايي تركيبهاي شيميايي اسانس ژنوتيپ هاي گل محمدي Rosa damascena Mill بصورت کشت ديم درمنطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختياري(تکميل فاز اول) حسين محمدي نجف‌آبادي چهارمحال‌بختياري ۱۳۹۳-۱۳۹۳
۳۹۵ بررسي و مقايسه عملکرد گل و اسانس ژنوتيپ هاي برترگل محمدي درمقياس نيمه صنعتي در منطقه بيرجند (استان خراسان جنوبي) مرضيه تابع خراسان جنوبي ۱۳۸۹-۱۳۹۳
۳۹۶ مطالعه اثر روشهاي مختلف هرس و فاصله كاشت در ميزان توليد گل و اسانس گل محمدي (فاز دوم) گلناز حدادي زنجان ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۳۹۷ بررسي سازگاري و ارزيابي عملكرد كمي و كيفي ۱۲ گونه دارويي در دو منطقه استان خراسان رضوي براتعلي غلامي خراسان رضوي ۱۳۹۰-۱۳۹۳
۳۹۸ زراعت گياه Mentha longifolia به روش آبياري تحت فشار(تيپ) در منطقه کاشان حسين بتولي اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۳
۳۹۹ ارزيابي تاثير برخي شرايط اكولوژيكي بر كميت روغن ميوه بنه (Pistacia atlantica) در کردستان بايزيد يوسفي كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۰۰ معرفي گونه هاي ارزشمند جنس مرزه (Satureja) براي كشت و فراوري در مناطق اكولوژيك مختلف كشور به منظور توليد انبوه فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۳
۴۰۱ ارزيابي و مقا يسه عملکرد اقتصادي گونه‌هاي با ارزش گياهان دارويي چند ساله بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۰۲ ارتقا تنوع کاشت گياهان داروئي درحوزه سدالبرز(منطقه لفور ) محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۰۳ ارزيابي همزيستي قارچ هاي ميکوريزي آربسکولار با گياهان دارويي حوزه آبخيز نوژيان (لرستان) پروين رامك لرستان ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۴۰۴ بررسي كاشت روناس با عمليات به زراعي در استان سمنان غلا مرضا مرادي‌حقيقي سمنان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۰۵ بررسي عملکرد گل و اسانس ژنوتيپ هاي برتر گل محمدي با استفاده از مالچ پلاستيکي در شرايط ديم شهرستان سميرم (ونک) همت علي انصاري اصفهان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۰۶ بررسي‌استقراروارزيابي‌رشدوعملكرد گياهان دارويي در شرايط ديم (آذربايجانغربي) مژگا ن لارتي آذربايجانغربي ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۰۷ جمع آوري و حفظ ژرم پلاسم گياهان داروئي و اسانس دار اقتصادي استان اصفهان بابك بحريني‌نژاد اصفهان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۰۸ بررسي‌استقراروارزيابي‌رشدوعملكرد گياهان دارويي در شرايط ديم (كردستان) جما ل حسني كردستان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۰۹ بررسي اثر حفاظت فراسرد بر اسانس چهار گونه مرزه Satureja reshingeri, S. spicigera, . bachtiarica, S. khuzistanica S. فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۴۱۰ بررسي تغييرات اسيد ساليسيليك در گونه‌هاي مختلف بيدها و مطالعه ارتباط آنها با برخي ويژگي‌هاي فيزيولوژيكي و مورفولوژيكي اين گونه‌ها فرحزا كاظمي‌سعيد ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۱۱ تعيين ميزان تحمل به خشكي در گياه كنگر فرنگي Cynara scolymus بابك بحريني‌نژاد اصفهان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۱۲ احداث موزه گل محمدي و گلاب در باغ گياه شناسي کاشان حسين بتولي اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۴۱۳ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس اكسشن‌هاي مختلف گونه‌هاي Anthemis كشت شده در ايستگاه تحقيقات البرز فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۴۱۴ بررسي سازگاري گياه كنگر فرنگي Cynara scolymus در شرايط مختلف اقليمي استان اصفهان بابك بحريني‌نژاد اصفهان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۱۵ تعيين ميزان تحمل به شوري در گياه كنگر فرنگي Cynara scolymus بابك بحريني‌نژاد اصفهان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۱۶ بررسي‌استقراروارزيابي‌رشدوعملكرد گياهان دارويي در شرايط ديم (سمنان) سيدعليرضا حسيني سمنان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۱۷ بررسي سازگاري و ارزيابي عملكرد ۱۰ گونه گياه داروئي – تجاري به منظور توليد زراعي و ارزيابي اقتصادي آنها در شرايط گناباد براتعلي غلامي خراسان رضوي ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۱۸ ارزيابي پتانسيل رويشگاهي گونه هاي دارويي استان اصفهان جهت کشت در شرايط ديم

 فاز اول: تهيه نقشه مناطق داراي قابليت رشد گونه هاي مهم دارويي در استان اصفهان

مسعود برهاني اصفهان ۱۳۹۳-۱۳۹۴
۴۱۹ بررسي‌استقراروارزيابي‌رشدوعملكرد گياهان دارويي در شرايط ديم – استان گيلان پريسا شاهين رخسار گيلان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۰ بررسي‌استقراروارزيابي‌رشدوعملكرد گياهان دارويي در شرايط ديم ( تهران – ايستگاه همند آبسرد) فضل‌اله صفي‌خاني ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۱ بررسي‌استقراروارزيابي‌رشدوعملكرد گياهان دارويي در شرايط ديم (استان مركزي) محمود حق‌شناس مركزي ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۲ بررسي‌استقراروارزيابي‌رشدوعملكرد گياهان دارويي در شرايط ديم (اصفهان) همت علي انصاري اصفهان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۳ بررسي مقدماتي كشت و استقرار برخي درختان و درختچه‌هاي دارويي بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۲۴ بررسي‌استقراروارزيابي‌رشدوعملكرد گياهان دارويي در شرايط ديم فضل‌اله صفي‌خاني ستادموسسه ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۵ بررسي‌استقراروارزيابي‌رشدوعملكرد گياهان دارويي در شرايط ديم (ايلام) منوچهر طهماسبي ايلام ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۶ بررسي تاثير دو روش آبياري قطره اي سطحي و زير سطحي بر کارآيي مصرف آب در توليد گل محمدي در استان کرمان نادر كوهي چله كران كرمان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۷ بررسي عملکرد گل و اسانس ژنوتيپ هاي برتر گل محمدي با استفاده از مالچ پلاستيکي در شرايط ديم شهرستان فريدونشهر بابك بحريني‌نژاد اصفهان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۲۸ بررسي‌استقراروارزيابي‌رشدوعملكرد گياهان دارويي در شرايط ديم (آذربايجانشرقي) اميرحسين طالب‌پور آذربايجانشرقي ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۲۹ بررسي‌استقراروارزيابي‌رشدوعملكرد گياهان دارويي در شرايط ديم (كرمان) محمدرضا كدوري كرمان ۱۳۹۰-۱۳۹۴
۴۳۰ بررسي امكان جوانه زني و استقرار سه گونه دارويي انحصاري, Nepeta prostrata,Nepeta,cephalotes ,Nepeta gloeocephala به منظور حفاظت و احيا آنها مهردخت نجف‌پورنوايي ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۴۳۱ ارزيابي توان توليد مخلوط آويشن و اسپرس در ديمزارهاي كم بازده كشور- كردستان جما ل حسني كردستان ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۴۳۲ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس اكسشن هاي مختلف گونه‌هاي بومادران كشت شده در ايستگاه تحقيقات البرز فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۴۳۳ ارزيابي توان توليد مخلوط آويشن و اسپرس در