اهداف و وظایف

ساختار:
رویکرد جهانی به استفاده از گیاهان دارویی و ترکیبهای طبیعی در صنایع دارویی، آرایشی – بهداشتی و غذایی و بدنبال آن توجه مردم، مسئولین و صنایع داخلی به استفاده از گیاهان دارویی و معطر نیاز مبرم به تحقیقات پایه ای و کاربردی وسیعی را در این زمینه نمایان می سازد.
گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند در گستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره برداری صحیح می توانند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغالزایی و صادرات غیر نفتی داشته باشند.
بخش تحقیقات گیاهان دارویی و محصولات فرعی یکی از بخش های تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع است که به منظور تحقیق در زمینه جمع آوری، شناسایی، کشت و اهلی کردن و بررسی مواد موثره گیاهان دارویی، معطر، رنگده و آبزی کشور، از سال ۱۳۶۸ به طور مستقل فعالیت خود را آغاز کرده است. نتایج حاصل از تحقیقات این بخش می‌تواند در بهره برداری صحیح این نوع گیاهان از عرصه های طبیعی، بررسی امکان تولید انبوه آنها (کشت در مزرعه) ، برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مرتبط، تولید داروهایی با منشا گیاهی، ایجاد اشتغال و نیز امکان صدور فراورده های گیاهی، مورد استفاده قرار گیرد. اهداف بخش توسط گروههای زیر پی‌گیری می شود.

وظایف:
– بررسی و پراکنش رویشگاه‌های طبیعی گونه‌های دارویی کشور.
– شناسایی گونه‌های دارویی و محصولات فرعی جنگل و مرتع.
– تشخیص و تعیین سازگاری گونه‌های وحشی با شرایط زراعی و بررسی تاثیر فاکتورهای مختلف بر روی مواد مؤثره موجود در گیاه.
– معرفی گونه‌های سازگار، مستعد تولید انبوه و دارای میزان مواد موثره قابل توجه برای هر منطقه در سطح کل کشور
– احداث کلکسیون‌های گیاهان دارویی در نقاط مختلف اکولوژیکی کشور.
– استخراج مواد موثره از گیاهان دارویی، معطر و محصولات فرعی.
– بررسی و انجام طرحهای نیمه صنعتی جهت استخراج مواد موثره.
– شناسایی کمی و کیفی مواد موثره گیاهان دارویی.
– تحقیق و بررسی در زمینه شناخت و معرفی توان کشور از نظر گیاهان دارویی، معطر و محصولات فرعی جنگل و مرتع.
– کشت و اهلی کردن گیاهان دارویی به منظور جلوگیری از برداشت گیاهان از عرصه منابع طبیعی و تولید انبوه.
– استخراج، تجزیه و شناسایی مواد موُثره گیاهان دارویی و معطر.
– بررسی جایگاه گیاهان دارویی در طب سنتی و رایج.
– گسترش تحقیقات کاربردی به سطح نیمه صنعتی.