بخش گیاهان دارویی و محصولات فرعی از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را به منظور اهتمام به مديريت دانش در زمینه گیاهان دارویی، استفاده بهینه از توان علمی و تحقیقاتی داخلي و خارجی در حوزه گياهان دارويي؛ استفاده حداكثري و اصولی از طبيعت و فراورده‌ها و محصولات فرعی جنگل و مرتع، در راستاي سلامت انسان و رفاه اجتماعي شروع کرده و با هدف حفظ چرخه‌هاي اكوسيستمي طبيعت؛ حفظ ذخاير ژنتيكي بومي و انحصاري گياهان دارويي كشور؛ شناسایی و معرفی گونه‌های بومی و انحصاری ارزشمند، توسعه دانش فنی در تمامی حوزه‌های اکولوژیکی، زراعی و فرآوری، گام برداشته است، تا بتواند با توسعه علمی و اصولی تمام بخش‌های مربوطه، نقش موثری در سلامت جامعه، اشتغالزایی، و صادرات غیر نفتی داشته باشند.

بازدید: 3289