ديمزارهاي كم بازده كشور- خراسان شمالي صفر صفري خراسان شمالي ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۴۳۴ ارزيابي عملكرد گل و اسانس ژنوتيپهاي برتر گل محمدي در شرايط مختلف اكولوژيكي كردستان بايزيد يوسفي كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۴۳۵ بررسي عملكرد گل و اسانس ژنوتيپ‌هاي برتر گل محمدي در استان ايلام منوچهر طهماسبي ايلام ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۴۳۶ تدوين استاندارد گياه دارويي Zataria multiflora مهردخت نجف‌پورنوايي ستادموسسه ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۴۳۷ ارزيابي توان توليد مخلوط آويشن و اسپرس در ديمزارهاي كم بازده كشور- ايلام منوچهر طهماسبي ايلام ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۴۳۸ تأثيرکودهاي آلي و زيستي بر عملكرد، اجزاي عملكرد و اسانس گياه دارويي نوروزک ( Salvia leriifolia Benth.) مجيد دشتي خراسان رضوي ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۴۳۹ بررسي کشت و امکان سنجي توان صادراتي گونه هاي اميدبخش گياهان دارويي استان زنجان پرويز مرادي زنجان ۱۳۹۳-۱۳۹۵
۴۴۰ ارزيابي توان توليد مخلوط آويشن و اسپرس در ديمزارهاي كم بازده كشور ابراهيم شريفي‌عاشورآبادي ستادموسسه ۱۳۹۲-۱۳۹۵
۴۴۱ تاثير استفاده از مکمل گياهي دارويي رزن (ريشه گياه دارويي رازيانه ـ Foeniculum vulgare) به شكل پودري و مايع در جيره بره‌هاي مهربان در استان همدان رمضان كلوندي همدان ۱۳۹۴-۱۳۹۵
۴۴۲ تکثير بذر نمونه‌هاي مختلف Pimpinella (6 گونه موجود در بانک ژن‌) و بررسي تنوع مورفولوژيك و فيتوشيميايي آن‌ها به منظور كشت و اهلي كردن فاطمه عسكري ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۴۳ بررسي ترکيبات شيميايي، خواص آنتي اکسيدان و آنتي باکتريال ۵ گونه گياه دارويي انتخابي استان لرستان بر برخي باکتري‌هاي مهم بي هوازي اختياري و اجباري دهان و دندان پروين رامك لرستان ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۴۴۴ تجزيه كمي وكيفي اسانس شش گونه جنس Anthemisآذربايجان شرقي يوسف ايماني ويزج يگان آذربايجانشرقي ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۴۵ بررسي رشد دو اکوتيپ خشخاش (Papaver somniferun L.) در کشت مخلوط با گندم بهلول عباس‌زاده ستادموسسه ۱۳۹۶-۱۳۹۶
۴۴۶ تاثير تنش خشكي بر خصوصيات مورفولوژيكي و ميزان اسانس سه گونه آويشن عبا س پورميداني قم ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۴۴۷ بهينه سازي شرايط استخراج نيمه صنعتي اسانس گونه اکليل کوهي Rosmainus officinalis L كامكار جايمند ستادموسسه ۱۳۹۵-۱۳۹۶
۴۴۸ بررسي علل کاهش پراکنش گونه باريجه (Ferula gummosa) در استان زنجان پرويز مرادي زنجان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۴۹ کاربرد اوميکس ترکيبي در درک پاسخ به تنش خشکي در گياه آويشن پرويز مرادي زنجان ۱۳۹۶-۱۳۹۸
۴۵۰ تعيين بهترين سطح كودازته وفسفربرمقدارتوليداندامها ي هوايي وما ده موثره حا صل ازآنها درگيا ه دارويي آويشن شيرازي دراستا ن تهران رضا حبيبي تهران ۱۳۷۶-۱۳۷۹
۴۵۱ جمع آوري و آناليز رايحه گلهاي معطر براي استفاده در آروماتوتراپي با دستگاه جذب رايحه محمدباقر رضايي ستادموسسه ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۴۵۲ بررسي عملکرد گل و اسانس ژنوتيپ هاي برتر گل محمدي در شرايط مختلف اقليمي استان اصفهان حسين زينلي اصفهان ۱۳۸۸-۱۳۹۲
۴۵۳ تأثير عصاره برخي گياهان معطر استان همدان بر كنترل جوانه‌زني سيب زميني فرزاد گودرزي همدان ۱۳۹۱-۱۳۹۲
۴۵۴ بررسي فيتوشيميMarrubium astracanicum دراستان فارس وحيد روشن سروستاني فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۵۵ شناسايي و مقايسه فيتوشيمي جمعيت هاي مختلف Teucrium polium دراستان فارس وحيد روشن سروستاني فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۵۶ بررسي مواد آنتي‌اكسيدان، فنل كل، پلي‌فنل‌ها و اثر ضدسرطاني گياه آنغوزه سردسيري (Ferula persica) ليلا روشندل فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۵۷ بررسي فيتوشيمي Stachys inflata دراستان فارس وحيد روشن سروستاني فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۵۸ پهنه‌بندي گونه‌ي دارويي كلپوره (Teucrium polium) در رويشگاه‌هاي حوضه‌ي مهارلو قاسم خداحامي فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۵۹ بررسي مواد آنتي‌اكسيدان، فنل كل، پلي‌فنل‌ها و اثر ضدسرطاني دو گياه آنغوزه و وشا (كما كندل) ليلا روشندل فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۶۰ بررسي مواد آنتي‌اكسيدان، فنل كل، پلي‌فنل‌ها و اثر ضدسرطاني گياه باريجه (Ferula gomosa) ليلا روشندل فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۶۱ پهنه‌بندي گونه‌ي دارويي فراسيون(Marrubium astracanicum) در رويشگاه‌هاي حوضه‌ي مهارلو قاسم خداحامي فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۶۲ پهنه‌بندي گونه‌ي دارويي سنبله‌اي كرك‌دار (Stachys inflata) در رويشگاه‌هاي حوضه‌ي مهارلو قاسم خداحامي فارس ۱۳۹۱-۱۳۹۳
۴۶۳ استخراج و تجزيه كمي و كيفي اسانس گونه هاي مختلف مرزه كشت شده در برخي مناطق اكولوژيك كشور فاطمه سفيدكن ستادموسسه ۱۳۸۸-۱۳۹۳
۴۶۴ مقايسه كمي وكيفي اسانس سه گونه جنس دارويي بومادران در شرايط طبيعي و زراعي استان كردستان شب بو كفاش كردستان ۱۳۸۸-۱۳۹۳
۴۶۵ بررسي و مقايسه ي تأثير روشهاي تک کشتي و کشت مخلوط با نعناع فلفلي (Mentha piperita) بر عملکرد گياه دارويي بادرنجبويه (Melissa officinalis) در استان مازندران (مطالعه موردي: مناطق بنفشه ده نور و پشت كوه ساري) سيروس صابرآملي مازندران ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۶۶ تاثير تنش خشکي بر عملکرد و ترکيبات اسانس گياه دارويي نعناع فلفلي (Mentha piperita L.) محمد اكبرزاده مازندران ۱۳۹۲-۱۳۹۴
۴۶۷ بررسي تاثير برخي از عوامل اكولوژيك بر گونه دارويي آنغوره (Ferula assafoetida) رحمان اسدپور هرمزگان ۱۳۹۱-۱۳۹۴
۴۶۸ بررسي و تعيين بهترين مديريت بهره برداري بر عملکرد و بقاء گونه هاي آنغوزه و باريجه و کندل در شرايط ديم براتعلي غلامي خراسان رضوي ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۴۶۹ ارزيابي و بررسي رشد، استقرار و کيفيت گياهان دارويي در شرايط آبي منوچهر طهماسبي ايلام ۱۳۹۰-۱۳۹۵
۴۷۰ بررسي عملكرد گل و اسانس ژنوتيپ‌هاي برتر گل محمدي در استان كرمانشاه خسرو شهبازي كرمانشاه ۱۳۹۱-۱۳۹۵
۴۷۱ جمع آوري، شناسائي و ايجاد كلكسيون اکسشنهاي بيد مشک (Salix aegyptica ) کردستان بايزيد يوسفي كردستان ۱۳۹۱-۱۳۹۶
۴۷۲ بررسي دورکنندگي عصاره شش گياه داروئي روي بذر و نهال بلوط به منظور حفاظت از خسارت حيوانات وحيد روشن سروستاني فارس ۱۳۹۴-۱۳۹۶
۴۷۳ تعيين نياز آبي آويشن دنايي (Celak. Thymus daenensis) با استفاده از لايسيمتر ابراهيم شريفي‌عاشورآبادي ستادموسسه ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۷۴ بررسي امكان كشت گونه¬هاي دارويي مرزنجوشOriganum vulgare، مرزنجوش O. majorana ، آويشن Thymus vulgar و نعنا فلفلي Mentha piperita در منطقه گرگان محمدعلي دري گلستان ۱۳۹۳-۱۳۹۶
۴۷۵ بررسي تاثير محل جمع آوري بذر و تيمارهاي پيش رويشي در توليد نهال گونه دارويي آنغوزه (Ferula assa- foetida) عبدالحميد حاجبي هرمزگان ۱۳۹۴-۱۳۹۶

بازدید: 730